-A +A

Aangetekende zending wettelijke definitie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een aangetekende zending is: een dienst die op forfaitaire basis tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging waarborgt, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde. 'Art131, 9° Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven van 21 maart 1991.

Een “aangetekende zending” is, luidens art. 131, 9° van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals vervangen bij de wet van 13 december 2010: “een dienst die op forfaitaire basis tegen de risico’s van verlies, diefstal of beschadiging waarborgt, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde”.

Een “postzending” dan weer is, luidens art. 131, 7o van dezelfde wet: “[een] geadresseerde zending in definitieve vorm die een aanbieder van postdiensten verzorgt. Naast brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt: boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten”.

Art. 135, § 2 van dezelfde wet, zoals ingevoegd bij de wet van 13 december 2010, luidt: “Aan alle verplichtingen opgenomen in deze en alle andere wetten die betrekking hebben op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en hun uitvoeringsbesluiten die betreffende de aangetekende zendingen de woorden “ter post”, “bij de post”, “per post” of elke andere soortgelijke verwijzing bevatten is voldaan wanneer gebruik wordt gemaakt van een aangetekende zending zoals gedefinieerd in artikel 131, 9o van deze wet of gebruik wordt gemaakt van een elektronisch aangetekende zending overeenkomstig de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certificatiediensten”.

Taxipost Secur is een dienst die, zoals de “gewone” aangetekende zending, op forfaitaire basis tegen de risico’s van verlies of beschadiging waarborgt en waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde. Een zending met Taxipost Secur voldoet bijgevolg met ingang van 31 december 2010 aan het vereiste van een zending “bij ter post aangetekende brief”, als bedoeld in voormelde wet.

Rechtspraak:

• Raad van State 9 juni 2011, RW 2011-2012, 1302

• Raad van State 15 maart 2012, RW 2012-2013, 505

[...]

III. Ontvankelijkheid van het beroep

Ambtshalve exceptie

3. De auditeur-rapporteur werpt in zijn verslag over de zaak ambtshalve op dat het verzoekschrift tot nietigverklaring werd ingediend met Taxipost en niet met een ter post aangetekende brief, zoals nochtans is voorgeschreven door art. 84, § 1, eerste lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: het algemeen procedurereglement). Hij wijst erop dat een verzoekschrift dat niet met een ter post aangetekende brief werd ingediend, vaste datum kan verkrijgen op de dag van de aangetekende verzending van de Raad van State waarin naar dat processtuk wordt verwezen. Te dezen gebeurde deze verzending op 29 oktober 2010, waardoor het verzoekschrift niet tijdig vaste datum heeft verkregen. De auditeur-rapporteur besluit dat het beroep om die reden niet ontvankelijk is.

4. In de laatste memorie betoogt de verzoekster dat het verzoekschrift op 29 september 2010 naar de Raad van State werd gezonden met Taxipost. Zij legt een brief neer van de griffie van de Raad van State waaruit blijkt dat deze het verzoekschrift op 30 september 2010 heeft ontvangen en de zaak dezelfde dag op de rol heeft ingeschreven. De verzoekster leidt daaruit af dat er geen twijfel over kan bestaan dat het verzoekschrift binnen de termijn van zestig dagen na 6 augustus 2010, datum van ontvangst van het bestreden besluit, werd toegezonden.

5. De verzoekster legt voorts schriftelijke verklaringen neer van de NV bpost van 5 september 2011 waarbij wordt bevestigd dat de desbetreffende zending op 30 september 2010 werd afgeleverd.

Beoordeling

6. Te dezen blijkt uit het dossier dat het verzoekschrift tot nietigverklaring aan de post werd toevertrouwd binnen de beroepstermijn van zestig dagen na de kennisgeving van het bestreden besluit, zoals voorgeschreven door art. 4, derde lid (thans art. 4, § 1, derde lid) van het algemeen procedurereglement.

Het voorschrift van art. 84, § 1, eerste lid van het algemeen procedurereglement, dat alle processtukken aan de Raad van State worden toegezonden bij ter post aangetekende brief, heeft als doelstelling dat deze processtukken een vaste en onbetwistbare datum hebben. Uit de datumstempel op de omslag en uit de door de verzoekster neergelegde schriftelijke verklaringen van de NV bpost en de griffie van de Raad van State blijkt dat deze doelstelling is bereikt. De in het auditoraatsverslag ambtshalve opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid van het beroep wegens de laattijdigheid ervan, kan niet worden bijgevallen. De verwerende partij, die het dossier van de rechtspleging heeft kunnen inzien, heeft overigens geen voorbehoud gemaakt betreffende de ontvankelijkheid van het beroep.

7. Aangezien het verslag van het auditoraat beperkt is tot het onderzoek van de ontvankelijkheid van het beroep, dient het debat te worden heropend met het oog op een aanvullend verslag.

NOOT Eggermont onder dit arrest in het RW – De versoepeling van het vereiste processtukken aan de Raad van State bij ter post aangetekende brief toe te zenden.

