-A +A

Arbeidsovereenkomsten (1984-1989) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
van Eeckhoutte W
Auteur: 
en andere
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
1203
Samenvatting

 

463 Arbeidsovereenkomsten (1984-1989) - klik hier -     Overzicht van rechtspraak
Persyn C., Janvier R., Van Eeckhoutte W

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 16:21
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 16:21

De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en re-integratie

Publicatie
Auteur: 
Van Eeckhoutte W
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
971
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Het gemeen recht en het arbeidsovereenkomstenrecht
II. Aspecten van de goede trouw
A. Goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst
1) Grondslag
2) Inhoud
a. Interpretatieve werking van de goede trouw
b. Aanvullende werking van de goede trouw
c. Beperkende werking van de goede trouw
B. Rechtsmisbruik en beginselen van behoorlijk handelen
1) Rechtsmisbruik
2) Beginselen van behoorlijk handelen
C. Culpa in contrahendo
III. Benaderingswijze
A. Sollicitatie en selectie
B. Precontractuele fase
1) Algemeen
2) lnformatieverzwijging door de werknemer
a. Bedrog en dwaling
b. Verzwijging zonder bedrog
3) lnformatieverzwijging door de werkgever
5) Derde-medeplichtigheid bij aanwerving van personeel
6) Sanctie
C. Beding van proeftijd
II. GOEDE TROUW BIJ RET UITVOEREN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
A. Algemeen
B. Goede trouw van de werknemer
a. Arbeid verrichten
1°. Algemeen
2°. Rendement
3°. Staking
4°. Arbeidstijd
5°. Aard van-het werk
6°. Plaats van het werk
7. Wijze van uitvoering
b. Bevelen en instructies
c. Concurrentie
d. Andere verplichtingen van de werknemer
e. Laten gelden van rechten
2) Sanctie op de miskenning van de goede trouw door de werknemer
C. Goede trouw uitgaande van de werkgever
1) Inhoud van de goede-trouwverplichting van de werkgever
a. Arbeid doen verrichten
b. Hulp
1°. Algemeen
2°. Kostenvergoedingen
c. Andere verplichtingen van de werkgever
d. Gezagsuitoefening
1°. Eenzijdige wijzigingen
2°. Tuchtrecht
e. Uitvindingen in dienstverband
2. Sanctie op de miskenning van de goede trouw door de werkgever
III. GOEDE TROUW BIJ SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
A. Algemeen
B. Kort verzuim, aanwezigheden tijdens de opzeggingstermijn en verlof wegens dwingende redenen
C. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
IV. GOEDE TROUW BIJ HET BEEINDIGEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
A. De aard van het recht tot ontslag
1) Doelgebonden bevoegdheid
a. De wetgever
b. Consensus
c. Inhoud
2) Subjectief recht sensu stricto
B. Misbruik door de werkgever van het recht tot ontslag
1) Misbruik van recht tot ontslag en willekeurig ontslag van werklieden
a. Valt het begrip willekeurig ontslag samen met het begrip misbruik van het recht tot ontslag?
b. Kan ten aanzien van werklieden nog een beroep worden gedaan op de figuur van het rechtsmisbruik?
3) Misbruik van het recht tot ontslag en de klassieke criteria
a. Kwaadwilligheid of bedoeling te schaden
b. Evenredigheidsbeginsel
C. Sanctie op de miskenning van de goede trouw bij ontslag
V. GOEDE TROUW EN HET AFDWINGEN VAN HET ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT:
DE LEER VAN DE RECHTSVERWERKING IN HET ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT
A. Het begrip rechtsverwerking
B. Rechtsverwerking in het Belgisch recht
1) Algemeen
2) Arbeidsovereenkomstenrecht
a. Toepasselijkheid
b. Mogelijke toepassingen

 

 

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:56
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 15:00

Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na medisch begeleide voortplanting, inzonderheid draagmoederschap

Publicatie
Auteur: 
De Meuter S
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
645
Samenvatting
Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:15
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 14:15

Draagmoederschap

Publicatie
Auteur: 
Pluym L
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2015
ISBN nummer: 
9782804470302
Samenvatting

Draagmoederschap is in België niet wettelijk geregeld. Daarom moeten rechtsregels naar gemeen recht worden toegepast. In dit boek wordt onderzocht welke plaats het dragen van een kind voor iemand anders krijgt binnen het Belgische strafrecht, verbintenissenrecht, afstammingsrecht en internationaal privaatrecht. De auteur tracht een diepgaand overzicht te geven van de juridische implicaties, aan de hand van een grondige analyse van rechtspraak en rechtsleer. Daarnaast wordt de Belgische medische praktijk op het vlak van draagmoederschap toegelicht.

