-A +A

Dwangbevel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk uitvoerbaar bevel, gericht aan een persoon of rechtspersoon. Door dat 'bevel' verkrijgt het betreffende overheidsorgaan de mogelijkheid om een geldsom bij de betrokken persoon te incasseren.

Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet er eerst worden aangemaand. De meest voorkomende situaties waarbij een dwangbevel wordt uitgevaardigd zijn de invordering van belastingen en het opleggen van een last onder dwangsom door een bestuursorgaan. Bij zo'n last wordt bijvoorbeeld beslist dat een illegale schuur moet worden afgebroken op straffe van een dwangsom voor iedere dag dat die schuur nog blijft staan.

Vanwege het ingrijpende karakter is het belangrijk dat het dwangbevel aankomt bij de geadresseerde. Om daar zeker van te zijn, moet de gerechtsdeurwaarder (of in het geval dat de belastingdienst het dwangbevel uitbrengt, de belastingdeurwaarder) het dwangbevel betekenen. Het bijzondere van het dwangbevel is dat het tevens een executoriale (uitvoerbare) titel is. Het heeft dus dezelfde kracht als een gerechtelijk vonnis.

Wordt er na betekening nóg niet aan het dwangbevel voldaan, dan kan het dwangbevel door de deurwaarder  ten uitvoer worden gelegd. 

Omdat aan het uitvaardigen van een dwangbevel geen rechter te pas komt, voorziet de wet in de mogelijkheid verzet in te stellen.

Art. 59 van het KB van 17 juli 1991 houdende samenordening van de wetten op de Rijkscomptabiliteit (BS 21 augustus 1991) bepaalt dat de inning van rijksgelden alleen kan geschieden door een rekenplichtige van de Staatskas en krachtens een wettelijk gevestigde titel.

Overeenkomstig art. 94 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals ook voorheen bepaald in art. 3 van de domaniale wet van 22 december 1949, kan elke aan de Staat of aan de staatsinstellingen verschuldigde som waarvan de inning gevorderd wordt door de administratie van de belastingen over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen worden teruggevorderd bij dwangbevel. Het bevel wordt uitgevaardigd door de ontvanger belast met de heffing; het wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de directeur van het voornoemd bestuur en betekend bij exploot van een gerechtsdeurwaarder.

Een dwangbevel vormt aldus enerzijds de titel van de aan de Staat of staatsinstelling verschuldigde som (het zogenaamde “declaratieve karakter van een dwangbevel”) en anderzijds de titel op grond waarvan een gedwongen tenuitvoerlegging door de Belgische Staat kan plaatsvinden (het zogenaamde “executoire karakter van een dwangbevel”) (vgl. E. Krings, “Toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in fiscale geschillen” in Actuele problemen van fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 198; J. Van Houtte, Beginselen van het Belgisch belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, p. 536, nr. 673).

Een dwangbevel vormt m.a.w. de eerste rechtsdaad waardoor het bestaan, in casu van een vordering van de overheid ten laste van een bepaalde schuldenaar in een wettelijke vorm wordt vastgesteld.

Zoals de grosse van een rechterlijke uitspraak of van een notariële akte, kan het dwangbevel dat een “veroordeling” inhoudt tot het betalen van een geldsom, door middel van een beslagprocedure zoals bepaald in het Ger.W. ten uitvoer worden gelegd. Er is nochtans een fundamenteel verschil met de voormelde grossen: de schuldenaar heeft immers nog een verweermiddel ten gronde, namelijk het verzet.

Het dwangbevel mag dan wel uitvoerbaar zijn, het heeft slechts de kracht van een verstekvonnis. Verzet ertegen over de grond van de zaak – dat losstaat van het verzet bij de beslagrechter over de uitvoeringsproblematiek – is altijd mogelijk. Er is zelfs geen termijn bepaald waarbinnen verzet moet worden gedaan. Wel is bepaald (hoewel niet in art. 3 van de domaniale wet van 1949, maar in art. 221 W.Reg.), dat het moet gebeuren door middel van een dagvaarding ten gronde.

