-A +A

Recht en conflict

Titel van het boek: 
Recht en conflict in de reeks Advocare
Publicatie
Auteur: 
Fleerackers en anderen
Tijdschrift: 
Advocare
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2007
ISBN nummer: 
9782804429423
Samenvatting

Conflicten kenmerken onze samenleving en het recht wordt ter oplossing van deze conflicten geviseerd. Kan recht conflicten wegwerken? Worden conflicten in ons recht naar behoren behandeld? Vast staat alleszins dat mensen onderling verschillen en dat naar aanleiding van die verschillen met name geschillen ontstaan, waarvoor vervolgens het recht ingeroepen wordt.

Dit recht blijkt een eigen visie op conflicten te hebben, een eigen benadering, die niet neutraal is.

• Conflicten worden geanalyseerd en gekwalificeerd: na analyse en kwalificatie volgt dan resolutie. Of niet?

• Leidt onze juridische behandeling van conflicten wel degelijk tot effectieve oplossingen?

• Worden conflicten juridisch weggewerkt dan wel vervormd om nadien in volle sterkte opnieuw los te barsten?

• Met andere woorden, staan juristen voldoende stil bij het onderliggende rechtsdenken dat de kern van elke juridische activiteit schraagt: hoe de juridische wereld omgaat met de werkelijkheid en complexiteit van conflicten?

De wijze waarop het recht met conflicten omgaat zou wel eens de sleutel tot juridische effectiviteit, tot de werking van ons recht kunnen bieden. Reden genoeg om de verhouding tussen recht en conflict van nabij te bekijken.

Dit werk is de neerslag van het colloquium Recht en Conflict (2006), waarin vooraanstaande rechtsdenkers de grenzen van deze verhouding binnen hun vakgebied aftasten.

Inhoudstafel tekst: 

Recht en conflict als paradox van juridische interactie
Frank Fleerackers

Over een maatschappelijk conflict en een civielrechtelijk geschil
Rogier de Corte & Bertel de Groote

Strafrecht en conflict
Stephan Parmentier

Recht en conflict in het bestuursrecht: de wereld volgens Bernard Mandeville of volgens Albert Camus?
Bernard Hubeau

Internationaal recht en het unilateraal gebruik van geweld door staten: het jus ad bellum onder vuur
Jan Wouters & Tom Ruys

Recht & Conflict: een synthese? Toekomstige veranderingen van juridisch casusmateriaal
Jan M. Broekman

Confli(c)t: van wapenfeit tot grondig meningsverschil of innerlijke strijd. Een aanzet tot terminologisch onderzoek.
Dominique Markey
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 10/07/2014 - 14:08
Laatst aangepast op: do, 10/07/2014 - 18:52

Recht en Levensbeschouwing

Titel van het boek: 
Recht en Levensbeschouwing in de reeks Advocare
Publicatie
Auteur: 
Fleerackers en anderen
Tijdschrift: 
Advocare
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9782804453602
Samenvatting

Dit werk analyseert de invloed van overtuigingen op rechtsdenken: met name over de actuele invloed van het katholicisme, van minderheidsreligies (m.n. islam) en van vrijzinnigheid op het recht en de invloed van het recht op deze levensbeschouwingen.

Inhoudstafel tekst: 

De strategische vrijwaring van de publieke ruimte
Recht en levensbeschouwing in de Belgische Grondwet van 1831
Bram Delbecke

De wederzijdse afhankelijkheid van levensbeschouwing en recht
Notities en bedenkingen vanuit de sociologie
Stef Adriaensens

Recht en katholicisme
Wederzijdse invloeden
Rik Torfs

Christendom als voedingsbodem voor het recht
Mark Lambrechts

Recht, levensbeschouwing en vrijzinnigheid/vrijmetselarij
Rik Pinxten.

Over de invloed van ‘de loge’ op het recht en omgekeerd
Hugo Lamon

Nieuwe en oude minderheidsreligies in het Belgische stelsel van state support: invloed, in meerdere varianten
Adriaan Overbeeke

Redenen voor de moeilijkheden bij de eerste erkenningen van de Islamitische Gemeenschappen (IG’s) in Vlaanderen
Omar Van den Broeck

Recht en Jodendom door de bril van de orthopraxe jurist en socioloog
Henri Rosenberg

Burgerlijke samenleving en kerkelijk recht: een protestantse benadering
Guy Liagre

Recht en levensbeschouwing: over hoofddoek en toga
Eddy Boydens

De rechter en zijn schaduw: rechtspraak en levensbeschouwing
Ghislain Londers

Over levensbeschouwing, rechtsdenken en juridische vorming
Frank Fleerackers
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 10/07/2014 - 13:55
Laatst aangepast op: do, 10/07/2014 - 13:55

Het recht van oorlog en vrede

Titel van het boek: 
De iure belli ac pacis
Publicatie
Auteur: 
Hugo De Groot
Auteur: 
Jan Frans Lindemans (vertaling)
Tijdschrift: 
Advocare
Uitgever: 
Ambo
Jaargang: 
2018
Samenvatting

 Via de links op de pagina in de inhoudstafel is de Nederlandse tekst van het boek online te lezen.

