-A +A

10 geboden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De tekst luidt als volgt:
Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de :HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen valse getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
Bovenstaande tekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
 

Nummering

In Exodus 34:28 en Deuteronomium 4:13 en 10:4 worden deze regels (afhankelijk van de vertaling) de Tien woorden, Tien geboden of Tien grondregels genoemd, maar de oorspronkelijke tekst bevat geen aanwijzing waar het ene gebod eindigt en het andere begint. Verschillende groepen hebben de geboden op verschillende manieren ingedeeld. Bijvoorbeeld, protestanten vatten de regels "geen andere goden" en "geen gesneden beelden" op als twee aparte geboden. De aparte vermelding van het verbod op afgodsbeelden, vindt men ook bij de Oosters-orthodoxe Kerken en de Oosters-katholieken. Katholieken rekenen de twee eerste zinnen tot één verbod, namelijk dat op afgoderij. Katholieken interpreteren het verbod om te begeren als twee afzonderlijke geboden (te weten, één ten aanzien van vleselijke begeerte en één ten aanzien van materiële hebzucht). De protestanten en joden beschouwen dit als onderdelen van één gebod.

De joodse indeling

In de joodse traditie wordt niet gesproken van geboden, maar van woorden: de Hebreeuwse aanduiding ‘aseret ha-dibrot betekent "de tien woorden".

Men hanteert de volgende indeling:
1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.
2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5.Eer uw vader en uw moeder.
6.Gij zult niet moorden.
7.Gij zult niet echtbreken.
8.Gij zult niet stelen.
9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Men verdeelt de woorden soms als 1 + 3 + 3 + 3: één afgezonderd (heilig) woord, drie met betrekking tot de relatie tussen mens en God, drie met betrekking tot de verhouding tot de naaste en drie met betrekking tot het innerlijk van de mens.

Noachitische geboden

De Noachitische Geboden, Noachidische Geboden of de Zeven Wetten van Noach (Hebreeuws: שבע מצוות בני נח) zijn een rabbinale constructie op grond van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 2:16 en 9:4 en verder), die speciaal bestemd is voor niet-Joden die willen leven zoals God het bedoeld zou hebben. Men noemt dit ook wel Briet Noach, het Verbond van Noach.

De Noachitische Geboden zijn als volgt verwoord:
1.Gebod om rechtvaardigheid te betrachten, rechtbanken in te stellen en in stand te houden om de volgende verboden te kunnen handhaven.
2.Verbod om de Schepper te vervloeken of Zijn Naam te gebruiken of om (iets van) het geschapene te vervloeken.
3.Verbod op afgoderij (schepselen dienen of aanbidden).
4.Verbod om te doden.
5.Verbod op onzedelijkheid zoals incest.
6.Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren.
7.Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier.

Degenen die deze geboden bewust willen naleven worden Noachieten genoemd.

In paragraaf 73 van boek III van Jehuda Halevi’s Kuzari wordt het vers “En God de Heer beval de mens zeggende: van elke boom van de tuin moogt gij vrijelijk eten” (Genesis II, 16vv.) als volgt geïnterpreteerd:
1.“[Hij] beval”: jurisdictie (rechtvaardigheid, instelling van rechtbanken).
2.“De Heer”: verbod op godslastering.
3.“God”: verbod op afgoderij.
4.“De mens”: verbod op moord.
5.“Zeggende”: verbod op incest.
6.“Van elke boom van de tuin”: verbod op ontvoering (maagdenroof).
7.“Gij moogt vrijelijk eten”: verbod op het eten van het vlees van een levend dier.

Een primitief volk dat aan kannibalisme doet, is in deze zienswijze afgeweken van de weg van de Noachieten. Daarentegen volgen hindoes en boeddhisten het Noachitisch verbond. Deze gedachte is uitgewerkt door rabbi Elia Benamozegh uit Livorno over wie Aimé Pallière schrijft in diens boek Le sanctuaire inconnu en komt ook voor in de geschriften van Henri van Praag over het jodendom.