Daarenboven schorst het verzet de uitvoerbare kracht van het dwangbevel. De uitvoerbare kracht van dit dwangbevel is derhalve slechts precair. Het is immers geen definitieve, onaanvechtbare titel. Er wordt daardoor geen overdreven macht verleend aan de ontvanger der domeinen en penale boeten. De beoordeling van de schuldvordering wordt immers niet onttrokken aan de rechterlijke macht. Er wordt m.a.w. de schuldenaar geen enkel rechtsmiddel ontnomen (A. Jacobs, “Niet-fiscale schuldvorderingen van de overheid: het dwangbevel”, RW 1997-98, p. 1425, nr. 4).

Het eerste doel van de wetgever in 1949, bij het opstellen van art. 3 van de domaniale wet, was een einde te maken aan de steeds weerkerende discussie over de mogelijkheid voor de ontvanger der domeinen en penale boeten om de niet-fiscale aanspraken van de Staat te kunnen invorderen door het bijzonder middel van het dwangbevel: “... of het nu gaat om normale opbrengsten ... of om schuldvorderingen welke om het even uit welken andere hoofde aan de Staat of aan staatsorganismen toebehoren, men ziet niet in waarom het bestuur niet eenvormig het middel van het dwangschrift zou mogen aanwenden, ..., van het ogenblik af dat deze akte voldoende gemotiveerd is opdat de schuldenaars in staat zouden zijn de grond van de eis na te gaan en desnoods de tenuitvoerlegging ervan tegen te houden ... Het eerste lid van artikel 3 heeft tot doel iedere moeilijkheid op dit gebied te voorkomen” (Parl.St. Kamer 1947-48, nr. 645, p. 16).

Thans bestaat er geen betwisting meer over dat de niet-fiscale schuldvorderingen van de Staat het voorwerp kunnen uitmaken, naar keuze hetzij van een dwangbevel, hetzij van een vordering voor het gerecht (Cass. 14 september 1976, Pas. 1977, I, 40). De logische gevolgtrekking is dat er ook moet worden aangenomen dat het dwangbevel maar een beperkte kracht heeft (A. Jacobs, o.c., RW 1997-98, p. 1425, nr. 6).

Het dwangbevel is niets anders dan de beslissing van de overheid over het verschuldigd zijn van een geldsom, maar is geen eindbeslissing (RvS nr. 20.838, 23 december 1980, i.v.m. art. 3 van het KB nr. 5 van 18 april 1967, thans art. 57 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit), zodat verzet altijd mogelijk is, en, conform art. 144 Gw., de burgerlijke rechter steeds het laatste woord heeft. Het dwangbevel kan en mag niet worden beschouwd als een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.

De stelling volgens welke er een ongelijke behandeling zou bestaan tussen de Staat en de overige rechtssubjecten, doordat deze laatste slechts een uitvoerbare titel kunnen verkrijgen dan na het instellen van een vordering voor de rechtbank, gaat derhalve van een verkeerde rechtsopvatting uit. Uit de vorenstaande motieven blijkt immers dat art. 94 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit art. 10 en 11 van de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt, omdat de uitvoerbaarheid van het dwangbevel in ieder geval kan worden gestuit door het instellen van een verzetprocedure en het recht van verdediging van de schuldenaar van de Staat hierdoor in ieder geval gevrijwaard blijft. Met toepassing van art. 26, § 2, derde lid, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof bestaat er bijgevolg geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Ten overvloede dient voorts te worden aangenomen dat de ontvanger der domeinen en penale boeten een algemene bevoegdheid tot invorderen bezit (A. Jacobs, o.c., RW 1997-98, p. 1425, nr. 7).

Het is meer bepaald de ontvanger der domeinen die belast is met het beheer van zowel lichamelijke als onlichamelijke goederen die van het nationaal domein afhangen en die in het bijzonder de invordering van alle schuldvorderingen die toekomen aan de Staat dient na te streven, welke er ook de oorzaak van is, en die in alle gedingen die de eigendommen of de inkomsten van de Staat aanbelangen, als eiser en als verweerder optreedt (RPDB, vo Etat (administration du domaine de l’Etat), nr. 2).

De procedure van het dwangbevel is echter wel gereserveerd voor “zekere” schuldvorderingen. Het bestuur der domeinen kan door middel van een dwangbevel slechts aan de Staat of aan staatsorganismen verschuldigde sommen invorderen, d.i. sommen die het kenmerk van een zekere schuldvordering vertonen. Sommen die dat kenmerk niet vertonen, kunnen slechts na een rechterlijke beslissing en in de mate als bepaald door die beslissing, ingevorderd worden (Cass. 13 februari 1992, Arr.Cass. 1991-92, 546, Pas. 1992, I, 519; Cass. 10 maart 1961, Pas. 1961, I, 752). Als de schuldvordering niet zeker is, dan is het dwangbevel nietig en zonder gevolg.

