-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (413) | E (285) | F (108) | G (241) | H (323) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (338) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
A Daniel come to judgement
a non domino
aanbesteding
aanbod
aanbod onder opschortende voorwaarde
aanbod van betaling en consignatie
Aandachtspunten bij de verkoop van een handelszaak
aandeel
Aandeelhouder kan zich laten bijstaan door advocaat op algemene vergadering
aandeelhoudersovereenkomst
aandelenregister
aanduiding van de hoeveelheid
Aangetekende brief versturen via e-mail
Aangetekende brieven waartegen geen protest scheppen geen recht
aangetekende opzegging van het consumentenkrediet en art. 29 WCK
Aangetekende zending wettelijke definitie
Aangifte huwelijk
Aangifteplicht ambtenaren
Aangifteplicht liquide middelen aan de grens
Aanhangigheid en samenhang
Aanhangigheid identieke vorderingen voor verschillende rechtbanken
Aanhef
Aanhef van besluiten
aanhoudingsbevel
Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen
Aankoop gespiltst in naakte eigendom en vruchtgebruik
Aankoop van een woning met klein beschrijf betwisting met fiscus
aankoopkosten van de gezinswoning zijn lasten van het huwelijk
Aanleg
Aanmaning of ingebrekestelling door advocaat vereist bijzonder mandaat
aanmaning van een schuldeiser
aanmaningen van incassokantoren
aanmaningen van incassokantoren advocaten of deurwaarders
aanneming de bepalingen in het burgerlijk wetboek
AANNEMING IN REGIE
aanneming of verkoop
AANNEMING OP BORDEREL VAN LONEN EN MATERIAALPRIJZEN
AANNEMING TEGEN VASTE PRIJS
AANNEMING ZONDER PRIJSAFSPRAAK
aannemingsovereenkomsten voor werken zonder bouwvergunning
Aannemingsrecht
Aannemingsrecht Tips voor wie gaat (ver)bouwen
Aannemingsrecht: de wettelijke bepalingen
aanranding en verkrachting bescherming privacy slachtoffer
aanranding van de eerbaarheid
Aanrekening reserve langstlevende echtgenoot op reserve kinderen en beschikbaar deel in het nieuwe erfrecht - wet 31/07/2017
aanrekening van de onderhoudsbijdrage in het raam van de vereffening verdeling
aanrijdingsformulier hoe invullen
aanslagtermijnen
aanspraak op een onverdeeld deel verdere uitwerking
Aanspraak op onverdeeld deel
Aanspraak op onverdeeld deel door een schuldeiser
aansprakelijkheid artikel 135 alinea 2 gemeentewet en 1384 BW daad derde en eigen fout
Aansprakelijkheid ballonvaarder
Aansprakelijkheid bestuurders ten aanzien van een failliet verklaarde vennootschap toepassing van de wet in de tijd
Aansprakelijkheid bestuurders van vennootschappen arrest grondwettelijk Hof 17/09/2009
aansprakelijkheid bij klapband
aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van kredietkaarten
aansprakelijkheid kredietgever: niet vermelding eerdere schulden
Aansprakelijkheid notaris hernieuwing overschrijving onroerend beslag
aansprakelijkheid onderwijzers
aansprakelijkheid onthaalmoeder
Aansprakelijkheid ouders
aansprakelijkheid proefrit
aansprakelijkheid van bestuurders van een failliete vennootschap wegens wanbeleid
Aansprakelijkheid van bestuurders wegens milieumisdrijven
aansprakelijkheid van bestuurders wegens niet betaling bedrijfsvoorheffing
aansprakelijkheid van de aannemer
aansprakelijkheid van de aannemer
Aansprakelijkheid van de aannemer na verkoop van een onroerend goed
Aansprakelijkheid van de advocaat als middelenverbintenis en als resultaatsverbintenis
Aansprakelijkheid van de advocaat bij adviesverlening
Aansprakelijkheid van de advocaat in en buiten de procedure
Aansprakelijkheid van de arbiter in arbitrage