Er zal blijken dat het fenomeen omwille van het huidige juridische vacuüm omhuld is door (rechts)onzekerheid en aanleiding geeft tot juridijuridische valkuilen. Om die reden wordt kort stilgestaan bij hangende initiatieven tot invoering van een wettelijk kader voor draagmoederschap.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. De overeenkomst tot medisch begeleide voortplanting

1. Behandelingsovereenkomst met de arts

2. Beperkte toepassing van de wet medisch begeleide voortplanting bij draagmoederschap

III. De draagmoederschapsovereenkomst
1. Inleiding

2. Geldigheidsvoorwaarden

3. Gevolgen van de nietigheid

4. Gentlemen’s agreement

IV. Moederschap en vaderschap

1. Oorspronkelijke afstamming

2. Adoptieve afstamming

3. Onaangepast afstammings- en adoptierecht leidt tot draagmoederschapstoerisme

V. Grensoverschrijdende aspecten

1. Emigrerend draagmoederschapstoerisme

2. Immigrerend draagmoederschapstoerisme

3. Uitdaging voor het WIPR

VI. Strafrechtelijke aspecten

1. Geen uitdrukkelijk strafrechtelijk verbod

2. Toepassingsgevallen van strafsancties

3. Verkoop van een kind

4. Mensonterende behandeling

5. Onderschuiving van het kind, valsheid in geschrifte en valse naamdracht

6. Met bedrieglijk inzicht verkrijgen van een adoptie

7. Achterlaten van het kind in behoeftige toestand

8. Milde bestraffing

VII. Nood aan een wettelijk kader

Bibliografie

Gerelateerd
Nog dit: 

 

Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:11
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 14:12

Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw

Publicatie
Auteur: 
Cornelis L
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
545
Samenvatting

Lees de integrale bijdrage op de site van TPR online open acces via deze link

Inhoudstafel tekst: 

INHOUD
HOOFDSTUK 1: DE OORSPRONG VAN DE GOEDE TROUW (nrs. 2-12)
HOOFDSTUK II: OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE BELGISCHE ZIENSWIJZEN INZAKE ,GOEDE TROUW" (NRS. 13-43)
1. De inhoud van de goede trouw (nrs. 14-18)
2. Om welke redenen wordt op de goede trouw een beroep gedaan? (nrs. 19-23)
3. De aan de goede trouw toekomende functie (nrs. 24-31)
3.a. De interpretatieve functie (nrs 25-26)
3.b. De aanvullende functie (nr. 27)
3.c. De derogerende functie (nrs. 28-31)
4. Hoe wordt de miskenning van de goede trouw beoordeeld? (nrs. 32-34)
5. De sanctie van de miskenning van de goede trouw (nrs. 35-37)
6. Onder welke rechtsvorm doet de goede trouw zich voor? (nrs. 38-40)
7. Is de objectieve goede trouw van openbare orde? (nr. 41)
8. Besluit (nr. 42)
HoOFDSTUK III: BEDENKINGEN BIJ DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW (nrs. 43-68)
1. De objectieve goede trouw: mythe of werkelijkheid? (nrs 43-60)
A. De goede trouw: een rechtsregel? (nrs 44-48)
B. De goede trouw: een verminkte toepassing van de artikelen 1382-1383 B. W.? (nrs. 49-55)
C. De betwistbare herkomst van de goede trouw (nrs 56-60)
2. De verschijningsvormen van de goede trouw (nrs 61-68)
A. Goede trouw en ,fraus omnia corrumpit" (nr. 62)
B. Goede trouw en het verbod van rechtsmisbruik (nr. 62)
C. Goede trouw en imprevisieleer (nr. 63)
D. Goede trouw en vertrouwensleer (nrs 64-65)
E. Goede trouw en rechtsverwerking (nrs. 66-68)
ALGEMEEN BESLUIT (nr. 69)

vergelijk: rechtspraak van de Hoge Raad (Nederland):

HR 6 april 2012, LJN BV7828 (Duka/Achmea)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 
Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.

 

Zie ook in TPR 1990

353 Goede trouw in geding en bewijs (klik hier)
Storme M.E.
545 Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw (klik hier)
Cornelis L
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:01
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 14:01

De goede trouw in het geding? De invloed van de goede trouw in het privaat procesrecht.

