-A +A

Advocatenakte

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wettelijke bron: de wet van 29 april 2013, Belgisch Staatsblad 3 juni 2013

betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte.

Een advocatenakte is een onderhandse akte met een bijzondere bewijswaarde. Deze bewijswaarde wordt verleend door de medeondertekening van de een onderhandse akte door de advocaat van de partijen, lees mede-ondertekend door elke advocaat met een onderscheiden belang.

Deze bijzondere bewijswaarde betreft:

• het geschrift en op de handtekening van de partijen

• het bewijs dat de partijen instemmen met de rechtsgevolgen van hun overeenkomsten geldt zowel tussen de partijen als tegenover hun erfgenamen of rechtverkrijgenden.

De mede-ondertekening door de advocaat maakt de advocaat aansprakelijk in die zin, dat zijn handtekening de erkenning van de advocaat inhoudt dat hij zijn cliënt volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen ervan. Dat brengt dus een grotere verantwoordelijkheid van de advocaat met zich mee.

De regelmatige advocatenakte draagt bewwijskracht van haar echtheid, waardoor bij betwisting van de echtheid van de advocatenakte de partij de valsheid ervan dient te bewijzen middels de valsheidsprocedure van artikel 895 Ger.W.

Het volledige bewijs van de advocatenakte behelst het  geschrift en de handtekening, niet de inhoud, noch de datum. De bijzondere bewijswaarde geldt, in tegenstelling tot de notariële akte, evenmin ten aanzien van derden.De advocatenakte is, in tegenstelling tot de notariële akte, geen uitvoerbare titel.

In de praktijk kent de advocatenakte geen succes.

wettelijke bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. De onderhandse akte die overeenkomstig de bepalingen van deze wet door de advocaten wordt medeondertekend levert een volledig bewijs op van het geschrift en van de handtekening van de bij de akte betrokken partijen, zowel onderling als tegenover hun erfgenamen of rechtverkrijgenden.

De akte wordt medeondertekend door de advocaten van alle partijen, waarbij elke partij met een onderscheiden belang door een andere advocaat moet worden bijgestaan.

In voorkomend geval is de valsheidsprocedure in burgerlijke zaken van toepassing op die akte.

Art. 3. Door de akte mede te ondertekenen, verklaart de advocaat dat hij de partij of partijen die hij bijstaat, volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van die akte.

Zulks wordt in de akte vermeld.

Art. 4. Behoudens als een bepaling uitdrukkelijk afwijkt van dit artikel, hoeft op de door de advocaten van alle partijen medeondertekende onderhandse akte geen enkele bij wet opgelegde handgeschreven vermelding te worden aangebracht.

Tenzij op de door de advocaten van alle partijen medeondertekende akte een elektronische handtekening wordt aangebracht in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certificatiediensten, wordt die akte opgemaakt in ten minste evenveel originele exemplaren als er partijen met een verschillend belang en ondertekenende advocaten zijn.

Op elk origineel exemplaar wordt vermeld in hoeveel originele exemplaren de akte is opgemaakt.

De partij die haar in de akte bepaalde verbintenissen heeft uitgevoerd, kan het niet vermelden van het aantal originele exemplaren niet tegenwerpen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 29 april 2013.

 

Franse term: 
l’acte d’avocat
Rechtsleer: 

CLIJMANS, N., De schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot: nieuwe technieken van bewijslevering, P&B 2017, afl. 1, 3-10, Jurabibliotheek.

Nuttige tips: 

In heel wat gevallen wordt een notariële akte met de hieraan verbonden kosten opverbodig door de advocatenakte.

Voortaan kan de cliënt van een advocaat bewijzen dat er een overeenkomst bestaat. Als een advocaat zijn of haar handtekening plaatst onder een overeenkomst tussen partijen, is dat een bewijs dat de partijen zich wel degelijk verbonden hebben, dat de handtekeningen van de partijen authentiek zijn, dat de datum van het document juist is en dat de partijen instemmen met de inhoud van hun overeenkomst. De advocaten van alle partijen moeten wel de akte medeondertekenen.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 11/01/2013 - 15:16
Laatst aangepast op: di, 26/06/2018 - 16:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.