Hugo de Groot (Delft, 10 april 1583 – Rostock, 28 augustus 1645) was een Nederlands rechtsgeleerde en schrijver. Hij is ook bekend als (Hugo) Grotius en wordt in oudere teksten sporadisch aangeduid als Huig de Groot.

De Groot schreef Latijnse tragedies en gedichten, theologische verhandelingen en Nederlandse gedichten. Zijn belangrijkste werken liggen op historisch en juridisch gebied. Zijn beroemdste werk is De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit 1625.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 10/07/2014 - 11:33
Laatst aangepast op: do, 10/07/2014 - 14:40

Recht en Vrede

Titel van het boek: 
Recht en Vrede in de reeks Advocare
Publicatie
Auteur: 
Fleerackers
Tijdschrift: 
Advocare
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9782804436018
Samenvatting

Het recht is een complex en eigenzinnig gegeven, door de mens gehanteerd om zijn samenleven met anderen te regelen. Traditioneel wordt ervan uitgegaan dat wanneer het recht zijn intrede doet, orde en rust zullen heersen.

De vrede vervangt de chaos. Toch staat deze intuïtie haaks op de ervaring van vele niet-juristen. Zij ervaren het recht vaak als een oorzaak van conflicten, niet als een oplossing ervan.

De remedie is naar hun aanvoelen vaak erger dan de kwaal. In het beste geval is de juridische tussenkomst een alibi om een afkoelingsperiode in te lassen. Vaker is ze gewoon nutteloos tijdverlies, soms zelfs de oorzaak van een verscherping van het conflict.

Het boek Recht en Vrede bevat de referaten van een gelijknamig colloquium op 26 juni 2009, ingericht door de Vlaamse Juristenvereniging. In de diverse bijdragen wordt nagaan welke elementen van onze rechtscultuur ertoe leiden dat het recht al dan niet tot vrede leidt.

Vooreerst gaat een viertal sprekers na welke processen het recht inzet bij het oplossen van intermenselijke problemen – en hoe succesvol deze processen zijn.

In een tweede gedeelte, waar de debatvorm garant wil staan voor een echte ontmoeting tussen ideeën, wordt de analyse van het colloquium aan de praktijk getoetst.

Zes juristen met erg uiteenlopende achtergronden vertellen over de hoogte- en dieptepunten van hun ervaring met het recht als weg naar de vrede.

"Recht ist nicht alles, aber ohne Recht ist alles nichts."

Inhoudstafel tekst: 

Woord vooraf
Frank Fleerackers & Raf Van Ransbeeck

Procedurele rechtvaardigheid en congruentie: tijdelijke buffer tegen verdere verzuring?
Emma Jaspaert, Sarah Matkoski & Geert Vervaeke

De rol van het recht als instrument van de vrede
Ivan Verougstraete

Vrede in het Internationaal Recht
Koen De Feyter

Wiens recht, welke vrede? Dynamische differentie en affectieve interactie
Frank Fleerackers

Vrede = paix = peace? Quod definiendum est
Dominique Markey

 

Recht en vrede: zoals het is en zou kunnen (moeten?) zijn. Pleidooi voor een dialoogmodel
Freddy Evers

Pax Romana of Paix des braves? – Enkele losse beschouwingen rond het thema ‘Recht en vrede’
Frank Judo

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 10/07/2014 - 11:33
Laatst aangepast op: ma, 17/11/2014 - 20:59

De Jurist in actie

Titel van het boek: 
De jurist in actie: identiteit, retoriek en overtuigingskracht
Publicatie
Auteur: 
Inger Høedt-Rasmussen en Jonas Gabrielsen, Dirk Voorhoof (vertaling en bewerking)
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789048617739
Samenvatting

De jurist in actie: identiteit, retoriek en overtuigingskracht is een reflectie-en-actieboek, met tal van concrete, praktische tips voor alle juristen die hun juridische kennis mondeling of in het openbaar gebruiken.

Dit unieke boek
- reikt je vaardigheden aan om anderen te overtuigen, je visie en argumenteren persuasief te maken
- geeft concrete en praktische tips
- zorgt ervoor dat je als jurist meer daadkracht en invloed krijgt in de rechtszaal en bij onderhandelingen.
- reikt bruikbare recepten aan voor de optimalisering van je functioneren als jurist in je gedifferentieerde rollen van advocaat, bedrijfsjurist, notaris, bemiddelaar of de talloze andere rollen die de hedendaagse jurist in de samenleving invult in de politiek, het bedrijfsleven, de overheid, de vakbond en bij allerlei organisaties, IGO's of ngo's.

Dit boek bestaat uit een serie hoofdstukken, elk gericht op specifieke vaardigheden of technieken.
Je kunt de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar lezen. En je kiest zelf de volgorde.

Dit boek is een vertaling van het Deense 'Juridisk gennemslagskraft'. Dirk Voorhoof hield bij de vertaling en bewerking rekening met de context en de kenmerken van de juridische wereld in Vlaanderen, De auteurs Inger Høedt-Rasmussen en Jonas Gabrielsen hebben onderscheidingen gekregen voor hun onderwijs.

