-A +A

is incest strafbaar ?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Incest bestaat in het Belgisch strafwetboek niet als een midrijf. Wel wordt seks met minderjarigen bestraft en wordt dit zwaarder bestraft wanneer er een bijzondere relatie bestaat tussen dader en slachtoffer. Aldus kan incest,een verzwarende omstandigheid uitmaken van aanranding op de eerbaarheid. Maar deze strafverzwaring geldt niet alleen voor de personen met bloedband (bloedverwanten in opgaande lijn, adoptant, broers, zusters, maar ook voor iedere persoon die een gezagspositie heeft over het kind.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar beschikt de minderjarige over een volwaardig seksueel zelfbeschikkingsrecht (dit geldt niet voor de verlengde minderjarigen). Uitzondering wie seks heeft met een minderjarige tussen de 16 en jaar en de 18 jaar als bloedverwant in opgaande lijn, broer, zus, adoptant of persoon met gezag over het kind pleegt een aanranding op de eerbaarheid. 

Bepaalde vormen van seksueel gedrag zijn voor de wet grensoverschrijdend. Het gaat over gedrag dat op een bepaald moment in een bepaalde samenleving voor de collectiviteit niet toelaatbaar is. Incest behoort hiertoe.

Maar:

incest -seks in de familie enkel strafbaar voor en met minderjarigen

Wanneer minderjarigen seks hebben of seksuele handelingen stellen in een familiale context is er ingevolge artikel 372 tweede en derde alinea van het strafwetboek steeds sprake van een misdrijf

De leeftijdsgrens voor het stellen of ondergaan van seksuele handelingen wordt in deze context, net zoals ten aanzien van de prostitutie opgetrokken tot achttien jaar.

Dit betekent dus dat de volgende personen zich onthouden van seksuele handelingen met een minderjarige: diens ouders, (over)grootouders, adoptanten, broers, zussen of iedere andere persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin en personen die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwonen en over haar of hem gezag hebben (denk aan scoutsleiders, priesters, onderwijzers...).

Met de uitdrukking “ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin,” worden degenen bedoeld die in het gezin van het slachtoffer een vergelijkbare positie als een broer of een zus innemen.

Naast halfzussen en –broers van het slachtoffer, vallen ook kinderen van de stiefouder en kinderen van een nieuwe partner van een ouder onder deze uitdrukking. Voor deze personen is – zoals voor broers of zussen – niet vereist dat ze met het slachtoffer samenwonen of over haar of hem gezag uitoefenen.

In de familiale sfeer kan een minderjarige niet geldig toestemmen met seksuele handelingen voor zij of hij achttien jaar is. Daarna kan dat echter wel.

Het lijkt er dus op dat wie achttien jaar is, ook met de voormelde opgesomde personen een seksuele relatie mag beginnen zonder dat die laatste strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Toch dient deze conclusie die gebaseerd is op de vaststelling dat er geen misdrijf kan zijn zonder een wettelijke bepaling, (nullum crimen, sine lege) met de nodige voorzichtigheid getrokken, gelet op de algemene strafbaarstelling van ontucht en waarbij ontucht door het parket en door de rechtbank concreet kan worden ingevuld en waarbij incest aldus in bepaalde gevallen als ontucht zou kunnen worden aanzien

 

Nog dit: 

De bevoegdheid van de Jeugrechtbank om afdwingbare pedagogische maatregelen te nementen aanzien van minderjaringen m.b.t. incest

De JRB. kan in de twee volgende gevallen kennis nemen van problematische opvoedingssituaties om gerechtelijke maatregelen (afdwingbare pedagogische maatregelen) aan de betrokken minderjarigen en, eventueel, aan degenen die hen in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, op te leggen :

1° Wanneer de bemiddelingscommissie (BC) voor bijzondere jeugdbijstand de zaak heeft doorverwezen naar het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 17, § 2, vierde lid van de gecoördineerde decreten (G.D). en het openbaar ministerie, in het belang van de minderjarige, het nemen van een gerechtelijke maatregel noodzakelijk acht.
Dit is algemene regel. In een problematische opvoedingssituatie zal de JRB. pas kunnen optreden op vordering van het openbaar ministerie, nadat de BC. geoordeeld heeft dat in het belang van de minderjarige een door de JRB. opgelegde pedagogische maatregel ernstig aangewezen is. Dat impliceert dat het niet mogelijk is gebleken om tot een minnelijke regeling over de noodzakelijk geachte hulpverlening, als bedoeld in artikel 17 § 1, tweede lid G.D., te komen.