Aansprakelijkheid van de bankier bij internetdiefstal, virus of hackers
aansprakelijkheid van de bankier bij overschrijvingsopdrachten
aansprakelijkheid van de Belgische staat voor fouten van de rechter-commisaris in een faillissement door gebrek aan toezicht
Aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap tegenover schuldeisers
Aansprakelijkheid van de commissaris in het vennootschapsrecht
aansprakelijkheid van de herbergier bij ongeval met dronkenschap
aansprakelijkheid van de kredietgever
aansprakelijkheid van de kredietgever bij het plaatsen van een valse handtekening
aansprakelijkheid van de kredietgever die niet vooraf informeert naar de reden van het krediet
Aansprakelijkheid van de minderjarige
aansprakelijkheid van de notaris
Aansprakelijkheid van de notaris bij bodemonderzoek
Aansprakelijkheid van de overheid
Aansprakelijkheid van de overheid door niet uitvoering van de wet
aansprakelijkheid van de overheid kennis van het gebrek en tijd om van het gebrek kennis te nemen
Aansprakelijkheid van de overheid voor fouten van de wetgever
Aansprakelijkheid van de staat door de fout van de rechter
Aansprakelijkheid van de staat voor haar genomen verkeerde beslissingen
aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar
Aansprakelijkheid van een arts bij sterilisatie
Aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor verkeerde verkeerde beslissingen klassenraad
Aansprakelijkheid vennooten in vennootschap onder firma
Aansprakelijkheid vervoerder CMR enkel schade en vertraging vervoerde goederen
Aansprakelijkheid voor aangestelden
Aansprakelijkheid voor dieren
aansprakelijkheid voor dieren en autonome gedraging van het dier
aansprakelijkheid voor dieren zowel de feitelijke bewaarder 1385 als de tijdelijke bewaarder 1382 W
Aansprakelijkheid voor dieren, dierentuinen en professionele bewaarders
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door kantelpoorten 1384 of 1382
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bouw
aansprakelijkheid voor zaken
aansprakelijkheid voor zaken bewijslast en onrechtstreeks bewijs
aansprakelijkheid voor zaken bij diefstal | de dief is aansprakelijk
Aansprakelijkheid voor zaken bij gebruik zonder toelating
Aansprakelijkheid voor zaken bij uitlening en gebruikslening
aansprakelijkheid voor zaken en minderjarige houders van de zaak
aansprakelijkheid wegbeheerder door abnormale werking van de verkeerslichten
Aansprakelijkheid wegens fout door medisch experiment
aansprakelijkheid wegens niet verhoging maatschappelijk kapitaal tot wettelijk minimum
Aansprakelijkheid zaakvoerder Gewone commanditaire vennootschap
Aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten met netwerkbeheerders
aansprakelijkheidsvordering van vennoten tegen het bestuur van een vennootschap wegens waardevermindering van aandelen
aanvaarding en verwerping van de nalatenschap
aanvaarding factuur door gedeeltelijke betaling
Aanvaarding factuurvoorwaarden buitenlandse handelspartner en taal geadresseerde
Aanvaarding factuurvoorwaarden door kennisnamebeding
Aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving en successierechten
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Aanvangspunt van de tien en vijfjarige verjaring
Aanvangspunt van de verjaring
Aanvangspunt verjaring arbeidsongevallen en beroepsziekten
aanvangstermijn redelijke termijn in tuchtzaken
Aanvangstermijn van de opzeggingstermijn van bedienden
Aanvangstermijn van de opzeggingstermijn van bedienden
aanvraag art 751 wat was dat?
