-A +A

Het afhandelen van parkeerinbreuken en andere verkeersovertredingen via GAS: Nieuwe mogelijkheden na de wet van 24 juni 2013

Publicatie
Auteur: 
De Roy Chris
Tijdschrift: 
Tijdschrift van de Politierechters
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
115
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I de gemengde verkeersinbreuken

A parkeerovertredingen

B inbreuken op de verkeersborden C3 en 1103

II het vereiste protocolakkoord

III de bevoegdheid tot het vaststellen van de gemengde verkeer in ende bewijswaarde van de vaststelling

IV onmiddellijke betaling van de administratieve geldboete

V de procedure voor de sanctionerende ambtenaar

VIi toerekenbaarheid van de vaststelling

VII beroep

VIII besluit en evaluatie
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 04/09/2017 - 10:37
Laatst aangepast op: ma, 04/09/2017 - 10:37

Beschermde personen

Titel van het boek: 
Beschermde personen-Personnes protégées-Themanummer
Publicatie
Tijdschrift: 
Tijdschrift van de vrederechters
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2014
Pagina: 
285
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

• De la protection des incapables successeurs: J'hérite ou j'hésite? p. 289 V. Colson
• Administration provisoire - certificat médical - médecin requérant - incompatibilité . irrecevabilité de la demande. / Voorlopig bewind - omstandige geneeskundige verklaring - arts als verzoeker - ...p. 313
• Fontaine-l’Evêque Vredegerecht 03/12/2010, administration provisoire, voorlopig bewind Administration provisoire - article 488bis, B, § 5 C. civ. - nullité de la requête soulevée d'office en raison du défaut de signature. / Voorlopig bewind - artikel 488bis, B, § 5 BW - ambtshalve ...p. 313
• Fontaine-l’Evêque Vredegerecht 22/10/2012, administration provisoire, voorlopig bewind, Administration provisoire - remplacement d'office de l'administrateur provisoire . signification de la citation en tierce-opposition au nouvel administrateur et à la personne protégée - ...p. 315
• Fontaine-l’Evêque Vredegerecht 13/03/2013 N. Dandoy, administration provisoire, voorlopig bewind, Protection de la personne des malades mentaux - mise en observation - procédure - droit à un procès équitable - droit d'être assisté par un avocat - droit à un dialogue confidentiel - sanction - ...p. 321
• Seneffe Vredegerecht 16/04/2012, malades mentaux, geesteszieken - Administration provisoire - demande de mise sous administration provisoire - conditions - incapacité de gérer ses biens - raison de santé. / Voorlopig bewind - verzoek tot onderbewindstelling - ...p. 322
• Fléron Vredegerecht 13/11/2012 , administration provisoire, voorlopig bewind -Administration provisoire - personne de confiance - désignation - choix - critères - rôle. / Voorlopig bewind - vertrouwenspersoon - aanwijzing - keuze - criteria - taak.p. 324
• Fléron Vredegerecht 18/12/2012, administration provisoire, voorlopig bewind - Administration provisoire - rémunération de l'administrateur provisoire . administrateur issu de l'entourage familial de la personne protégée - principes pratiques jurisprudentielles - absence de ...p. 325
• Thuin Vredegerecht 11/02/2013 administration provisoire, voorlopig bewind - Incapables mineurs - représentation légale - demande d'autorisation - acceptation d'une succession - droit international privé - code de droit international privé - compétence territoriale - droit ...p. 328
• Fontaine-l’Evêque Vredegerecht 26/03/2013 J. De Meyer , incapacité, onbekwaamheid, Administration provisoire - demande de mise sous administration provisoire - conditions de recevabilité - certificat médical - défaut - urgence - force majeure - charge de la preuve. / Voorlopig ..p. 333
• Luik Burgerlijke Rechtbank 27/06/2012 - administration provisoire, voorlopig bewind - Administration provisoire - obligations - rapport annuel de gestion - séparation des patrimoines - manquements - faute grave - remplacement. / Voorlopig bewind - verplichtingen - jaarlijks ...p. 335
• Fléron Vredegerecht 11/04/2013 administration provisoire, voorlopig bewind, Administration provisoire - certificat médical - nécessité. / Voorlopig bewind - geneeskundig attest - noodzaak.p. 339
• Fléron Vredegerecht 01/07/2013 D. Scheers administration provisoire, voorlopig bewind Administration provisoire - rémunération - taxation pour devoirs exceptionnels - défense en justice de l.administré - assistance judiciaire et aide juridique. / Voorlopig bewind - vergoeding - ...p. 344
• Fléron Vredegerecht 24/09/2013, administration provisoire, voorlopig bewind, Administration provisoire - conditions - inaptitude à gérer ses biens pour raisons de santé - conflit familial. / Voorlopig bewind - voorwaarden - ongeschiktheid om zijn goederen te beheren omwille ...p. 345
• Hoei Burgerlijke Rechtbank 02/10/2013, administration provisoire, voorlopig bewind, Incapables mineurs - représentation légale - demande d'autorisation - acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire - représentant légal placé sous administration provisoire - capacité. / ...p. 348
• Fléron Vredegerecht 11/02/2014, incapacité, onbekwaamheid, Administration provisoire - acte juridique conclu avant le point de départ des effets de la protection - pas d'application de l'article 488bis, I ni de l'article 503 C. civ. - droit commun - ...p. 349
• Fléron Vredegerecht 06/02/2014 T. Wuyts  administration provisoire, voorlopig bewind, Bescherming van de persoon van de geesteszieke - nazorg - wettelijk kader - termijn - verlenging. / Protection de la personne des malades mentaux - postcure - cadre légal - délai - prolongation.p. 358
• Antwerpen Rechtbank van Eerste Aanleg 27/01/2014, geesteszieken, malades mentaux, wetteijk kader nazorg - termijn verlenging, p, 354
...
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 03/09/2017 - 16:44
Laatst aangepast op: zo, 03/09/2017 - 16:44

Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?

Publicatie
Auteur: 
Bouckaert B.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1993
Pagina: 
1347
Samenvatting

Rechtsdwaling is dwaling omtrent het objectieve recht.

TPR 1993

1347 Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst? - klik hier -
Bouckaert B.
Inhoudstafel tekst: 

Sectie I. Rechtsdwaling en feitelijke dwaling
De assimilatiedoctrine (3)
Assimilatie is geen liquidatie (4)
Rechtsdwaling: proeve van definitie en taxonomie (5)
Indeling naar juridisch aspect waaromtrent dwaling (6)
a) Rechtsdwaling omtrent handelingen als rechtsfeiten
a.1) Omtrent de hoedanigheid van zijn handeling als rechtsfeit
a.2) Omtrent de rechtsgevolgen van zijn handeling als rechtsfeit
b) Dwaling omtrent rechtshandelingen
b.1) Omtrent de natuur van de rechtshandeling
b.2) Omtrent de bestaans- en geldigheidsvoorwaarden van de rechtshandeling
b.3) Omtrent de rechtsgevolgen van de rechtshandeling
b.3.1) Omtrent de gevestigde of overgedragen subjectieve rechten
b.3.2) Omtrent het bewijs en de gerechtelijke afdwinging van subjectieve rechten
Indeling naar het juridisch gevolg van de rechtsdwaling (7)
a) Rechtsdwaling ingeroepen ten einde nietigheid van de rechtshandeling te bekomen
b) Rechtsdwaling ingeroepen ten einde de nietigheid van een rechtshandeling te vermijden
c) Rechtsdwaling ingeroepen ten einde aansprakelijkheid te vermijden
Indeling naargelang de rechtsbron van de regel waaromtrent gedwaald wordt (8)
a) Dwaling omtrent de wet
b) Dwaling omtrent verdragen
c) Dwaling omtrent de rechtspraak
d) Dwaling omtrent gewoonten en gebruiken
e) Dwaling omtrent regelen voor overeenkomsten
Sectie II. Nemo censetur ignorare legem
Evolutie voor de Codificatie (10)
Evolutie na de Codificatie (1)
Mogelijke betekenissen van het adagium (12)
De plichten van Lycurgus (13)
 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 03/09/2017 - 15:52
Laatst aangepast op: zo, 03/09/2017 - 15:52

Wat is staatssteun, wanneer is steun onrechtmatig en wie draagt de risico’s?

Titel van het boek: 
Een praktijkgerichte terreinverkenning aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie
Publicatie
Auteur: 
De Bandt Pierre
Auteur: 
Dewispelaere Pierre
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Pagina: 
43
Samenvatting

Art. 107, eerste lid VWEU bepaalt:

«Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.»

