-A +A

Deontologie

Publicatie
Auteur: 
De Puydt
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015
Pagina: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Beroepsorganisatie', nr. 1. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1995, 106 p.
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

De voorwaarden tot de beroepsuitoefening: De positieve voorwaarden
De onverenigbaarheden
De taak van de advocaat. De structuren van de balie: De Nationale Orde van Advocaten
De Orde van Advocaten. De stage: De stage
Het Bureau van consultatie en verdediging. Het kantoor: Inrichting
Publiciteit
De samenwerkingsvormen
De fiscale verplichtingen
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het sociaal statuut van de advocaat
Archief. De kosten- en ereloonstaat: Tarifiëring
De betwistingen van kosten en/of ereloon
Het beheer van gelden van derden. De briefwisseling: Het vertrouwelijk karakter
De mededeling van conclusies en stukken. Het beroepsgeheim: De geheimhouding
Beslag onder derden in handen van een advocaat
Huiszoeking. Het tuchtrecht: De confraterniteit
De tuchtprocedure.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 22/02/2016 - 12:48
Laatst aangepast op: ma, 22/02/2016 - 12:48

De keuzes van het Grondwettelijk Hof: argumenten bij de interpretatie van de Grondwet

Publicatie
Auteur: 
Moonen
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
1003
Samenvatting

De grondwet legt krachtlijnen en fundamenten van een staat weer en zijn derhalve vatbaar voor uiteenlopende redelijke interpretaties. In deze bijdrage wordt onderzocht welke argumenten het Grondwettelijk Hof daarbij in overweging neemt, meer zelfs essentieel vindt.

Het Grondwettelijk Hof heeft de bijna mystieke verantwoordelijkheid om bij zijn besluitvorming die argumenten (lees alle) te betrekken die ertoe kunnen bijdragen de Belg te overtuigen dat de gekozen oplossing een weloverwogen, verstandige, correcte, bedoelingsconforme  en redelijke uitlegging van de Grondwet is. 

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding: het Grondwettelijk Hof en de interpretatie van de Grondwet 1
II. Bronnen van argumenten
A. Argumenten van buitenaf
1o De interpretatie van de Grondwet door andere rechters
a) De interpretatie van de Grondwet door andere Belgische rechters
b) De interpretatie van analoge grondrechten door de Europese rechtscolleges
c) De interpretatie van vreemde grondwetten door buitenlandse grondwettelijke hoven
2o De interpretatie van de Grondwet door de politieke staatsmachten
a) De politieke kern van de interpretatie van de Grondwet
B. Argumenten van binnenuit
1o Interpretatiemethodes
a) In de rechtspraak over de bevoegdheidsverdeling
b) In de rechtspraak over grondrechten
2o De maatschappijvisie van de rechter
a) Maatschappijvisies weerspiegeld in de samenstelling van het Grondwettelijk Hof
b) De maatschappijvisie van de rechters in het Grondwettelijk Hof geïllustreerd
III. Het argumentatieproces als bron van legitimiteit
A. De legitimiteit van het werk van het Grondwettelijk Hof
1o Een procesmatige legitimiteit door deliberatieve besluitvorming
2o Het Grondwettelijk Hof als deliberatief beslissingsorgaan
B. Het argumentatieproces in het werk van het Grondwettelijk Hof
1o Het argumentatieproces als kern van het beraad
2o Het argumentatieproces als kern van de motivering
IV. Enkele conclusies, nog veel vragen

