-A +A

buitengerechtelijke bekentenis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek:

"Art. 1354 BW. De bekentenis waarop men zich tegen een partij beroept, is ofwel buitengerechtelijk ofwel gerechtelijk

Art. 1355 BW. Een zuiver mondelinge buitengerechtelijke bekentenis kan niet worden ingeroepen, wanneer het een eis betreft waarvan het bewijs door getuigen niet zou kunnen worden toegelaten."

De buitengerechtelijke bekentenis bedoeld in art. 1354 en 1355 B.W. is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden gehaald. Ze moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd, maar moet niet bestemd zijn om voor de tegenpartij als bewijs te dienen.

Voor de toepassing van art. 1354 en 1355 B.W. en voor het in aanmerking nemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de betrokken partijen een reeds ontstane en actuele betwisting bestaat.

Voor een buitengerechtelijke bekentenis is absoluut niet vereist is dat de auteur van de bekentenis de wil heeft om over een ontstane en actuele betwisting een verklaring af te leggen of beseft dat de bekentenis tegen hem als bewijs kan dienen.

De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte en waarde van een buitengerechtelijke bekentenis.

De bewijskracht van een schriftelijke buitengerechtelijke bekentenis staat ter wijze beoordeling van de rechter. De rechter mag ze al of niet aannemen.

De rechter moet nagaan of de buitengerechtelijke bekentenis in dusdanige omstandigheden werd afgelegd, dat zij als geloofwaardig voorkomt.

De bewijswaarde van een buitengerechtelijke bekentenis wordt overgelaten aan de vrije beoordeling van de feitenrechter, mede omdat de persoon niet de juiste draagwijdte van zijn bewoordingen heeft kunnen begrijpen.

De buitengerechtelijke bekentenis, zoals bedoeld in art. 1354 BW, is aan geen enkel vormvereiste onderworpen (in die zin: Cass. 19 oktober 1944, Pas. 1945, I, 14).

Het volstaat dat de buitengerechtelijke bekentenis uitgaat van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd, ook al was ze niet bestemd om door de tegenpartij als bewijs te worden aangewend (in die zin: Cass. 25 mei 2009, JLMB 2010, 1305; Cass. 20 december 2007, RW 2009-10, 955).

Het feit dat deze bekentenis werd afgelegd in een akte die op zichzelf beschouwd enkel gevolgen heeft ten aanzien van een derde of die op zichzelf geen enkel rechtsgevolg kan hebben, verhindert niet dat daaruit een buitengerechtelijke bekentenis kan worden afgeleid (in die zin: Cass. 7 februari 1997, RW 1997-98, 339).

Rechtspraak:

• Cassatie 20 decemer 2007, R.W. 2009-2010, 955.

Een buitengerechtelijke bekentenis kan enkel slaan op de waarachtigheid van (eventueel) betwiste feiten, niet op de rechtspunten die tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren. De erkenning door een partij met betrekking tot de oplossing die in rechte aan een geschil dient te worden gegeven, levert geen bekentenis op in de zin van art. 1354 B.W. (Cass. 24 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 394).

• Vredegerecht te Zomergem, 3 juni 2011, RW 2011-2012, 1656

4.2. De verweerders hebben de BTW-verklaring met het oog op een verlaagd BTW-tarief – voor het in de factuur vermelde bedrag – en zonder enig misbaar te maken over de omvang van het factuurbedrag, teruggezonden aan de eiseres. Die BTW-verklaring is te beschouwen als een buitengerechtelijke bekentenis van de hand van de verweerders (art. 1354 en 1355 BW).

Het bewijs van een buitengerechtelijke bekentenis kan geldig worden geleverd door een geschrift, zonder dat dat geschrift onderworpen is aan de specifieke regels met betrekking tot het schriftelijk bewijs. De bekentenis mag enkel betrekking hebben op feitelijke elementen, en is ondeelbaar, gelet op de zowel bij een gerechtelijke als bij een buitengerechtelijke bekentenis toepasselijke regel van de onsplitsbaarheid. Kortom: door die verklaring vragen de verweerders een lager BTW-tarief, maar erkennen zij meteen ook dat het gefactureerde bedrag gerechtvaardigd is. Alleen al om die reden is alvast de in de factuur vermelde hoofdsom toewijsbaar.