 

Wetgeving: 

Overige wettelijke definities mbt postdiensten art 131 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals vervangen bij de wet van 13 december 2010

tekst art. 131:

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :

postdiensten : diensten die bestaan uit het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen.
De aanbieding van postdiensten door de natuurlijke of rechtspersoon van wie de post afkomstig is wordt van het toepassingsveld van de definitie uitgesloten;
aanbieder van postdiensten : elke onderneming die één of meer postdiensten aanbiedt;
postnetwerk : het geheel van de organisatie en alle middelen, waarvan door de aanbieder(s) van de universele dienst gebruik wordt gemaakt om met name :
a) op de toegangspunten op het gehele grondgebied de onder een verplichting tot universeledienstverlening vallende postzendingen op te halen;
b) deze postzendingen tussen de punten van toegang tot het postnetwerk en het distributiecentrum te verzenden en te verwerken;
toegangspunten : fysieke plaatsen, met inbegrip van brievenbussen voor het publiek aan de openbare weg of in de gebouwen van de aanbieder(s) van postdiensten, waar de postzendingen door de afzenders in het postnetwerk kunnen worden gebracht;
ophalen : de handeling waarmee een aanbieder van postdiensten postzendingen ophaalt;
distributie : het proces gaande van het sorteren in distributiecentra tot het bestellen van postzendingen aan de geadresseerden;
postzending : geadresseerde zending in definitieve vorm die een aanbieder van postdiensten verzorgt.
Naast brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt : boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten;
brievenpost : een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt;
aangetekende zending : een dienst die op forfaitaire basis tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging waarborgt, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde;

10° zending met aangegeven waarde : een dienst die bestaat in de verzekering van de postzending voor de door de afzender aangegeven waarde tegen verlies, diefstal of beschadiging;
11° ingeschreven zending : een aangetekende zending of een zending met aangegeven waarde;
12° grensoverschrijdende post : post afkomstig uit of verzonden naar een andere Staat;
13° aanbieder van de universele dienst : de aanbieder van postdiensten die in België een universele postdienst of een deel daarvan aanbiedt, en waarvan de identiteit aan de Commissie is meegedeeld overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 97/67/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap;
14° vergunning : een machtiging die door het Instituut wordt verleend en waarbij aan een aanbieder van nationale en inkomende grensoverschrijdende brievenpost binnen de werkingssfeer van de universele dienst specifieke rechten worden verleend en waarbij de activiteiten van die onderneming aan specifieke verplichtingen worden onderworpen en waarbij de aanbieder niet gerechtigd is de desbetreffende rechten uit te oefenen alvorens hij het door het Instituut genomen besluit heeft ontvangen;
15° eindkosten : vergoeding aan de aanbieders van de universele dienst voor de distributie van de inkomende grensoverschrijdende post, bestaande uit postzendingen die uit een andere Staat afkomstig zijn;
16° afzender : natuurlijke of rechtspersoon van wie de postzending afkomstig is;
17° gebruiker : natuurlijke of rechtspersoon aan wie de postdienst aangeboden wordt, als afzender of als geadresseerde;
18° Instituut : het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, afgekort BIPT zoals bedoeld in hoofdstuk III van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector;
19° essentiële eisen : niet-economische redenen van algemeen belang die de Staat ertoe kunnen bewegen voorwaarden inzake het aanbieden van postdiensten op te leggen. Deze redenen zijn het vertrouwelijke karakter van de brievenpost, de veiligheid van het functioneren van het netwerk op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de naleving van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en regelingen voor sociale zekerheid die in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn vastgelegd en/of via collectieve onderhandelingen tussen sociale partners zijn overeengekomen, in overeenstemming met het communautaire en het nationale recht, en, in gerechtvaardigde gevallen, de bescherming van gegevens, de bescherming van het milieu en de ruimtelijke ordening. Gegevensbescherming kan bestaan uit de bescherming van persoonsgegevens, het vertrouwelijke karakter van informatie die wordt doorgegeven en/of opgeslagen, alsmede de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
20° tegen enkelstukstarieven aangeboden diensten : postdiensten waarvoor het tarief is vastgesteld in de algemene voorwaarden van aanbieder(s) van de universele dienst voor postzendingen die per individueel stuk worden afgegeven;
21° De Post : het autonome overheidsbedrijf bedoeld in artikel 1, § 4, 3°;
22° financiële postdiensten : de bewerkingen met chartale, scripturale of elektronische geldmiddelen, kosteloos of tegen betaling verwezenlijkt door De Post en uitgevoerd voor haar eigen rekening of voor rekening van derden;
23° adres : geheel van gegevens die de aanbieder van postdiensten in staat stelt de plaats van distributie vast te stellen en die minstens het huisnummer, de straatnaam en de naam van de gemeente bevatten of een door de betrokken aanbieder van postdiensten aanvaarde andere vermelding of informatie die hem op een ondubbelzinnige manier in staat stelt minstens het huisnummer, de straatnaam en de naam van de gemeente te bepalen;
24° direct mail : een mededeling die uitsluitend uit reclame-, marketing- of publiciteitsmateriaal bestaat, die dezelfde boodschap bevat, met uitzondering van de naam, het adres en het identificatienummer van de geadresseerde, alsmede andere variabelen/parameters die de aard van de boodschap niet wijzigen, en die aan een aanzienlijk aantal geadresseerden wordt toegezonden met het oog op vervoer naar en bestelling op het adres dat de afzender op de eigenlijke zending of op de verpakking ervan heeft vermeld;
25° routage-activiteiten : routage-activiteiten worden verricht door een natuurlijke persoon of rechtspersoon in opdracht van een afzender. Routage-activiteiten bestaan uit activiteiten van gereedmaking van postzendingen volgens de normen van de aanbieder van postdiensten eventueel in combinatie met andere activiteiten ter voorbereiding van postzendingen zoals de verpakking, het afdrukken of de frankering van de postzendingen.]

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 10/03/2012 - 11:25
Laatst aangepast op: do, 22/11/2012 - 22:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.