De staatssteunregelen zijn momenteel een «hot topic». Toch bestaat er veel onduidelijkheid over de toepassing van deze complexe regelgeving. Een grote moeilijkheid is dat staatssteun verschillende vormen kan aannemen. Een bijkomend probleem is dat er nog steeds weinig transparantie is over de toekenning van steun.

Ondernemingen krijgen dan ook vaak onrechtmatige steun zonder dit te beseffen. Dit vormt uiteraard een groot risico. Onrechtmatig begunstigde ondernemingen zijn er in principe immers toe gehouden de onrechtmatige steun integraal terug te betalen, inclusief een onrechtmatigheidsrente. Gelet op het feit dat de terugvordering van staatssteun tot tien jaar na datum mogelijk blijft, kunnen de bedragen zeer hoog oplopen. Bovendien riskeren de begunstigde ondernemingen een bijkomende schadevergoeding te moeten betalen en kunnen zij ook in hun optreden worden beperkt. Voor een behoedzame onderneming is het bijgevolg belangrijk om een proactieve houding aan te nemen en te verifiëren of de overheidssteun die zij ontvangt voldoet aan de staatssteunregels.

Via deze link kan u de publicatie rechtstreeks bestellen op de UGA website.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

The ultimate guide on public funding in Belgium

 

 

Aangemaakt op: za, 02/09/2017 - 11:23
Laatst aangepast op: za, 02/09/2017 - 11:23

Meerderjarigenbescherming

Publicatie
Auteur: 
Frederik Swennen
Auteur: 
Nathalie Labeeuw
Auteur: 
Nicolas Geelhand de Merxem
Auteur: 
Sara-Berte
Auteur: 
Ariadne Van den Broeck
Tijdschrift: 
TEP
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014/1
Pagina: 
1-74
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Meerderjarigenbescherming: het beste mag niet ten koste gaan van het goede, Frederik Swennen TEP 2014/1, 2

Het nieuwe gerechtelijke bescherming voor wilsonbekwamen: besprekingen van de wet van 17 maart 2013; Nathalie Labeeuw met medewerking van Evelyne Van Landegem, TEP 2014/1, 4

De beschermde personen en de successieplanning: wat biedt de nieuwe wet?; Nicolas Geelhand de Merxem, TEP 2014/1, 16

De bescherming van de meerderjarige wilsonbekwamen in het internationaal privaatrecht; Sara-Berte, TEP 2014/1, 62

De buitengerechtelijke vermogens bescherming van kwetsbare minderjarigen, Ariadne Van den Broeck, TEP 2014/1 , TEP 2014/1, 74
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 29/08/2017 - 16:57
Laatst aangepast op: di, 29/08/2017 - 16:57

Waardig familiaal vermogensrecht

Publicatie
Auteur: 
Alain-Laurent Verbeke
Tijdschrift: 
TEP
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013/3
Pagina: 
3
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijks voordelen
I de onwaardigheid
A de onwaardigheid in het abintestaat erfrecht
1 algemene gronden van erfrechtelijke onwaardigheid
a. Automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten met de dood tot gevolg
b. geen automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten zonder de dood tot gevolg
2 erfrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid
a gevolgen voor de onwaardige erfgenaam
I rechtstreekse gevolgen
II onrechtstreekse gevolgen
b. De gevolgen voor de erfgenamen van de onwaardige gerechtigden
c. de gevolgen voor de derde verkrijgers
3 overige vermogensrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid buiten erfrecht
a. gevolgen van de onwaardigheid voor het alimentatierecht
I vorderingen tot levensonderhoud lastens de nalatenschap
II de assepoesterverplichting
b. Vervolgens van de onwaardigheid voor het huwelijksvermogensrecht
I principe
II toepassingsgebied ratione materiae
III welke voordelen vervallen
IV welke voordelen vervallen niet
V toepassingsgebied ratione personae
VI rechtsaard
4 temporele werking van de nieuwe regels inzake de erfonwaardigheid
B de ondankbaarheid in het conventionele erfrecht
1 gronden tot ondankbaarheid begeeft te
2 de vordering tot ontbinding wegens ondankbaarheid
a. Tegen wie kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
b binnen welke termijn kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
3 temporele werking van de nieuwe regels inzake giften
II de plaatsvervulling
A. Begrip -functie
B. Toepassingsvoorwaarden
1 oorzaken van de plaatsvervulling
2 toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de actoren
C. Gevolgen van de plaatsvervulling in het bijzonder voor de inbrengverplichting
1 omvang van de inbrengverplichting
2 wijze van de inbreng
D. Verwerping als nieuwe estateplanningstool
1.. Temporele werking van de nieuwe regels inzake plaatsvervulling
III Huwelijksvoordelen
A. Huwelijks voordelen en de erfrechtelijke onwaardigheid
B. artikelen 1429 en 1459 Burgerlijk Wetboek
C. Temporele werking over de nieuwe regels over de huwelijksvoordelen
IV conclusie