Publicatie
Auteur: 
Storme M.E.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
353
Samenvatting

Lees de integrale bijdrage op de site van TPR online open acces via deze link

Inhoudstafel tekst: 

INLEIDING (nrs. 1-7)

Deel l. DE INVLOED VAN DE GOEDE TROUW IN HET PROCESRECHT (nrs.8-91)
1.1. ALGEMEEN DEEL (nrs. 8-19)
1.1.1. De procesverhouding (nr. 8)
1.1.2. Het beginsel van de goede trouw in het procesrecht (nrs. 9-10)
1.1.3. Drie juridische strukturen (nrs. 11-16)
1.1.4. Een betrekkelijke autonomie van het procesrecht en enkele gevolgen daarvan, alsook de algemene regels voor verwijzing in de kosten (nrs. 17-19)
1.2. UITWERKING VAN DE EISEN EN SANKTIES DER GOEDE TROUW IN DE VERSCHILLENDE STAPPEN DER RECHTSPLEGING (nrs. 20-90)
Inleiding (nr. 20)
1.2.1. Onredelijkheid bij het aanspannen van een proces (nrs. 21-44)
1.2.1.1. Omstandigheden die het procederen zelf onredelijk maken (nrs. 21-32)
1.2.1.2. Omstandigheden die de wijze van instelling van de eis onredelijk maken - de last om de goedkoopste weg te kiezen (nrs. 33-39)
1.2.1.3. Misbruik van de woonplaats van de gedaagde of bij het nemen van verstek (nrs. 40-42)
1.2.1.4. Omstandigheden die de plaats van instelling van de eis (keuze van de rechtbank) onredelijk maken (nr. 43)
1.2.1.5. Omstandigheden die de instelling van bepaalde soorten eis onredelijk maken (nr. 44)
1.2.2. Omstandigheden die het zich verweren of de wijze van verweer onredelijk maken (nrs. 45-57)
1.2.2.1. Gegrond doch Iaattijdig verweer (nrs. 45-46)
1.2.2.2. Onredelijkheid bij het opwerpen van processuele excepties en middelen van ontoelaatbaarheid (nrs. 47-55)
(1) Met dank aan allen die mij bij de voorbereiding geholpen hebben met waardevol materiaal, in het bijzonder de magistraten en advokaten die mij welwillend onuitgegeven rechtspraak hebben bezorgd.353
1.2.2.3. Ongegrond en onredelijk verweer (nrs. 56-57)
1.2.3. Onredelijkheid in de loop van de rechtspleging (nrs. 58-87)
1.2.3.1. De mededelingslast die volgt uit het beginsel van tegenspraak en de wijze van meedelen (nrs. 59-60)
1.2.3.2. Niet-naleving van wettelijke of redelijke termijnen voor het stellen van proceshandelingen (nrs. 61-69)
1.2.3.3. Onredelijke opsplitsing van de rechtspleging (nrs. 70-75)
1.2.3.4. Andere processuele medewerkings-, verwittigings- en kostenbeperkingsplichten (nrs. 76-79)
1.2.3.5. Medewerkings-, mededelings-, waarheids- en kostenbeperkingsplichten bij de bewijsvoering (nrs. 80-87)
1.2.4. Misbruik van rechtsmiddelen (nrs. 88-90)
1.3. VOORLOPIG BESLUIT (nr. 91)
Deel II. DE INVLOED VAN DE GOEDE TROUW IN HET BEWIJSRECHT (nrs. 92-134)
2.1. ALGEMEEN DEEL (nrs. 93-123)
2.1.1. De verhoudingen waarop het bewijsrecht betrekking heeft en enkele uit die betrekking voortvloeiende algemene beginselen van bewijsrecht (nrs. 93-98)
2.1.2. De verschillende lasten in de bewijsvoering (nrs. 99-118)
2.1.2.1. De vorderingslast (nr. 99)
2.1.2.2. De verweerlast (nr. 100)
2.1.2.3. De aanvoeringslast (nrs. 101-104)
2.1.2.4. De betwistingslast betreffende de gestelde rechtsfeiten (nrs. 105-109)
2.1.2.5. Het bewijsrisiko en de bewijslasten (nrs. 110-116)
2.1.2.6. De bijkomende mededelingslast van de niet bewijsbelaste partij (nrs. 117-118)
2.1.3. De betrekkelijke autonomie van het privaat bewijsprocesrecht tegenover het materieel recht en materieel bewijsrecht (nrs. 119-123)
2.2. UITWERKING VAN DE ROL VAN DE GOEDE TROUW IN DE BEWIJSVOERING EN BIJ DE WAARDERING VAN DE GEDRAGING DER PARTIJEN BIJ DE BEWIJSVOERING (nrs. 124-134)
2.2.1. De Iasten om zich bewijsmateriaal te verschaffen (nrs. 125-131)
2.2.2. Procesrechtelijke bewijslasten en -plichten (nrs. 132-134)
2.3. BESLUIT

vergelijk: rechtspraak van de Hoge Raad (Nederland):

HR 6 april 2012, LJN BV7828 (Duka/Achmea)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 
Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 13:54
Laatst aangepast op: zo, 24/05/2015 - 12:57

Huwelijksvermogensrecht overzicht rechtspraak 1982-1988

Publicatie
Auteur: 
Baeteman G
Auteur: 
Gerlo J
Auteur: 
Guldix E
Auteur: 
De Mulder W
Auteur: 
Luypaers P
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
153
Samenvatting

