-A +A

Het betwisten van aanslagen inzake directe belastingen

Publicatie
Auteur: 
Sablon
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Fiscaal Recht', nr. 1. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1995, 52 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1995
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Het bezwaar:
Wie kan een bezwaar indienen?
Hoe moet men een bezwaarschrift indienen?
Op welk ogenblik moet men een bezwaarschrift indienen?
Inhoud van het bezwaar: betwistbare aanslagen en mogelijke grieven
Behandeling van het bezwaar
Gevolgen van het bezwaar en het onderzoek ervan
De directoriale beslissing. De ontheffing van ambtswege: Ontlasting van ambtswege in geval van 'overbelasting'
Overschot van voorheffingen en voorafbetalingen en toepassing van belastingverminderingen
Procedure.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 16:18
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 16:18

Schijnzelfstandigheid: einde van het dansen op een slappe koord?

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 16. Bijgewerkt tot 30 juli 2006. Kluwer, Mechelen, 2006, 54 p.
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

TITEL I. Een moeizame poging tot begripsbepaling
Hoofdstuk I. Over het begrip zelfstandige
Hoofdstuk II. Over de initiatieven tot probleemoplossing
Afdeling 1. De UNIZO-formule
Afdeling 2. De wetsontwerpen 'Onkelinx en Vandenbroecke
Afdeling 3. De Arbeidsrelatieswet van 27 december 2006

TITEL II. Over de herkwalificatie van een zelfstandige overeenkomst
Hoofdstuk I. Begrip herkwalificatie
Hoofdstuk II. De verschillende actoren
Afdeling 1. De betrokken partijen bij de overeenkomst
Afdeling 2. De sociale zekerheid
Afdeling 3. De sociale inspectie
Afdeling 4. De fiscus
Hoofdstuk III. Sociale zekerheidspositie
Hoofdstuk IV. De gevolgen van herkwalificatie
Afdeling 1. Op de overeenkomst
Afdeling 2. Sociale zekerheid
Afdeling 3. Fiscale implicaties
Afdeling 4. Implicaties op eenpersoonsvennootschappen
Hoofdstuk V. Gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid

TITEL III. Over de kentering van de rechtspraak inzake wilsautonomie
Hoofdstuk I. Over het arrest dd. 23 december 2002 van het Hof van Cassatie - naar een ommekeer in de rechtspraak?
Hoofdstuk II. De gevolgen van dit arrest voor de herkwalificatie van een overeenkomst
Afdeling 1. Voorrang voor de wilsautonomie
Afdeling 2. Gevolgen voor de rechtspraktijk
Hoofdstuk III. Voorstellen tot verfijning

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:41
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:41

Ouderschapsverlof opnemen: 2 mogelijke manieren, 2 diverse situaties

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Sociaal Recht', nr. 21. Kluwer, Mechelen, 2008, 41 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2008
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Ouderschapsverlof in het kader van het K.B. van 29 oktober 1997:
Toepassingsgebied
Te vervullen voorwaarden
Vormvereisten
Mogelijke vormen vanouderschapsverlof
Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren?
Wat gebeurt er met het ouderschapsverlof wanneer de werknemer de gevraagde periode niet naleeft?
Komen de periodes van ouderschapsverlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het tijdskrediet?
Onderbrekingsuitkeringen
Aanvraag van de uitkeringen
Verlies van de onderbrekingsuitkering
Ontslagbescherming
Vervanging. C.A.O. nr. 64: Toepassingsgebied
Te vervullen voorwaarden
Vormvereisten
Mogelijke vormen van ouderschapsverlof
Onderbrekingsuitkeringen
Ontslagbescherming
Toekomstmuziek. Bijlagen: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht opouderschapsverlof.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:39
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:39

Sociaal handhavingsrecht

Publicatie
Auteur: 
Camberlain
Auteur: 
Camerlynck
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Sociaal Recht', nr. 20. Kluwer, Mechelen, 2007, 132 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Overzicht van het sociaal recht: Arbeidsrecht versus sociaal zekerheidsrecht
Kenmerken van het sociaal recht. Overzicht van het sociaal handhavingsrecht: Sociaalstrafrecht
De strafvordering
De administratieve geldboete. Capita selecta van de sociale inbreuken: Arbeidsbescherming (ARAB)
Arbeidsduur
Arbeidsduur in de regeling voor rij- en rusttijden in Europees verband
Arbeidsongeval
Arbeidsreglement
Deeltijdse arbeid
Dimona
Limosa
Mensenhandel
Sociale documenten
Syndicale vrijheid
Tewerkstelling van vreemde werknemers
Verhindering van toezicht
Werkloosheid
Zelfstandigen: avondsluiting en wekelijkse rustdag. Overzicht van de bijlagen: De diverse bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten
Wet betreffende de arbeidsinspectie
Het Openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:31
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:31

Outplacement: terug leren solliciteren?

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Sociaal Recht', nr. 19. Kluwer, Mechelen, 2007, 92 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting

Outplacement of ontslagbegeleiding zijn begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers opnieuw aan het werk te zetten en te helpen bij een andere twewerkstelling, tot zelfs het te helpen bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Hieronder valt:
• opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken
• opmaken van een professionele balans: zoeken naar competenties
• verkennen van de arbeidsmarkt
• leren van specifieke technieken om te solliciteren
• een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken
• advies bij het onderhandelen van een nieuw contract
• opvolging bij aanvang op een nieuwe werkplek
• Het outplacementkantoor biedt eveneens een werkplek en de nodige documentatie en werkmiddelen

Outplacement geregeld door de CAO nr. 51 van 10 februari 1992.
De recentere CAO 82 onlangs gewijzigd in CAO 82bis (17 juli 2007), regelt het verplicht outplacement voor oudere werknemers. Elke werknemer uit de privé-sector die minstens 45 jaar oud is als zijn arbeidsovereenkomst beëindigd wordt (ontslag), heeft recht op een outplacementbegeleiding.

