-A +A

Sociaal handhavingsrecht

Publicatie
Auteur: 
Camberlain
Auteur: 
Camerlynck
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Sociaal Recht', nr. 20. Kluwer, Mechelen, 2007, 132 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Overzicht van het sociaal recht: Arbeidsrecht versus sociaal zekerheidsrecht
Kenmerken van het sociaal recht. Overzicht van het sociaal handhavingsrecht: Sociaalstrafrecht
De strafvordering
De administratieve geldboete. Capita selecta van de sociale inbreuken: Arbeidsbescherming (ARAB)
Arbeidsduur
Arbeidsduur in de regeling voor rij- en rusttijden in Europees verband
Arbeidsongeval
Arbeidsreglement
Deeltijdse arbeid
Dimona
Limosa
Mensenhandel
Sociale documenten
Syndicale vrijheid
Tewerkstelling van vreemde werknemers
Verhindering van toezicht
Werkloosheid
Zelfstandigen: avondsluiting en wekelijkse rustdag. Overzicht van de bijlagen: De diverse bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten
Wet betreffende de arbeidsinspectie
Het Openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:31
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:31

Outplacement: terug leren solliciteren?

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Sociaal Recht', nr. 19. Kluwer, Mechelen, 2007, 92 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting

Outplacement of ontslagbegeleiding zijn begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers opnieuw aan het werk te zetten en te helpen bij een andere twewerkstelling, tot zelfs het te helpen bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Hieronder valt:
• opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken
• opmaken van een professionele balans: zoeken naar competenties
• verkennen van de arbeidsmarkt
• leren van specifieke technieken om te solliciteren
• een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken
• advies bij het onderhandelen van een nieuw contract
• opvolging bij aanvang op een nieuwe werkplek
• Het outplacementkantoor biedt eveneens een werkplek en de nodige documentatie en werkmiddelen

Outplacement geregeld door de CAO nr. 51 van 10 februari 1992.
De recentere CAO 82 onlangs gewijzigd in CAO 82bis (17 juli 2007), regelt het verplicht outplacement voor oudere werknemers. Elke werknemer uit de privé-sector die minstens 45 jaar oud is als zijn arbeidsovereenkomst beëindigd wordt (ontslag), heeft recht op een outplacementbegeleiding.

Dit recht vervalt echter indien:
• de persoon in kwestie geen jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft
• het een ontslag om dringende reden betreft
• indien de persoon op brugpensioen gaat (pas op voor uitzonderingen)
• indien de persoon recht heeft op een rustpensioen

Werkgevers die werknemers weerhouden van dit recht, dienen een vergoeding te storten in het "Fonds voor outplacement". Werknemers die geen gebruik maken van dit recht kunnen via de werkloosheidsverzekering gesanctioneerd worden.

De herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat bij collectief ontslag alle getroffen werknemers, ongeacht hun leeftijd of anciënniteit, een aanbod outplacement moeten krijgen. De begeleiding wordt verstrekt binnen de structuur van een tewerkstellingscel.

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Historiek
Toepassingsgebied en regeling
Verloop van de eigenlijke outplacementbegeleiding
Welke instellingen bieden outplacement aan en welke zijn hun verplichtingen?
Sancties
Outplacementbegeleiding door RVA
Outplacement en herstructureringen
C.A.O. nr. 51: vrijwillig aangeboden outplacementbegeleiding
Sectorale afwijkende regelingen
Vaak gestelde vragen & antwoorden in de praktijk
Bijlagen.
 

Rechtsleer:

• Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht, P. Humblet, M. Rigaux (eds.), R. Janvier, W. Rauws, Intersentia, 2002, ISBN 90-5095-257-7
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:17
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:17

De schorsing van de arbeidsovereenkomst

Publicatie
Auteur: 
Joris De Wortelaer
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Deel I: Overmacht

Gewaarborgd dagloon

Kort verzuim

Jaarlijkse vakantie

Feestdagen

Ziekte en ongeval

Arbeidsongeval en beroepsziekte

Zitting in een arbeidsgerecht

Politiek verlof

Syndicaal verlof

Tijdskrediet, vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en loopbaanvermindering met 1/5.

Deel II: Thematische verloven

Voorlopige hechtenis

Betaald educatief verlof

Verlof om dwingende redenen

Moederschap

Borstvoedingspauze

Ouderschapsverlof

Slecht weer

Slecht weer;

Economische redenen;

Technische stoornis.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:04
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:04

Schijnzelfstandigheid: einde van het dansen op een slappe koord?