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 29/08/2017 - 16:36
Laatst aangepast op: di, 29/08/2017 - 16:36

Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 10 december 2012 inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften

Publicatie
Auteur: 
Renate Barbaix
Auteur: 
Alain-Laurent Verbeke
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1162
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijks voordelen
I de onwaardigheid
A de onwaardigheid in het abintestaat erfrecht
1 algemene gronden van erfrechtelijke onwaardigheid
a. Automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten met de dood tot gevolg
b. geen automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten zonder de dood tot gevolg
2 erfrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid
a gevolgen voor de onwaardige erfgenaam
I rechtstreekse gevolgen
II onrechtstreekse gevolgen
b. De gevolgen voor de erfgenamen van de onwaardige gerechtigden
c. de gevolgen voor de derde verkrijgers
3 overige vermogensrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid buiten erfrecht
a. gevolgen van de onwaardigheid voor het alimentatierecht
I vorderingen tot levensonderhoud lastens de nalatenschap
II de assepoesterverplichting
b. Vervolgens van de onwaardigheid voor het huwelijksvermogensrecht
I principe
II toepassingsgebied ratione materiae
III welke voordelen vervallen
IV welke voordelen vervallen niet
V toepassingsgebied ratione personae
VI rechtsaard
4 temporele werking van de nieuwe regels inzake de erfonwaardigheid
B de ondankbaarheid in het conventionele erfrecht
1 gronden tot ondankbaarheid begeeft te
2 de vordering tot ontbinding wegens ondankbaarheid
a. Tegen wie kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
b binnen welke termijn kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
3 temporele werking van de nieuwe regels inzake giften
II de plaatsvervulling
A. Begrip -functie
B. Toepassingsvoorwaarden
1 oorzaken van de plaatsvervulling
2 toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de actoren
C. Gevolgen van de plaatsvervulling in het bijzonder voor de inbrengverplichting
1 omvang van de inbrengverplichting
2 wijze van de inbreng
D. Verwerping als nieuwe estateplanningstool
1.. Temporele werking van de nieuwe regels inzake plaatsvervulling
III Huwelijksvoordelen
A. Huwelijks voordelen en de erfrechtelijke onwaardigheid
B. artikelen 1429 en 1459 Burgerlijk Wetboek
C. Temporele werking over de nieuwe regels over de huwelijksvoordelen
IV conclusie

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 29/08/2017 - 16:30
Laatst aangepast op: ma, 27/11/2017 - 12:04

Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijks voordelen

Publicatie
Auteur: 
Renate Barbaix
Auteur: 
Alain-Laurent Verbeke
Tijdschrift: 
TEP
Uitgever: 
Intersentia
Pagina: 
14
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijks voordelen
I de onwaardigheid
A de onwaardigheid in het abintestaat erfrecht
1 algemene gronden van erfrechtelijke onwaardigheid
a. Automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten met de dood tot gevolg
b. geen automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten zonder de dood tot gevolg
2 erfrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid
a gevolgen voor de onwaardige erfgenaam
I rechtstreekse gevolgen
II onrechtstreekse gevolgen
b. De gevolgen voor de erfgenamen van de onwaardige gerechtigden
c. de gevolgen voor de derde verkrijgers
3 overige vermogensrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid buiten erfrecht
a. gevolgen van de onwaardigheid voor het alimentatierecht
I vorderingen tot levensonderhoud lastens de nalatenschap
II de assepoesterverplichting
b. Vervolgens van de onwaardigheid voor het huwelijksvermogensrecht
I principe
II toepassingsgebied ratione materiae
III welke voordelen vervallen
IV welke voordelen vervallen niet
V toepassingsgebied ratione personae
VI rechtsaard
4 temporele werking van de nieuwe regels inzake de erfonwaardigheid
B de ondankbaarheid in het conventionele erfrecht
1 gronden tot ondankbaarheid begeeft te
2 de vordering tot ontbinding wegens ondankbaarheid
a. Tegen wie kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
b binnen welke termijn kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
3 temporele werking van de nieuwe regels inzake giften
II de plaatsvervulling
A. Begrip -functie
B. Toepassingsvoorwaarden
1 oorzaken van de plaatsvervulling
2 toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de actoren
C. Gevolgen van de plaatsvervulling in het bijzonder voor de inbrengverplichting
1 omvang van de inbrengverplichting
2 wijze van de inbreng
D. Verwerping als nieuwe estateplanningstool
1.. Temporele werking van de nieuwe regels inzake plaatsvervulling
III Huwelijksvoordelen
A. Huwelijks voordelen en de erfrechtelijke onwaardigheid
B. artikelen 1429 en 1459 Burgerlijk Wetboek
C. Temporele werking over de nieuwe regels over de huwelijksvoordelen
IV conclusie

