-A +A

Aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap tegenover schuldeisers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een burgerlijke vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. Wanneer deze schulden maken of er een aansprakelijkheidsvordering wordt ingesteld tegen de vennootschap door een fout van de vennootschap of hun zaakvoerders, zijn de vennoten gehouden onbeperkt aansprakelijk ter vergoeding van deze schade of tot betaling van deze vordering. Zij zijn evenwel niet hoofdelijk gehouden. Indien er meerdere natuurlijke personen of rechtspersoenen aandeelhouder zijn, zijn zij slechts gehouden ten belope van hun aandeel.

De aansrakelijkheid is evenwel onbeperkt en dus zeker niet beperkt ten belope van de inbreng.

Bron: "De burgerlijke vennootschap: een thuishaven voor uw vermogen" Kluwer 2003 (klik hier voor citaat in Googleboek)

Franse term: 
société civile, societé civil à forme commerciale
Wetgeving: 

Uittreksel uit het wetboek van vennootschappen:

Art. 2. § 1. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid.
§ 2. Dit wetboek erkent als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid :
- de vennootschap onder firma, afgekort V.O.F.;
- de gewone commanditaire vennootschap, afgekort Comm.V;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA;
- de coöperatieve vennootschap, die zowel met beperkte aansprakelijkheid, afgekort CVBA, als met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA, kan zijn;
- de naamloze vennootschap, afgekort NV;
- de commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort Comm. VA;
- het economisch samenwerkingsverband, afgekort ESV.
(- de Europese vennootschap, afgekort SE.) <KB 2004-09-01/30, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
(- de Europese Coöperatieve Vennootschap, afgekort SCE.) <KB 2006-11-28/35, art. 1, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
§ 3. Het erkent als burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid de landbouwvennootschap, afgekort LV.
§ 4. De vennootschappen bedoeld in de §§ 2 en 3 verkrijgen rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de in artikel 68 bedoelde neerlegging. (Nochtans verkrijgt de SE rechtspersoonlijkheid de dag van haar inschrijving in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel 67, § 2.) <KB 2004-09-01/30, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde neerlegging, wordt de vennootschap die daden van koophandel tot doel heeft en noch een vennootschap in oprichting is, noch een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap, beheerst door de regels inzake de maatschap en, indien ze een (...) naam voert, door artikel 204. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

Art. 3. § 1. De vennootschappen worden beheerst door de overeenkomsten van partijen, door het burgerlijk recht en, indien ze een handelsaard hebben, door de bijzondere wetten op de koophandel.
§ 2. De burgerlijke of handelsaard van een vennootschap wordt bepaald door haar doel.
§ 3. Zulks geldt zelfs wanneer in de statuten is bepaald dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.
§ 4. Burgerlijke vennootschappen met handelsvorm zijn vennootschappen waarvan het doel burgerlijk is, en die, zonder hun burgerlijke aard te verliezen, de rechtsvorm van een handelsvennootschap aannemen met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. Zij hebben niet de hoedanigheid van koopman.

 

Commentaar: 

In tegenstelling tot Nederland kent België een onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. Burgerlijke vennootschappen zijn die vennootschappen die o.a. voor diensten verleend door vrije beroepen worden gehanteerd, zoals artsen, advocaten e.d.m. Handelsvennootschappen zijn die vennootschappen die het stellen van daden van koophandel tot doel hebben. Het Wetboek van vennootschappen beschrijft een aantal concrete vennootschapsvormen, die alle zowel voor burgerlijke als voor handelsdoeleinden kunnen gebruikt worden.

 

Gerelateerd
Gerelateerde modellen: 
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 21/07/2017 - 22:23
Laatst aangepast op: vr, 21/07/2017 - 22:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.