-A +A

Continuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen

Publicatie
Auteur: 
Van Hoe A
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1202
Samenvatting

Wijzigingen en aandachtspunten in de WCO procedure ingevolge de wetswijziging van 27 mei 2013

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding en overzicht

II. Algemene bepalingen

A. Het personele toepassingsgebied

B. De partijhoedanigheid

C. (Elektronische) kennisgeving

III. De gegevensverzameling en het handelsonderzoek

IV. Algemene bepalingen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie

A. Het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie

B. Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie

C. Beoordeling van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie

D. Begeleidende maatregelen

E. De verlenging van de opschorting

F. De wijziging van het doel van de procedure

G. De voortijdige beëindiging van de procedure

H. De gevolgen van de beslissing tot reorganisatie

V. De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord

VI. De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

VII. Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

VIII. Algemeen besluit

Bronvermeldingen

• M. Sénéchal, L’effet réel de la procédure collective: essai sur la saisie collective du gage commun des créanciers, Parijs, LexisNexis (Bibliothèque de droit de l’entreprise), 2002, p. 3, nr. 1.

• E. Dirix, «Het insolventierecht op nieuwe wegen», RW 2011-12, (74), p. 74, nr. 1.

• F. Georges en C. Musch, «Développements récents en matière de garanties mobilières et de cautionnement» in L’entreprise en difficulté, Brussel, Larcier, 2012, (67), p. 68, nr. 1: «Le droit de l’insolvabilité et des garanties de paiement ne connaït guère de période de stabilité».

• P.M. Veder, «Europese ontwikkelingen in het insolventierecht», TvI 2013, (187) 187: «Insolventierecht heeft politieke prioriteit in de Europa».

• K. Byttebier en M. Gesquière, Insolventierecht. Algemene Beginselen, Gent, Story Publishers, 2012, 7:

• H. Cousy, «Paradigmawijzigingen in het insolventierecht?» in H. De Wulf, R. Steennot, M. Tison en C. Van der Elst (ede evolutie ten grondslag liggen:s.), Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 283-294;

• B. Oppetit, «L’endettement et le droit» in Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Parijs, Dalloz, 1991, 295-310.

• M. Vanmeenen, «De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen», RW 2008-09, 1282-1321.

• Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2692/003, p. 4.

• M. Grégoire, «Le point de vue des créanciers face à la réorganisation de l’entreprise de leur débiteur» in N. Thirion (ed.), Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation judiciaire. Actualités et pratique, Luik, Anthemis, 2010, (207) 209: 

• Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, BS 22 juli 2013, 45.665.

•  B. Michaux, «Faillites et entreprises en difficulté. Considérations économiques sur le role de l’avocat» in L’entreprise en difficulté, Brussel, Jeune Barreau, 1981, (13) 18: .

• C. Verbruggen en S. Van Ommeslaghe, «Abus de droit et loi sur la continuité des entreprises» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Brussel, Larcier, 2012, 99-140.

• N. Thirion, T. Delvaux, A. Fayt, D. Gol, D. Pasteger en M. Simonis, Droit de l’entreprise, Brussel, Larcier, 2013, p. 663, nr. 1079;

• E. Dirix, «De hoedanigheid van koopman in het insolventierecht» in Handels- en economisch recht. Deel 1: Ondernemingsrecht. Volume A in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 497-508.

• B. Inghels, «La loi relative à la continuité des entreprises – Questions de procédure, Questions d’ouverture» in M. Grégoire en B. Inghels (eds.), La loi relative à la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, 10-12.

• M. Tison, «De Wet Continuïteit Ondernemingen: het portaal naar een nieuw insolventierecht?» in A. Bossuyt,

•. Deconinck, E. Dirix, A. Fettweis en E. Forrier (eds.), Liber Spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, Gent, Larcier, 2011, (379) 380.

• J. Vananroye en K.-J. Vandormael, «Once More unto the Breach – het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en de muren rond collectieve insolventieprocedures» (noot onder GwH 28 februari 2013), TRV 2013, (630), p. 634, nr. 7.

• GwH 28 februari 2013, TRV 2013, 625, noot J. Vananroye en K.-J. Vandormael, JT 2013, 309, noot B. Inghels.

• S. Fredericq, De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, Antwerpen, De Sikkel, 1957, p. 342, nr. 296

• H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Brussel, Larcier, 2010, p. 67, nr. 64.