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 16. Bijgewerkt tot 30 juli 2006. Kluwer, Mechelen, 2006, 54 p.
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Wat dient men te verstaan onder schijnzelfstandigheid?
Hamvraag: is er gezag?
Andere indiciën
Wat met de kwalificatie van de overeenkomst die de partijen zelf aan hun overeenkomst hebben gegeven?
UNIZO-formule
De gevolgen van een herkwalificatie van zelfstandige naar werknemer
TIP: wat zet u het best (niet) in een overeenkomst?
Nieuwe recente bespreking in de Ministerraad.
Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 16.
Bijgewerkt tot 30 juli 2006.
Kluwer, Mechelen, 2006, 54 p.
Commentaar: Zie voor een geactualiseerde versie: VANDERSCHAEGHE, A., Schijnzelfstandigheid: strijd tegen sociale fraude geleidelijk aan opgevoerd?, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2015, 56 p. (Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 34).
 

zie ook: VANDERSCHAEGHE, A., Schijnzelfstandigheid: strijd tegen sociale fraude geleidelijk aan opgevoerd?

Inhoud:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 14:51
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 14:51

Sluiting van onderneming versus collectief ontslag

Publicatie
Auteur: 
Vanderscheghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Collectief ontslag: Begrip onderneming
Begrip collectief ontslag
Verplichtingen voor de werkgever
Informatieplicht
Het eigenlijke ontslag
De vergoeding collectief ontslag
Nieuwigheden ten gevolge van het generatiepact. Sluiting van onderneming: Begrip sluiting
Verplichtingen van de werkgever
Informatieplicht
Het eigenlijke ontslag
Sluitingsvergoeding
Bedrag van de sluitingsvergoeding
Wat brengt ons de nabije toekomst in verband met de Sluitingswet? Samenloop van collectief ontslag en sluiting van onderneming. Het Sluitingsfonds: Tussenkomst van het Sluitingsfonds als waarborg
Tussenkomsten van het Sluitingsfonds
Voorwaarden voor de tussenkomst van het Sluitingsfonds.
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Sociaal Recht', nr. 15.
Kluwer, Mechelen, 2006, 52 p.
 

Rechtsleer:

• LAMBERS, J., VERMEIREN, L., Collectief ontslag (zonder vervroegd brugpensioen en voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers)

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:39
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:39

De inspectiediensten: stand van zaken

Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:29
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:29

De impact van het (juiste) paritair comité

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2005
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 
I. Het belang van het juiste paritair comité

Bepaling van het bevoegde paritair comité
Procedure voor de vaststelling van het bevoegde paritair comité
Wijziging van het paritair comité
Oprichting van een (nieuw) paritair comité
Wijzigingen van hetbevoegdheidsgebied van een bestaand paritair comité
Interpretatieproblemen uit de praktijk gegrepen
Praktijkvoorbeelden.

II. Bijlage: lijst der paritaire comités die tot op heden nog actief zijn
Lijst van de opgehevenparitaire comités.
 

 

Een paritair comité is een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daaruit voortvloeiend ook het toezicht op de uitvoering ervan. 

Per bedrijfstak bestaat er een paritair comité dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de grote vakbonden en van de werkgeversorganisatie.

Het paritair comité heeft als opdracht:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:21
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:21

Het arbeidsreglement

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Sociaal Recht', nr. 24 en 25. Kluwer, Mechelen, 2011, 2 dln., 103 p. Arbeidsreglement, algemeen
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2011
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 
Deel I:
Inleiding;
Hoofdstuk 1. Verplicht karakter van het arbeidsreglement: toepassingsgebied;
Hoofdstuk 2. Inhoud van het arbeidsreglement;
Hoofdstuk 3. Procedure voor het opstellen en/of wijzigen van het arbeidsreglement;
Hoofdstuk 4. Taal en plaats van bewaring van het arbeidsreglement;
Hoofdstuk 5. Toezicht en sancties;
Hoofdstuk 6. Artikelsgewijze bespreking van het arbeidsreglement;
Hoofdstuk 7. Adressen;
Hoofdstuk 8. Literatuur;
Hoofdstuk 9. Checklist.
Deel II:
Hoofdstuk 10. Arbeidsreglement;
Trefwoordenregister.

 

Inleiding
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:04
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:04

Deeltijdse arbeid:deeltijdse zekerheden

Publicatie
Auteur: 
Ann Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Sociaal Recht', nr. 11. Kluwer, Mechelen, 2005.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2005
Samenvatting
Begrip 
De deeltijdse werknemer wordt omschreven als een werknemer wiens normale arbeidsduur minder is dan die van een voltijdse werknemer in een vergelijkbare situatie. 
 
