-A +A

Interpretatieovereenkomsten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een interpretatieovereenkomst is een overeenkomst of een clausule in een overeenkomst waarbij de wijze van interpretatie van een overeenkomst wordt bepaald in afwijking van de interpretatieregels ingeschreven in het burgerlijk wetboek.

 

 

Wanneer een overeenkomst onduidelijk is en voor meerdere interpretaties vatbaar, dienen de interpretatieregels van het Burgerlijk Wetboek toegepast. Deze werden ingeschreven in de artikelen 1156-1164 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek:

 

Art. 1156. Men moet in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.

 

Art. 1157. Wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, moet men het veeleer opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die waarin het geen gevolg kan teweegbrengen.

 

Art. 1158. Bewoordingen die voor tweeërlei zin vatbaar zijn, moeten worden opgevat in de zin die met de inhoud van het contract het best overeenstemt.

 

Art. 1159. Hetgeen dubbelzinnig is, wordt uitgelegd volgens hetgeen gebruikelijk is in het gewest waar het contract is aangegaan.

 

Art. 1160. Men moet het contract aanvullen met de daarbij gebruikelijke bedingen, hoewel die er niet in zijn uitgedrukt.

 

Art. 1161. Alle bedingen van een overeenkomst worden uitgelegd het ene door het andere, zodat elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.

 

Art. 1162. In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft.

 

Art. 1163. Hoe algemeen ook de bewoordingen zijn waarin een overeenkomst gesteld is, toch omvat zij alleen die zaken waaromtrent het blijkt dat partijen bedoelden te contracteren.

 

Art. 1164. Wanneer men in een contract een geval heeft vermeld tot verduidelijking van de verbintenis, wordt men niet geacht daardoor haar gebied te hebben willen beperken, wat betreft de niet vermelde gevallen die de verbintenis naar recht omvat.

 

Weliswaar kunnen partijen van deze regels afwijken en een overeenkomst afsluiten nopens de interpretatie van hun overeenkomst. In praktijk gebeurt dit meestal door het inschrijven in de overeenkomst van een interpretatieclausule of meerdere interpretatieclausules.

 

Zo kunnen partijen in afwijking van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat de uitlegging van de overeenkomst grammaticaal dient te gebeuren. Een grammaticale uitlegging impliceert een letterlijke uitlegging die dus kan indruisen tegen de bedoeling van de partijen. Partijen kunnen ook de volgorde van de interpretatieregels wijzigen zoals deze werd ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek, of zij kunnen interpretatieregels van een ander rechtsstelsel verkiezen, zoals de rechtsstelsels van een ander land. Dit kan zelfs op impliciete wijze door te stellen dat de overeenkomst beheerst wordt door het recht van een bepaald land, middels een rechtskeuzeclausule die dan ook slaat op de interpretatieregels die in dit land worden toegepast.

 

Partijen kunnen in een interpretatieclausule een eigen getrapt systeem uitschrijven waarbij een bepaalde volgorde van toepassing wordt bepaald en dus de ene regel voor de anderen of bij voorrang boven de andere dient toegepast.

 

Interpretatieregels kunnen verwijzen naar gebruiken of ze juist uitsluiten, door bijvoorbeeld te bepalen dat handelsgebruiken behoudens anders bepaald in de overeenkomst geen toepassing zullen vinden in de contractuele relaties tussen partijen.

 

In sommige landen zijn er geen imperatieven interpretatieregels waar worden de interpretatieregels enkel bij wijze van suggestie weergegeven. Wanneer partijen kiezen voor een vreemd rechtsstelsel of wanneer hun overeenkomst onderworpen is aan een vreemd rechtsstelsel, waarin louterindicatieve interpretatieregels gelden, kunnen zij bij overeenkomst bepalen dat de indicatieve interpretatieregels als imperatief dienen aanzien te worden. Dit kan onder meer van belang zijn naar Frans recht waar de interpretatieregels inderdaad louter indicatief zijn. In België hebben de interpretatieregels het statuut van een rechtsregel, weze het van suppletieve aard, hetgeen dus betekent dat partijen middels wildautonomie kunnen afwijken van de wettelijke regels.

 

Interpretatieregels kunnen de billijkheid en de commerciële uitlegging uitsluiten, dan wel in meerdere of mindere mate de billijkheid op de commerciële uitlegging van de overeenkomst tot regel promoveren. Een clausule kan er zelfs een bestaan dat partijen er zich toe verbinden de overeenkomst op een redelijke manier te interpreteren, conform de commerciële belangen van beide partijen en de commerciële onderliggende bedoeling die bij het tot stand komen van het contract de basis vormde van de contractsluiting. Hierop zijn alle mogelijke varianten denkbaar. De contractver heeft tussen partijen is hierbij enkel beperkt door de wettelijke grenzen van de openbare orde, die de wil van de partijen nauwelijks aan banden legt.

 

De basis-interpretatieregel die ingeschreven staat in het Burgerlijk Wetboek stelt dat de wil van de partijen primeert bij de uitlegging van de overeenkomst. Dit is een rechtstreeks uitvloeisel van de wilsautonomie en deze wilsautonomie laat dan ook op zich weer toe dat partijen zelf andere interpretatieregels in hun overeenkomst opnemen.

 

 

 

Commentaar: 

Hoe dan ook primeert de werkelijke wil in beginsel op de uitgedrukte wil.

Hierbij kan ondermeer rekening gehouden worden met de onderlegdheid en de bijzondere bekwaamheden van de partijen.Bv. De omstandigheid dat het contract werd opgesteld in aanwezigheid of met bijstand van juristen of advocaten.

Bij twijfel dient er geroordeeld ten voordele ten aanzien van hem die zich verbonden heeft.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 10/06/2018 - 10:57
Laatst aangepast op: zo, 10/06/2018 - 10:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.