Dit recht vervalt echter indien:
• de persoon in kwestie geen jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft
• het een ontslag om dringende reden betreft
• indien de persoon op brugpensioen gaat (pas op voor uitzonderingen)
• indien de persoon recht heeft op een rustpensioen

Werkgevers die werknemers weerhouden van dit recht, dienen een vergoeding te storten in het "Fonds voor outplacement". Werknemers die geen gebruik maken van dit recht kunnen via de werkloosheidsverzekering gesanctioneerd worden.

De herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat bij collectief ontslag alle getroffen werknemers, ongeacht hun leeftijd of anciënniteit, een aanbod outplacement moeten krijgen. De begeleiding wordt verstrekt binnen de structuur van een tewerkstellingscel.

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Historiek
Toepassingsgebied en regeling
Verloop van de eigenlijke outplacementbegeleiding
Welke instellingen bieden outplacement aan en welke zijn hun verplichtingen?
Sancties
Outplacementbegeleiding door RVA
Outplacement en herstructureringen
C.A.O. nr. 51: vrijwillig aangeboden outplacementbegeleiding
Sectorale afwijkende regelingen
Vaak gestelde vragen & antwoorden in de praktijk
Bijlagen.
 

Rechtsleer:

• Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht, P. Humblet, M. Rigaux (eds.), R. Janvier, W. Rauws, Intersentia, 2002, ISBN 90-5095-257-7
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:17
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:17

De schorsing van de arbeidsovereenkomst

Publicatie
Auteur: 
Joris De Wortelaer
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Deel I: Overmacht

Gewaarborgd dagloon

Kort verzuim

Jaarlijkse vakantie

Feestdagen

Ziekte en ongeval

Arbeidsongeval en beroepsziekte

Zitting in een arbeidsgerecht

Politiek verlof

Syndicaal verlof

Tijdskrediet, vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en loopbaanvermindering met 1/5.

Deel II: Thematische verloven

Voorlopige hechtenis

Betaald educatief verlof

Verlof om dwingende redenen

Moederschap

Borstvoedingspauze

Ouderschapsverlof

Slecht weer

Slecht weer;

Economische redenen;

Technische stoornis.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 15:04
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 15:04

Schijnzelfstandigheid: einde van het dansen op een slappe koord?

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 16. Bijgewerkt tot 30 juli 2006. Kluwer, Mechelen, 2006, 54 p.
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Wat dient men te verstaan onder schijnzelfstandigheid?
Hamvraag: is er gezag?
Andere indiciën
Wat met de kwalificatie van de overeenkomst die de partijen zelf aan hun overeenkomst hebben gegeven?
UNIZO-formule
De gevolgen van een herkwalificatie van zelfstandige naar werknemer
TIP: wat zet u het best (niet) in een overeenkomst?
Nieuwe recente bespreking in de Ministerraad.
Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 16.
Bijgewerkt tot 30 juli 2006.
Kluwer, Mechelen, 2006, 54 p.
Commentaar: Zie voor een geactualiseerde versie: VANDERSCHAEGHE, A., Schijnzelfstandigheid: strijd tegen sociale fraude geleidelijk aan opgevoerd?, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2015, 56 p. (Reeks 'Advocatenpraktijk — Sociaal Recht', nr. 34).
 

zie ook: VANDERSCHAEGHE, A., Schijnzelfstandigheid: strijd tegen sociale fraude geleidelijk aan opgevoerd?

Inhoud:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 14:51
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 14:51

Sluiting van onderneming versus collectief ontslag

Publicatie
Auteur: 
Vanderscheghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Collectief ontslag: Begrip onderneming
Begrip collectief ontslag
Verplichtingen voor de werkgever
Informatieplicht
Het eigenlijke ontslag
De vergoeding collectief ontslag
Nieuwigheden ten gevolge van het generatiepact. Sluiting van onderneming: Begrip sluiting
Verplichtingen van de werkgever
Informatieplicht
Het eigenlijke ontslag
Sluitingsvergoeding
Bedrag van de sluitingsvergoeding
Wat brengt ons de nabije toekomst in verband met de Sluitingswet? Samenloop van collectief ontslag en sluiting van onderneming. Het Sluitingsfonds: Tussenkomst van het Sluitingsfonds als waarborg
Tussenkomsten van het Sluitingsfonds
Voorwaarden voor de tussenkomst van het Sluitingsfonds.
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Sociaal Recht', nr. 15.
Kluwer, Mechelen, 2006, 52 p.
 

Rechtsleer:

• LAMBERS, J., VERMEIREN, L., Collectief ontslag (zonder vervroegd brugpensioen en voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers)

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:39
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:39

De inspectiediensten: stand van zaken

Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:29
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:29

De impact van het (juiste) paritair comité

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2005
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 
I. Het belang van het juiste paritair comité

Bepaling van het bevoegde paritair comité
Procedure voor de vaststelling van het bevoegde paritair comité
Wijziging van het paritair comité
Oprichting van een (nieuw) paritair comité
Wijzigingen van hetbevoegdheidsgebied van een bestaand paritair comité
Interpretatieproblemen uit de praktijk gegrepen
Praktijkvoorbeelden.

II. Bijlage: lijst der paritaire comités die tot op heden nog actief zijn
Lijst van de opgehevenparitaire comités.
 

 

Een paritair comité is een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daaruit voortvloeiend ook het toezicht op de uitvoering ervan. 

Per bedrijfstak bestaat er een paritair comité dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de grote vakbonden en van de werkgeversorganisatie.

Het paritair comité heeft als opdracht:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 13:21
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 13:21
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.