-A +A

aansprakelijkheid kredietgever art 10 WCK

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Kortrijk
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010

Vredegerecht te Kortrijk, 1e Kanton – 6 februari 2008

Rechter: de h. Vancraeyveldt

Samenvatting

Art. 10 WCK stelt voorop dat de kredietverlener een actieve onderzoeksverplichting aangaande de vermogensrechtelijke, financiële en economische situatie van de kredietnemer heeft. Indien aan een kredietverlener door een kredietnemer een krediet wordt gevraagd om een vorige, nog lopende lening bij dezelfde kredietinstelling terug te betalen, is deze laatste gehouden tot een verhoogde waakzaamheid en een scherpe naleving van de op haar rustende informatieverplichting.

tekst van het vonnis

NV Fiducre t/ D. en V.

...

2. De vordering(en)

De vorderingen zijn onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991 en de wet op de bescherming van het loon van 12 april 1965.

Eiseres die de schuldvordering van de NV S. heeft overgenomen, vordert:

– de hoofdelijke veroordeling van verweerders om haar te betalen de som van 13.996,60 euro, vermeerderd met de nalatigheidsinteresten vanaf 20 januari 2000 tot op datum van dagvaarding aan 8,12% en met de gerechtelijke interesten vanaf 28 februari 2007;

...

3. Relevante gegevens

Verweerders verbonden zich bij overeenkomst van 9 maart 1999 hoofdelijk ten aanzien van de NV S. tot een persoonlijke lening op afbetaling voor een nominaal bedrag van 11.155,21 euro (450.000 fr.). Dit bedrag werd terugbetaalbaar gesteld in zestig maandelijkse afkortingen van 244,70 euro. De eerste vervaldag werd bepaald op 15 april 1999.

Verweerders hadden reeds een krediet lopen bij de NV S. met een saldo van 8.435,82 euro (340.300 fr.).

Bij afzonderlijke overeenkomst ondertekenden verweerders een akte van overdracht van loon en vergoedingen.

...

Inmiddels werd de NV S. overgenomen door de NV R.B. en heeft laatstgenoemde bij aangetekende brief van 16 december 1999 verweerders in gebreke gesteld om de opgelopen achterstand aan te zuiveren.

Bij aangetekende brief van 5 januari 2000 werd het voornemen van NV R.B. tot loonsoverdracht betekend aan de NV Van de W. (voor V.C.) en de RVA (voor D.P.). In aansluiting hierop liet de NV R.B. per brief van 20 januari 2000 de loonsoverdracht bij de werkgever NV Van de W. en de RVA uitvoering krijgen. Het ging dan om de recuperatie van 591.504 fr.

Verzet werd aangetekend door eerste en tweede verweerders op 21 november 2002 en 26 september 2000. Uit de verzetakten kan onbetwistbaar worden afgeleid dat het echtpaar D. aankeek tegen een berg schulden bij de NV S., de NV C., de NV C., de NV F., de NV E., de NV K., de NV E., enz.

Op 30 maart 2000 werd de schuldvordering van de NV R.B. overgenomen door eiseres. Die overdracht werd conform de wet op het consumentenkrediet betekend aan beide verweerders.

Eiseres betoogt dat sinds oktober 2000 geen betalingen meer voldaan werden... De dagvaarding werd slechts zes à zeven jaar later betekend.

4. Beoordeling

Omtrent het bodemgeschil (vordering op grond van de Wet Consumentenkrediet)

Het contract is niet conform aan de wet op het consumentenkrediet. Er zijn diverse schendingen van de bepalingen van de wet op het consumentenkrediet. De vordering moet worden herleid tot het saldo van het geleende kapitaal met afbetalingstermijnen.

Naast art. 14, § 4, van de Wet Consumentenkrediet werden ook art. 11 en 15 van deze wet geschonden.

Eiseres legt geen enkel bewijs voor dat zij voldoende ernstige informatie had ingewonnen vooraleer het krediet toe te staan. Art. 15 Wet Consumentenkrediet legt aan de kredietgever de verplichting op onder meer de centrale gegevensbank van de Nationale Bank van België belast met de registratie van de wanbetalingen voortvloeiend uit de overeenkomsten die onder toepassing van de Wet Consumentenkrediet vallen te raadplegen. De NV S. schoot tekort in de haar opgelegde informatiewinning en -garing. Ook de familiale toestand werd niet onderzocht: in het gezin waren ook twee dochters en een kleindochter.

Met toepassing van art. 10 Wet Consumentenkrediet diende de NV S. een actieve onderzoeksverplichting aangaande de vermogensrechtelijke, financiële en economische situatie van verweerders na te komen. Geen enkel stuk wordt voorgelegd waaruit blijkt dat eiseres haar actieve onderzoeksverplichting is nagekomen. Het komt zeer eigenaardig voor dat zomaar een lening van 11.155,21 euro werd toegestaan om een vorige lopende lening bij dezelfde vennootschap op te vangen. Ten aanzien van die hangende lening op afbetaling van 300.000 fr. was de kredietverstrekker (NV S.) gehouden tot een verhoogde waakzaamheid en een scherpe naleving van de informatieplicht.

Bij het verzet tegen de loonsoverdracht komt dan de cascade van leningen door verweerders gesloten aan het daglicht.

De NV S. die zich bewoog of beweegt in de secundaire kredietmarkt had haar klanten (eerste lening) moeten beschermen tegen zichzelf. Het resultaat van die ongebreidelde kredietverstrekking liet zich kennen.

Uit de rechtspraak blijkt ook dat de kredietgever zijn aansprakelijkheid op het spel zet wanneer het bedrag van de nieuwe lening hoger is dan wat noodzakelijk is om het bestaande krediet terug te betalen. Dit wijst op een negatieve schuldenspiraal (R. Steennot, «Overzicht van rechtspraak: consumentenbescherming (1998- 2002)», T.P.R. 2004, 1918-1919).

Aldus is de kredietgever tekortgeschoten aan zijn verplichtingen, wat de sanctie van art. 92 Wet Consumentenkrediet wettigt. Op grond hiervan worden de verplichtingen van de consument herleid tot de nominale leningsbedragen, onder aftrek van de reeds betaalde sommen en met behoud van het voordeel van de betaling in termijnen.

Grotendeels heeft eiseres haar rente ook verbeurd door jaren te wachten om de vordering in te stellen... Omtrent de rente wordt toepassing gemaakt van art. 1153 B.W. Er is alleen maar de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet aan te rekenen, daar eiseres zes tot zeven jaar niets ondernam.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 21/03/2010 - 20:26
Laatst aangepast op: do, 27/10/2016 - 11:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.