-A +A

De kostprijs van een kind

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Hoeveel kost het onderhoud en de opvoeding van een kind

 

De gemiddelde maandelijkse minimumkost van een kind
volgens de studiedienst van de gezinsbond berekend in maart 2005 voor een gemiddeld basisinkomen van 1.767,80 euro bedraagt tussen de 262,34 en de 498,87 euro volgens de leeftijdsklasse van het kind. Voor hogere of lagere gezinsinkomens dient een aanpassende berekening gemaakt.
Deze tabel is louter indicatief en dus hoogstens richtinggevend. In zekere zin dient ook rekening gehouden met het aantal kinderen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indexcijfer (basis 1996)
 
117,41
 
basisgezinsinkomen
 
1.767,80 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeftijdsklasse
 
 
 
 
 
 
 
0 t/m 5 jaar
 
262,34 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 t/m 11 jaar
 
339,07 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 t/m 17 jaar
 
415,78 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 t/m 24 jaar
 
498,87 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewogen gemiddelde minimumkost van een kind
 
 
 
 
 
0 t/m 24 jaar
EUR
383,81 €
 
 
 
 
Opmerking:
 
 
 
 
 
 
Minimumkosten van kinderen bevatten geen kosten voor onderwijs en kinderopvang
 

Bron en meer informatie: “Mijn kind, duur kind?!” (56 blz.’s), themanummer in de reeks Gezinsbeleid in Vlaanderen, 33e jaargang, nr. 4, Gezinsbond, studiedienst.

Daarnaast is er de Formule Renard

In 1985 ontwikkelde Roland Renard in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken van de Franse gemeenschap een wiskundige formule ter berekening van de kostprijs van een kind aan de hand van de leeftijd van het kind enerzijds en de inkomsten van het gezin anderzijds.

Dit model heeft geen kracht van recht maar toch wordt het door heel wat rechters gebruikt als een basis van berekening.

Een correctie dient evenwel toegepast voor de zeer hoge inkomsten, zoniet komt men tot exuberante bedragen. Bij deze inkomsten dient volgens Renard een correctiefactor toegepast. Deze kan bekomen worden door in plaats van het gezinsinkomen, het gezinsbudget te vermelden. Dit is dan het inkomen onder aftrek van de de investeringen en beleggingen.

De kostprijs van het tweede en volgende kind wordt op de zelfde manier berekend. 
Enige nuance: Wie echter de berekening doet met een zeer hoog inkomens, bijvoorbeeld 10.000 euro netto per maand., komt aan hallucinante bedragen voor onderhoudsgeld, die met de werkelijkheid niet zozeer overeenkomen. Geconfronteerd met dit probleem stelt de heer RENARD dat de berekening in dergelijk geval moet toegepast worden op het effectieve gezinsbudget. Bij een gemiddeld gezinsinkomen komt dit budget grosso modo overeen met de inkomsten. Bij zeer hoge inkomens beslaat het budget slechts een deel daarvan. Het restant wordt gespaard of belegd op één of andere manier.
Een tweede kind erbij kost uiteraard wat minder. Hiervoor vermindert u het resultaat van de berekening met 5 tot 10%.

Kostprijs kotstudent per jaar: 12.450 euro
Kostprijs pendelstudent per jaar : 8.128 euro (Bron De Tijd Netto Geldworp)
 

 

Voor online berekening volgens methode Renard klik hier

Rechtsleer via Google books: Onderhoudsgeld voor kinderen: normering met excel rekenblad Door Jacques Tremmery

hoelang onderhoudsgeld betalen voor de kinderen
onderhoudsgeld en onwaardigheid

 

 • Het onderhoudsgeld voor  kinderen wort doorde ouder in onderlinge overeenstemming vastgesteld, doo hunzelf, via tussenkomst van een scheidingsbemiddelaar of advocaten. Wanneer geen akkoord bereikt wordt kan de vrederechter of de kortgedingrechter het bedrag van het ondehoudsgld vaststellen.
 • Er bestaan tot op dit ogenblik geen vastgelegde wettelijke bedragen. In bepaalde gedeelten van het land  wordt er  gewerkt met de zogenaamde schaal van Renard om de onderhoudsbedragen voor kinderen te berekenen Deze berekening is louter indicatef en wordt door heel wat rechters niet gevolgd.  Deze formule is gebaseerd op de feitelijke uitgaven van het gezin en op de leeftijd van het kind. Fiscale aftrek
Het betaalde alimentatiegeld is voor 80% fiscaal aftrekbaar. Lees meer in het artikel 'Kinderen en de fiscus'.
 
Dienst voor Alimentatievorderingen
Om problemen met de betaling en inning van het alimentatiegeld tussen ex-partners, werd door de federale regering de Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) in het leven opgericht. DAVO is een onderdeel van de FOD Financiën die kan tussenkomen om het onderhoudsgeld voor te schieten aan de gerechtigde en te innen bij de onderhoudsplichtige.  