Ze doceren en coachen aan verschillende universiteiten, in het bedrijfsleven, in de advocatuur en aan het juridische beroepenveld in de ruimste zin.

 

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding.
# 1. Het ciceroiaanse ideaal - jurist en redenaar
# 2. Ken jezelf - een basisvoorwaarde voor authenticiteit en overtuigingskracht
# 3. Spreek opdat je geloofd, aangevoeld en begrepen wordt. Denk in ethos, logos en pathos
# 4. Begrijp en communiceer via de mondelinge ruimte
# 5. Representatiesystemen - richt je op alle zintuigen
# 6. Test je representatiesysteem
# 7. Neem de ruimte
# 8. Denk zoals je publiek denkt
# 9. Strategische zelfcreatie
# 10. De kunst van de vriendelijke benadering - wat het recht overslaat
# 11. Gids je publiek - de jurist als dirigent, facilitator, dictator en conflictbemiddelaar
# 12. Draai de zaak om, niet jouw standpunt
# 13. De kunst niet te antwoorden - of te antwoorden zonder een antwoord te geven
# 14. Lichaam, controle en charisma
# 15. Breid je comfortzone uit.
# 16. Juridische sound bites - maak van krachtige standpunten elegante formuleringen
# 17. Hanteer artistieke taal
# 18. Metacommunicatie - de mondelinge ruimte met leestekens
# 19. Spontaniteit veronderstelt voorbereiding
# 20. De kunst om je energie te bundelen
# 21. Luister voor je spreekt - mindfulness als middel.
# 22. Structureer binnen de minuut
# 23. Manuscripttechniek - schrijf voor het oor
Bibliografie.
Trefwoordenregister

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 10/07/2014 - 11:33
Laatst aangepast op: do, 10/07/2014 - 18:51

Recht en Vrede

Titel van het boek: 
Recht en Vrede in de reeks Advocare
Publicatie
Auteur: 
Fleerackers
Tijdschrift: 
Advocare
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9782804436018
Samenvatting

Het recht is een complex en eigenzinnig gegeven, door de mens gehanteerd om zijn samenleven met anderen te regelen. Traditioneel wordt ervan uitgegaan dat wanneer het recht zijn intrede doet, orde en rust zullen heersen.

De vrede vervangt de chaos. Toch staat deze intuïtie haaks op de ervaring van vele niet-juristen. Zij ervaren het recht vaak als een oorzaak van conflicten, niet als een oplossing ervan.

De remedie is naar hun aanvoelen vaak erger dan de kwaal. In het beste geval is de juridische tussenkomst een alibi om een afkoelingsperiode in te lassen. Vaker is ze gewoon nutteloos tijdverlies, soms zelfs de oorzaak van een verscherping van het conflict.

Het boek Recht en Vrede bevat de referaten van een gelijknamig colloquium op 26 juni 2009, ingericht door de Vlaamse Juristenvereniging. In de diverse bijdragen wordt nagaan welke elementen van onze rechtscultuur ertoe leiden dat het recht al dan niet tot vrede leidt.

Vooreerst gaat een viertal sprekers na welke processen het recht inzet bij het oplossen van intermenselijke problemen – en hoe succesvol deze processen zijn.

In een tweede gedeelte, waar de debatvorm garant wil staan voor een echte ontmoeting tussen ideeën, wordt de analyse van het colloquium aan de praktijk getoetst.

Zes juristen met erg uiteenlopende achtergronden vertellen over de hoogte- en dieptepunten van hun ervaring met het recht als weg naar de vrede.

Inhoudstafel tekst: 

Woord vooraf
Frank Fleerackers & Raf Van Ransbeeck

Procedurele rechtvaardigheid en congruentie: tijdelijke buffer tegen verdere verzuring?
Emma Jaspaert, Sarah Matkoski & Geert Vervaeke

De rol van het recht als instrument van de vrede
Ivan Verougstraete

Vrede in het Internationaal Recht
Koen De Feyter

Wiens recht, welke vrede? Dynamische differentie en affectieve interactie
Frank Fleerackers

Vrede = paix = peace? Quod definiendum est
Dominique Markey

 

Recht en vrede: zoals het is en zou kunnen (moeten?) zijn. Pleidooi voor een dialoogmodel
Freddy Evers

Pax Romana of Paix des braves? – Enkele losse beschouwingen rond het thema ‘Recht en vrede’
Frank Judo

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 10/07/2014 - 11:33
Laatst aangepast op: do, 10/07/2014 - 11:33

De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht

Publicatie
Auteur: 
Verhelst Stephanie
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789400004375
Samenvatting

Uit talrijke mediaberichten die betrekking hebben op recente strafzaken, blijkt dat slachtoffers van misdrijven een duidelijke mening hebben over de strafzaak waarin ze betrokken zijn. De vraag is echter welke waarde aan deze mening van slachtoffers moet worden toegekend.

Dit boek gaat over de verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure. Deze zoektocht heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om, vanuit juridisch en economisch standpunt, een meer optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid tot stand te brengen.