Hugo de Groot zou door deze universele regels zijn gekomen tot zijn concept van het natuurrecht. De Groot werd evenals Noach, Mozes en Jochanan ben Zakkai in een kist (ark, biezen mandje, lijkkist, boekenkist) gered.

Katholieke indeling

Doordat in de katholieke indeling de eerste verbodsbepalingen samen genomen worden in één gebod, wordt het verbod op het maken van afbeeldingen onderdeel van het verbod op de afgoderij. Men mag dus geen afgoden afbeelden om die te aanbidden. Vandaar dat in de rooms-katholieke Kerk wel afbeeldingen (van dieren, heiligen, Christus en God) voor kunnen komen. Deze beelden worden niet als goddelijke aanwezigheid gezien of als goden, maar beschouwd als toegewijde, dierbare afbeeldingen van een de geestelijke realiteit die niet direct met de materie van het beeld in relatie staat. De Tempel van Jeruzalem bevatte ook afbeeldingen van dieren, stierenbeelden, de engelen-cherubijnbeelden op de Ark van het Verbond (zie boek Koningen), en eveneens afbeeldingen van palmbomen en engelen. Joden zelf hebben nooit religieuze afbeeldingen verboden op de calvinistische wijze. In het boek Numeri moet Mozes in opdracht van God een koperen slangenbeeld maken en wordt dit later religieus gebruikt. De slang wordt ook uiteindelijk, nadat hij alsnog werd verafgood, pas vernietigd (2 Koningen 18:4).
1.Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2.Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3.Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4.Eer uw vader en uw moeder.
5.Gij zult niet doden.
6.Gij zult geen onkuisheid doen.
7.Gij zult niet stelen.
8.Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9.Gij zult geen onkuisheid begeren.
10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Tien geboden in de islam

De tien geboden worden ook bevestigd binnen de islam. De Bijbel en Thora worden immers ook gerekend tot de islamitische Heilige Boeken. In de Koran zijn op verschillende plaatsen de geboden te vinden. Ze zijn echter niet als zodanig gepresenteerd. Ook in verschillende Ahadith liet Mohammed blijk van deze tien leefregels. Hieronder staat één verwijzing naar de Koran voor ieder van de tien geboden.
1.Weet dat er geen godheid is dan God (soera Mohammed 19)
2.Er is niets aan Hem gelijk (soera De Consultatie 11)
3.Maak God niet tot een excuus bij jullie eden (soera De Koe 224)
4.Jullie die geloven! Wanneer op vrijdag (de dag van samenkomst) de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zakendoen. (Soera De Vrijdag 9)
5.Uw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders, of nu een van beiden of allebei bij u de ouderdom bereiken, zeg dan nimmer 'foei' tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen (Soera De Nachtreis 23)
6.En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van God. (Soera De Tafel 38)
7.... dat de vloek van God op hem zal rusten als hij een leugenaar is (Soera Het Licht 7)
8....dat wie een ander doodt... het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood (Soera De Tafel 32)
9.En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets gruwelijks en het is een slechte manier van doen. (Soera De Nachtreis 32)
10.bewijst vriendelijkheid aan de ouders en ook aan de verwant, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de niet-verwante medeburger, de reiziger... (Soera De Vrouwen 36)

Binnen de islam wordt gesteld dat de Mensen van het Boek zeggen dat de volgende Tien geboden aan Mozes op de berg Sinaï gegeven werden: alleen God aanbidden de sabbat waarnemen, je ouders eren, zodat je een hoge leeftijd mag bereiken, niemand doden, geen overspel plegen, niet stelen, geen valse getuigenis afleggen in het nadeel van je kameraad, niet in het huis van je kameraad turen en niet de vrouw van je kameraad, zijn slavin, os, ezel of iets anders dat het toebehoort, begeren (d.w.z. benijd hem niet).

Vroege moslimgeleerden stelden dat in soera Het Vee 151-152 een verwijzing naar de Tien geboden zouden zijn. In vers 154 is wel een verwijzing naar het Boek van Mozes.