aanvullend onderzoek door deskundige
aanvullende opzegvergoeding verloren bij tegenopzeg door bediende
Aanvullende vakantie
Aanvullende werking van de goede trouw
Aanvulling van de rechterlijke uitspraak
Aanvulling van de rechterlijke uitspraak mag geen afbreuk doen aan het gezag van gewijsde van de uitspraak
Aanvulling van een vonnis of arrest
Aanvulling, uitlegging en verbetering van een uitspraak thans bij verzoekschrift
Aanwerven van bedrijfsjurist of beroep op een advocaat
Aanwijzingen schijnhuwelijk
Aanzienlijke terugval van de economische situatie
Aard van de beslissing tot gerechtelijke bemiddeling
Aardeweg
aasgierenfondsen onbeslagbaarheid ontwikkelingshulp
Ab ovo usque ad mala
Ab urbe condita
Abactis
Abbreviaturen
Abdonem
ABEX-Index
Abnormaal dure schuldsaldoverzekeringen
Abnormale prijzen
Aborigines
Abortus
Absolute en relatieve nietigheden
Absolutus de certo crimine de eodem accusari non potest
Abstract schadebegrip
Abstracte verbintenis
Acces
accesorium sequitur principale
Accipiens
Accreditatie van bemiddelaars, geldklopperij
Accres
accusatoire rechtspleging
Acedia
Achilleshiel
achtergelaten voorwerpen
Achtergestelde lening
Acme
acquisitiefraude
Acteren , akteren en akte
Actieve informatieverschaffing voorafgaand aan het verhoor
actieve rol van de rechter in het bewijsrecht en de beperking van het beschikkingsbeginsel
Actio
actio iudicati
actio popularis
Actio quanti minoris
Actio Redhibitoria
Actor sequitur forum rei
Actore non probante, reus absolvitur
Actori incumbit (onus) probatio, reus in excipiendo fit actor
Actori incumbit probatio
Actualisering waarde goederen in vereffening-verdeling
actueel gerechtelijk recht
Actuele informatie en updates
Actuele informatie en updates op deze site
Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica
Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat
Ad Kalendas Graecas
Ad probationem
Ad ventrem inspicendum
Addendum
Adhuc sub iudice lis est
Adiëren
Administratief en Onderwijsrecht
administratieve procedure beroep op onwettigheden, instemming met de onwettigheid gevolgen
Adobe
Adopteren
Adoptie
Adoptie bepalingen in het BW
adoptie door homoseksuele koppels
Adoptie en huwelijksverbod
Adoptie kind bij voormalige partner
ADR
ADR Definitie
ADR Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
adres arbeidshof arbeidsrechtbank
Adres college procureurs-Generaal
adres federaal parket
adres hof van Beroep
adres Hof van cassatie
adres jeugdrechtbank
adres parket procureur des Konings
adres parket procureur des Konings
adres politieparket
adres politierechtbank
adres rechtbank van eerste aanleg
Adres rechtbank van Koophandel
adres vredegerecht
adressen ()
Adressen bezoekruimte
adressen justitiehuizen
Adressen Onderzoeksrechters
Adressengids
Adressenlijst diensten voor pleegzorg
Advocaat aanneming
Advocaat administratief recht
advocaat assisen
advocaat bemiddelaar
advocaat bemiddeling
advocaat bemiddeling
advocaat beslag
advocaat bezoekrecht
advocaat BTW schulden
advocaat burgerlijk recht
advocaat burgerlijk recht
advocaat burgerlijk recht
advocaat collectieve schuldenregeling
advocaat collectieve schuldenregeling
advocaat consumentenkrediet
advocaat consumentenkrediet
advocaat consumentenrecht
advocaat consumentenrechten
Advocaat die schulden niet betaalt wordt geschrapt
Advocaat dient zijn mandaat niet te bewijzen
advocaat draagmoederschap
Advocaat dwangsom
advocaat echtscheiding
advocaat echtscheidingen
Advocaat en Artificiële intelligentie
Advocaat en juridisch geweld als alternatief op fysiek geweld
advocaat erven en testament
advocaat faillissement
Advocaat famiierecht
advocaat familierecht
advocaat familierecht
Advocaat fiscaal recht
Advocaat fiscaal recht
Advocaat Handelscontracten
advocaat handelspraktijken
advocaat huur
advocaat incassokantoren
advocaat informaticarecht
Advocaat intellectuele rechten
advocaat invorderingen
advocaat invorderingen
Advocaat Milieurecht
Advocaat ondernemingen
Advocaat ondernemingen in moeilijkheden
Advocaat Onteigeningen
advocaat opgezegde kredieten
advocaat problemen met gerechtsdeurwaarders
Advocaat Raad Van State
Advocaat RIZIV zaken
advocaat RSZ schulden
Advocaat schaderegeling
advocaat schadevergoeding en aansprakelijkheid
advocaat scheiden
advocaat schulden
advocaat schulden leveranciers
Advocaat stedenbouw
advocaat strafrecht
Advocaat tuchtrecht
advocaat van de beschuldigde
Advocaat van de duivel
advocaat vennootschappen
advocaat vereffening verdeling
Advocaat verjaring
Advocaat Vreemdelingenrecht
advocaat zoeken
Advocaten bij het Hof van Cassatie
Advocaten die geld vragen om rechters om te kopen
Advocaten kunnen niet getuigen voor hun cliënt
Advocaten mogen geen vergoeding krijgen of ontvangen voor doorverwijzing
Advocaten mogen hun proces enkel in de rechtzaal voeren?