Elke fase van de strafprocedure komt aan bod, vanaf het ogenblik dat er een misdrijf gepleegd is tot en met de strafuitvoering. Dit boek biedt daardoor zowel inzichten aan advocaten en magistraten (zowel van de zetel als van het Openbaar Ministerie) als aan mensen die bijvoorbeeld werken in het kader van slachtofferhulp, justitiehuizen etc. De evolutie die deze problematiek heeft doorgemaakt, wordt ruim gekaderd, wat maakt dat iedere geïnteresseerde burger zijn weg in dit unieke boek kan vinden.

Stephanie Verhelst is master in de rechten. Zij was van 2009 tot 2013 vorser aan de Universiteit Antwerpen. Aan deze universiteit verdedigde ze in 2013 met succes haar doctoraal proefschrift. Momenteel werkt zij als juridisch adviseur bij de federale politie.


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 09/07/2014 - 15:25
Laatst aangepast op: wo, 09/07/2014 - 17:02

Handboek Correctioneel procesrecht

Publicatie
Auteur: 
De Wolf D
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789400004696
Samenvatting

Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen: de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en cassatieberoep) en het bewijs (met inbegrip van het onrechtmatig verkregen bewijs). Het boek concentreert zich op de kern van de materie i.p.v. te verglijden in allerhande details. Ruime aandacht gaat uit naar de invloed van het EVRM. Het is daarom uitermate geschikt als boek om dagelijks te hanteren in de praktijk en als leerboek. Via een uitgebreide inhoudsopgave en een handzaam trefwoordenregister wordt snel toegang verleend tot de diverse materies. Kruisverwijzingen in de tekst zelf wijzen op de verbanden met andere delen. Kernbibliografieën bij de meeste onderwerpen laten nadere opzoekingen toe. Het is om al die redenen bestemd voor magistraten (zowel van de zetel als van het parket), griffiers, advocaten, studenten en academici.

Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord.v
Verkorte inhoudsopgave.vii
Lijst van verkort geciteerde werken.xv
DEEL I. DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING
I. Bevoegdheid van de correctionele rechtbank.3
A. Algemeen en materiële bevoegdheid.3
B. Persoonlijke bevoegdheid.8
C. Territoriale bevoegdheid. 8
II. Voorbereiding van de terechtzitting. 11
A. Toewijzing van de dossiers.11
B. De procedure van dagvaarding.14
1. Algemene begrippen.14
2. Wijze van betekening.14
3. Vormvoorschrift en van het betekeningsexploot.18
4. Vormvoorschrift en van de dagvaarding.19
5. De vermelding van de ten laste gelegde feiten.20
6. Termijnen van dagvaarding. 23
C. Andere wijzen van aanhangigmaking, de vrijwillige verschijning.25
III. Samenstelling van de rechtbank.27
A. Algemeen. 27
B. Vereiste van onpartijdigheid. 28
1. Algemeen. 28
2. Artikel 6.1 EVRM.28
3. Toepassingsgevallen.29
C. Continuïteit van de zetel.38
D. Het openbaar ministerie.41
E. Griffier.42
IV. Het proces-verbaal van de terechtzitting.43
V. De openbaarheid van de terechtzitting.51
VI. De leiding der debatten en de handhaving van de orde.57
A. Leiding van het onderzoek ter terechtzitting en de debatten. 57
B. Handhaving van de orde.58
VII. Onderzoek ter terechtzitting. 61
A. Volgorde en onderzoeksmaatregelen. 61
B. Het horen van getuigen. 62
1. De eedaflegging.62
2. Wie kan gehoord worden als getuige onder eed?.63
3. Sancties i.v.m. getuigen. 65
4. De opportuniteit van het verhoor.66
5. Gebruik der talen.68
6. Vals getuigenis. 68
7. Modaliteiten.70
8. Gedeeltelijke en volledige anonimiteit.70
C. Het deskundigenonderzoek. 73
1. Het horen van deskundigen. 73
2. Tegenspraak.75
3. Besluitvorming.77
VIII. Bijkomend onderzoek.79
A. Bijkomende onderzoeksopdrachten of aanvullende onderzoeksdaden.79
B. Actieve rol (zie ook Deel III Bewijs. Bewijslast).81
C. Opportuniteit. 81
1. Getuigenverhoor.81
2. Andere onderzoeksdaden.85
3. Verzoeken tot voeging van stukken aan het strafdossier en tot overlegging van stukken.86
D. Modaliteiten.87
IX. De beklaagde.89
A. De ondervraging.89
B. De vertegenwoordiging. 89
C. De juridische bijstand en de rechtsbijstand.90
X. Voorlopige invrijheidstelling.93
XI. Taal.97
XII. Conclusies. 103
XIII. De verdaging.107
XIV. De beraadslaging.109
A. Sluiting van de debatten, begin van het beraad.109
B. Duur van het beraad.109
C. Beraadslaging.110
D. Heropening van de debatten.110
XV. Wijziging van de tenlastelegging. 113
A. Beginselen.113
B. De wijziging van kwalificatie.114
C. Verbetering van omschrijving of van de datum van de tenlastelegging.115
XVI. Het vonnis.117
A. Vermeldingen.117
B. Ondertekening.119
C. Eenheid van uitspraak. 121
D. Datum.121
E. Motivering van de schuld (zie ook Motivering van de straf).122
G. Uitspraak.127
F. Taal. 128
XVII. De veroordeling tot de kosten.131
A. Eigenlijke kosten.131
B. De rechtsplegingsvergoeding.134
1. Algemeen.135
2. Ambtshalve plicht van de strafrechter.136
3. Begroting bedragen.137
4. In het ongelijk gestelde partij.139
XVIII. De motivering van de straf.143
XIX. De onmiddellijke aanhouding.149
XX. Uitlegging en verbetering van het vonnis.151
DEEL II. DE RECHTSMIDDELEN
I. Het verzet.157
A. Beslissingen vatbaar voor verzet: vonnis bij verstek of op tegenspraak.158
B. Belang.161
C. Vormen van het verzet. 161
D. De gewone termijn van verzet.163
E. De buitengewone termijn van verzet. 164
F. Verlenging van de termijnen wegens overmacht.166
G. Gevolgen van het verzet.169
1. Dagvaarding. 169
2. Schorsende werking.169
3. Devolutieve werking.170
H. De procedure op verzet.171
I. De beslissingen op verzet.172
1. Het verzet is niet-ontvankelijk.172
2. Het verzet wordt ongedaan verklaard.172
3. Het verzet is ontvankelijk.173
J. Verzet door een gedetineerde.176
K. Rechtsmiddelen tegen de beslissing op verzet. 177
II. Hoger beroep.179
A. Voor hoger beroep vatbare beslissingen.179
B. Partijen die hoger beroep kunnen instellen.182
C. Vormen van het hoofdberoep.184
D. De termijnen van het hoofdberoep.185
E. Het incidenteel beroep. 190
F. De gevolgen van het hoger beroep.192
1. Het devolutief gevolg.192
2. De relatieve werking.194
a. Uitwerking op partijen. 194
b. Verzwaring van de toestand van de appellant. 196
3. Uitzondering: evocatie. 198
4. Het opschortende gevolg.200
G. Afstand van hoger beroep.200
H. De rechtspleging op hoger beroep.201
I. De beslissing op hoger beroep.204
1. Algemeen.204
2. Eenparigheid. 207
III. Het cassatieberoep.211
A. Voor cassatieberoep vatbare beslissingen. 212
B. De personen die cassatieberoep kunnen instellen. 218
C. Vormen van het cassatieberoep. 221
D. Termijnen van cassatieberoep.223
E. Betekening van het cassatieberoep.225
F. De cassatiemiddelen.226
G. De rechtspleging in cassatie.229
H. De beslissingen na cassatieberoep.231
DEEL III. BEWIJS
I. Bewijslast.235
A. Begrip.235
B. Dragers van de bewijslast.237
C. Eerste nuancering: rol van de rechter.238
D. Tweede nuancering: bewijsrisico.240
E. Derde nuancering: gegevens van algemene bekendheid.241
II. Bewijswaarde.243
A. Definitie. 243
B. Draagwijdte.243
C. Uitzonderingen op de vrije bewijswaardering. 246
D. Bewijsstandaard.247
III. Vrije bewijslevering. 249
A. Definitie. 249
B. Draagwijdte.249
C. Uitzonderingen op de vrije bewijslevering.251
1. Prejudiciële geschillen. 251
a. Het bewijs van een overeenkomst (bestaan of uitlegging ervan) (art. 16, lid 1 V.T.Sv.).252
b. Echtheidsgeschil geschrift inzake bestaan of uitlegging overeenkomst (art. 16, tweede lid V.T.Sv.). 254
c. Onroerende zakelijke rechten (art. 17 V.T.Sv.). 255
d. Betwisting van staat.256
e. Andere prejudiciële geschillen.256
2. Authentieke akten. 256
IV. Bewijskracht.259
A. Defi nitie. 259
B. Draagwijdte.260
1. Soorten akten. 260
2. Miskenning.260
V. Toelaatbaarheid van het bewijs en onrechtmatig verkregen bewijs. 263
A. Toelaatbaarheid van het bewijs(middel).263
B. Onrechtmatig verkregen bewijs: draagwijdte. 265
C. Onrechtmatig verkregen bewijs: sanctie.266
1. De eerste arresten: de bewijsuitsluiting (1923-1980).266
2. De tussenfase: de eerste relativeringen.269
3. Het huidige recht.270
a. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2003.270
b. Het arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2004. 274
c. Voor- en tegenstanders. 277
d. Verdere jurisprudentiële ontwikkelingen. 280
e. Specifiek probleem: in het buitenland verkregen bewijs. 284
Trefwoordenregister.287

Boekbespreking

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 09/07/2014 - 12:38
Laatst aangepast op: wo, 09/07/2014 - 15:14

BTW-Handboek

Publicatie
Auteur: 
Henri Vanderbergh
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2014
ISBN nummer: 
9782804439422
Samenvatting

Het BTW-Handboek verduidelijkt op een overzichtelijke manier de toepassing van de soms complexe BTW-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd en behandelt de beginselen van de BTW vanuit de Europese richtlijnen en de nationale wetgeving.