Werkroosters 
De deeltijdse arbeid onderscheidt zich door specifieke regels

Vormvereisten 
Vereiste van een geschrift
De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid vereist een geschrift voor elke individuele werknemer. Dit geschrift moet bestaan uiterlijk op het tijdstip waarop de deeltijdse werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aanvangt.

Vermeldingen van het geschrift
Het geschrift moet twee vermeldingen bevatten :
Sancties
Bij ontstentenis van een geschrift dat in overeenstemming is met deze vereisten, kan de deeltijdse werknemer de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster kiezen die hem het meest gunstig zijn onder die welke bepaald zijn in het arbeidsreglement of, bij ontstentenis van het arbeidsreglement, onder die welke uit de aan de werkgever opgelegde sociale documenten voortvloeien. 
De afwezigheid van een geschrift dat in overeenstemming is, betekent niet dat de deeltijdse werknemer aanspraak kan maken op het statuut van voltijdse werknemer.

Bewaring van een kopie bij het arbeidsreglement
Een kopie van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet worden bewaard in bijlage van het arbeidsreglement van de onderneming.  
 
Arbeidsduur  
De werkgever van de deeltijdse werknemer moet bepaalde regels inzake arbeidsduur naleven.  

Loon 
Het loon van de deeltijdse werknemer is onderworpen aan specifieke regels. 

Tijdens de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid 
Thematische verloven
Voor bepaalde thematische verloven (palliatief verlof en bijstand aan een zwaar ziek gezinslid, kan de deeltijdse werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst enkel volledig schorsen of, indien hij minder dan ¾ tijds werkt, zijn prestaties verminderen tot halftijds. Hij mag daarentegen zijn arbeidstijd van 1/5de niet verminderen.
Voor het ouderschapsverlof (link : Verloven > Ouderschapsverlof), kan de deeltijdse werknemer zijn prestaties enkel volledig schorsen.

Feestdagen
Het recht op feestdagen hangt af van het type van arbeidsregeling en van het type van werkrooster van de deeltijdse werknemer. 

Beëindiging van de overeenkomst
In beginsel zijn alle regels inzake de beëindiging van de overeenkomst van toepassing op de deeltijdse werknemer.
Om de duur van de opzeg te bepalen voor de werknemers in dienst vóór 1 januari 2014, is het noodzakelijk om hun jaarlijks brutoloon op 31 december 2013 te kennen.
Voor deze berekening zal men rekening houden met een jaarlijks « fictief » loon dat overeenstemt met een voltijds door toepassing van een proportionaliteitsregel.

Voorbeeld : een deeltijdse werknemer presteert 20 uren per week in een onderneming waar de voltijdse regeling 38 uren per week bedraagt.
 

Om zijn jaarlijks « fictief » brutoloon te berekenen zal men zijn reëel loon vermenigvuldigen met 38/20.
 
Om daarentegen de compensatoire opzeggingsvergoeding vast te stellen waarop een deeltijdse werknemer recht zou hebben, zal men in beginsel rekening houden met het loon dat reëel werd verkregen bij het einde van de overeenkomst.
De deeltijdse werknemer heeft recht op verlof om een nieuwe betrekking te zoeken (sollicitatieverlof) in verhouding tot zijn prestaties. 

Voorrang voor het verkrijgen van een andere betrekking  
De deeltijdse werknemer kan bij zijn werkgever een aanvraag indienen om een (voltijdse of deeltijdse) betrekking te krijgen die hem, alleen of samen met de betrekking die hij bekleedt, een arbeidsregeling met meer arbeidsuren bezorgt.
Vanaf dat ogenblik is de werkgever verplicht hem kennis te geven van iedere vacante betrekking die met zijn huidige betrekking overeenstemt of waarvoor hij de vereiste bekwaamheden bezit. 
De deeltijdse werknemer die de aanvraag heeft ingediend, moet die betrekkingen bij voorrang toegewezen krijgen.
De werkgever dient het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te verwittigen wanneer een deeltijdse werknemer die werkloosheidsuitkeringen ontvangt voor de uren dat hij niet gewerkt heeft, een betrekking weigert waarvan hem werd medegedeeld dat zij vacant was. 

Algemeen beginsel van non-discriminatie 
Op Europees vlak werd een reglementering betreffende de non-discriminatie in geval van deeltijdse arbeid uitgevaardigd. Deze reglementering werd omgezet in de Belgische rechtsorde door de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdswerkers.