• Cassatie 03/05/2018, NJW 2018, 481, met noot Wannes Vandenbussche, Intentionaliteit van de buitngerechtelijke bekentenis, NJW 2018, 482 en juridat.

samenvatting

De buitengerechtelijke bekentenis onderstelt de bedoeling of de toerekenbare schijn hiervan om de juistheid van de beweerde feiten te bevestigen. Zij vereist niet dat de bekentenis werd gedaan met het oogmerk om aan de wederpartij een bewijs te verschaffen.

Een buitengerechtelijke bekentenis vereist de de wil vereist om de juistheid van een feit te beamen.

conclusie OM

C.16.0482.N

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft in hoofdzaak gezegd:Overeenkomstig de rechtspraak van uw Hof sedert 2007 (1) is een buitengerechtelijke bekentenis een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan gehaald worden, zij moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd maar moet niet bestemd zijn om voor de tegenpartij als bewijs te dienen. De bekentenis veronderstelt de wil van haar auteur om de juistheid van een feit te beamen. De wilsuiting slaat dus enkel op de waarachtigheid van het bepaalde feit, niet op de intentie om aan een ander bewijs te verschaffen.

Ook in de rechtsleer wordt aanvaard dat de wil om de realiteit van een feit te bevestigen volstaat, zelfs indien deze partij zich niet bewust is van een betwisting in verband met dit feit en ook al heeft zij niet de intentie om haar tegenpartij een bewijs tegen haar te verschaffen. De omstandigheid dat een verklaring als bewijs ten gunste van de tegenpartij kan dienen, is een rechtsgevolg dat niet door haar auteur, maar wel door de wet aan die verklaring wordt gehecht. Dat er ook gevallen zijn waarin degene die de verklaring aflegt zijn tegenpartij een bewijs wil verschaffen kan daaraan geen afbreuk doen (2).

Het komt aan de feitenrechter toe te oordelen of degene die een verklaring heeft afgelegd daadwerkelijk de vrije wil had die verklaring af te leggen en hij zal in die zin de omstandigheden moeten nagaan waarin de beweerde buitengerechtelijke bekentenis is afgelegd om na te gaan of al dan niet sprake is van een geldige, oprechte en ernstige wilsuiting van haar auteur, met andere woorden zal hij moeten nagaan of er al dan niet sprake is van een werkelijke buitengerechtelijke bekentenis

In zoverre het eerste onderdeel uitgaat van de stelling dat het afleggen van een buitengerechtelijke bekentenis geen enkele intentionaliteit veronderstelt, en dus ook niet de wil om de juistheid van een feit te erkennen faalt het bijgevolg naar recht.• Cass. 20 december 2007, TBBR 2008, 452, noot L. Van Valckenborgh, RW 2009-10, 955;

• Cass. 25 mei 2009, Arr.Cass. 2009, 1379;

• Cass. 23 januari 2012, Pas. 2012, 184

• Cassatie 23 januari 2012, RW 2013-2014, 1099

samenvatting:

Uit artikel 1354 en 1355 BW ken niet worden afgeleid dat een buitengerechtelijke bekentenis bestemd moet zijn om als bewijs te dienen voor de tegenpartij. Evenmin is vereist dat de buitengerechtelijke bekentenis vermeldt dat ze ook als bewijs tegen de opsteller kan gebruikt

tekst arrest

AR nr. C.11.0052.F

Instituut van Vastgoedmakelaars t/ F.H.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 2 maart 2010.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Tweede middel

...

De buitengerechtelijke bekentenis in de zin van art. 1354 en 1355 BW impliceert niet dat ze is bestemd om als bewijs te dienen voor de tegenpartij.

Het arrest vermeldt dat een gerechtsdeurwaarder, in een vaststelling die hij op 27 oktober 2008 op verzoek van de eiser heeft opgemaakt, “akte neemt van het feit dat [de verweerder] [....] verklaart dat hij werkt voor rekening van zijn echtgenote, die als vastgoedmakelaar is ingeschreven [....] maar dat hij, als zijn echtgenote geen tijd heeft, de bezichtiging van de panden op zich neemt”.