• P. Théry, «Droit judiciaire privé. Sources. Organisation judiciaire et juridiction. Compétence. Action», RTDciv. 2005, (625) 626-627: 

• Luik 24 juni 2010, JT 2012, 138; Brussel 16 december 2010, DAOR 2011, 436, TBH 2011, 916.

• J.-F. Van Drooghenbroeck, S. Brijs en S. Jacmain, «Un peu de droit judiciaire» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité. généraux de la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, (193) 215-217.

• Gent 14 november 2011, TBH 2012, 475.

• A. Van Hoe, «Caveat creditor: wolfijzers en schietgeweren in de Wet Continuïteit Ondernemingen» (noot onder Cass. 31 mei 2012), RW 2012-13, 1332-1337.

• L. De Keyser, T. Delwiche, J.-J. Ackaert en J. Malekzadem, «Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen», TRV 2013, (740), p. 748, nr. 14.

• Cass. 31 mei 2012, RW 2012-13, 1331, noot A. Van Hoe.

• Cass. 15 april 2013, TBH 2013, 789, noot A. Van Hoe.

• M. Vanmeenen, «Het Hof van Cassatie komt tussen in de procedure van gerechtelijke reorganisatie», TBH 2012, (851) 856-858.

• T. Lysens, De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, 12.

• D. Mougenot, «Quelques plumes de phénix... Réflexions sur l’entrée en vigueur de certaines dispositions des lois sur la procédure électronique», JT 2013, 489-495.

• M. Vanmeenen, De juridische efficiëntie van het handelsonderzoek: toetsing van de rechtspraktijk aan de preventiedoelstelling van de wetgeving en de vereisten van de economische en maatschappelijke realiteit, proefschrift KULeuven, 2006, 69-104.

• Graydon, «Gezondheidsbarometer van de Belgische ondernemingen», In Foro 2013, 19-36.

• B. Leyman, K. Schoors en P. Coussement, Court-supervised Restructuring: Pre-bankruptcy Dynamics, Debt Structure and Debt Rescheduling, 2008, http://www.feb.ugent.be/nl/Ondz/wp/Papers/wp_ 08 _507.pdf, 44 p.

• I. De Poorter, Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 98-104.

• F. Mourlon Beernaert en P. Sabrana Gennari Curlo, «Les enquêtes commerciales et le fonctionnement des chambres d’enquêtes» in L’entreprise en difficulté, Brussel, Larcier, 2012, (7), p. 15, nr. 29:  

• J.-L. Duplat, «Détection des entreprises en discontinuité ou menacées de le devenir» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Brussel, Larcier, 2012, (421) 435.

• M. Castermans, Gerechtelijk Privaatrecht, Gent, Story Publishers, 2009, p. 563, nr. 876.

• T. Lysens, o.c., 18: «De bedoeling is om herhaalde uitstellen te voorkomen en de opvolging van bedrijven in moeilijkheden korter te houden».

• D. Pasteger, «Actualités du droit des entreprises en difficulté» in N. Thirion (ed.), Chronique d’actualités en droit commercial, Brussel, Larcier, 2013, (180), p. 194, nr. 14.

• J.-F. Van Drooghenbroeck, S. Brijs en S. Jacmain, o.c., in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité. A. généraux de la continuité des entreprises, 194-197.

• M. Vanmeenen, «Drie jaar Wet Continuïteit Ondernemingen – Over kleine en grote knelpunten en misverstanden» in CBR (ed.), CBR Jaarboek 2011-12, Antwerpen, Intersentia, 2012, (385), p. 411, nr. 32: 

• M.-C. Ernotte en B. Inghels, «La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises: ajustement ou rétrécissement?», JT 2013, (637), p. 639, nr. 3.

• P. della Faille, «La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises: plus qu’une simple réparation?» in J. Malherbe en E.-J. Navez (eds.), Droit des affaires et sociétés, Limal, Anthemis, 2013, (217), p. 234, nr. 40.

• A. Zenner en C. Alter, La loi sur la continuité des entreprises revisitée par la loi du 27 mai 2013, Brussel, Larcier, 2013, p. 30, nr. 19).

• B. Windey en L. Quintiens, «Rechtspraakoverzicht WCO: de voornaamste tendensen na twee jaar rechtspraak», Limb.Rechtsl. 2011, (299), p. 311, nr. 8.

•.A. Bossuyt, B. Deconinck, E. Dirix, A. Fettweis en E. Forrier (eds.), Liber Spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, 384-385.