Bronnen
• A. Stone Sweet, Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe, New York, Oxford UP, 2000, 21
• A. Rasson-Roland, «Les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle: aspects de compétence et de procédure», RBDC 2012, (285) 286
• A. Rasson-Roland, «La jurisprudence de la Cour d’arbitrage et le système constitutionnel. Les fonctions de l’État. L’exercice de la fonction juridictionnelle» in F. Delpérée, La Cour d’arbitrage. Actualité et perspectives, Brussel, Bruylant, 1988, (263) 265.
• H. Kelsen, Théorie pure du droit, Parijs, Dalloz, 1962, 457-461.
• M. Van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 331
• F. Ost en M. Van De Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Brussel, FUSL, 2002, 391-411
• H. Dumont, «Les spécificités de l’interprétation constitutionnelle au seuil du XXIe siècle» in En hommage à Francis Delpérée: itinéraires d’un constitutionnaliste, Brussel, Bruylant, 2007, (477) 493-498).
• Goldsworthy, «Constitutional Interpretation» in M. Rosenfeld en A. Sajo (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford UP, 2012, (689) 690.
• Poscher, «Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation» in P. Tiersma en L. Solan (eds.), The Oxford Handbook of Language and Law, Oxford, Oxford UP, 2012, (128) 128.
• L. De Grève, «Dix années d’existence de la Cour d’arbitrage», RBDC 1995, (53) 57.
• J. Van Compernolle, «Vers une nouvelle définition de la fonction de juger: du syllogisme à la pondération des intérêts» in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Brussel, Bruylant, 1993, (495) 498-506.
• W. Van Gerven, «Creatieve rechtspraak», RW 1997-98, (209) 212.
• J. Stelmach en B. Brozek, Methods of Legal Reasoning, Dordrecht, Springer, 2006, 111-165.
• J. Chevallier, «Pour une sociologie du droit constitutionnel» in L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Parijs, Economica, 2006, (281) 292.
• M. Verdussen, Justice constitutionnelle, Brussel, Larcier, 2012, 74-81
• P. Martens en B. Renauld, «L’interprétation et la qualification de la norme de contra …´le norme contrôlée» in A. Arts, I. Verougstraete, R. Andersen e.a. (eds.), De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State, Brugge, die Keure, 2006, (1) 3-19. 12 GwH 23 april 2015, nr. 44/2015, overweging B.39.10.
• J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving: vijftig jaar adviezen aan de wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 19-36.
• Cass. 20 april 1950, Pas. 1950, I, 560.
• R. Andersen, P. Nihoul en S. Depré, «La Cour d’arbitrage et le Conseil d’État» in F. Delpérée, A. Rasson-Roland en M. Verdussen (eds.), Regards croisés sur la Cour d’arbitrage. Dix ans de jurisprudence constitutionnelle, Brussel, Bruylant, 1995, (143) 170-171
• I. Verougstraete en A. De Wolf, «De wet uitgelegd door de rechter: een neveneffect van de democratie» in A. Arts, I. Verougstraete, R. Andersen e.a. (eds.), De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State, Brugge, die Keure, 2006, (55) 64.
• T. Moonen, «Concours de droit fondamentaux ou concours de juridictions? Évaluation de la loi spéciale de 2009», RBDC 2011, 111-143.
• T. Moonen, «De klaarblijkelijke (niet-)schending van samenlopende grondrechten in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State», CDPK 2013, 124-135 en de verwijzingen naar rechtspraak aldaar
• P. Popelier, «Judicial Conversations in Multilevel Constitutionalism. The Belgian Case» in M. Claes, M. De Visser, P. Popelier en C. Van De Heyning (eds.), Constitutional Conversations in Europe. Actors, Topics and Procedures, Antwerpen, Intersentia, 2012, (73) 80.
•Cass. 7 oktober 2002, Arr.Cass. 2001, 2064
•Arbitragehof 27 november 2002, nr. 169/2002, overwegingen, B.6.3-B.6.6
• Arbitragehof 14 januari 2004, overweging B.14.6. «C’est ce cheminement dialectique entre les deux juridictions qui les a amenées à dégager le sens de cette disposition, en matière d’aide sociale, avec une motivation dont la clarté contraste avec l’obscurité des travaux préparatoires» (P. Martens, «La Cour de cassation et la Cour d’arbitrage. Les paradoxes du respect» in Imperat lex: liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, (97) 117).
• GwH 30 oktober 2013, nr. 143/2013, overwegingen B.6-B.7. Een en ander neemt niet weg dat de adviesfunctie in sommige opzichten verschilt van de rechtsprekende functie, wat van invloed kan zijn op de beoordeling (P. Vandernacht en X. Delgrange, «Ã‰bauche d’une comparaison des contrôles preventif de la section de législation du Conseil d’État et curatif de la Cour d’arbitrage» in B. Bléro (ed.), Le Conseil d’État de Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996), Brussel, Bruylant, 1999, (101) 133-144