Het arrest weigert om de uitspraken te beschouwen als een buitengerechtelijke bekentenis die tegen de verweerder gebruikt kan worden, op grond dat “de vaststelling niet de exacte inhoud van de aan de gerechtsdeurwaarder toevertrouwde opdracht weergeeft en evenmin vermeldt wat laatstgenoemde hiervan [aan de verweerder] heeft medegedeeld toen hij hem zijn hoedanigheid bekendmaakte, zodat niet kan worden aangenomen dat [de verweerder] met volle kennis van zaken zou hebben erkend dat hij de gewoonte had de door zijn partner te koop gestelde panden te doen bezichtigen”.

Het arrest oordeelt aldus in feite dat de bekentenis vereist dat de persoon die ze aflegt, weet dat zijn verklaringen tegen hem als bewijs kunnen worden gebruikt.

Het arrest schendt zodoende de voormelde bepalingen.

Het middel is in zoverre gegrond.

...

Rechtsleer in zelfde zin:  B. Cattoir, Burgerlijk bewijsrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 167-168, nr. 312.

• Hof van beroep Brussel, 10/01/2012 juridat

samenvatting

De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte en waarde van een buitengerechtelijke bekentenis. De bewijskracht van een schriftelijke buitengerechtelijke bekentenis staat ter wijze beoordeling van de rechter. De rechter mag ze al of niet aannemen. De rechter moet nagaan of de buitengerechtelijke bekentenis in dusdanige omstandigheden werd afgelegd, dat zij als geloofwaardig voorkomt. De bewijswaarde van een buitengerechtelijke bekentenis wordt overgelaten aan de vrije beoordeling van de feitenrechter, mede omdat de persoon niet de juiste draagwijdte van zijn bewoordingen heeft kunnen begrijpen.

tekst arrest

...

I. Procedure

1. Appellanten stellen hoger beroep in tegen het bestreden vonnis dat hun oorspronkelijke hoofdvordering, ingesteld bij dagvaarding van 24-25-26 juni 2002, alsook de tegenvordering van huidige geïntimeerden (tot betaling van schadevergoeding) ongegrond verklaart en de beslissing over de gerechtskosten aanhoudt.

2. Appellanten vorderen met de hervorming van het bestreden vonnis, om hun oorspronkelijke vordering in te willigen en om te zeggen voor recht dat het onroerend goed, gelegen te M.-D., J...straat, gekadastreerd sectie B, perceelsnummer 13 L 8, groot 22 aren 85 centiaren, in onverdeeldheid toebehoort aan appellanten en geïntimeerden gezamenlijk, meer bepaald voor de helft in volle eigendom aan appellanten en voor de helft in volle eigendom aan geïntimeerden en vervolgens de vereffening en verdeling te bevelen van de tussen partijen bestaande onverdeeldheid en dienvolgens een notaris aan te stellen belast met de veiling, respectievelijk de vereffening en verdeling van het onroerend goed, alsook een tweede notaris die de niet-verschijnende of weigerende partijen zou vertegenwoordigen, met veroordeling van geïntimeerden in alle kosten.

Appellanten vragen in ondergeschikte orde een deskundige aan te stellen belast met de waardebepaling van het perceel grond en de bepaling van het aandeel van appellanten.

Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig ingesteld en is ontvankelijk.

3. Geïntimeerden besluiten tot de ongegrondheid van het hoger beroep met veroordeling tot de kosten van beide gedingen.II. Relevante feitelijke gegevens

4. Het hof verwijst naar de uiteenzetting van de antecedenten in het bestreden vonnis (p. 3-4) en voegt eraan toe wat volgt.

5. Het geding betreft een geschil tussen de erfopvolgers van F. J. (zijnde de appellanten) en de erfopvolgers van J. (of J.) D. (zijnde de geïntimeerden).

Het voorwerp van het geschil betreft het onroerend goed gelegen te M.-D., J...straat, gekadastreerd sectie B, nr. ....

6. Het voormelde goed, toen met een oppervlakte van 26 aren 80 centiaren, werd aangekocht op 2 maart 1928 door van J. D., geboren op 9 september 1881, notarisklerk, gehuwd in 1915 met Mevrouw E. J.. Mevrouw E. J. heeft deze akte niet zelf mede ondertekend. De authentieke aankoopakte werd verleden door het ambt van de commissaris van het aankoopcomité, en overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor op 17 april 1928. Deze aankoop werd geregistreerd op het registratiekantoor van Vilvoorde op naam van beide echtgenoten, de heer en Mevrouw J. D. - E. J.. Op het kadastrale uittreksel komt de naam van F. J. of een van zijn erfgenamen niet voor.