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 29/08/2017 - 16:23
Laatst aangepast op: di, 29/08/2017 - 16:23

Zorgenkinderen

Titel van het boek: 
Zorgenkinderen (Handboek Estate Planning - Bijzonder deel 9
Publicatie
Auteur: 
Frederik Swinnen
Auteur: 
Guan Velghe
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
978-2-8044-6048-8
Samenvatting

Dit werk detecteert de juridische bekommernissen van ouders over de zelfredzaamheid van hun ‘zorgenkind’ en ontleedt de huidige stand van het recht.Per bekommernis worden oplossingen aangereikt bij de planning van hun vermogen en dat van de zorgenkinderen.
Bij veel ouders bestaan juridische bekommernissen over de zelfredzaamheid van hun ‘zorgenkind’, eenmaal het de leeftijd van achttien en dus de meerderjarigheid zal hebben bereikt. Die bekommernis zorgt voor gemoedsonrust, omdat er voor ouders geen pasklare oplossingen bestaan om de kwetsbaarheid van hun kind op te vangen.

De Koning Boudewijnstichting heeft daarom een project opgezet rond zorgstrategieën voor de toekomst die ouders met een zorgenkind zouden kunnen volgen. Eerst zijn de voornaamste bekommernissen van ouders gedetecteerd. Vervolgens is een status questionais van het huidige recht uitgewerkt. Ten slotte zijn zorgstrategieën voor elk van de bekommernissen voorgesteld onder het huidige recht.

Het thans voorliggende onderzoeksrapport ontleedt de huidige stand van het recht met betrekking tot de zorgstrategieën voor zorgenkinderen. Dit rapport is in hoofdzaak bestemd voor vrederechters, notarissen, advocaten en andere juridische of financiële professionals. Het biedt hen een eerste handreiking om de vragen van hun cliënten te beantwoorden en kan ook een handvat zijn voor outreachment.
Het rapport is opgesteld op basis van een wetenschappelijk onderzoek dat voor de Koning Boudewijnstichting is uitgevoerd door prof. dr. Frederik Swennen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en advocaat te Brussel, en Guan Velghe, onderzoeksmedewerker aan de Universiteit Antwerpen, met de medewerking van mr. Florence Reusens, assistente aan de FUNDP te Namen en advocate te Nijvel.

Het onderzoek werd begeleid door een stuurgroep van deskundigen uit universiteiten, notariaat, magistratuur, advocatuur en de financiële sector. Het rapport geeft niet hun standpunten weer, maar de stand van het recht.

Er zijn voorts hoorzittingen gehouden met zowel professionele tussenpersonen als zelforganisaties

Inhoudstafel tekst: 