• R. Andersen, P. Nihoul en S. Depré, o.c., in F. Delpérée, A. Rasson-Roland en M. Verdussen (eds.), Regards croisés sur la Cour d’arbitrage. Dix ans de jurisprudence constitutionnelle, 15, 150-156).
• Arbitragehof 22 juli 2004, nr. 136/2004, overwegingen B.5.3-B.5.4.
• S. Lambrecht, «De houding van vier hoogste rechtscolleges ten aanzien van het EVRM en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Strasbourg has spoken ...», TBP 2013, (69) 83-85
• A. Alen, K. Muylle en W. Verrijdt, «De verhouding tussen het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens» in A. Alen en J. Theunis (eds.), Leuvense Staatsrechtelijke standpunten 3, Brugge, die Keure, 2012, (3) 17-33
• H. Dumont en C. Horevoets, «L’interprétation des droits constitutionnels» in M. Verdussen en N. Bonbled (eds.), Les droits constitutionnels en Belgique, 1, Brussel, Bruylant, 2011, (147) 191-198.
• GwH 11 januari 2007, nr. 8/2007
• EHRM 11 januari 2007, Mamidakis t/ Griekenland, nr. 35533/04 en kort daarop GwH 7 juni 2007, nr. 81/2007, overweging B.9.3
• EHRM 30 september 2003, Koua Poirrez t/ Frankrijk, nr. 40892/98, daarop Arbitragehof 19 mei 2004, nr. 92/2004 en GwH 12 december 2007, nr. 153/2007, overweging B.4.15.
• C. Van De Heyning, «Grondwettelijke conversaties: een meerwaarde voor de bescherming van fundamentele rechten? De interpretatie en toepassing van fundamentele rechten in een complexe context van gelaagde bescherming», TBP 2012, (395) 402-404.
• Arbitragehof 25 februari 1988, nr. 45, overweging 6.B.4.
• P. Schollen en T. Moonen, «De impact van het Europees Unierecht op de toetsingspraktijk van het Grondwettelijk Hof» in S. Lust, P. Schollen en S. Verbist (eds.), Actualia rechtsbescherming tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, (131) 145-149 en de verwijzingen aldaar
• M. Verdussen, o.c. (voetnoot 11), 135-138. Er zijn niettemin al enkele interessante voorbeelden (zie GwH 11 juni 2015, nr. 84/2015, overweging B.11
• GwH 18 oktober 2012, nr. 119/2012, overwegingen B.5.2-B.5.3
• GwH nr. 12/2008, overwegingen B.11.3-B.11.7
• Arbitragehof 14 januari 2004, nr. 5/2004, overweging B.5.3).
• GwH 18 maart 2010, nr. 29/2010, overwegingen B.5.3 en B.9.1-B.13.3
•GwH 8 juli 2010, nr. 84/2010, overwegingen B.18.1-B.18.3
• GwH 22 november 2012, nr. 144/2012, overwegingen B.8.1-B.18.
• P. Martens, «L’ébauche d’une culture commune des cours suprêmes ou constitutionnelles» in Institut d’études sur la justice (ed.), Le dialogue des juges, Brussel, Bruylant, 2007, (9) 9 respectievelijk 24-25, met verwijzing naar Arbitragehof 14 december 2005, nr. 187/2005 en Arbitragehof 16 oktober 1991, nr. 26/91).
• A.-M. Slaughter, «Judicial Globalization», Va J. Int’l L. 1999-2000, 1103-1124
•A.-M. Slaughter, «A Global Community of Courts», Harv. Int’l L. J. 2003, (191) 194-204.
• C. Guarnieri en P. Pederzoli, The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy, Oxford, Oxford UP, 2002, 4-13 en 160-163
• Arbitragehof 6 oktober 2004, nr. 157/2004 en GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009)
• cannabisgebruik (Arbitragehof 20 oktober 2004, nr. 158/2004)
• het holebihuwelijk (Arbitragehof 20 oktober 2004, nr. 159/2004)
• bijzondere opsporingsmethoden (Arbitragehof 21 december 2004, nr. 202/2004 en GwH 19 juli 2007, nr. 105/2007)
• het vereiste om bereid te zijn de streektaal te leren voor de toewijzing van een sociale woning (GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008)
• D e kernenergietaks (GwH 30 maart 2010, nr. 32/2010)
• de inspectie van Franstalige scholen in de Brusselse Rand (GwH 28 oktober 2010, nr. 124/2010)
• het asielstelsel (o.a. GwH 26 september 2013, nr. 121/2013)
• de bevoordeling van wonen in eigen streek (GwH 7 november 2013, nr. 144/2013)
• het verbod op gezichtsverhullende kledij (GwH 6 december 2012, nr. 145/2012)
• de zesde staatshervorming, waaronder o.a. de benoeming van de burgemeesters in de Brusselse Rand (GwH 3 april 2014, nr. 57/2014), de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (GwH 8 mei 2014, nr. 72/2014) en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (GwH 30 juni 2014, nr. 96/2014).
• M. Tushnet, «Alternative Forms of Judicial Review», Mich. L. Rev. 2002-03, (2781) 2784
•: A. Dyevre, «Comprendre et analyser l’activité décisionnelle des cours et des tribunaux: l’intérêt de la distinction entre interprétation et concrétisation», Jus Politicum 2010, nr. 4, (1) 36.
• Cass. 23 juli 1849, Pas. 1849, I, 443. 41 Cass. 3 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 967, conclusie advocaat-generaal W.J. Ganshof van der Meersch.