Deze bijdrage kan integraal geraadpeegd op de site TPR online open acces via deze link


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 13:42
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 13:42

Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het elektronisch toezicht als autonome straffen

Publicatie
Auteur: 
De Wolf D
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
1082
Samenvatting

De auteur bespreekt de invoering van twee nieuwe autonome straffen in het Strafwetboek door de wetten van 7 februari en 10 april 2014, meer bepaald het elektronisch toezicht en de autonome probatie.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. De probatie als autonome straf
A. Algemeen
B. Aard: invoeging in art. 7 Sw. als «autonome straf»
C. Voorwaarden
D. Inhoud
E. Beslissing
F. Uitvoering en vervangende straf
G. Andere wijzigingen
H. Inwerkingtreding en evaluatie
III. Het elektronisch toezicht als autonome straf
A. Algemeen
B. Aard: invoeging in art. 7 Sw. als «autonome straf»
C. Voorwaarden
D. Inhoud
E. Beslissing
F. Uitvoering en vervangende straf
G. Andere wijzigingen
H. Inwerkingtreding
IV. Rechtsvergelijking: het Engelse en het Franse recht
A. Algemeen
B. Engeland
C. Frankrijk
D. Analyse
V. Kritische bedenkingen
A. Kritieken tijdens de parlementaire behandeling
B. Kritieken in de doctrine
C. Afsluitende bedenkingen
VI. Conclusie
Bronverwijzingen:
• Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1947-48, nr. 469, p. 3 en 1956-57, nr. 598/1, p. 1, 2 en 5;
• • Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, nr. 53-3274/001, p. 4-5. Het eindverslag van deze commissie werd neergelegd in 2003, maar werd niet publiek gemaakt. In een latere publicatie werden de voorstellen van de commissie wel toegelicht (zie: I. Aertsen, K. Beyens, S. de Valck en F. Pieters (ed.), De Commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, 159 p.).

• P. Van Drogenbroek, «Commentaire de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis en la probation», RDP 1964-65, 731-795; J.Y. Dautricourt, «De techniek en de aanwijzingen van de Belgische probatie», RW 1965-66, 1378-1394.
• P. Cornil, «Déclin nouveau ou renouveau de la répression pénale», RDP 1964-65, (715), 721-729.
• R. Verheyden, «De probatie tussen toekomst en verleden», RW 1975-76, (513), p. 524, nr. 10.
• W.E. Cavenagh, «La probation appliquée aux délinquants adultes en Angleterre», RDP 1964-65, 1021-1041;
• H. Bekaert, «Une expérience de probation», JT 1949, 49 en RDP 1948-49, 1-21).
• M. Rozie, «De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen», NC 2014, 349.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 11/03/2015 - 15:02
Laatst aangepast op: wo, 11/03/2015 - 15:02

Fitness – segregatie van toch geen discriminatie: seperate but equal?

Publicatie
Auteur: 
Vrielink J
Auteur: 
Sottiaux S
Tijdschrift: 
Juristenkrant
Jaargang: 
2014
Pagina: 
3 van de krant van 03.12.2014
Samenvatting

De auteur bespreekt een arrest van 04.11.2014 in de juristenkrant van 03.12.2014 pagina 3 waarin het Hof tot de conclusie kwam dat fitnessexploitaties die enkel vrouwen toelaten geen schending van de discriminatiebepalingen inhoudt.

Het Hof baseerde zich hierbij op het feit dat de toestellen die voor vrouwen gebruikt worden afwijken dan de toestellen die voor mannen gebruikt worden maar stelt zich anderzijds toch de vraag in hoeverre hetgeen discriminatie uitmaakt om een inrichting zo op te stellen zodat zij zich specifiek richt op de voorkeuren of vooroordelen van een andere groep.

Tenslotte stelt de auteur de vraag of er hier niet beter aan een opportuniteitsafweging zou zijn overgegaan, met name het voorbehouden van bepaalde ruimtes voor vrouwen of andere alternatieven.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 10/03/2015 - 15:44
Laatst aangepast op: di, 10/03/2015 - 15:44

Overzicht van de rechtspraak zakenrecht (1980-1988)

Publicatie
Auteur: 
Kolenberg J
Auteur: 
Van Sinay
Auteur: 
Vuye
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
1689
Samenvatting

Zakenrecht (1969-1971) Overzicht van rechtspraak Derine R. en Hamelink P. bijdrage te lezen op de site van TPR online open acces via deze link

1689 Zakenrecht (1980-1988)    Overzicht van rechtspraak
Kokelenberg J., Van Sinay Th., Vuye H.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 10/03/2015 - 13:46
Laatst aangepast op: di, 10/03/2015 - 13:55
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.