7. Op 21 mei 1931 heeft J. D. een deel van dit onroerend goed (350,38 m²) aan de Belgische Staat verkocht, bij authentieke akte verleden voor de commissaris van het aankoopcomité.

8. Appellanten leggen een brief van 22 maart 1950 voor waarin J. D. naar F. J. schrijft: "Ik zend u de eigendomstitel van het land te D., op mijn naam alléén gekocht, maar met geld van ons beiden. Wij zijn dus onverdeelde eigenaars. Blijven later te regelen: de contributiën en de belasting op het kapitaal Vriendelijke groeten aan allen."

9. In een tweede brief van 3 oktober 1952 stelt J. D. een afrekening op aan het adres van "Nonkel F." (F. J.), in verband met de grond te D., 22 are 85 .De brief eindigt als volgt: "Mag ik U vragen die som op mijn postrekening te willen overschrijven".

Er is geen spoor voorhanden van een latere storting van de gevraagde som.

10. Op 5 januari 1960 overleed Mevrouw E. J., echtgenote van J. D..

Op 5 februari 1975 overleed de heer J. D., weduwnaar van Mevrouw E. J..

Het voormelde goed wordt telkens vermeld in de aangifte van nalatenschap van de betrokkenen, als oorspronkelijk hebbende toebehoord aan de heer J. D. en zijn echtgenote E. J., en zonder dat er in de aangifte sprake is van enige schuld t.a.v. de heer F. J..

F. J., in leven handelaar, was zelf op 18 november 1959 overleden.

11. Bij brief van 27 november 2000 schrijft Hugo J. in naam van al de nakomelingen J.-H., naar notaris P. D., een van de erfgenamen van J. D., in verband met voormeld onroerend goed, met kopie van de voormelde brief van 22 maart 1950 van J. D., en met verzoek "deze toestand te regulariseren".

12. Bij brief van 15 maart 2001 antwoorden de erfgenamen van J. D. bij monde van P.-P. D., met inroeping van de verkrijgende verjaring.

De erfgenamen van F. J. namen geen vrede met dit antwoord. Zij legden op 3 oktober 2001 bewarend beslag op het onroerend goed en dagvaarden uiteindelijk de erfgenamen van J. D. voor de eerste rechter om uit onverdeeldheid te treden, zulks bij deurwaardersexploten van 24, 25 en 26 juni 2002. De dagvaarding werd overgeschreven op het vierde Hypotheekkantoor te Brussel op 23 mei 2007.III. Bespreking

13. De eerste rechter oordeelde dat er een onverdeeldheid is ontstaan tussen de rechtsvoorgangers van partijen maar dat er een einde is gekomen aan deze onverdeeldheid. Geïntimeerden zijn dan de exclusieve eigenaars geworden door verkrijgende verjaring. De eerste rechter wees bijgevolg de vordering van appellanten als ongegrond af.

14. Volgens appellanten maken de brieven van 22 maart 1950 en 3 oktober 1952 tegenbrieven uit in de zin van artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek:

"Tegenbrieven kunnen enkel tussen de contracterende partijen gevolg hebben; zij werken niet tegen derden."

Officieel werd de eigendom slechts op naam van J. D. aangekocht maar hij schreef (in de stelling van appellanten) bij tegenbrieven aan F. J. dat er een onverdeeldheid tussen hen was ontstaan, zoals zelf door J. D. gekwalificeerd.

15. Er bestond echter officieel geen enkele overeenkomst tussen J. D. en F. J. doch enkel een (openbare) verkoop door de Belgische Staat aan J. D.. De situatie van de betrokkenen verschilt van deze van de tegenbrieven die "voorhanden is wanneer partijen samen bewust naar buiten toe de schijn wekken een bepaalde overeenkomst (of andere rechtshandeling) te hebben gesloten, terwijl zij in het geheim, door middel van een tegenbrief, anders overeenkomen" .

F. J. was eigenlijk in deze overdracht een derde partij en appellanten leggen eigenlijk geen echte tegenbrief voor.

16. Appellanten stellen, een vordering in om uit onverdeeldheid te treden. Als eisende partijen dienen zij het bestaan van de onverdeeldheid te bewijzen, zoniet is hun vordering zonder voorwerp .