Procedure (bron de Standaard online)
 • Dien de aanvraag schriftelijk en in twee exemplaren in bij een DAVO-kantoor of een registratiekantoor. De formulieren moeten ondertekend worden door de schuldeiser, zijn wettelijke vertegenwoordiger of door zijn advocaat. Het aanvraagformulier en meer toelichting om het in te vullen vind je hier. Het Davo-kantoor in je buurt kan je opzoeken met deze tool of in deze lijst.
 • Het DAVO-kantoor zal de aanvraag analyseren en een ‘voorstel van mandaat’ terugsturen, een sooort contract waarbij je de Dienst de toestemming geeft om in jouw naam op te treden. Teken dit mandaat voor akkoord en stuur het zo snel mogelijk terug. 
 • De Davo zal vervolgens een aangetekende brief sturen naar de onderhoudsplichtige ex-partner, met de melding dat je een aanvraag tot tegemoetkoming hebt ingediend en dat ze in jouw naam zal optreden. Hij of zij krijgt dan vijftien dagen om te weerleggen dat hij/zij alimentatiegeld verschuldigd is.
 • Binnen de 30 dagen nadat het dossier volledig is, neemt de Davo een beslissing. Die kan positief, negatief of gedeeltelijk positief zijn (in dit laatste geval beslist de Davo een lager bedrag in te vorderen dan waarop je  recht denkt te hebben). De Davo brengt je via een aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing. Indien die beslissing niet positief is, kan je nog aan de beslagrechter vragen om tussen te komen.
 • De Davo zal de onderhoudsplichtige ex-partner een aangetekende brief sturen met een ingebrekestelling en een verzoek om het achterstallige en toekomstige onderhoudsgeld te betalen. Bij niet-betaling kan de invorderingsprocedure worden opgestart: beslag kan gelegd worden op loon, roerende goederen,...
Kosten
 • Beide ex-partners moeten bijdragen in de werkingskosten van de DAVO.
 • De onderhoudsgerechtigde betaalt 5 % van het bedrag dat de Davo bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Dit bedrag wordt ingehouden op de bedragen die de Dienst doorstort. Op voorschotten is de bijdrage van 5% niet verschuldigd.
 • De onderhoudsplichtige betaalt 10 % van het bedrag van de in te vorderen hoofdsom (dit omvat het maandelijkse onderhoudsgeld, de achterstallen, en eventueel het bedrag van de buitengewone kosten).
 
De FOD Financiën biedt op zijn website een brochure aan over de Davo en de toekenning van voorschotten.
 
Kinderbijslag
Of en welke impact een scheiding heeft op de uitbetaling van kinderbijslag, hangt af van verschillende factoren: 
 • Bij een feitelijke (geen wettelijke) scheiding van gehuwde partners, of bij een scheiding van niet-gehuwde partners, gaat het kinderbijslagfonds ervan uit dat er co-ouderschap is, waarbij beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Breng zelf het kinderbijslagfonds op de hoogte van de nieuwe gezinssituatie. 
 • Bij een wettelijke echtscheiding zal de gemeente het kinderbijslagfonds inlichten dat de echtscheiding is uitgesproken.
 • Is er een officieel document dat het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen regelt (een echtscheidingsvonnis of een onderlinge overeenkomst), stuur dan een kopie hiervan naar je kinderbijslagfonds. 
Co-ouderschap
 • Bij co-ouderschap blijft hetzelfde kinderbijslagfonds verder betalen aan dezelfde gerechtigde. Op verzoek van beide ouders kan de uitbetaling wel gebeuren op een gemeenschappelijke rekening waartoe zij beiden toegang hebben. Soms leidt deze regeling tot conflicten tussen ex-partners. 
 • Woont het kind officieel bij de vader, dan kan de kinderbijslag aan hem betaald worden. Dat moet hij schriftelijk aanvragen bij zijn kinderbijslagfonds. Hij kan de kinderbijslag krijgen vanaf de maand na zijn aanvraag.
 • De ouder die de kinderbijslag ontvangt, kan eventueel aanspraak maken op een toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten.
 • Voor kinderen met een vreemde nationaliteit is de regeling van co-ouderschap niet van toepassing, ook al is het kind nog minderjarig. Het kinderbijslagfonds van de ouder waarbij het kind woont zal de kinderbijslag uitbetalen aan diezelfde ouder.
 • Als de ouders gescheiden leven en de vader het kind nadien erkent, zullen de regels van co-ouderschap toegepast worden vanaf de datum van de erkenning.
Geen co-ouderschap 
 • Als slechts één van beide ouders alleen het ouderlijk gezag heeft, wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont, door het kinderbijslagfonds van die ouder.
Meerderjarige kinderen
 •  Als een kind 18 jaar wordt of ontvoogd is, dan is de regeling van co-ouderschap niet langer van toepassing. Het kinderbijslagfonds van de ouder waarbij het kind woont, zal de kinderbijslag dan uitbetalen aan die ouder.
 • Als het meerderjarig kind afwisselend en even lang bij beide ouders verblijft, dan kan het co-ouderschap verder worden toegepast (beurtouderschap). Vul hiervoor het formulier Verklaring van gelijk verdeelde huisvesting van een meerderjarig kind in en stuur het naar uw kinderbijslagfonds.
 Hertrouwd?
 • Ouders die hertrouwen, kunnen kinderbijslag aanvragen voor hun eigen kinderen, hun gemeenschappelijke kinderen en de kinderen van hun partner. De kinderen van het gezin worden dan gegroepeerd, wat invloed kan hebben op de bedragen die voor elk kind worden uitgekeerd. De hoogte van de kinderbijslag  wordt immers bepaald door de 'rangorde' van elk kind binnen het gezin. Meer info op de site van de RKW.
 • Hertrouwen kan ook inhouden dat je bepaalde rechten verliest, zoals de verhoogde wezenbijslag, het recht op kinderbijslag op basis van een overlevingspensioen, of een sociale toeslag op basis van de situatie van het gezin.

hoelang onderhoudsgeld betalen voor de kinderen
onderhoudsgeld en onwaardigheid

 Rechtspraak:

• Antwerpen (3e k.) nr. 1999/RK/212, 30 mei 2001, A.J.T. 2001-02, afl. 35, 915

Samenvatting Bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage tussen de echtgenoten en van de echtgenoten voor de kinderen geldt de levensstandaard tijdens de samenleving van de echtgenoten als maatstaf. (Art. 1280 Ger.W.).

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: za, 24/10/2009 - 03:36
Laatst aangepast op: wo, 21/08/2013 - 10:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.