-A +A

aanneming of verkoop

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

toepassing bv. bij veranda of keukens

Het criterium om te bepalen of een aannemingsovereenkomst gesloten werd tussen partijen, dan wel een koop-verkoop van een toekomstige zaak, is de specificiteit van het goed (FLAMME, M.-A., et al., Le contrat d'entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, in: Les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, Brussel, 2001, nrs. 11-13, pp. 27-30).
Indien het te maken goed specifiek is en dus gemaakt moet worden volgens de geheel of hoofdzakelijk individuele wensen en noden van de klant, dan is er sprake van aanneming. Gaat het integendeel om een veeleer gestandardiseerd product, dat bedacht en ontworpen is door de fabrikant in functie van de gangbare noden van een potentieel cliënteel en hooguit aan de situatie ter plaatse aangepast wordt, dan is er sprake van een koop-verkoop (voor de toepassing van de WHPC op de levering en oprichting van een veranda: Bergen, 24 juni 1994, D.C.C.R., 1995, 362, met noot De Vroede ‘Réaliser une véranda est une prestation de services’ (zij het dat deze uitspraak over reclame ging); Luik, 16 april 1998, J.L.M.B., 1998, 1829; Luik, 9 oktober 2003, R.R.D., 2003, 449; op de vervaardiging, de levering en de plaatsing van een huisje bij een zwembad: Bergen, 9 oktober 2000, geciteerd in BALLON, ‘Perikelen rond de bestelling van een schuilhuisje, A.J.T., 2001-2002, 81).

Rechtspraak

• HOF VAN BEROEP TE GENT 4 DECEMBER 2006 gepubliceerd in MD seminarsnieuwsbrief 21 januari 2008
 

De kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen.

9. De vraag rijst of het leveren en plaatsen van een keuken een aannemingsovereenkomst uitmaakt, of integendeel een koop-verkoop (eventueel van een toekomstig goed) vormt. Het antwoordt bepaalt of artikel 1794 B.W., inzake aanneming, van toepassing is op de voorliggende situatie, dan wel of de WHPC toepasselijk is. Artikel 1.1. van de WHPC bepaalt dat ‘producten’ alle lichamelijke roerende zaken zijn. Op grond van artikel 1.2. van de wet zijn ‘diensten’ alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het handelsregister.
In deze zaak gaat het niet om een ambachtsactiviteit.
Artikel 2 van het Wetboek van Koophandel bepaalt onder meer dat daden van koophandel zijn:
- alle verbintenissen van kooplieden betreffende zowel onroerende als roerende goederen, tenzij bewezen is dat ze een oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel;
- elk in hoofdzaak materieel werk verricht ingevolge huur van diensten, zodra het, zelfs op bijkomstige wijze, gepaard gaat met levering van koopwaar.
Er is geen betwisting met betrekking tot het feit dat geïntimeerde een verkoper is in de zin van artikel 1.6 WHPC en appellante een consument in de zin van artikel 1.7 van dezelfde wet.
Op grond van het voorgaande kan de levering en plaatsing van een keuken in principe onder het toepassingsgebied van de WHPC vallen.

10. ...

11. Om de volgende redenen is er in deze zaak een koop-verkoop aanwezig, waarop de WHPC van toepassing is.
In het voorliggende geval gaat het niet om een heel specifiek voorwerp, noch om een goed dat volledig of in ruime mate naar de maat en de eigen en bijzondere behoeften van appellante geconcipieerd en uitgevoerd moest worden.
In deze zaak is integendeel sprake van een concept van geïntimeerde (of haar Duitse leverancier) in functie van vaak voorkomende wensen van een potentieel cliënteel. Uit de bestelbon blijkt dat het hier gaat om een standaardproduct dat in serie vervaardigd wordt en waarvan de onderdelen uit een voorraad kunnen gehaald worden. De onderdelen moeten niet eerst speciaal voor appellante vervaardigd worden.
In casu gaat het om een toekomstig goed, dat de verwerende partij wellicht nog moest assembleren. Dit feit neemt evenwel niet weg dat het om een verkoop van een goed gaat. Ook het feit dat er nog een opmeting diende te volgen, zodat de keuken in het huis zou passen, is onvoldoende in het voorliggende geval om de koop als een aanneming van werk en niet als koopverkoop te kwalificeren.

Dat er nog enig handwerk vereist is om de geleverde keuken in de woning in te passen is tenslotte niet voldoende om te oordelen dat het om een aanneming gaat. Het individuele en specifieke karakter qua concept en uitvoering staat in deze zaak niet voldoende vast.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 14:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 17:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.