Het betwisten van een schuld volstaat echter niet om haar, wat haar bestaan betreft, het karakter van vaststaande schuld te ontnemen. Daartoe is ook nog vereist dat die betwisting niet louter verzonnen of dilatoir is, maar dat zij ernstig is, want voldoende gegrond lijkt; het staat aan de bodemrechter het ernstig karakter van de betwisting te beoordelen (Cass. 28 oktober 1993, Arr.Cass. 1993, 899, JLMB 1995, 1232, noot I. Durant, “L’article 1254 du code civil: un texte moins clair qu’il n’y paraït” (JLMB 1995, 1236-1240), Pas. 1993, I, 893, met conclusie van advocaat-generaal J. Velu, RCJB 1996, 130, noot C. Dalcq, “De l’imputation des intérêts produits par une dette de valeur en matière contractuelle” (RCJB 1996, 136-155), RW 1994-95, 757, noot).

Rechtspraak:

Hof van Beroep Antwerpen, 28 september 2010, RW 2011-2012, 1725.

Rechtsleer: 

• VANDEN BRANDEN, J., Ongeldig uitvoerbaarverklaard dwangbevel heeft geen enkele uitwerking, Fisc.Act. 2012, afl. 14, 10-12

• CB, Dwangbevel : welke bevindingen moet de fiscus vermelden ?, Fiscoloog 2010, afl. 1223, 9-11

• BELLENS, A., De motiveringsvereiste betreffende het dwangbevel in de BTW, RABG 2007, afl. 8, 553-557

• CB, Dwangbevel: wat men al weet, moet niet meer worden vermeld?, Fiscoloog 2008, afl. 1135, 6-10

• BRABANTS, S., De formele motivering van een dwangbevel inzake successierechten, TFR 2009, afl. 355, 125-131

• GHYSELEN, M., Dwangbevel moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd, Registratierechten 2007, afl. 3, 19-21

• DE MEYERE, L., Dwangbevel niet gemotiveerd: altijd verloren?, TFR 2006, afl. 309, 811-815

• KIEKENS, A., Na het uitvaardigen van een dwangbevel mag de BTW-administratie geen nieuwe motieven meer inroepen, TFR 2006, afl. 307, 717-719

• VANDEBERGH, H., De functie van het dwangbevel inzake BTW, TFR 2006, afl. 308, 780-782

• X.,Kan de BTW-administratie teneinde de verjaring te stuiten een dwangbevel betekenen voor een belastingschuld die nog niet zeker en vaststaand is?], Fisc.Koer. 2005, afl. 19-20, 675-677

• GOBBIN, J., Verzet tegen een dwangbevel inzake BTW waarvan de oorzaak van opeisbaarheid dateert van vóór 1 januari 1999: door middel van dagvaarding of door middel van verzoekschrift of tegenspraak?, RABG 2003, afl. 8, 441-442.

• VANDEBERGH, H., Naar de rechtbank zonder dwangbevel inzake BTW?, TFR 2004, afl. 268, 843-846 en http://tfrnet.larcier.be (16 november 2004).

• VANDENBERGHE, L., Verhogingen van fiscale geldboeten in geval van dwangbevel, RW 2003-04, afl. 25, 995-996

• X., Motiveringsplicht van dwangbevelen inzake BTW, Fisc.Koer. 2005, afl. 11, 450-453

• VANERMEN, B., Verzet tegen dwangbevel schorst de verjaring ook voor oude BTW-schulden, TFR 2009, afl. 358, 286-288

• STROBBE, B., Motivering dwangbevel: concrete invulling van een wettelijke vereiste, Registratierechten 2008, afl. 4, 1-3

• DELANOTE, M., Het onderscheid tussen een dwangbevel en een kohier, LRB 2007, afl. 4, 183-196

• X., Verzet tegen dwangbevel: dagvaarding of verzoekschrift?, Fiscoloog 2001, afl. 786, 3-4

• JACOBS, F., Het betekenen van het dwangbevel tijdens de betalingstermijn [en inzake het recht op aftrek], Fisc.Koer. 2001, 250-252

• GHYSELEN, M., Verhoging van boetes bij dwangbevel, Registratierechten 2005, afl. 1, 1-2.