Advocatenakte
Advocatenakte
Advocatenkantoor Elfri De Neve
Advocatenkantoor Elfri De Neve advocaten in vele vakgebieden
Advocatenkantoor Elfri De NeveHomeContactVoorstelling kantoorTarievenzoeken op deze site Links
Advocatenkantoren gezocht of over te nemen, werkaanbiedingen en werk gezocht door en voor advocaten
advocatensoftware
advodata
Aeneas of Odysseus - Troje of Rome
Aequitas in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque quam stricti juris rationem
Aequitas lucet per se
Aequitas nihil aliud est quam jus quam lex scriptio praetermisit
Aequum est neminem cum alterius detrimento locupletiorem fieri
afbetaling opeisbaar consumentenkrediet
afbetaling opeisbaar hypothecair krediet
Afbrekende vergelijkende reclame
afgedwongen aankopen
Afgedwongen verkopen via telefoongesprekken of sms
Afkoop van een schuld
Afleidingsbeding of filtragebeding
aflopende misdrijven
aflossingstabel
Afluisteren en opnemen van gesprekken
afluisteren en opnemen van telefoongesprekken en andere communicatie
afluisteren van telefoongesprekken
Afmetingen afbeeldingen voor het web
afpaling en afsluiting
Afpersing
afrekening na vonnis
afrekening na vonnis
Afschaffing Le criminel tient le civil en état bij objectieve aansprakelijkheid
afschaffing titels aan toonder
Afschaffing van het notariaat
Afschaffing verlengde minderjarigheid
afscheiding van eigendommen
Afschrijving woonplaats verhuis naar buitenland
Afstamming
afstamming gecoördineerde wettelijke bepalingen
Afstand hoogstammige bomen en erfdienstbaarheid
Afstand of beperking van het hoger beroep
Afstand of beperking van het hoger beroep in strafzaken
afstand van geding
Afstand van geding en het lot van de tegeneis
Afstand van geding en instemming door de tegenpartij
Afstand van geding en rechtsplegingsvergoeding
afstand van geding in strafzaken
Afstand van hoger beroep door het openbaar ministerie
Afstand van proceshandeling
Afstand van recht
Afstand van recht en dading
afstand van rechtsvordering
Afstand van verjaring
Afstand van verjaring door proceshouding
Afstapping
aftrekbaarheid en belastbaarheid van de onderhoudsgelden in het jaar van de feitelijke scheiding
Aftrekbaarheid van restaurantkosten is niet afhankelijk van de voorlegging van een BTW-bonnetje
Aftrekbare kosten mogen vreemd zijn aan statutair doel
aftrekbeperking 50% voor beroepsmatig gedane receptiekosten
Afwenden van vennootschapsgoederen
afwerven cliënteel
afwerven cliënten
afwerven klanten
afwerven personeel
afwezigheid
Afwezigheid machtiging vrederechter tot verkoop onroerend goed minderjarige slechts relatief nietig
Afwijzing van een sollicitant op basis van obesitas discriminatie
Afzetterij
afzetting
Afzien van een internetaankoop
agressieve handelspraktijken
Akkoord om te scheiden maar geen volledig akkoord over de voorwaarden
Akkoord tussen partijen tijdens een procedure dient nog steeds door de rechter getoetst
Akkoorden tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de opzeggingstermijn
Akkoordvonnis
Akte van bekendheid
akte van beschuldiging
akte van verdediging
Akten van Burgerlijke Stand
Alarmbelprocedure
Albert Kluyskens
Alcohol de mythe
alcohol en drugsbeleid in de onderneming
Alcohol en regres door ziekenfonds
Alcohol en Verkeer
alcoholintoxicatie en uitsluiting van dekking
Alcoholintoxicatie en uitsluiting van dekking bij omniumverzekering
Alcoholintoxicatie niet tegenstelbaar aan schadelijder door de verzekering, zelf niet bij de niet-verplichte verzekering
Alcoholslot wet tot invoering
Alcoholverslaving brengt medische ongeschiktheid mee om voertuig te besturen
Alcoholverslaving kan bewezen worden door onderzoek van het haar
Alea iacta est
algemeen grondwettelijke rechtsbeginsel van legaliteit en normenhiërarchie
algemeen opzet
Algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt onrechtmatig verkregen bewijs in aanmerking te nemen bestaat niet
Algemeenheid van goederen
algemene rechtsbeginselen
Algemene regels beslag
algemene regels mbt bevoegdheid
algemene vergadering