17. Eigendomsrechten in hoofde van appellanten worden niet aan de hand van een titel bewezen, inz. niet aan de hand van de akte van 2 maart 1928. De vraag stelt zich of deze rechten al dan niet bewezen worden door de aangehaalde brieven van 22 maart 1950 en 3 oktober 1952.

18. Uit het optreden van de instrumenterende ambtenaar, (in casu de commissaris van het comité voor aankoop) en diens vermeldingen in de akte van 2 maart 1928, mag er een vermoeden in de zin van artikel 1353 BW worden afgeleid dat het de bedoeling was dat alleen J. D., en niet een andere persoon, koper werd. In ontkennend geval zou de instrumenterende ambtenaar deze andere persoon ook vermeld hebben als koper of zou F. J. geëist mogen hebben in de akte zelf vermeld te staan als medekoper. Te dezen wijst niets op een aanwezigheid van F. J. bij het verlijden van de akte van verkoop/aankoop noch op het bestaan van een eraan voorafgaand akkoord tussen J. D. en F. J. m.b.t. rechten in het aan te kopen onroerend goed.

19. Met toepassing van het oude huwelijksvermogensrecht was de aankoop door J. D. een aankoop ten behoeve van de gemeenschap, voor dewelke hij alleen kon optreden ingevolge het oud artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek.

Het aangekochte goed behoorde aldus van rechtswege tot de huwgemeenschap die bestond tussen J. D. en diens echtgenote, nu de aankoopakte geen beding van wederbelegging louter in diens voordeel bevat. Het registratiekantoor te Vilvoorde heeft derhalve terecht in zijn registers het aangekochte goed op naam van deze beide echtgenoten vermeld.

20. De eenzijdige geschriften van 1950 en 1952, uitgaande van J. D., zijn juridisch te beschouwen als buitengerechtelijke schriftelijke bekentenissen in de zin van artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend uitgaande van J. D..

Welnu, de feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte en waarde van een buitengerechtelijke bekentenis. De bewijskracht van een schriftelijke buitengerechtelijke bekentenis staat ter wijze beoordeling van de rechter ; "De rechter mag ze al of niet aannemen. De rechter moet nagaan of de buitengerechtelijke bekentenis in dusdanige omstandigheden werd afgelegd, dat zij als geloofwaardig voorkomt."

21. In het licht van deze principes oordeelt het hof dat deze twee geschriften van 22 maart 1950 en 3 oktober 1952, geen voldoende geloofwaardige buitengerechtelijke bekentenissen vormen, mede gelet op het bijzonder lange tijdsverloop van meer dan 22 jaar, resp. 24 jaar tussen enerzijds de aankoop op 2 maart 1928, en anderzijds de twee voormelde geschriften van 1950 en 1952. Uit de feiten blijkt immers dat deze handelingen van 1928 en 1950-1952 verre van gelijktijdig zijn. Uit de feiten blijkt geen intellectuele band tussen deze geschriften te bestaan nu er meer dan twee decennia liggen tussen de overdracht enerzijds en de brieven van 22 maart 1950 en 3 oktober 1952 anderzijds. Uit de gezegde lange periode wordt geen enkel document of gegeven verstrekt. Het is niet uitgesloten dat gedurende dit lange tijdsverloop sinds de aankoop de omstandigheden (bij voorbeeld op familiaal vlak) gewijzigd waren.

Het bijzonder groot tijdsverschil laat niet toe aan te nemen dat J. D. een verklaring heeft willen afleggen om te bevestigen dat F. J., ab initio, zijnde van bij de totstandkoming van de verkoopovereenkomst op 2 maart 1928, medekoper was.

22. Bij brief van 22 maart 1950, dus 22 jaar na de aankoop in 1928, schrijft J. D. naar F. J.: "Ik zend u de eigendomstitel van het land te D., op mijn naam alléén gekocht, maar met gelden van ons beiden. Wij zijn dus onverdeelde eigenaars. Blijven later te regelen: de contributiën en de belasting op het kapitaal."

Welnu, deze onderhandse brief kan niet tot gevolg hebben dat, 22 jaar na de aankoop van 2 maart 1928, het eigendomstatuut van het betwiste onroerend goed met terugwerkende kracht wordt gewijzigd tot op de datum van de aankoopakte.