Inhoudstafel tekst: 

Vereenvoudigde inhoudstafel

DEEL I : SITUERING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BTW – Henri Vandebergh

Hoofdstuk 1. Btw: de Europese achtergrond van de BTW

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 3. Zijn illegale handelingen belastbaar?

DEEL II : EUROPEESRECHTELIJKE ASPECTEN – Bart Peeters

Hoofdstuk 1: de ontwikkeling van het regelgevend kader

Hoofdstuk 2: Overgangsmaatregelen en bijzondere afwijkingen

Hoofdstuk 3: Diverse bepalingen

§1. Bijzondere aanzetten tot verdere ontwikkeling van het BTW-stelsel

§2. BTW-Comité

§3. Omrekeningskoers

§4. Verbod om andere omzetbelastingen dan de BTW in te voeren – Stijn Vastmans

Hoofdstuk 4: De verhouding tussen het nationaal recht en de Europese richtlijnen

DEEL III : ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN INZAKE BTW – Wim Panis

Hoofdstuk 1. Het gelijkheidsbeginsel

Hoofdstuk 2. Het evenredigheidsbeginsel

Hoofdstuk 3. Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel en de afweging met het legaliteitsbeginsel

Hoofdstuk 4. Het neutraliteitsbeginsel

Hoofdstuk 5. Non bis in idem

Hoofdstuk 6. Het verbod van misbruik

DEEL IV : DE BELASTINGPLICHTIGE

Hoofdstuk 1: Algemene definitie van de belastingplichtige – Bart Peeters

Hoofdstuk 2: De BTW-eenheid – Bart Peeters

Hoofdstuk 3. Overheden en publiekrechtelijke lichamen – Wim Panis

Hoofdstuk 4. Tussenpersonen in het handelsverkeer – Bart Peeters

DEEL V : LEVERINGEN EN DIENSTEN – Thierry Charon en Thomas Vanhee

Inleiding

Hoofdstuk 1. Gezamenlijke kenmerken van leveringen en diensten

Hoofdstuk 2. Het begrip levering

Hoofdstuk 3. De diensten

Hoofdstuk 4. Overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling

DEEL VI : INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELINGEN, INVOER EN UITVOER – Stijn Vastmans

Hoofdstuk 1. Intracommunautaire handelingen

Hoofdstuk 2. Invoer en uitvoer

DEEL VII : DE MAATSTAF VAN HEFFING VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN – Carl Belmans

Hoofdstuk 1. Algemeen beginsel: de maatstaf van heffing is datgene wat men als tegenprestatie van de levering of dienst ontvangt of moet ontvangen van de medecontractant of van een derde

Hoofdstuk 2. Wettelijke precisering van de definitie van maatstaf van heffing

Hoofdstuk 3. Wettelijke uitsluitingen uit de maatstaf van heffing

Hoofdstuk 4. Commissionairs

Hoofdstuk 5. Reisbureaus

Hoofdstuk 6. Maatstaf van heffing indien er geen tegenprestatie is of deze niet in geld is uitgedrukt

Hoofdstuk 7. Minimummaatstaf van heffing

Hoofdstuk 8. Prijs in een vreemde munteenheid uitgedrukt

DEEL VIII : TARIEVEN – Henri Vandebergh

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 2. Criteria voor het toepassen van verlaagde tarieven

Hoofdstuk 3. Toepasselijk tarief

Hoofdstuk 4. Samengestelde diensten en leveringen

Hoofdstuk 5. Bewijslast van het toepasselijk BTW-tarief

Hoofdstuk 6. Levering dan wel dienst

Hoofdstuk 7. Casuïstiek

Hoofdstuk 8. Vertrouwensbeginsel

DEEL IX : DOORREKENING VAN KOSTEN – Bart Buelens

Hoofdstuk 1. Algemeen overzicht

Hoofdstuk 2. Doorrekening als dusdanig

Hoofdstuk 3. Voorschotten

Hoofdstuk 4. Doorrekening in het kader van een levering of dienst

Hoofdstuk 5. Elementen die uit kracht van wet dezelfde belangen volgen?

Hoofdstuk 6. Impact van het onderscheid tussen doorrekening als dusdaning en gebundelde doorrekening

Hoofdstuk 7. Vooruitfacturatie en niet-kwalificeerbare handelingen

DEEL X : DIVERSE VRIJSTELLINGEN MET BEHOUD VAN HET RECHT OP AFTREK VAN DE BTW – Stijn Vastmans

Hoofdstuk 1. Algemene beschouwingen

Hoofdstuk 2. Overzicht vrijstellingen

DEEL XI : VRIJGESTELDE PERSONEN EN HANDELINGEN – Korneel Decroix

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Vrijstellingen zonder recht of aftrek

Hoofdstuk 3. Bijzondere vrijstelling voor beleggingsgoud

Hoofdstuk 4. Vrijstellingen bij wijze van afwijkende maatregel

DEEL XII : AFTREK VAN VOORBELASTING

Hoofdstukken 1 t.em.3:Bart Buelens

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Overzicht van de toepasselijke wettelijke bepalingen

Hoofdstuk 3. Het functioneren van het recht op aftrek

Hoofdstuk 4. De materiële voorwaarden – over het “hebben van recht op aftrek

Hoofdstuk 5. De formele voorwaarden – over het kunnen uitoefenen van het recht op aftrek