Wettelijke basis 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 11bis 
Collectieve arbeidsovereenkomst nr.35, gesloten op 27 februari 1981 in de Nationale Arbeidsraad, inzake sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 
Programmawet van 22 december 1989, de artikelen 152 tot 187 
Wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdswerkers 
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord

Hoofdstuk één definiëring en vormen
afdeling één definiëring
§1 in het arbeidsrecht I de cao nummer 35 II de wet van 5 maart 2002
§2 in het sociaalzekerheidsrecht
§3 in de werkloosheidsreglementering
afdeling twee vormen

Hoofdstuk twee de deeltijdse arbeid arbeidsrechtelijke benaderd
afdeling één de deeltijdse arbeidsovereenkomst
§ een vormvoorwaarden
§t wee sancties
§ drie facultatieve bedingen
afdeling twee de arbeids en het werkrooster
§ een arbeidsregeling
§twee werkrooster
I een vaste arbeids en vast werkrooster
II een vaste arbeids en een variabel werkrooster
III een variabele arbeidsregeling en een vast werkrooster
IV een variabele arbeidsregeling en een variabel werkrooster (flexibele arbeidsregeling
§3 bekendmaking werkroosters
I in de arbeidsovereenkomst
II in het arbeidsreglement
§4 bekendmakingvariabelen werkrooster
§5 sancties
afdeling drie minimale werkelijke arbeidsduur

Een algemene principes
§2 uitzonderingen op de minimum 1/3
§3 afwijkingen bij cao
§4 sanctie
afdeling vier minimumduur van iedere prestatie
algemene regel en uitzonderingen
afdeling vijf:
afdeling zes minder uren
afdeling zeven bijkomende uren
afdeling acht loongrenzen
afdeling negen maaltijdcheques
afdeling dien ziekte
afdeling 11 indicatief verlof
afdeling 12 feestdagen
afdeling 13 kleine verluidt
afdeling 14 tijdskrediet
afdeling 15 sollicitatieverlof
afdeling zestienverlof om dwingende redenen
afdeling 17 thematische verloven
afdeling 18 tussenkomst in de vervoerskosten
afdeling 19 toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers
afdeling 12 vaderschapsverlof
afdeling 21 voorrang bij de vacante betrekkingen
afdeling 22 einde van de deeltijdse arbeidsovereenkomst
afdeling 23 progressieve tewerkstelling
afdeling 24 inlichtingen aan deeltijdsen met een variabel uurrooster, per betaalperiode
hoofdstuk drie deeltijdse arbeid en de sociale zekerheidaspecten
afdeling één deeltijdse arbeid een arbeidsongevallen/beroeps
afdeling twee deeltijdse arbeid en brugpensioen
§een recht op werkloosheidsuitkeringen
§2 loopbaanvereiste
§3 het brugpensioenbedrag
afdeling drie deeltijdse arbeid een jaarlijkse vakantie
afdeling vier deeltijdse arbeid een kinderbijslag
afdeling vijf deeltijdse arbeid en pensioen
afdeling zes deeltijdse arbeid en ziekte en invaliditeit
afdeling zeven deeltijdse arbeid en werkloosheid
 

Het algemeen beginsel is dat de deeltijdse werknemers dezelfde rechten hebben als de voltijdse, maar dan in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties.

De arbeidswetgeving kan zowel op de deeltijdse als op de voltijdse werknemers worden toegepast.

Er bestaat geen speciaal statuut voor de deeltijdse arbeid, maar er zijn bepaalde nieuwe modaliteiten bijgekomen die daarop van toepassing zijn.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 16/02/2016 - 17:41
Laatst aangepast op: di, 16/02/2016 - 17:51

De feestdagenwetgeving onder de loep

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Sociaal Recht', nr. 9. Kluwer, Mechelen, 2004, 102 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2004
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Historiek
Toepassingsgebied
Vaststelling van de 10 feestdagen
Verbod om te werken op de feestdagen
De reglementering omtrent de vervangingsdagen
Afwijkingen op het verbod tot tewerkstelling op feestdagen
Gevolg van arbeidsprestaties op een feestdag
Verwittiging van de inspectie van de sociale wetten ingeval van tewerkstelling op een feestdag
Loon voor de feestdagen
Toekenningsvoorwaarden
Schuldenaar van het loon voor de feestdag, vervangingsdag of inhaalrustdag
Feestdagen bij schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
Gedeeltelijke werkloosheid
Feestdagen en het invoeren van nieuwe arbeidsregelingen
Feestdagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Samenloop met uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
Schematische voorstelling van plichten bij schorsing en einde contract
Fiscaalrechtelijke situatie
Toezicht en sancties
Verjaring
Enkele vragen en hun antwoorden.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 16/02/2016 - 17:18
Laatst aangepast op: di, 16/02/2016 - 17:18
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.