Enz enz

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 20/02/2016 - 18:29
Laatst aangepast op: za, 20/02/2016 - 18:29

Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten ten behoeve van het slachtoffer van een misdrijf. Analyse van de wet van 20 juli 2015

Publicatie
Auteur: 
Liégeois
Auteur: 
De Smet
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
963
Samenvatting

De wet van 20 juli 2015 voert een nieuw soort strafrechtelijk onderzoek in, bedoeld om slachtoffers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten door de verdachte van een misdrijf of een derde.

Hiertoe werd in boek II, titel IV, van het Wetboek van strafvordering  een hoofdstuk IX ingevoegd, luidende "Hoofdstuk IX. Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit".

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter dienen te letten op het risico van besmetting en kunnen onder bepaalde voorwaarden een bloedstaal of wangslijmvlies verkrijgen en laten analyseren van de verdachte of een derde. Het medisch onderzoek op rechterlijk bevel kan vreemd genoeg niet als bewijs worden aangewend en blijft buiten het strafdossier. De regeling op Vlaams niveau van controleartsen die besmettelijke ziekten tegengaan, blijft voorlopig onaangetast. Dit parallelisme van medische onderzoeken (Volksgezondheid en FOD Justitie) kan in de praktijk tot enkele problemen aanleiding geven.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. Voorwaarden voor het opstarten van een medisch onderzoek
III. Beslissing opstarten medisch onderzoek
IV. Afname van bloed van verdachte of derde
V. Deskundigenonderzoek
VI. Noodzaak van een koninklijk besluit
VII. Bedenkingen

A. Kosten van het deskundigenonderzoek
B. Weren van het verslag uit het strafdossier
C. Wisselwerking met de voorschriften inzake volksgezondheid

 

 

uittreksels uit het wetboek va strafvordering

Hoofdstuk IX. Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 20/02/2016 - 13:03
Laatst aangepast op: za, 20/02/2016 - 13:03

De registratierechten bij aankoop en verkoop van onroerende goederen: een overzicht

Publicatie
Auteur: 
Poppe G
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks ‘AdvocatenPraktijk — Fiscaal Recht’, nr. 5. Bijgewerkt tot 1 december 2000. Kluwer, Antwerpen, 2000, 100 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2000
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Samenvatting
Inhoud:

Deel I. Toepassing van het evenredig mutatierecht bij verkoop:
Hoofdstuk 1. Inleiding;
Hoofdstuk 2. De koop van onroerende goederen en het burgerlijk recht;
Hoofdstuk 3. De koop en verkoop van onroerende goederen en het registratierecht.
Deel II. Teruggaaf van de rechten:
Hoofdstuk 1. De teruggaaf in het burgerlijk recht versus het fiscaal recht;
Hoofdstuk 2. Teruggaaf van onregelmatig geheven rechten;
Hoofdstuk 3. Betaling van de rechten door een niet-schuldenaar;
Hoofdstuk 4. Teruggaaf op grond van niet-bekendgemaakte omstandigheden;
Hoofdstuk 5. Teruggaaf en de vals verklaarde akten of vernietigde rechtshandelingen;
Hoofdstuk 6. Een bij gerechtelijke beslissing ontbonden of herroepen rechtshandeling;
Hoofdstuk 7. Een minnelijk akkoord onder de vorm van een vonnis;
Hoofdstuk 8. Vernietiging door een hogere overheid;
Hoofdstuk 9. Gevolgen van de teruggaaf op de aanhorigheden;
Hoofdstuk 10. Verjaring van de vordering tot teruggaaf;
Hoofdstuk 11. Vernietigde rechterlijke beslissing;
Hoofdstuk 12. Teruggaaf bij wederverkoop.
Deel III. Bibliografielijst.
Trefwoordenlijst.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 20/02/2016 - 12:40
Laatst aangepast op: za, 20/02/2016 - 12:40

