-A +A

Preferentiële toewijzing

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De preferentiële toewijzing is een recht dat bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen van een huwgemeenschap kan worden gevorderd door één van de voormalige huwelijkspartners om op onroerende goederen die tot verblijf tijdens het huwelijk hebben gediend (en/of de aldaar aanwezige huisraad) een voorrangsrecht tot toewijzing te bekomen tegen het betalen van een opleg.

Uittreksel uit het Burgerlijk wetboek

- Artikel 1446 B.W.: “Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door het overlijden van één der echtgenoten, kan de langstlevende, tegen oplegging indien daartoe grond bestaat, zich bij voorrang doen toewijzen één van de onroerende goederen die tot gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.”

- Artikel 1447 B.W.: “Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, scheiding van tafel en bed, of scheiding van goederen, kan elk der echtgenoten in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank ten zijne voordele toepassing van artikel 1446 vragen behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt het verzoek ingewilligd dat uitgaat van de echtgenoot die slachtoffer is van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het strafwetboek of van een poging tot een feit als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde wetboek, hetzij wanneer de andere echtgenoot uit dien hoofde is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, hetzij wanneer de beslissing die de echtscheiding uitspreekt geheel of gedeeltelijk op dat feit is gegrond. De rechtbank beslist met inachtneming van de maatschappelijke en gezinsbelangen die erbij betrokken zijn en van de vergoeding of vorderingsrechten van de andere echtgenoot. De rechtbank bepaalt de datum waarop de eventuele opleg opeisbaar wordt.
 

Er is geen preferentiële toewijzing mogelijk voor goederen die behoren tot het eigen vermogen van één der voormalige echtgenoten en de preferentiële toewijzing bestaat niet bij vereffeningen van een gemeenschappelijk vermogen tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden.

Elke ex huwelijkspartner kan de vordering tot preferentiële toewijzing instellen. De rechtbank beslist op deze vordering “met inachtneming van de maatschappelijke en gezinsbelangen en met de vergoedings‐ en vorderingsrechten van beide partijen.”

Dit recht van toewijzing bij voorrang is ondergeschikt aan de uitwerking van artikel 1455 B.W., namelijk de situatie die zich voordoet wanneer één van de echtgenoten aanspraak maakt op het recht van terugname na inbreng van een goed in de gemeenschap.

De voorrang van artikel 1455 op artikel 1446 wordt uitzonderlijk toch doorbroken  door het recht van preferentiële toewijzing, onder meer . in het geval waarbij de gezinswoning op een eigen grond van een echtgenoot werd gebouwd en in een latere fase door wijziging van het huwelijkscontract in de gemeenschap werd gebracht.
 

Redenen

Welke redenen kunnen worden ingeroepen om een bepaald onroerend goed bij voorrang aan en der ex-echtgenoten toe te kennen middels de preferentiële toewijzing.

• Belangen die zowel in hoofde van de ex-echtgenoten als in hoofde van de kinderen (ondermeer verblijfsregeling kinderen) kunnen bestaan
• Emotionele, morele, professionele of materiële redenen

Waardebepaling voor de overdracht:

• In overeenstemming tussen de partijen
• of bindende waardebepaling waarbij de partijen de wijze van bindende waardebepaling in overleg hebben afgesproken,
• of aanstelling door de rechtbank van een deskundige of de notaris met opdracht tot bindende waardepaling op grond van artikel 1212 Ger. W. 

Datum van de waardebepaling:

Marktwaarde op de dag van de verdeling.

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 24/04/2015 - 17:23
Laatst aangepast op: vr, 24/04/2015 - 17:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.