Behoudens de uitzondering die in 2° is bepaald, is de JRB. niet bevoegd om dwingende maatregelen te nemen in een problematische opvoedingssituatie voor eerst alle pogingen zijn gedaan om bijstand en hulp te verlenen op basis van de vrijwillige medewerking van de betrokkenen (via het comité voor bijzondere jeugdzorg en de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand).
Op het ogenblik dat de zaak door de BC. is doorverwezen, mag uitsluitend het openbaar ministerie uitmaken of een afdwingbare maatregel noodzakelijk is . In bevestigend geval zal het openbaar ministerie bij de JRB. een vordering instellen
.
2° Wanneer het openbaar ministerie het bevelen van een afdwingbare pedagogische maatregel dringend noodzakelijk acht en bovendien aantoont :
- dat onmiddellijke bijstand- en hulpverlening op vrijwillige basis niet mogelijk zijn;
- en dat de integriteit van de persoon van de minderjarige gevaar loopt.
Het is een uitzondering op de algemene regel (zie 1°). Ze is ingegeven door de bezorgdheid om in acute en ernstige situaties, die een ernstige bedreiging (bijvoorbeeld bij incest) vormen voor een minderjarige, dwingend te kunnen optreden, wanneer vrijwillige hulpverlening niet onmiddellijk mogelijk is. In dergelijke situaties zou het niet verantwoord zijn de afwikkeling van de procedure voor de BC. af te wachten.
Nochtans moet deze bepaling uitzonderlijk en op haar juiste draagwijdte worden toegepast. Het openbaar ministerie moet voor ieder concreet geval in zijn vordering aantonen waarom dringend een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk is, dat onmiddellijke bijstand- en hulpverlening op vrijwillige basis niet mogelijk zijn en dat de integriteit van de persoon van de minderjarige gevaar loopt. De verdediging van de minderjarige zal deze vordering kunnen aanvechten.

Om te voorkomen dat terzelfdertijd twee verschillende regelingen van toepassing zouden zijn op een minderjarige in een problematische opvoedingssituatie, bepaalt het tweede lid van artikel 22 G.D. dat minderjarigen die de hoedanigheid van militair bezitten op het tijdstip dat de zaak bij de JRB. aanhangig wordt gemaakt niet onder de bevoegdheid vallen van de jeugdrechtbank.

Uittreksel uit het strafwetboek

Art. 372. Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar).

De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, maar niet ontvoogd is door het huwelijk, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft.) <W 2000-11-28/35, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 373. De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging gepleegd op personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.
Wordt de aanranding gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar). 
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. 

Art. 374. Aanranding bestaat, zodra er een begin van uitvoering is.

Art. 375. Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.
Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer
Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.
Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.
Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de straf opsluiting van vijftien tot twintig jaar
(De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is.

Art. 376.  Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid de dood veroorzaakt van de persoon op wie zij is gepleegd, wordt de schuldige gestraft met (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar). <W 2000-11-28/35, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
(Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid is voorafgegaan door of gepaard gegaan met de handelingen bedoeld in artikel 417ter , eerste lid, of opsluiting, wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.
Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid gepleegd is op een persoon die ingevolge zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid bijzonder kwetsbaar is, of onder bedreiging van een wapen of een op een wapen gelijkend voorwerp, wordt de schuldige gestraft met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar.

Art. 377.Is de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant; behoort hij tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben; heeft hij misbruik gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen; is hij een geneesheer, heelkundige, verloskundige of officier van gezondheid aan wie het kind ter verzorging was toevertrouwd; of is de schuldige, wie hij ook zij, in de gevallen van de artikelen 373, 375 en 376, door een of meer personen geholpen in de uitvoering van de misdaad of van het wanbedrijf; of is hij hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer of ieder ander persoon die een gelijkaardige positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft, dan worden de straffen bepaald als volgt:
In de gevallen van artikel 372, eerste lid, en van artikel 373, tweede lid, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;
In het geval van artikel 373, eerste lid, wordt het minimum van de gevangenisstraf verdubbeld;
In de gevallen van artikel 373, derde lid, 375, vierde lid, en 376, derde lid, bedraagt de opsluiting ten minste twaalf jaar;
In het geval van artikel 375, eerste lid, bedraagt de opsluiting ten minste zeven jaar;
In de gevallen van (artikel 375, vijfde en zesde lid en van artikel 376, tweede lid) bedraagt de opsluiting ten minste zeventien jaar

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: wo, 07/11/2012 - 19:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.