-A +A

Aansprakelijkheid van de aannemer na verkoop van een onroerend goed

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een aannemer draagt aansprakelijkheid voor de uitvoering van zijn werken ten aanzien van zijn opdrachtgever, meestal de eigenaar van een roerend of onroerend goed.

Een aannemer draagt aansprakelijkheid voor de uitvoering van zijn werken ten aanzien van zijn opdrachtgever, meestal de eigenaar van een roerend of onroerend goed. De vraag stelt zich of de aannemer aansprakelijk blijft ten aanzien van de nieuwe eigenaar wanneer het goed verkocht wordt. Deze vraag dient bevestigend beantwoord.

In het raam van de koopovereenkomst wordt de overdracht van de aansprakelijkheidsvordering met het verkochte goed door sommigen als een algemeen rechtsbeginsel beschouwd dat een toepassing vindt in een aantal bijzondere wetten zoals art. 6 van de woningbouwwet. Zelfs indien de overdracht in een aannemingsovereenkomst kadert, wordt de hierbij horende contractuele vordering mee overgedragen en dus ook het recht op verhaal ten aanzien van de aannemer. Het algemeen beginsel van de overdracht van nauw met een zaak verbonden vorderingen overstijgt met andere woorden de grenzen die in het raam van de kwalificatieproblematiek worden getrokken waardoor de overweging dat in tegenstelling tot de koop- of verkoopovereenkomst het aannemingsrecht geen vrijwaring kent voor gebreken als accessoria die mee worden overgedragen naar de verschillende doorverkopers, zonder voorwerp is.
De aannemer kan zich terzake nog verweren door te stellen dat het vastgestelde gebrek zichtbaar was, dan wel door te stellen dat het weliswaar een verborgen gebrek betrof maar dat de gedupeerde koper niet binnen een redelijke korte termijn gehandeld heeft rekening houdende met de concrete omstandigheden.
Verder kan de aannemer zich beroepen op zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.
In de polis van dergelijke verzekeringen worden vaak bepaalde risico’s uitgesloten of de gedekte risico’s beperkt tot bijvoorbeeld: “de verzekering geldt voor schade die zich voordoet tijdens de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en heeft geen betrekking op schade veroorzaakt door producten na levering of werken na uitvoering. Het eerste gedeelte van deze tekst lijkt te verwijzen naar het moment waarop de schade zich voordoet, terwijl het tweede gedeelte lijkt te verwijzen naar het moment waarop de schade wordt veroorzaakt, zodat er tegenstrijdigheid is en interpretatie nodig is. Een verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan de uitleggingregels die van toepassing zijn op elk contract en met name aan de artikelen 1156 tot 1164 Burg. Wetboek. Aldus dient de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen achterhaalt te worden veeleer dan de letterlijke betekenis van de woorden en moeten bewoordingen die tweeërlei zin vatbaar zijn worden uitgelegd in die zin die met de inhoud van het contract het best overeenkomt. Zo deze regels geen oplossing bieden, moet de overeenkomst worden uitgelegd in het nadeel van de partij die bedongen heeft en in het voordeel van de partij die zich verbonden heeft (interpretatieregels van het Burg. Wetboek art. 1156 tot 1162 Burg. Wetboek).
Een beding dat tot doel heeft de waarborg te beperken, moet geacht worden bedongen te zijn door de verzekeraar, met andere woorden mag verondersteld worden dat dit beding werd opgesteld door de verzekeraar die aldus gehouden is zijn tussenkomst te verlenen. De schade die haar oorzaak vindt in de uitvoering van de aanneming, slaat niet op schade veroorzaakt door producten na levering of werken na uitvoering, maar op schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken en zeker op schade die werd toegebracht tijdens de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten.
Voor een toepassing in deze zin zie Rechtbank van Koophandel te Tongeren, 5e Kamer, 2.10.2007, rechtskundig weekblad 2009-2010, kolom 246.
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 14/10/2009 - 19:49
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.