De rechtszekerheid voor gehuwden na de procedurewetten

Publicatie
Auteur: 
Maertens
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2001
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Hoofdstuk 1. Inleiding;
Hoofdstuk 2. Historiek;
Hoofdstuk 3. Inkohiering op naam van meerdere personen;
Hoofdstuk 4. Het primair huwelijksstelsel;
Hoofdstuk 5. Invordering ten laste van gehuwden;
Hoofdstuk 6. Betwiste belastingen;
Hoofdstuk 7. De vereffening van huwelijksvermogensstelsels;
Trefwoordenregister.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 20/02/2016 - 12:30
Laatst aangepast op: za, 20/02/2016 - 12:30

De fiscale aspecten van het woon-werkverkeer. De recente wijzigingen en de toepassing in de praktijk. Update 2005-2006

Publicatie
Auteur: 
Feyaerts
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Fiscaal recht', nr. 7. Kluwer, Mechelen, 2006, 66 p. Commentaar: Eveneens verschenen in de reeks 'Fiscale Dossiers Vandewinckele', Kluwer, Mechelen, 2005, 56 p. Bijgewerkt tot 30 september 2005.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
Samenvatting

Komen aan bod:
bedrijfswagen
verblijf- en maaltijdkosten in België en in het buitenland
representatiekosten
vergoeding voor telefoon, internet
schoolkosten voor personen met internationale loopbaan
kosten verblijf en verhuis in de omgeving van de werkplaats
fietsvergoedingen
forfaitaire vergoedingen vrijwilligerswerk
buitenlandse kaderleden
artiesten

Door de hoge fiscale en sociale druk in België, vormen kosten eigen aan de werkgever een belangrijk instrument om werknemers en bedrijfsleiders te vergoeden.De algemene regel stelt dat vergoedingen in het kader van kosten eigen aan de werkgever wanneer ze werkelijk dergelijke uitgaven dekken zowel vrij zijn van socialezekerheidsbijdragen als van enige vorm van belasting.

Het wordt wat moeilijker wanneer forfaitaire vergoedingen worden uitbetaald. Maar hoe hoog mag de forfaitaire vergoeding zijn? En, wat als er betwisting rijst over de realiteit van de kostenvergoedingen? M.a.w. wat kan nog onder Di Rupo en wat niet? De werkgever heeft ook een zwaardere bewijslast en de sanctie is niet min: bij gebrek aan afdoend bewijs door de werkgever, wordt de kostenvergoeding als loon behandeld.

De auteur bespreekt in dit boek vanuit de praktijk de toepassing van deze kostenvergoedingen. Hij gaat daarbij ook dieper in op recente rechtspraak en rulings, waarbij ook diverse cijfergegevens worden meegegeven. Ook het verband tussen de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling komt uitgebreid aan bod.

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud: Aftrek van kosten voor woon-werkverkeer: Algemeen: aftrek van € 0,15 per kilometer met eigen auto
Verkeer naar de vaste plaats van tewerkstelling
Voor welke belastingplichtigen van toepassing?
Voor welke voertuigen van toepassing?
Welke kosten zitten in het forfait?
Bewijs van aantal kilometers
Voorbeelden (bron: Circ. nr. Ci. RH. 241/555.223 (AOIF 19/2004) van 8 april 2004). Tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer door de werkgever: Werkgeversvergoeding vrijgesteld
Toepassingsgebied
Soorten vergoedingen
Vervoerswijzen
Vrijstelbare bedragen
Samenvatting
Combinatie van vervoerswijzen mag
Verhouding met fietsvergoeding
Formaliteiten
Enkele praktische voorbeelden. Bijlage.
 