De vermelding "wij zijn dus onverdeelde eigenaars" in dit geschrift van 22 maart 1950 berust mogelijks op een vergissing van J. D. die mogelijks van oordeel was dat de aankoop tegen een prijs gefinancierd door hen beiden (J. D. en F. J.) per sé voor gevolg zou (moeten) hebben dat juridisch het aangekochte goed dan onverdeeld aan beide personen die de koopprijs financierden, zou toebehoren. Het geschrift kan mogelijks worden uitgelegd als een buitengerechtelijke bekentenis van J. D. enkel slaande op het meefinancieren van de koopprijs door F. J.; het houdt evenwel niet op ondubbelzinnige wijze het bewijs in dat in 1928 het stellig de bedoeling van al de partijen was dat J. D. en F. J. in onverdeeldheid wilden aankopen. Het is overigens zo dat de bewijswaarde van een buitengerechtelijke bekentenis wordt overgelaten aan de vrije beoordeling van de feitenrechter, mede omdat de persoon niet de juiste draagwijdte van zijn bewoordingen heeft kunnen begrijpen.

23. De beweerde buitengerechtelijke bekentenis van J. D. dat het goed ‘dus' in onverdeeldheid toebehoort tot hem en degene die een deel (de helft?) van de prijs betaalde is niet bewijskrachtig op het vlak van het eigendomsrecht, omdat ze steunt op een gevolgtrekking die niet per sé zo hoort te zijn. Het geschrift kan evengoed louter wijzen op een geldelijke hulp van F. J. aan de enige koper die niet over voldoende geld beschikte om de koopprijs volledig zelf te financieren.

Een bekentenis kan niet slaan op de oplossing die in rechte aan een geschil dient te worden gegeven (het ontstaan van een onverdeeldheid) maar wel op materiële feiten als op rechtsfeiten (de financiering van de koop en betaling van een deel van de prijs door F. J. aan J. D.) .

24. Op dit punt volgt het hof dus niet het oordeel van de eerste rechter dat het schrijven van 22 maart 1950 niet anders kan worden geïnterpreteerd dan dat het destijds wel degelijk de bedoeling was van J. D. en F. J. dat het kwestieuze perceel het voorwerp zou uitmaken van een onverdeelde eigendom. Noch deze brief noch de latere afrekening van de kosten bij helften leveren een afdoend bewijs van het feit dat bij de verkoopsovereenkomst van 2 maart 1928 alle betrokkenen de wil(-sovereenstemming) hadden om F. J. als medekoper aan te nemen.

25. Appellanten blijven dus in gebreke aan te tonen dat er een onverdeeldheid bij helften is ontstaan tussen F. J. en J. D. m.b.t. het litigieuze onroerend goed.

De vordering van appellanten om uit onverdeeldheid te treden met betrekking tot het voormelde onroerend goed is dan ook zonder voorwerp en dus ongegrond. De vraag naar de gebeurlijke verkrijgende verjaring moet niet onderzocht worden.

Het hoger beroep is ongegrond. Het bestreden vonnis wordt bevestigd in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk doch ongegrond verklaart, zij het om andere motieven.

....

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Rechtsprekende na tegenspraak,...

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond....

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 10/01/2012

Rechtspraak: 

Hof van Beroep Antwerpen 19 december 2016, NJW 2017, 232

Een buitengerechtelijke bekentenis is een verklaring waarmee een partij het bestaan van een rechtshandeling of de juistheid van het feit, door een andere partij tegen haar aangevoerd, erkent en die wordt afgelegd buiten een geding dat betrekking heeft op het feit in kwestie. De buitengerechtelijke bekentenis kan uitgaan van de partij of haar gevolmachtigde.

De buitengerechtelijke bekentenis is echter niet toegelaten bij plechtige contracten omdat de vormvoorwaarden daar gelden als vereiste voor de geldigheid van het contract. Bij gebreke van die vormvoorwaarden is de overeenkomst niet geldig tot stand gekomen en kan ze ook niet worden bewezen door een bekentenis.• Cass. Cass., 7 maart 1991, AR 7197

• Cass. 1 juni 2007

samenvatting:

De geldigheid van de buitengerechtelijke bekentenis hangt niet af van het voorafbestaand geschil waarover de bekentenis wordt afgelegd.