• X., Dwangschrift en dwangbevel, Fisc.Act. 1998, afl. 19, 2

• VANDEBERGH, H., Onder Gent, 8 oktober 1993, B.V.B.A. Verliefden / Belgische Staat [Consignatie na dwangbevel inzake B.T.W.], A.J.T. 1994-95, 28.

• GAZAGNES, D., [Geldigheid van dwangbevel. De hoedanigheid van belastingplichtige, het recht op aftrek en hun onderlinge verhouding ingeval van afwezigheid van belastbare handelingen], Fisc.Koer. 1990, 291-295.

• X., B.T.W.-procedure: De ondertekening van het afschrift van een dwangbevel, Fisc. Act. , afl. 14, 6-7

• GAZAGNES, D., [Nietigheid van het dwangbevel bij niet-ondertekening van de kopie], Fisc.Koer. 1991, 155-156.

• X.,Beroep tegen de afwijzing van het verzet tegen een dwangbevel en de verplichting tot consignatie, Fisc.Koer. 1991, 327-328.

• VAN DE WOESTEYNE, I., Betekening van een dwangbevel: moet het afschrift worden ondertekend?, A.J.T. 1994-95, 462-465

• MAERTENS, G., De betekening van het dwangbevel, AFT 1983, 258-260.

• MAERTENS, G., Noot i.v.m. de betekening van het dwangbevel, AFT 1983, 258-260

• DELPORTE, F., Proces-verbaal en dwangbevel inzake B.T.W

• VANDENBERGHE, L., Geen automatische verhoging BTW-boete. Verhoging van de boete in geval van dwangbevel: motivering vereist, Fisc.Act. 2002, afl. 37, 1-3

• CHEVALIER, E., De bevoegdheid in geval van verzet tegen het dwangbevel, JLMB 1988, 633

 

 

 

 

 

Wetgeving: 

Overzicht:

Directe Belastingen
BTW
Succesierechten
Registratierechten, hypotheek en griffierechten

 

Directe belastingen 

Art. 149
Ingeval een belastingschuldige zijn belastingen niet heeft gekweten binnen de termijnen van artikel 413 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, doet de ontvanger hem een dwangbevel betekenen tot betaling binnen 24 uren, op straffe van tenuitvoerlegging door beslag.
Het dwangbevel moet bovenaan een uittreksel bevatten uit het kohierartikel betreffende de belastingschuldige en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring.

Art. 150
Ingevolge de betekening van een dwangbevel gedane gedeeltelijke betalingen verhinderen niet de voortzetting van de vervolgingen.

Uitvoeringsbesluiten:

17 september 2010 - Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen
28 oktober 2009 - Ministerieel besluit tot bepaling van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
28 januari 2009 - Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
26 februari 2007 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
20 november 2006 - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend
1 oktober 2004 - Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van aandelen dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend
16 december 2003 - Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
15 december 2003 - Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
2 mei 2002 - Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
8 september 2000 - Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het afleveren van de attesten op naam, zoals bedoeld in artikel 46, § 4, van het koninklijk besluit WIB 92
30 mei 2000 - Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
2 februari 2000 - Ministerieel besluit dat het model van de attesten vaststelt, zoals bedoeld door artikel 46, § 2, KB/WIB 92
27 augustus 1999 - Ministerieel besluit houdende het model van attest, bedoeld in artikel 46 , par. 3, van het KB/WIB 92, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999
12 augustus 1999 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 46, § 4, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999
11 juni 1999 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van de nominatieve opgave als vermeld in artikel 46 , § 1, KB/WIB 92
22 april 2012 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte
21 maart 2012 - Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. Aanslagjaar 2013
12 maart 2012 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
4 maart 2012 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de voordelen van alle aard
23 februari 2012 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18 , § 3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit
23 december 2011 - Bericht in verband met de elektronische aangifte inzake roerende voorheffing
5 december 2011 - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92
5 december 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
25 november 2011 - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend
7 november 2011 - Wet houdende fiscale en diverse bepalingen
26 september 2011 - Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 133 van het KB/WIB 92 betreffende de onroerende goederen die in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars
14 april 2011 - Wet houdende diverse bepalingen
31 maart 2011 - Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. Aanslagjaar 2012
23 maart 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
18 maart 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het bericht van beslag
15 maart 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
3 maart 2011 - Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector
28 februari 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB /WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
21 februari 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en de erkenning van instellingen die in aanmerking komen om giften te ontvangen
9 februari 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
7 februari 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de voordelen van alle aard
28 januari 2011 - Algemene administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Bericht in verband met de investeringsaftrek
17 januari 2011 - Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2012
22 december 2010 - Erratum Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 394, par. 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
22 december 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , wat de bepaling van het belastbare tijdperk betreft
22 december 2010 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 394 , par. 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
17 december 2010 - Algemene administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard
14 december 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen
1 december 2010 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
1 december 2010 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.
1 december 2010 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
1 december 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
22 september 2010 - Algemene adminstratie van de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht tot vaststelling van de modellen van certificaten noodzakelijk voor het verkrijgen van de belastingvermindering beoogd in artikel 14524 , par. 2, WIB 92 (zoals van toepassing vanaf aanslagjaar 2011), voor een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning
10 september 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning
26 augustus 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753 , par. 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
30 juli 2010 - Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 betreffende de aanduiding van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van gecentraliseerde systemen voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten
9 juli 2010 - Koninklijk besluit betreffende de toepassingsmodaliteiten van de vrijstelling van de minderwaarden bedoeld in artikel 48/1 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992
2 juli 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
2 juni 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de begrenzing van de als beroepskosten aftrekbare bijdragen en -premies voor de vorming van een aanvullend pensioen
10 mei 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de aangifte inzake roerende voorheffing betreft
6 mei 2010 - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 307, par. 1, derde tot zesde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van Staten zonder of met een lage belasting
6 april 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92
8 maart 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving in nieuwe staat van een elektrisch voertuig
2 maart 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag
25 februari 2010 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek
22 februari 2010 - Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing
17 februari 2010 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Directe belastingen. Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard
11 februari 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
10 februari 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
8 februari 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aanrekeningsregels voor de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven
1 februari 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 139, §§ 1 en 3, en artikel 142, § 1, van het KB/WIB 92, inzake het gebruik van betaalterminals in de ontvangkantoren voor de betaling van de belasting
10 januari 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
10 januari 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de voordelen van alle aard
22 december 2009 - Wet houdende fiscale en diverse bepalingen
3 december 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
3 december 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
28 oktober 2009 - Ministerieel besluit tot bepaling van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
10 augustus 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bisvan het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen
31 juli 2009 - Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake het afzien van de inning van de roerende voorheffing
31 juli 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
28 juli 2009 - Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit. Inkomsten belastingen. Bericht inzake de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak
12 juli 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan
22 juni 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
15 juni 2009 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen
12 juni 2009 - Koninklijk besluit houdende wijziging van het KB/WIB 92 wat de toepassingsmodaliteiten van de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen betreft
10 juni 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 207 van het KB/WIB 92 inzake de verplichte vermeldingen op stortings- of overschrijvingsbewijzen
13 mei 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging. van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
14 april 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
5 februari 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
3 februari 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
3 februari 2009 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek
2 februari 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
28 januari 2009 - Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
27 januari 2009 - Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92
20 januari 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
11 januari 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aftrek voor octrooi-inkomsten
10 december 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, par. 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
7 december 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de voorwaarden tot vrijstelling van de inkomsten uit de spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
7 december 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en -premies bedoeld in artikel 52, 3°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
5 december 2008 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
5 december 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
28 november 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen
9 september 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
30 juli 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de basisrentevoet toegekend op spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
24 juli 2008 - Wet houdende diverse bepalingen (I)
16 juli 2008 - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten
18 juni 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
18 maart 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/ WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
11 maart 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
28 februari 2008 - Arrest nr. 34/2008
25 februari 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
10 februari 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
27 december 2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400 , 401 , 403 , 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
20 december 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 275 6, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
19 december 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake belastingvermindering voor passiefhuizen
19 december 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
7 december 2007 - Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder
7 december 2007 - Errata Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder
7 december 2007 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing
7 december 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing
17 augustus 2007 - Errata Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek
17 augustus 2007 - Errata Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek
17 augustus 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek
7 augustus 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
8 juni 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
7 juni 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
3 juni 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
3 juni 2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 154bis, derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
3 juni 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing
29 mei 2007 - Ministerieel besluit tot vervanging van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
23 mei 2007 - Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak
11 mei 2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44ter, § 2, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 114 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
21 april 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
9 april 2007 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, par. 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
9 april 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, par. 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
9 april 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
9 april 2007 - Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten
1 april 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aanwijzing van derden om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang
30 maart 2007 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2008
19 maart 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de vaste activa uitgesloten van het keuzestelsel van degressieve afschrijving
12 maart 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en houdende diverse bepalingen
28 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de toepassingsmodaliteiten van de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen betreft
26 februari 2007 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
25 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de aard van de dienstverrichtingen betreft, verricht in het kader van de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen
25 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand
25 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 210bis en 210ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
14 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter
13 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
12 februari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
31 januari 2007 - Erratum Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
31 januari 2007 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
21 december 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en het minimum van de belastbare winst of baten van ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep
21 december 2006 - Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten
18 december 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en tot invoering van de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing
11 december 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal
23 november 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikelen 1409, par. 1, vierde lid, en 1409, par. 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, alsmede van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
20 november 2006 - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend
9 november 2006 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen – Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of op een belastingvermindering
15 september 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
1 september 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzonderheid inzake het pensioensparen
1 september 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen
22 augustus 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
5 augustus 2006 - Koninklijk besluit ter nadere bepaling van het percentage per jaar beoogd in artikel 19bis, par. 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
20 juli 2006 - Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
1 juli 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het KB/WIB 92
10 juni 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten
19 mei 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
17 maart 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
22 februari 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de PC-privé-plannen
17 februari 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
2 februari 2006 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
8 januari 2006 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
15 december 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
3 december 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 KB/WIB 92
10 november 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het pensioensparen
14 oktober 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
17 september 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal
17 september 2005 - Koninklijk besluit houdende opheffing van artikel 160 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
2 september 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
24 augustus 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
4 augustus 2005 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing
12 juli 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften
12 juli 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
3 juli 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing
28 juni 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
13 juni 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
18 april 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de omzetting, inzake roerende voorheffing, van de richtlijn van 22 december 2003 tot wijziging van de richtlijn van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lid-Staten
31 maart 2005 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen – Voorafbetalingen – Aanslagjaar 2006
24 maart 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aanwijzing van derden om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang
11 maart 2005 - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 385, vijfde lid, van de programmawet (I) van 24 december 2002 en tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing
1 maart 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en premies en persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen
28 februari 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
16 februari 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
21 januari 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
20 januari 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten
9 januari 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging, op het stuk van de roerende voorheffing, van het KB/WIB 92, en van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 betreffende de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten
16 december 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer
26 november 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
1 oktober 2004 - Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van aandelen dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend
13 augustus 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 ter verzaking aan de inning van roerende voorheffing op interest en royalty's verleend of betaalbaar gesteld aan verbonden vennootschappen
23 juni 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning
16 juni 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
16 juni 2004 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 301, par. 1, derde lid, en 302 van de programmawet van 22 december 2003 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
8 juni 2004 - Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
12 mei 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling
11 mei 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
25 maart 2004 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit – Inkomstenbelastingen – Voorafbetalingen – Aanslagjaar 2005
19 februari 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
18 februari 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
10 februari 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
23 januari 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
22 december 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 ter verzaking aan de inning van roerende voorheffing op interest en royalty's verleend of betaalbaar gesteld aan verbonden vennootschappen
22 december 2003 - Programmawet
15 december 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
8 december 2003 - Ministerieel besluit houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de investeringen in beveiliging van beroepslokalen
8 december 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van opcentiemen op de belasting der niet-inwoners (natuurlijke personen) en van de toepassing van de aanvullende belastingen op de personenbelasting
28 november 2003 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen – Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen verstrekken waarvan de kapitaalaflossingen recht geven op een belastingvermindering
23 oktober 2003 - Erratum
23 oktober 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het langetermijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen
28 september 2003 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002
5 augustus 2003 - Programmawet
30 juli 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
11 juli 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
16 mei 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing
15 mei 2003 - Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven
12 mei 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid
12 mei 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake investeringen in beveiliging
7 april 2003 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten
4 april 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 264, eerste lid, 2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de met gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gelijkgestelde andere gereglementeerde markten
3 april 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 8, van de wet van 14 januari 2003 betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen
3 april 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 388 van de programmawet van 24 december 2002 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
31 maart 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
27 maart 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, par. 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen en de beursvennootschappen
25 maart 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van KB/WIB 92 en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 396 van de programmawet van 24 december 2002