Soera Het Vee 151-152:
Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die God heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen. Beheert het eigendom van de wees, voordat hij volwassen is, niet anders dan op de beste wijze. En geeft de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En leeft, wanneer gij spreekt, rechtvaardigheid na, zelfs wanneer het een bloedverwant betreft en vervult het verbond van God. Dit is, hetgeen Hij u vermaant, opdat gij er lering uit moogt trekken.

Controverse en interpretatie

In het christendom zijn twee interpretatiewijzen gangbaar, namelijk:
1.als wet: Het "gij zult" kan als imperatief gelezen worden, als regels waaraan men zich moet houden, dus door God opgelegd aan zijn volk.
2.als belofte: Sommige theologen lezen echter de Tien geboden met nadruk (zoals de joden plegen te doen) op de verkondiging aan het begin, dan worden het – volgens deze theologen – woorden van belofte en bevrijding; de schets van de situatie waarnaar het volk onderweg is, een land van belofte, een wereld van rechtvaardigheid.

Volgens sommige aanhangers van de documentaire hypothese is in Exodus 34:11-26 een derde lijst van geboden en verboden te vinden die verschilt van de reeds genoemde gelijkaardige versies: hij is uitgebreider en bevat onder andere het opmerkelijke gebod de altaren van andersgelovigen stuk te slaan. Deze lijst wordt door hen omschreven als de rituele dekaloog.

(bron wikipedia)

 

Commentaar: 

De tien geboden staan los van de 7 hoofdzonden, de doodzonden  of de acht zaligheden 

Hoofdzonde is een term die voornamelijk in de katholieke kerk wordt gebruikt. Het gaat hierbij om zeven zonden die ieder aan de basis liggen van vele andere zonden. Ze werden als lijst in de 6e eeuw opgesteld door paus Gregorius I, maar zijn al in de 4e eeuw door geestelijken in een gesystematiseerd overzicht beschreven. In de Bijbel zijn verschillende opsommingen van zonden te vinden, die echter niet overeenkomen met de lijst van de zeven hoofdzonden. Het begrip hoofdzonde wordt wel eens verward met het begrip doodzonde of zware zonde.(Wikipedia). Goed en kwaad is het onderwerp van de ethiek. Recht en ethiek vallen niet samen maar hebben overlappingen. Ethiek en recht maken een belangrijk element uit van religie.

Een godsdienst wil net zoals het recht een maatschappij ordenen en inspireert zich hierbij niet alleen op religieuze overwegingen maar ook op loutere ordening. Zo vindt men in de bijdel zuivere bepalingen van burgerlijk recht, sociaal recht en strafrecht. Tot de volledige scheiding van kerk en staat pleegden kerkelijke overheden burgerlijke en strafrechtelijke rechtspraak. Haar rechtspraak is vandaag beperkt tot haar eigen instellingen.

De zeven hoofdzonden zijn:

1.Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
2.Avaritia (hebzucht - gierigheid)
3.Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
4.Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
5.Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
6.Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
7.Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

De zeven hoofdzonden in de kunst

Literatuur

De zeven hoofdzonden spelen een belangrijke rol in de Divina Commedia van Dante Alighieri.

Beeldende kunst

De zeven hoofdzonden zijn door vele schilders uitgebeeld. Een van de bekendste voorbeelden is een schilderij van Jheronimus Bosch in het Prado (Madrid). In Utrecht zijn de hoofdzonden verwerkt in zeven lantaarnconsoles aan de Drift. James Ensor, Jules Van Paemel en André Lambert waren grafisch kunstenaars die allen een suite met etsen aan het thema hebben gewijd.

Film
Les Sept Péchés capitaux 1962.
Se7en 1995 .
La Grande Bouffe 1973

Theater

"Die sieben Todsünden der Kleinbürger" van Kurt Weill en Bertolt Brecht.(ballet en zang)

 

Hoofdzonde is geen synoniem van doodzonde


In de katholieke traditie bestaat er een hiërarchie in de zwaarwichtigheid van zonden. De ergste zonde is hierbij de doodzonde. Ze staat tegenover de dagelijkse zonde.

Volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk moeten drie voorwaarden tegelijk vervuld zijn om van een doodzonde te kunnen spreken: "Elke zonde die een zwaarwegende materie tot object heeft en die begaan wordt met volle kennis en weloverwogen toestemming, is een doodzonde."

Door het doen van een doodzonde verliest de mens de heiligmakende genade, de gemeenschap met God, en kan derhalve niet de hemel binnengaan. Degenen die in staat van doodzonde sterven worden tot de hel veroordeeld. De doodzonde kan vergeven worden door een oprecht volmaakt berouw en het Sacrament van de Biecht. Het volmaakt berouw (berouw over de zonden enkel omwille van een pure liefde tot God) vergeeft de zonden in doodsgevaar ook buiten de Biecht. De persoon die de genade van een volmaakt berouw krijgt zal echter zonder uitzondering verlangen een oprechte Biecht uit te spreken bij een priester of bisschop. Voor de duidelijkheid: dit alles volgens de Katholieke leer.

Het begrip doodzonde wordt wel eens verward met het begrip hoofdzonde, maar heeft een andere betekenis.

De zeven deugden


Naast de zeven hoofdzonden die een rol spelen in de katholieke traditie is er ook een lijst opgesteld van hun tegenhangers: de zeven deugden, bestaande uit de vier kardinale deugden en de later toegevoegde drie goddelijke of theologale deugden. Deze zijn:
1.Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)
2.Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)
3.Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)
4.Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid)
5.Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas
6.Spes (Hoop)
7.Caritas (Naastenliefde/Liefde)

Een van de vele afbeeldingen hiervan in de schilderkunst, zijn de frescos van Giotto, samen met de zeven hoofdzonden, in de Cappella Scrovegni in Padua.

De zeven deugden spelen ook een belangrijke rol in de Decamerone van de Italiaanse schrijver Giovanni Boccaccio.

De vier kardinale deugden dateren uit de klassieke oudheid.
(bron Wikipedia)
 

De acht zaligheden


1. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
In de oude statenvertaling: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Matteüs 5:3
2. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
In de oude statenvertaling Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Matteüs 5:4
3.Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
In de oude statenvertaling Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Matteüs 5:5
4 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
In de oude statenvertaling Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Matteüs 5:6
5 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
In de oude statenvertaling Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Matteüs 5:7
6 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
In de oude statenvertaling Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Matteüs 5:8
7.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
In de oude statenvertaling Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Matteüs 5:9
8 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
In de oude statenvertaling Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Matteüs 5:10
 
(bron Wikipedia)

 

Gerelateerd
Nog dit: 

De 10 geboden zijn een vorm van codificering van archaisch recht. Elk recht dient gesteund of gedragen en erkend te worden om gerspecteerd te worden. Vandaag is dit de wil van het volk. In archaische rechtstelsels wordt hiertoe vaak beroep gedaan op de goddelijke autoriteit. De godsdient dient de samenhang van de groep en ordent de groep en dit op een ogenblik dat recht en godsdient nog samenvallen.

De 10 geboden hebben een zeer grote invloed gehad op het latere recht en zij kunnen vandaag nog gelezen worden vanuit een humanistisch zelfs vrijzinng perspectief.

Uit de oorspronkelijke Joodse tekst leiden we vooreerst af dat er verschillende goden zijn. In het archaisch Judaisme was Jahwek god van het graan. Later werd hij ook gepromoveerd tot de god van de oorlog, naast andere goden. Het nomandenvolk in de woestijn zoekt en kiest haar vertrouwen in 1 god (ze laat de andere goden gerust) en gaat met die god een verbond aan, op basis waarvan in het oude testament hele boeken gaan over de ordening van de maatschappij waarvan de 10 geboden slechts een klein onderdeel zijn.

De 10 geboden in een moderne visie:

1. Respecteer iedere godsdienst, kies of u er kennis van wil nemen of niet. Respecteer de wetten. Leef volgens de rechtsregels. Denk rechtlijnig en bemin u zelf als deel van de kosmos en respecteer de natuur, uw relaties met uw medemens, het milieu en de ordening in de kosmos. Wees ethisch wanneer u met mens en natuur, wetenschap omgaat.