Hoofdstuk 6. Uitoefening van het recht op aftrek

Hoofdstuk 7. Bijzondere situaties

Hoofdstuk 8. Herziening van de aftrek – Carl Belmans

Hoofdstuk 9. De gemengde belastingplichtige – Carl Belmans

DEEL XIII : TERUGGAAF VAN BTW – Willy Huber en Nancy Muyshondt

Inleiding

Hoofdstuk 1. Teruggaaf op basis van artikel 76§1 W.BTW

Hoofdstuk 2. Teruggaaf op basis van artikel 76§2 W.BTW

Hoofdstuk 3. Teruggaaf op basis van artikel 77§1, §1bis en artikel 77bis W.BTW

Hoofdstuk 4. Teruggaaf op basis van artikel 77§2 W.BTW

Hoofdstuk 5. Bijzondere geval van teruggaaf

Hoofdstuk 6. Toepassing van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004

DEEL XIV : BIJZONDERE REGELINGEN – Jo Boes

Inleiding

Hoofdstuk 1. De forfaitaire grondslagen van aanslag

Hoofdstuk 2. Belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Hoofdstuk 3. De landbouwregeling

Hoofdstuk 4. Bijzondere regeling in verband met gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten – Willy Huber en Nancy Muyshondt

Hoofdstuk 5. Bijzondere regeling voor reisbureaus – Jo Boes

DEEL XV: REGELING VOOR VOLDOENING VAN DE BTW – Ivan Massin

Inleiding

Hoofdstuk 1. De identificatie voor de toepassing van de BTW

Hoofdstuk 2. De formele verplichtingen van de btw-belastingplichtige – de factureringsplicht

Hoofdstuk 3. De btw-boekhouding

Hoofdstuk 4. De aangifteverplichtingen inzake de btw

Hoofdstuk 5. Buitenlandse belastingplichtigen

Hoofdstuk 6. De betaling van de verschuldigde btw en de btw-rekening courant

Hoofdstuk 7. Bijzondere regels voor het eenloketsysteem – Sylvie Van Herreweghe

DEEL XVI : PERSONEN GEHOUDEN TOT VOLDOENING VAN DE BTW – Filip Vandenberghe

Inleiding – overzicht wettelijke bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene regels inzake de voldoening van de btw

Hoofdstuk 2. Voldoening van de btw bij levering van goederen en diensten

Hoofdstuk 3. Voldoening van de btw bij intracommunautaire verwerving van goederen

Hoofdstuk 4. Voldoeningsplicht bij uitreiking van een factuur

Hoofdstuk 5. Uitzonderingen op de algemene regel inzake voldoening van btw bij levering van goederen en diensten

Hoofdstuk 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de medecontractant voor de voldoening van de btw

Hoofdstuk 7. btw-registratie en aansprakelijk vertegenwoordiger.

Hoofdstuk 8. Van de BTW-richtlijn afwijkende maatregelen

DEEL XVII : ONROERENDE GOEDEREN IN HET STELSEL VAN DE BTW – Sofie Clocheret

Inleiding – Historiek

Hoofdstuk 1. Onroerende goederen en rechten m.b.t. onroerende goederen in de BTW Richtlijn

Hoofdstuk 2. De belastingplicht inzake onroerende goederen

Hoofdstuk 3. Onroerende goederen: een goed inzake BTW

Hoofdstuk 4. Leveringen van onroerende goederen en zakelijke rechten

Hoofdstuk 5. Diensten m.b.t. onroerende goederen

Hoofdstuk 6. Maatstaf van heffing

Hoofdstuk 7. Tarief inzake BTW

Hoofdstuk 8. Aftrek van BTW

Hoofdstuk 9. Teruggaaf van BTW

Hoofdstuk 10. Personen gehouden tot voldoening van de BTW

Hoofdstuk 11. Administratieve formaliteiten naar aanleiding van de vervreemding van gebouwen

Hoofdstuk 12. Bewijs en controle – invordering

Hoofdstuk 13. Vrijstelling van registratierechten

DEEL XVIII : DE PROBLEMATIEK VAN HET BEWIJS INZAKE B.T.W – Aagje Bellens

Hoofdstuk 1. Algemene regelen inzake bewijs

Hoofdstuk 2. De bewijsmiddelen uit het gemene recht

Hoofdstuk 3: Het bijzondere bewijs inzake BTW

DEEL XIX : CONTROLE- EN ONDERZOEKSMAATREGELEN – Willy Huber en Nancy Muyshondt

Hoofdstuk 1. Controle- en onderzoeksmaatregelen

Hoofdstuk 2. Onderzoekstermijnen ?

Hoofdstuk 3. Sanctionering

Hoofdstuk 4. Beroepsgeheim

Hoofdstuk 5. Beperkingen aan de uitoefening van de controlemaatregelen ingevolge fundamentele rechten en vrijheden en bestuursrechtelijke normen

Hoofdstuk 6. Betwistingen omtrent aangewende controle- en onderzoeksmaatregelen : pretaxatiegeschil of betwisting van de hierop volgende btw-navordering ?