• Kh. Nijvel 22 augustus 2013, JT 2013, 654.

• Brussel 2 oktober 2012, RW 2012-13, 1188 (de in deze bepaling bedoelde wachttermijn van drie jaar begint te lopen vanaf de opening van de eerdere procedure en niet vanaf de beëindiging ervan).

• J. Vananroye, «Quis curabit ipsos curatores?», TRV 2013, 209-210; A. Van Hoe, «De reikwijdte van de vestigingsvrijheid in het vennootschapsrecht en het insolventierecht: convergentie of divergentie?», TRV 2012, 65-80. 

• UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. Part Four: Directors’ Obligations in the Period Approaching Insolvency, New York, 2013, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4..., 3, nr. 2: «Often directors will be displaced from ongoing involvement in the company’s affairs by an insolvency representative, although under some insolvency laws they may still have an ongoing role, particularly in reorganization».

• E. Dirix en R. Jansen, «De positie van de schuldeisers en het lot van lopende overeenkomsten» in K. Byttebier, E. Dirix, M. Tison en M. Vanmeenen (eds.), Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 159, nr. 4.

• R. Jansen, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 225, nr. 252.

• M. Vanmeenen, «De preprocedurele reorganisatie binnen de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen» in K. Byttebier, E. Dirix, M. Tison en M. Vanmeenen (eds.), Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2010, (25) 40-46.

• D. Willermain, «Les mandataires de justice dans la loi sur la continuité des entreprises» in M. Grégoire en B. Inghels (eds.), La loi relative à la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, (123) 128-130.

• Brussel 21 september 2010, TRV 2011, 285, noot R. Naudts;

• Kh. Antwerpen 28 april 2009, TBH 2009, 924.

• A. Zenner ziet in deze bepaling «l’arme anti-abus absolue» (A. Zenner, «Considérations conclusives» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Brussel, Larcier, 2012, (725) 736-737).

• Kh. Kortrijk 28 maart 2012, RW 2012-13, 1317;

• Kh. Kortrijk 30 november 2011, RW 2012-13, 591.

• P. Van Ommeslaghe, «La loi sur la continuité des entreprises: opposabilité des conventions aux créanciers» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Brussel, Larcier, 2012,(141), p. 147, nr. 8.

•  S. Brijs en R. Lindemans, «Over het verkrijgen van een uitvoerbare titel in het kader van de WCO», TBH 2013, 723-740.

• J.M. Gollier, «Continuité des entreprises et sûretés financières», Bank Fin.R. 2010, 10-18;

• V. Biernaux en S. Reniers, «Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen: close-out netting en vereenvoudigde pandverzilvering», TRV 2009, 509-517.

• R. Jansen, «Rechtsmisbruik bij de uitoefening van zekerheidsrechten in de Wet Continuïteit Ondernemingen» (noot onder Kh. Brussel 15 juni 2009), RW 2010-11, 329-331.

• I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2011, p. 36, nr. 2.1.2.7.

• C. Lebon, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 125-131. Zie m.b.t. huurschulden: A. Van Hoe, «Handelshuur en Wet Continuïteit Ondernemingen: onderzoek naar complementariteit in het licht van de continuïteitsdoelstelling», TBO 2012, (3), p. 4, nr. 6.

• R. Houben, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 549, nr. 911

• P. François, «De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Over euforie en relativisme. De ervaringen van de bank als schuldeiser», Bank Fin.R. 2011, (170) 184-185.

• C.A. Leunen en M. Lamberty, «Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Brussel, Larcier, 2012, (395) 402-404.

• C. Alter en Z. Pletinckx, «Droit bancaire et continuité des entreprises» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Brussel, Larcier, 2012, (359) 368-369.

• M. Vanmeenen en A. Van Hoe, «Pand in het kader van insolventieprocedures» in F. Hellemans, V. Sagaert en R. Van Ransbeeck (eds.), Het pand – van een oude naar een moderne zekerheid, Brugge, die Keure, 2012, (45) 55-56.

• M. Grégoire, «L’entreprise en voie de restructuration et ses créanciers: à la recherche de nouveaux équilibres» in L’entreprise en difficulté, Brussel, Larcier, 2012, (41), p. 47, nr. 10

• C. Alter en Z. Pletinckx, «Groupes et filiales en difficulté» in G.-A. Dal (ed.), Droit des groupes de sociétés. Questions pratiques, Brussel, Larcier, 2013, (237), p. 257, nr. 15:

• R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance in Insolvencies, Kluwer, Deventer, 2010, 30-31.

