-A +A

aanduiding van de hoeveelheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

uittreksel uit het WHPC (wet 14 juli 1991):

AFDELING 2. - Aanduiding van de hoeveelheid.

Art. 7. Voor de toepassing van deze afdeling moet worden verstaan onder :
1. Los verkochte produkten : produkten die slechts worden gemeten of gewogen in aanwezigheid van de koper of door hemzelf;
2. Per stuk verkochte produkten : produkten die niet kunnen worden gefractioneerd zonder hun aard of eigenschappen te wijzigen;
3. Geconditioneerde produkten : produkten die een fractionering, weging, telling of meting ondergaan hebben, zelfs tijdens het fabricageproces, al dan niet gevolgd door een verpakking, en met het doel die verrichting overbodig te maken bij de verkoop;
4. Voorverpakte produkten : de geconditioneerde produkten die verpakt zijn alvorens te koop te worden aangeboden ongeacht de aard van de verpakking, die het produkt geheel of slechts ten dele bedekt, maar op zo'n wijze dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat de verpakking wordt geopend of gewijzigd.
Met deze definitie worden bedoeld :
a) voorverpakte produkten in vooraf bepaalde hoeveelheden : zodanig voorverpakte produkten dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
b) voorverpakte produkten in variabele hoeveelheden : zodanig voorverpakte produkten dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid niet overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
5. Meeteenheid : de eenheid die overeenstemt met de definities van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en met die van haar uitvoeringsbesluiten;
6. Vulbedrijf : hij die de produkten werkelijk voorverpakt met het oog op de verkoop;
7. Conditioneerder : Hij die de produkten conditioneert met het oog op de verkoop;
8. Nominale hoeveelheid : de nettohoeveelheid van het produkt die de voorverpakking wordt geacht te bevatten.

Art. 8. § 1. Elk geconditioneerd produkt bestemd voor de verkoop moet op de verpakking, of bij ontstentenis ervan op het produkt zelf, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig, de nominale hoeveelheid vermelden uitgedrukt in een meeteenheid.
§ 2. Voor de produkten geconditioneerd in hoeveelheden van meer dan 10 kg of 10 l en bestemd voor de groothandel, moet de nominale hoeveelheid uitgedrukt in een meeteenheid leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aangebracht worden, ofwel op de verpakking, of bij ontstentenis ervan, op het produkt zelf, ofwel op de factuur, de verzendingsnota of enig ander document dat bij de levering wordt afgegeven of verstuurd.
§ 3. Voor de produkten die geleverd worden per vrachteenheid van meer dan 10 kg of 10 l moet de nominale hoeveelheid uitgedrukt in een meeteenheid aangebracht worden op een weeg- of meetdocument, dat bij de levering aan de koper wordt overhandigd.

Art. 9. De verplichting om de nominale hoeveelheid aan te duiden, rust op het vulbedrijf of op de conditioneerder, al naargelang van het geval.
Indien de produkten worden ingevoerd, rust de verplichting om de nominale hoeveelheid aan te duiden op de invoerder.
De verplichting om de nominale hoeveelheid aan te duiden, rust evenwel op degene die de conditionering of de voorverpakking heeft laten uitvoeren, wanneer hij, al naargelang van het geval, het vulbedrijf, de conditioneerder of de invoerder schriftelijk van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht.

Art. 10. Indien de nominale hoeveelheid niet vermeld is overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 1, van deze wet, mag de verkoper de produkten slechts te koop aanbieden aan de consument, nadat hij de hoeveelheid uitgedrukt in meeteenheden, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig heeft aangeduid op de verpakking of bij ontstentenis ervan op het produkt zelf of op een bordje geplaatst dichtbij het produkt.
Onverminderd de toepassing van artikel 37, § 2, moet de hoeveelheid niet vermeld worden voor de los verkochte produkten, die gemeten of gewogen worden in aanwezigheid van de consument of door hemzelf.

Art. 11. De aanduidingen van de meetinstrumenten waarmee de hoeveelheid van de los verkochte produkten wordt bepaald, moeten voor de consument goed leesbaar en goed zichtbaar zijn.

Art. 12. Voor de produkten of categorieën van produkten die Hij aanwijst, kan de Koning :
1. bijzondere regels stellen inzake de aanduiding van de hoeveelheid;
2. vrijstellen van de door de artikelen 8 tot 10 opgelegde verplichtingen;
3. vrijstellen van het aanduiden van de nominale hoeveelheid in een meeteenheid en een andere verkoopeenheid voorschrijven;
4. de toelaatbare afwijkingen van de aangeduide nominale hoeveelheid ten opzichte van de werkelijke hoeveelheid vaststellen, alsook de wijze van controle op deze afwijkingen;
5. de nominale hoeveelheden vastleggen voor de inhoud en/of de recipiënten van produkten die bestemd zijn om op de markt te worden gebracht;
6. de aanduiding van het aantal stuks voorschrijven, dat een voorverpakking bevat en de toelaatbare afwijkingen vaststellen van het aangeduide aantal ten opzichte van het werkelijke aantal, alsook de wijze van controle op deze afwijkingen.
 

0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.