2. Leg de eed niet af wanneer dit niet nodig is. En als u de eed aflegt pleeg dan geen meineed. Niemand kan u verplichten te spreken, zwijg eerder dan te liegen. In zekere zin is liegen in bepaalde gevallen niet onethisch. Er is geen wet die u verplicht de waarheid en de volledige waarheid te spreken, behoudens u de eed aflegt. Maar zelfs dan heeft u in de meeste gevallen zwijgrecht. Een mens van eer doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Kom uw beloftes na. Kom uw overeenkomsten na.

3. Neem de tijd voor reflexie, de tijd om na te denken. Pleeg geen roofbouw op uw lichaam en gun uw geest en lichaam rust, tracht uw plaats in uw gezin, in uw omgeving, in de maatschappij en in de kosmos te kennen en te zien en begin naar de zoektocht van de samenhang van deze dingen, tracht te begrijpen, maar aanvaard geen blinde waarheden, werk met hypotheses en mogelijkheden.

4. Heb respect voor uw gezin, uw ouders, zoals zij dezelfde verplichting ten aanzien van u hebben. Hun kinderen zijn "hun" kinderen niet. Zij zijn hoogstens de Boog die de pijl heeft afgeschoten.

5. Breng geen geweld toe, behoudens uit zelfbehoud bij dreiging van een ernstig dreigend kwaad op uw persoon of ter verdediging van uw land. Weiger elk bevel fdat een inbreuk op de fundamentele mensenrechten uitmaakt. Wanneer de rechtstaat verdwijnt en de mensenrechten geschonden zijn  tracht dan het recht en de vrede te herstellen via de weg van het minste kwaad. Wek geen woede op en pleg geen onrecht.

6. Geniet van de seksualiteit, maar respecteer de vrije wil van uw seksuele partner. Heb rspect voor de persoon met wie u een gezin vormt. Beschouw seks als iets wat enkel kan gebeuren tussen instemmende volwassenen zonder dat derden ongewild hierbij betrokken worden of hiervan getuige worden. Hou uw leven eenvoudig en vermijd intriges. Pleeg seks veilig en respectvol en voel de harmonie en de kracht die hiervan kan uitgaan. Respecteer de grenzen en maak onderscheid tussen fantasie, illusie en werkelijkheid.

7. Respecteer de rechten van uw medeburgers en hou u strikt aan de strafwetten.

8. Indien u als getuiige wordt opgeroepen, zelfs indien u de eed niet aflagt of wanneer u een verklaring dient af te leggen, spreek of schrijf dan de waarheid of zijg, dan wel leg de pen neer. Breng in geschriften of via welke media ook niet opzettelijk schade toe aan anderen. (In het rijmpje staat er iets over achterklap en liegen maar niet in de reguliere tekst. Natuurlijk mag u praten over anderen als ze er niet bij zijn. Maar blijf steeds respectvol en breng geen schade toe. En natuurlijk zal u hiertoe vaak moeten liegen. Bijvoorbeeld wanneer u een geheim toevertrouwde of beloofde te zijgen en men vraagt u of u "hierover" iets weet. Vertel ook geen kwetsende waarheden, behoudens wanneer zij strikt noodzakelijk zijn. Bent u op de hoogte van een slippertje, ga danniet gaan kletsen tegen de bedrogen partner, wanneer deze waarheid, deze remedie is nog erger dan de zonde. Maar wanneer u uitspraken van derden hoort die uw gezin raken, bescherm dan uw gezin. Tussen echtgenoten bestaan er geen geheimen mbt hetgeen anderen hebben gezegd of gedaan, onder voorbehioud van het beroepsgeheim.

9. Respecteer de relaties van uw medemens.

10. Ken uw plaats. Vraag of stref niet naar hetgeen u niet toekomt. Gun het geluk van anderen zo ook diens eigendom. Stel geen onzinnige eisen en respecteer de rust van anderen.

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 12/09/2013 - 00:00
Laatst aangepast op: do, 12/09/2013 - 00:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.