• W. van Gerven en S. Lierman, Algemeen Deel. Veertig jaar later in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 429-440; W. van Gerven, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 173-179.

•R. Jansen, «Far West-recht: enkele kritische kanttekeningen bij het buitengerechtelijk minnelijk akkoord in de nieuwe Wet Continuïteit Ondernemingen», RW 2008-09, 1580-1583.

• D. Pasteger, «Actualités du droit des entreprises en difficulté» in N. Thirion (ed.), Chronique d’actualités en droit commercial, Brussel, Larcier, 2013, (180), p. 206-207, nr. 30: 

• R. Aydogdu, «L’Etat belge et la continuité des entreprises: «Je est une autre»» (noot onder Arbrb. Nijvel 1 maart 2011), JLMB 2012, (1389) 1389

• J.-P. Renard, «La «guérilla judiciaire» de I’ONSS face à la loi relative à la continuité des entreprises: stop ou encore?» (noot onder Kh. Brussel 8 februari 2012), JLMB 2013, 1394-1396.

• GwH 7 maart 2013, RW 2013-14, 381, noot T. Delwiche, JT 2013, 305, noot A. Zenner.

• E. Chvika, Droit privé et procédures collectives, Parijs,  Defrénois, 2003, 19-20: «Dans l’ordre économique, le contrat est lié à l’entreprise: l’exécution des contrats en commande l’activité, et souvent la structure. Il est un élément de riche

• A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 406, nr. 452.

• M. Grégoire (ed.), Questions spéciales de restructuration d’entreprises, Brussel, Bruylant, 2009, 49-91.

• Antwerpen 6 juni 2011, RW 2011-12, 747, noot J. De Weggheleire.

• C.A. Leunen en M. Lamberty, «Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité. États généraux de la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, (395) 395-397.

• Y. Godfroid, «Du périmètre de l’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises» (noot onder Kh. Charleroi 14 maart 2012), JLMB 2013, 310-316.

• Zie in die zin: A. Van Hoe en S. Brijs, «De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag: conceptuele en juridische knelpunten», TBH 2012, (391), p. 415, nr. 49.

• S. Brijs en S. Jacmain, «De reorganisatie van een onderneming in het kader van een collectief akkoord» in Ph. Lambrecht en C. Gheur (eds.), La loi relative à la continuité des entreprises/De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (77), p. 78, nr. 2.

• R.C. Clark, «The Interdisciplinary Study of Legal Evolution», Yale Law Journal 1980-81, (1238) 1250-1254.

• G. Bitter, «Sanierung in der Insolvenz – Der Beitrag von Treue- und Aufopferungspflichten zum Sanierungserfolg», ZGR 2010, (147) 153: 

• H. Eidenmüller, Unternehmenssanierung zwischen Markt und Gesetz, Keulen, Otto Schmidt 1999, 40: 

• M. Vanmeenen, «Communicatie- en informatietekorten binnen de wet continuïteit ondernemingen: de schuldeisers blijven te vaak in de kou staan...» (noot onder Kh. Tongeren 15 maart 2010), TBH 2010, 551-556.

• P. Coussement, Herstelschema’s voor ondernemingen in moeilijkheden, proefschrift UGent, 2007, p. 468, nr. 1015.

• A. Van Hoe en I. Verougstraete, «Van toegelaten differentiatie tot verboden discriminatie» (noot onder Brussel 16 december 2010, Antwerpen 10 februari 2011, Kh. Kortrijk 31 januari 2011), TBH 2011, (921) 922-924;

• C. Lenfant en M. Forges, «L'Egalité des créanciers et réorganisation judiciaire: l’enseignement de l’arrêt du 2 mai 1985, le traitement différencié des créanciers et la portée de l’article 73 de la loi du 31 janvier 2009» (noot onder Cass. 2 mei 1985), RPS 2010, 159-166.

• Y. Herinckx, «Le point de vue du candide», te verschijnen in RPS, 2014, p. 6, nr. 6:

• GwH 18 januari 2012, RW 2011-12, 1059, TBH 2012, 435

• Cass. 7 februari 2013, JLMB 2013, 1510, TBH 2013, 469

• D. Van Gerven, «Kroniek Vennootschapsrecht 2012-2013», TRV 2013, (553), p. 602, nr. 124.