 Kosten eigen aan de werkgever

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

Dit boek werd ook gepubliceerd in de reeks Recht en Praktijk van Kluwer

Recht en Praktijk

Aangemaakt op: do, 18/02/2016 - 18:47
Laatst aangepast op: do, 18/02/2016 - 18:47

Opvolging in familiale bedrijven

Publicatie
Auteur: 
Bonte
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Fiscaal Recht', nr. 8. Bijgewerkt tot 5 november 2006. Kluwer, Mechelen, 2006, 60 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 overdracht aan buitenstaanders
Afdeling 1 overdracht (verkoop van de aandelen van de NV (de zogenaamde share deal)
§1 vennootschapsrecht aspecten
§2 verbintenissenrecht-redactie van de koop-verkoopovereenkomst
§3 fiscale aspecten
I bij de overlater
A de overlater is een natuurlijke persoon is aan de personenbelasting onderworpen en de aandelen maken deel uit van zijn privé vermogen.
B de overlater is een vennootschap
II bij de overnemer
A overname in persoonlijke naam
B overname via een holding
C quid met het lot van de eventueel recupereerbare verliezen
D. quid met de aftrek voor risicokapitaal (of de zogenaamde notionele interest afrekening), toepasselijk vanaf aanslagjaar 2007
§4 problemen, inherent aan iedere overname: de financiering-de waarborgen
I. principe
II sanctie bij overtreding van artikel 629 van het wetboek van vennootschappen
III mogelijkheid om artikel 629 van het wetboek van vennootschappen te ontwijken: de fusie tussen de nv target en de holding newcow.
A vennootschapsrechtelijke aspecten
B fiscale aspecten
afdeling twee overdracht van de activa van de nv (assetdeal)
§1 een fiscale aspecten bij de verkopende nv
I de meerwaarden
II de btw
§2 fiscale gevolgen bij de overeenkomst
§3 overdracht van handelsfonds en tegenstelbaarheid aan de fiscus
§4 besluit

Hoofdstuk drie overkomen aan familieleden
afdeling 1 de verkoop van aandelen aan de nv §1 de gewone verkoop van aandelen
§2e verkoop op lijfrente
I algemeen
II de aankoop gebeurt in persoonlijke naam, dit wil zeggen door de overnemer, handelen als privé persoon A burgerrechtelijke aspecten
B fiscale aspecten
C de overname geschiedt door middel van een vennootschap
afdeling 2 schenking van de aandelen van de NV
§1 burgerrechtelijke aspecten
I schenkingen gedaan als voorschot op het erfdeel
II schenkingen gedaan met vrijstelling van inbreng
§2 schenking en successierechten

Hoofdstuk vier enkele bijzondere aspecten van de opvolging
afdeling een splitsing van de nv in een exploitatievennootschap en in een immobiliën hij er
§1 btw
§2 registratierechten
§3 inkomstenbelastingen
afdeling twee overdracht van de aandelen van de nv met behoud van de controle
§1 stalling van de aandelen van de nv in een commanditaire vennootschap op aandelen
§2 stalling van de aandelen van de nv in een Nederlandse stichting-administratief kantoor
I beschrijving van het mechanisme aan de lijn II fiscale aspecten
A Nederland
B. België
§3 certificering aan de aandelen overeenkomstig de Belgische wetgeving

Hoofdstuk vijf besluit

Trefwoordenregister

 

Rechtsleer:

• X., Eindeloopbaan ... En wat nu? Handboek voor Zelfstandigen, Bedrijfsleiders en Vrije beroepen

• BEGEER, H., Menselijke en organisatorische aspecten van opvolging in de familiale onderneming

• VANDEN HEEDE, F., Opvolging in familiale bedrijven [BVBA - Taxplanning]

• ROGGEMANS, A., De opvolging in familiale ondernemingen, Ondernemen 1984, 85-92.

• CANNAERTS, A., Successierechten in de Vlaamse KMO, Activa 1999, afl. 3, 48-53.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 18/02/2016 - 18:11
Laatst aangepast op: do, 18/02/2016 - 18:39