DEEL XX : WEDERZIJDSE BIJSTAND IN DE EUROPESE UNIE – Sylvie Van Herreweghe

Hoofdstuk. 1. Inleiding

Hoofdstuk. 2. Het juridisch kader

Hoofdstuk. 3.. De administratieve samenwerking binnen de Europese Unie

DEEL XXI : STRAFBEPALINGEN – Kris Heyrman

Hoofdstuk 1: Administratieve geldboeten

Hoofdstuk 2: Strafrechtelijke sancties

DEEL XXII : VERJARING – Kris Heyrman

Hoofdstuk 1: Verjaring van de vordering tot voldoening van de BTW

Hoofdstuk 2: Verjaring van de vordering tot teruggaaf van BTW

DEEL XXIII : VERVOLGINGEN EN GEDINGEN – Alain Claes

Hoofdstuk 1. Geschillen m.b.t. een vordering van de Administratie

Hoofdstuk 2. Vordering van de belastingplichtige wegens een tegoed (art. 76 W.BTW)

Hoofdstuk 3. Vordering van de belastingplichtige wegens uitoefening van teruggave van BTW (art. 77 W.BTW)

Hoofdstuk 4. Terugvordering van BTW, intresten en boeten na betaling op verzoek van de Administratie

Hoofdstuk 5. Terugvordering van BTW wegens onverschuldigde betaling

Hoofdstuk 6. Geschillen voorafgaand aan een vordering van de Administratie (pretaxatiegeschil)

Hoofdstuk 7. Kortgeding inzake BTW

Hoofdstuk 8. Inhouding van BTW-tegoeden

Hoofdstuk 9. Invordering en beslag

Hoofdstuk 10. Onbeperkt uitstel van de invordering

Hoofdstuk 11. Intresten – Sylvie De Raedt

Hoofdstuk 12. Aansprakelijkheden

Hoofdstuk 13. Boeten, intresten, betaling

Afdeling 1 Vrijstelling van intresten Sylvie De Raedt

DEEL XXIV: INTERNATIONALE BIJSTAND VOOR INVORDERING – Mark Delanote

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 2. De eigenlijke invorderingsbijstand

Hoofdstuk 3. De grensoverschrijdende betekening van documenten

Hoofdstuk 4. Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie

BIJLAGEN

Chronologisch Register

Bibliografie

Trefwoordenlijst

Integrale inhoudstafel

 

 


Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 08/07/2014 - 11:51
Laatst aangepast op: di, 08/07/2014 - 11:54

Civiele lijst en dotaties - het nieuwe stelsel

Publicatie
Auteur: 
Herman Matthijs
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2014
Pagina: 
(nr. 302) p. 378
Samenvatting

De civiele lijst is het geheel van middelen dat het land ter beschikking stelt aan het staatshoofd om deze toe te laten in volledige morele en materiële onafhankelijkheid gestalte te geven aan de Koninklijke functie (memorie van toelichting bij het wetsontwerp van de civiele lijst van 1993 (parlementaire stukken Kamer, 1992-1993, document 1155/3 van 06.08.1993)).

Deze definitie werd ook overgenomen in de toelichting bij het wetsontwerp 2013 gevolgd door de wet van 27.11.2013 houdende de civiele lijst voor de dure van de regering van Koning Filip (Belgisch staatsblad 30.12.2013, 2de editie, pagina 103, 429 – 103, 430.
 

Inhoudstafel tekst: 

Grondwettelijke bron:

Artikel 89 van de grondwet stellende dat de civiele lijst door een wet word vastgesteld voor de duur van de regering van elke koning.

De nieuwe civiele lijst van 2013 voorziet voor de 7de Koning der Belgen, een jaarlijks bedrag van 11.554.000 euro.

De abdicerende Koning Albert II ontvangt een zelfde bedrag.

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en 3-jaarlijks geherwaardeerd op grond van de reële lonen van de diensten van het algemeen bestuur van de federale staat alsmede van de toename van de werkgeversbijdrage inzake de sociale zekerheid.

De civiele lijst voorziet in de terbeschikkingstelling van 35 ambtenaren aan de Koning, exclusief de personen die instaan voor de veiligheid van het staatshoofd waarvan de kosten worden gedragen door de federale politie. Indien er meer personeelsleden worden aangenomen zijn deze ten laste van de civiele lijst, hetgeen dus betekent dat de Koning met het jaarlijks bedrag van 11.554.000 euro voor de financiering van deze bijkomende ambtenaren dient in te staan.

Met dit bedrag dient de Koning ook in te staan voor het interne onderhoud en de meubilering van de hem bij de civiele lijst terbeschikkinggestelde paleizen te Brussel en het kasteel te Laken.

Deze kosten van onderhoud deze kosten van onderhoud en aanschaf van meubilair zijn niet vrijgesteld van BTW.
De dotaties voor de leden van de Koninklijke familie worden niet in de grondwet geregeld maar middels het gewoonterecht waarbij deze dotaties door afzonderlijke wetten worden goedgekeurd.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 07/07/2014 - 10:18
Laatst aangepast op: ma, 07/07/2014 - 10:18
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.