algemene vergadering appartementseigendom inzage stukken bij syndicus
Algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector
Algemene voorwaarden en verplichte vermeldingen bij internetverkopen en webshops
Algemene zorgvuldigheidsnorm
Aliéné n'aliène
Alimentatieovereenkomsten
Aliments ne s’arréragent pas
alinea, lid, paragraaf, hoofdstuk, afdeling, onderafdeling titel of boek
Alle ontvangen bedragen worden samengevoegd om het beslagbaar gedeelte te bepalen
alleenbestuur in het huwelijksvermogensrecht
Allegorie met Venus en Amor
Alternatief voor het bejaardentehuis of RVT
Alternatieve geschillenbeslechting
ALTERNATIEVE MAATREGELEN EN STRAFFEN
Alternatieve verloning
Alternatieven voor voorlopige hechtenis
Alternerend verblijf
Amalgaam argumenten
Amateurjournalist ook onderworpen aan de Raad voor de Journalistiek
ambachtsman begrip
Ambsthalve uitlegging en verbetering van een uitspraak
Ambtenaar aanwerving
Ambtenarenrecht
ambtshalve doorhaling van de rol art. 730 Ger. W.
Ambtshalve onderzoek ontvankelijkheid Hoger beroep
ambtshalve opgelegde eed
Ambtshalve opwerpen van onrechtmatig beding door de rechter
Ambtshalve schrapping
ambulante handel
amiable compositeur
Amicus curiae
anakoloet
Analoge versus digtale communicatie
Anastrofe
Anatocisme
anciëniteit in het arbeidsrecht
Angsten en schadevergoeding
Animeeermeisjes exploitatie strafbaar
Animus Contrahendi
Animus donandi
Anoniem bevallen
Anonieme aangifte
Anonieme getuigen
anonieme getuigen
Anonimiseren van vonnisen en arresten bij publicatie
Anterioriteitsbeginsel
Antichresis
Antidiscriminatiewet
Antigone (s) leer nietigheid en uitsluiting onregelmatig bewijs
antigoonleer in burgerlijk recht normdoel en bewijs
antigoonleer nietigheid en uitsluiting onregelmatig bewijs
antigoonleer oorsprong van het begrip
antigoonleer wettelijke basis
Antisociale persoonlijkheidsstoornis
Antwerpen, Limburg Vlaams-Brabant Brussel
antwoorden op alle vragen
appartementsrecht
arbeid en zwangerschaparbeid en ouderschap
Arbeid in de gevangenis
arbeider of bediende niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens de tewerkstelling
Arbeidsduur en rusttijden
arbeidsgeneesheer
arbeidsongeval termijn om beroep aan te tekenen een beslissing tot genezenverklaring
Arbeidsongeval vergoeding werkgever en de grenzen van de subrogatie
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallenwet en gedekte schade
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Arbeidsovereenkomstenwet
Arbeidsrecht
Arbeidsrechtbank bevoegd voor arbeidsongevallen die niet vallen onder de arbeidsongevallenwet noch onder een andere specifieke wetgeving
Arbeidswet
arbitrage
Arbitragebeding afgesloten voor faillissement is de curator tegenstelbaar
Arbitragebeding en bevoegdheid van de rechtbank
Arbitrageprocedure binnen Voetbalbond sluit latere burgerlijke procedure niet uit
archeologische vondsten
Architect en persoonlijke effectieve controle
architecten overeenkomst
Argeidsongevallen herziening
Argonaut
Argumenteren
Argumentum ad baculum
Argumentum ad misericordiam
Argumentum ad misericordiam
Argumentum ad populum
Argumentum ad ventrem
Aristoteles Retorica
arm's-lenght beginsel
Arresten Vlaams handhavingsbeleid
art 750 gerechtelijk wetboek
Art. 100 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1034 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 104 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1050 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 109bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 138bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1394/20-27 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1397 - 1401 en 1495 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 156bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 1734 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 183 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 185 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 19 gerechtelijk wetboek beoogt voorlopige maatregelen en geen uitvoeringsincident