Bijzondere vraagstukken inzake aftrek van BTW

Publicatie
Auteur: 
Ruysschaert
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Fiscaal Recht', nr. 9 en 10. Kluwer, Mechelen, 2007, 259 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Deel I.
De aftrekregeling voor loges en business seats: behandeling inzake inkomstenbelasting en inzake BTW
De aftrekregeling voor seminaries: behandeling inzake inkomstenbelasting en inzake BTW
De middelenvennootschap voor de uitoefenaar van een vrij beroep is BTW-belastingplichtige
Feesten en recepties binnen of buiten de onderneming: BTW-aftrek?
Cafetaria in vrijgestelde vzw's en andere verenigingen: BTW of niet?
Activa verworven voor het verwerven van de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige: positieve herziening?
Bepaalde diensten verricht door instellingen die geen winstoogmerk hebben
De belastingplicht van sportverenigingen
De organisatie van activiteiten ter verkrijging van financiële steun
De Seeling-aftrek
De terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen: de 10%-regel blijft bestaan
De doorfacturering van kosten tussen verbonden ondernemingen.
Deel II.
De aftrek binnen een BTW-eenheid: principes en voorbeelden
Uitbreidingswerken aan 6%: de oppervlakte norm en de functionele afhankelijkheid
De verhuur van parkeerplaatsen en de doorfacturering van parkeerplaatsen: nieuw standpunt van de Administratie
BTW op kosten van onthaal voortaan aftrekbaar
Cost-sharing agreements tussen hoofd- en bijhuis: is de kapitaalrelatie van belang?
De nieuwe 50%-regel inzake BTW
Legale en illegale handelingen: BTW?
Aankoop van een kunstwerk: fiscale aftrek?
De managementvennootschap binnen de BTW-eenheid
Diensten van averijcommissarissen
Sanerings- en reinigingswerken van terreinen: recht op aftrek van de BTW?
Verbouwen, uitbreiden, inrichten of herstellen van een gebouw dat het voorwerp is van een overeenkomst van onroerende leasing
Zelf uitgevoerde werken door de bestuurder (zaakvoerder)
Openbare besturen en marktverstorende activiteiten: BTW of niet?
BTW-gevolgen van het niet naleven van de voorwaarden van de overeenkomst door de vruchtgebruiker en huurder
Verbouwingswerken door de huurder: voortaan bedrijfsmiddelen onderworpen aan herziening!
Verhuur van stacaravans: BTW of niet?
Diefstal en BTW.
 


Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 18/02/2016 - 18:03
Laatst aangepast op: do, 18/02/2016 - 18:03

Het verzet tegen dwangbevel

Publicatie
Auteur: 
Delporte Frank
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1998
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Het verzet tegen dwangbevel

Hoofdstuk één de beslissing al dan niet verzet aan te tekenen
1. situatieschets
2. de stappen in de procedure aan de lijn
3. Termijnen
4. Inhoudingen van btw tegoeden

Hoofdstuk twee het proces-verbaal

§1 het gevreesde proces-verbaal

§2 vormvoorschriften
I betiteling als proces-verbaal
II opstelling in de taal van de belastingplichtigen
III ondertekening van origineel en afschrift
IV dagtekening
V vermelding van de opsteller
VI kennisgeving aan de belastingplichtigen

§3 materiële aspecten: de inhoud van het proces-verbaal
I het proces-verbaal is een vaststelling van feiten
II het proces-verbaal moet opgesteld zijn door een bevoegd ambtenaar

§4 tegenbewijs tegen de inhoud van het proces-verbaal

§5 persoonlijke betrokkenheid

§6 schending van de rechten van de verdediging door laattijdige opstelling van het proces-verbaal

Hoofdstuk drie het dwangbevel

§1 de procedure voorafgaand aan het dwangbevel

§2 het dwangbevel als bewarende akten

§3 het dwangbevel is de titel van de belastingschuld

§4 vereisten voor de geldigheid van een dwangbevel
I viseerde in en uitvoerbaarverklaring
II aanwijzing van de staat als schuldeiser
III aanwijzing van de schuldenaars
IV aanduiding van de verschillende sommen
V doorhalingen en verwijzingen
VI woont keuze

hoofdstuk vier verzet
§1 juridische aard van het verzet
§2 termijn
§3 vorm
§4 bevoegde rechtbank
§5 tegenvordering
§6 afstand van geding
§7 rechtsplegingsvergoeding
§8 hoger beroep en consignatie
§9 cassatie

Nawoord

Verzet zakte

Bibliografie

Trefwoordenregister
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 18/02/2016 - 17:52
Laatst aangepast op: do, 18/02/2016 - 17:52

Het verzet tegen dwangbevel

Publicatie
Auteur: 
Delporte
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Fiscaal Recht', nr. 4. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1998
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1998
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

De beslissing al dan niet verzet aan te tekenen;
Het proces-verbaal;
Het dwangbevel;
Het verzet.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 17/02/2016 - 16:45
Laatst aangepast op: wo, 17/02/2016 - 16:45
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.