25 maart 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 45 , § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
10 maart 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
28 februari 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
21 februari 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
13 februari 2003 - Erratum
13 februari 2003 - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 203, par. 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
6 februari 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194quater, par. 6, eerste lid, WIB 92 inzake de investeringsmodaliteiten in het kader van de investeringsreserve, in geval van inbreng van een tak van werkzaamheid of een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen, of in geval van fusie of splitsing
23 januari 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
9 januari 2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
20 december 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning
12 december 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
25 oktober 2002 - Erratum
25 oktober 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
21 oktober 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat de aangifte in de bedrijfsvoorheffing betreft
15 oktober 2002 - Arrest nr. 146/2002
22 augustus 2002 - Koninklijk besluit tot aanvulling van het KB/WIB 92 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling
26 juni 2002 - Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro
26 juni 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
19 juni 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
2 april 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques
8 maart 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
4 maart 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
4 februari 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
9 januari 2002 - Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 1999, 24 juni 2000, 19 september 2000 en 18 december 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
21 november 2001 - Errata
21 november 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
5 september 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
13 juli 2001 - Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro
13 juli 2001 - Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, tot wijziging van diverse bepalingen inzake de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten
16 maart 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
4 maart 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften
2 februari 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
30 januari 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden die gelden inzake de toekenning van de vermindering voor het lange-termijnsparen met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen
18 december 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
5 december 2000 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, derde lid en artikel 12, tweede lid van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
4 december 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing op de inkomsten van leningen van aandelen
29 november 2000 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 203, § 2, 6e lid, WIB 92 en tot aanvulling van het KB/WIB 92 ter zake van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van aandelen dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend
23 november 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
16 oktober 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk belastingvrijstelling van sommige giften en inzake betaling van bedrijfsvoorheffing
21 september 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de investeringsaftrek
19 september 2000 - Erratum
19 september 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
8 september 2000 - Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het afleveren van de attesten op naam, zoals bedoeld in artikel 46, § 4, van het koninklijk besluit WIB 92
20 juli 2000 - Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro
19 juli 2000 - Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
24 juni 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
6 juni 2000 - Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten inzake de schalen en regels die vanaf 1 januari 2000 van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen in Euro
25 april 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
25 april 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat in België voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, uitvoer of integrale kwaliteitszorg wordt tewerkgesteld
2 februari 2000 - Ministerieel besluit dat het model van de attesten vaststelt, zoals bedoeld door artikel 46, § 2, KB/WIB 92
27 januari 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de voordelen van alle aard
27 januari 2000 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , met betrekking tot het hoogst aftrekbare bedrag van de uitgaven voor kinderoppas
31 december 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het vlak van spaardeposito's
15 december 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
9 november 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 en het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat het codenummer van de postrekeningen voor de storting van voorafbetalingen, van de bedrijfsvoorheffing en van de verkeersbelasting op autovoertuigen betreft
29 oktober 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
27 augustus 1999 - Ministerieel besluit houdende het model van attest, bedoeld in artikel 46 , par. 3, van het KB/WIB 92, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999
12 augustus 1999 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 46, § 4, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999
24 juni 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
11 juni 1999 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van de nominatieve opgave als vermeld in artikel 46 , § 1, KB/WIB 92
9 juni 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat in België voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, uitvoer of integrale kwaliteitszorg wordt tewerkgesteld
9 juni 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat als hooggekwalificeerd onderzoeker in België voor wetenschappelijk onderzoek wordt tewerkgesteld
9 juni 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
19 mei 1999 - Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten inzake de schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen in EURO, verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1-januari 1999
19 mei 1999 - Bericht in verband met de omrekening in EUR van de niet te indexeren bedragen die voorkomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92)
13 mei 1999 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194bis , WIB 92 en tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het vlak van de technische voorzieningen
3 mei 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92
21 april 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de voordelen van alle aard
30 maart 1999 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
23 maart 1999 - Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, voorzover het betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, en van het koninklijk besluit van 5 december 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
10 maart 1999 - Koninklijk besluit tot aanvulling van het KB/WIB 92 op het vlak van de bijzondere invorderingsregels inzake de toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten
26 december 1998 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
17 december 1998 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
7 december 1998 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard
4 december 1998 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 , op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
24 november 1998 - Arrest nr. 77.164
29 oktober 1998 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling van sommige giften
9 juli 1998 - Wet houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing
2 juni 1998 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
1 maart 1998 - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1995 tot wijziging, wat de activiteiten van de koppelbazen betreft, van het KB/WIB 92
9 januari 1998 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de roerende voorheffing
5 december 1997 - Erratum
5 december 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
26 november 1997 - Circulaire nr. Ci.RH.241/460.408 Forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard: - Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet; - Kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen; - Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming; - Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
13 oktober 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de inkomsten uit spaardeposito's
8 oktober 1997 - Bericht in verband met de indexering van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard voortvloeiend uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (artikel 18, § 3, punt 9, derde lid, van het KB/WIB 92)
6 juli 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de roerende voorheffing
6 juli 1997 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 297, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
12 juni 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
20 mei 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92
19 maart 1997 - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 46, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 december 1995
17 maart 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard
28 februari 1997 - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1995 tot wijziging, wat de activiteiten van de koppelbazen betreft, van het KB/WIB 92
26 februari 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
10 januari 1997 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
17 december 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de roerende voorheffing
11 december 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging, op het stuk van de roerende voorheffing, van het KB/WIB 92 en van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten
17 oktober 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
30 juni 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
6 maart 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92
16 februari 1996 - Arrest nr. 58.169
31 januari 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, met betrekking tot de investeringsaftrek
9 januari 1996 - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling van sommige giften
8 januari 1996 - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1995 tot wijziging, wat de activiteiten van de koppelbazen betreft, van het KB/WIB 92
22 december 1995 - Koninklijk besluit tot wijziging, op het stuk van belastingvrijstelling voor bijkomend personeel dat in België voor wetenschappelijk onderzoek wordt tewerkgesteld, van het WIB 92 en het KB/WIB 92.