Art. 195 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 207 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 210 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 23 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
art. 29 opzegging aan elke schuldenaar
Art. 294bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
art. 31 WCK
Art. 32ter Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 378 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 379 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 379bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 38 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 383 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 383bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 383ter Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 397bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 40 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 42 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 46/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 519 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 702 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 72 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 729/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 744 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 764 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 765/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 766 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 767 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 770 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 78 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 780 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 806 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 825 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 860-867 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 875bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 882 BW: schuldeisers binnen de verdeling, zwak of machtig?
Art. 91 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 92 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 92bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
Art. 99bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I
artikel 16 verbod om betaling te eisen voorafgaand aan de overeenkomst
Artikel 29 bis WAM-wet en de regeling met betrekking tot de in de plaatsstelling of subrogatie
artikel 747 gerechtelijk wetboek
asbestfonds
ascendentenverdeling ouderlijke boedelverdeling
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem
Asperger syndroom
Assisen
Assisen de rol van de advocaat van de burgerlijke partij bij het Hof van Assisen
Assisen schriftelijk verweer en conclusies
assisenprocedure de wetgeving
Astrocade
Atari 2600
Atari 7800
Atheneum
Atlas der buurtwegen
attest van goed gedrag en zeden
Auctoritas
Audi et alteram partem
audiovisueel verhoor verhoren met video opnamen
Augias
auteur of redacteur
Auteurs van juridische werken
auteursrecht
auteursrecht
Auteursrecht en eerbied voor de integriteit van het werk
auteursrecht en vertaalde teksten met bindteksten en recht op vaderschap?
Auteursrecht loutere ideeën worden niet beschermd
auteursrecht op een tatoeage, recht op afbeelding en recht van de fotograaf op zijn auteursrecht
auteursrecht op muziek
Auteursrecht titularis bewijslast en overdracht
Auteursrecht vaderschap en recht op eerbied van het werk
auteursrecht van de fotograaf
auteursrecht vereiste van originaliteit
Auteursrechtelijke bescherming van databanken
auteursrechtelijke bescherming van een format
Auteursrechtelijke bescherming van een format door een i-depot
Auteursrechtverklaring & Disclaimer
Auteursrechtverklaring & Disclaimer
Auteursrechtverklaring & Disclaimer
Auteursrechtverklaring en disclaimer
autocorrectie voor advocaten
autopsie en lijkschouwing
Aux arrêts point d'arrêt
Avaritia
Avocado
Avocat Elfri De Neve

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.