Ten geleide
Hoofdstuk I Zorgkinderen: opzet van het onderzoek
Hoofdstuk II Probleemstelling: de bekommernissen
Afdeling 1 het verzorgingsprobleem
Afdeling 2 het bestuursprobleem
Afdeling 3 het probleem van de erfopvolging
Afdeling 4 zelfbescherming va de ouders
Afdeling 5 informatie en coördinatie
Afdeling 6 onaangepaste regelgeving en voorstellen van regelgeving
Hoofdstuk III De wettelijke context
Afdeling 1 Meerderjaring = zelfstandig
§1 Algemeen
§2 Levensonderhoud en verhaalsrecht van het OCMW
§3 Inwonend kind
§' Gezinsaansprakelijkheid
Afdeling 2 Onbekwaamheid
Afdeling 3 Het erfrecht
Afdeling 4. Het sociaal en fiscaal recht
Hoofdstuk IV Oplossingen
Afdeling 1 Bondgenoten
Afdeling 2 Het probleem uitstellen
Afdeling 3 Bekommernis 1: het zorgprobleem
Afdeling 4 Bekommernis 2: het bestuursprobleem
§1 Budget en schulden
§2 De beschermde personen
A. Inleiding
B. Huidige regeling
1. Voorlopige bewind
2. Verklaring in staat van verlengde minderjarigheid
3. Gerechtelijke onbekwaamverklaring
4. Toevoeging van een gerechtelijk raadsman
C. Toekomstige regeling
D. Besluit inzake de beschermingsmaatregelen
Afdeling 5. Bekommernis 3 het probleem van de erfopvolging
§1 Erfopvolging van de ouders
A. Begunstiging van het zogenkin via legaat of schenking
1. Lijfrente
2. Legaat of schenking onder modaliteiten
B. Begunstiging van een derde via legaat of schenking
1. Situering
2. Begunstiging via legaat met last
3. Begunstiging via schenking met last
C. Bijzonder gevolg
§2. Erfopvolging van het kind georganiseerd door de ouders: het fideï commis de residuo
Afdeling 6. Bekommernis 4: zelfbescherming door de ouders
Afdeling 7. Globale oplossing: inbreng van het vermogen in een controlestructuur
§1. De burgerlijke maatschap
§2. De stichting
§3. Fonds op naam
Hoofdstuk V Bekommernissen 5 en 6 - uitleiding

 

 

 

Hoe de langetermijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 28/08/2017 - 21:08
Laatst aangepast op: ma, 28/08/2017 - 21:08

Over de scheiding van echtgenoten als aandeelhouders

Titel van het boek: 
Uittreding of uitsluiting tijdens vereffening-verdeling huwgemeengschap
Publicatie
Auteur: 
Nore Delang
Tijdschrift: 
TEP
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014/2
Pagina: 
147
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1. geschillenregeling

2 geschillenregeling tussen dein gemeenschap gehuwde echtgenote

I ontvankelijkheid van de geschillen-regelingsprocedure tijdens de vereffening-verdeling van de gemeenschapsboedel

3 vordering door aandeelhouder

4 gewone onverdeelde aandelen

5 onverdeelde aandelen op naam van een der echtgenoten

6 onverdeeld aandeel in beroepsgoed

7 vergelijking ex-echtgenote met maten in een maatschap

8 worden rechten verbonden aan aandelen in mede-eigendom bij onenigheid niet geschorst?

II gegrondheid van de geschillenregeling tijdens vereffeningverdeling van de gemeenschap:

9 gegronde reden

10 ultimum remedium

III gevolgen van de geschillenregelingsproceduret voor de lopende vereffeningverdeling

11 vereffening-verdeling zonder geschillenregeling

12 geen voorrang vereffening-verdeling op geschillenregeling

13 geen toepassing verbod tot verkoop tussen echtgenoten

14 vermogenswaarden valt in de postcommunautaire-onverdeeldheid

15 peildatum fixeert vermogenswaarden voor datum vereffening-verdeling

16 waardering genuanceerd in het licht van echtelijke problemen

17 conclusie
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

1. Krachtens art. 1401.5 BW zijn eigen, ongeacht het tijdstip van verkrijging, de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen. Uit de tekst van deze bepaling, de plaats ervan in het Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk “baten van eigen vermogens” en de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten bevat. De ontbinding van het huwelijk heeft niet tot gevolg dat de kwalificatie als eigen goed wijzigt.

2. Bij een gedwongen overdracht of overname van aandelen moet de waarde van de aandelen in beginsel worden geraamd op het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht.

Bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel de omstandigheden die geleid hebben tot de vordering tot overname van de aandelen als van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vordering. Dit houdt in dat indien de rechter in concreto vaststelt dat deze omstandigheden of dit gedrag een invloed hebben gehad op de waarde van de aandelen zoals deze vastgesteld wordt op de datum van de overdracht, hij de invloed hiervan buiten beschouwing dient te laten. Te dien einde is het de rechter ook toegestaan om als peildatum voor de waardering van de prijs een ander tijdstip in aanmerking te nemen.

Aangemaakt op: ma, 28/08/2017 - 11:48
Laatst aangepast op: ma, 28/08/2017 - 11:48
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.