BTW 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Art. 85

§ 1 Bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren wordt door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door de door hem aangewezen ambtenaar en, in de gevallen bepaald door de Koning, door de gewestelijke directeur van de Administratie der douane en accijnzen, of door de door hem aangewezen ambtenaar.
De kennisgeving van het dwangbevel gebeurt bij een ter post aangetekende brief. De afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de daaropvolgende dag.

§ 2 Die kennisgeving:
1°stuit de verjaring van de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren;
2°maakt het mogelijk inschrijving te nemen van de wettelijke hypotheek als bedoeld in artikel 88;
3°stelt de belastingschuldige in staat verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel, op de wijze als bepaald in artikel 89;
4°doet, overeenkomstig artikel 91, § 4, de moratoire interesten lopen.

§ 3 Het dwangbevel mag eveneens worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

Successierechten 

Wetboek der successierechten
Art. 142
De vervolgingen en gedingen door de Staat of de belastingplichtige in te spannen tot verkrijging van de betaling of van de teruggaaf van rechten, interesten en boeten, geschieden op de wijze en volgens de vormen vastgesteld in zake registratie, voor zoveel er door dit wetboek niet van afgeweken worde.
Edoch, voor al de vorderingen en vervolgingen, krachtens het wetboek tegen de erfgenamen, legatarissen of begiftigden en tegen de in artikel 74 aangeduide personen ingespannen, is het veroorloofd alle om het even welke betekeningen en notificatiën aan het in de aangifte verkozen domicilie te doen.

Registratie hypotheek en griffierechten 

Art. 220
De eerste akte van vervolging ter invordering van fiscale rechten of boeten en bijkomende sommen is een dwangschrift.
Het wordt door de met de invordering belaste ontvanger uitgevaardigd; het wordt door de 2[gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen]2 geviseerd en uitvoerbaar verklaard en bij exploot van gerechtsdeurwaarder] betekend.

 

Gerelateerd
Gerelateerde modellen: 
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 19/05/2012 - 13:08
Laatst aangepast op: zo, 20/05/2012 - 11:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.