Tekst arrest:

Nr. C.05.0385.N

1. D.L.,

2. D.L.,

eisers,

tegen

D.M.,

verweerster,

en ten aanzien van

D.M.,

in gemeen- en bindendverklaring opgeroepen partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Het arrest laat zijn beslissing steunen op een buitengerechtelijke bekentenis van de eisers en niet op een feitelijk vermoeden.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

2. De grief onder randnummer 1 van het middel gaat ervan uit dat de beslissing onder meer verwijst naar het feit dat de verweerster en haar gezin, geheel of gedeeltelijk, sedert 1993, voltijds of deeltijds, verbleef in het onroerend goed en naar het feit dat de verweerster de eigenaarsherstellingen uitvoerde en de onroerende voorheffing en de verzekeringen alleen betaalde.

3. Het arrest laat zijn beslissing niet enkel steunen op die vaststellingen, maar ook op de volgende vaststellingen:

- de eisers ontkennen niet dat er in 1993 een principiële bereidheid onder de mede-eigenaars bestond om het betreffende onroerend goed door de verweerster te laten overnemen;

- de eisers betwisten in conclusie niet dat zij ieder afzonderlijk 2.000.000 BEF op hun bankrekening hebben ontvangen;

- die fondsen waren aanzienlijk en de eisers hebben die interestloos gedurende ruim negen jaar onder zich hebben gehouden;

- de eisers hebben geen sluitende uitleg waarom zij gedurende jaren die aanzienlijke fondsen onder zich hebben gehouden;

- wat betreft de hypothese dat die fondsen als een financiële garantie of een voorschot dienden te worden aangezien in afwachting van verdere onderhandelingen met de verweerster, werd het bestaan van dergelijke onderhandelingen na 1993 niet aangetoond;

- de eisers hebben aan de verweerster in al die jaren nooit enige, te verrekenen, woonst- of huurvergoeding gevraagd.

De grief onder randnummer 1 van het middel berust derhalve op een onvolledige lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

4. De grief onder randnummer 2 van het middel gaat ervan uit dat een louter aanhoudend stilzwijgen geen buitengerechtelijke bekentenis kan uitmaken.

Uit het antwoord op de grief onder randnummer 1 van het middel blijkt dat het arrest zijn beslissing laat steunen op een omstandig stilzwijgen van de eisers.

Die grief berust derhalve op een onvolledige lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

5. De grief onder randnummer 3.1. van het middel gaat ervan uit dat het arrest niet aangeeft ten aanzien van welke aanvoering in rechte of welke aanvoering buiten het rechtsgeding er een omstandig stilzwijgen van de verweerster was.

Het arrest oordeelt dat er een omstandig stilzwijgen was omtrent het feitelijk gegeven dat er buiten het rechtsgeding een som van 2.000.000 BEF aan elk van de eisers werd betaald en dat dit omstandig stilzwijgen van die aard was dat het een buitengerechtelijke bekentenis vormde van de in het geding zijnde betwisting dat tussen de partijen werd overeengekomen dat de verweerster het onverdeelde goed mocht overnemen tegen de prijs van 8.000.000 BEF.

De grief berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

6. De grief onder randnummer 3.2 van het middel gaat ervan uit dat slechts een omstandig stilzwijgen dat volgt op een aanvoering in rechte door de tegenpartij desgevallend als een bekentenis kan worden opgevat.

Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat.

De grief faalt naar recht.

7. De grief onder randnummer 3.3 van het middel gaat ervan uit dat het arrest de feiten of omstandigheden niet aangeeft die aan het stilzwijgen van de eisers het karakter van omstandig stilzwijgen zou geven.

Uit het antwoord op de grief onder randnummer 1 van het middel volgt dat het arrest de feitelijke vaststellingen aangeeft die het als ¿omstandig¿ aanneemt voor het stilzwijgen van de verweerster.

De grief berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

8. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering tot bindendverklaring die de eisers tegen D.M. hebben gericht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

De kosten zijn begroot op de som van 1057,47 euro jegens de eisende partijen en op de som van 295,45 euro jegens de verwerende partij.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, en op de openbare terechtzitting van 1 juni 2007 uitgesproken

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 31/01/2010 - 23:07
Laatst aangepast op: vr, 29/06/2018 - 16:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.