• S. Pauwels, «De weigering tot homologatie van een collectief reorganisatieplan binnen de WCO: schending van de openbare orde wegens ongelijke behandeling van schuldeisers» (noot onder Kh. Brugge 29 juni 2012), TRV 2013, 141-145;

• A. Van Hoe en I. Verougstraete, «De rechtsbescherming van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord» (noot onder GwH 18 januari 2012), TBH 2012, 443-449;

• E. Dirix, «De paritas-regel en het reorganisatieplan» (noot onder Antwerpen 30 juni 2011), RW 2011-12, 575-577.

• Gent 30 juli 2012, RW 2012-13, 1035.

• A. Van Oekel en B. Vandervelde, «La conversion de la dette en capital: un remède dans le cadre des restructurations de crédits», Bank Fin.R. 2009, 328-340.

• A. Van Hoe, «Over verbonden schuldeisers en de gerechtelijke reorganisatie» (noot onder Brussel 1 februari 2013), TRV 2013, 797.

• GwH 21 november 2013, nr. 162/2013.

• J. Peeters, «Het gedwongen huwelijk van de werknemers (of de RSZ) met de WCO», Soc.Kron. 2012, (105), p. 108, nr. 9:

• J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2013, 562 p.

•  A. Rizzi, La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives, Parijs, LGDJ, 2007, p. 184, nr. 175: 

• M. Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Brussel, Bruylant, 1992, p. 27, nr. 40: «(...) l’égalité des créanciers résulte (...) de l’opposabilité mutuelle, acquise à la même date, des droits réalisés, trouvant nécessairement un point d’équilibre dans une répartition proportionnelle».

• Kh. Nijvel 22 februari 2013, JLMB 2010, 1388.

• A. Van Hoe en M.-A. Vreven, «Knelpunten bij de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord», TBH 2011, (853), p. 860, nr. 19;

• M. Vanmeenen, «De (veron)gelijk(t)e positie van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie via collectief akkoord», DAOR 2011, (289), p. 295, nr. 9.

• A. Vallery en E. Hujoel, «La loi sur la continuité des entreprises à l’épreuve du droit de la concurrence» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité. Etat généraux de la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, 651-697; S. Bartholomeeusen, «Quelques aspects de droit de la concurrence» in M. Grégoire en B. Inghels (eds.), La loi relative à la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, 197-219.

• Kh. Tongeren 23 april 2012, RW 2012-13, 266.

• A. Zenner en C. Alter, La loi sur la continuité des entreprises revisitée par la loi du 27 mai 2013, Brussel, Larcier, 2013, p. 13, nr. 4.

• GwH 18 januari 2012, RW 2011-12, 1059, TBH 2012, 435 (overweging B.15.2).

• A. Van Hoe en I. Verougstraete, «De rechtsbescherming van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord» (noot onder GwH 18 januari 2012), TBH 2012, (443), p. 447, nr. 13.

• J. van Compernolle en G. de Leval, «Pour une conception finaliste et fonctionnelle du formalisme procédural dans le procès civil», JT 2012, 509-513.

• R. De Corte, «Men schiet geen vliegtuig neer omwille van een navigatiefout. Enkele bedenkingen over nietigheden in het gerechtelijk recht” in Actori incumbit probatio, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1975, 45-53.

• Cass. 8 november 2012, Arr.Cass. 2012, 2476:

• M.-C. Ernotte en B. Inghels, o.c., JT 2013, 648: «Mais comment justifier que, selon que l’appel porte sur un refus ou sur l’octroi de l’homologation, le litige revête, dans un cas et non dans l’autre, un caractère indivisible? Ce texte nous rend perplexes»

• D. Willermain, «La nouvelle loi sur la continuité des entreprises: présentation générale et règles spécifiques relatives aux cessions d’entreprises» in M. Grégoire (ed.), Questions spéciales de restructuration d’entreprises, Brussel, Bruylant, 2009, (93) 98-99:

• C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Parijs, Montchrestien, 2009, p. 703, nr. 1121

• E. Dirix, «Gerechtelijk akkoord. Juridische en conceptuele knelpunten» in M. Tison, C. Van Acker en J. Cerfontaine (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Antwerpen, Intersentia, 2003, (475) 477:

• Kh. Mechelen 30 januari 2012, TBH 2012, 519;

• Kh. Leuven 25 oktober 2011, TBH 2012, 499.

• Kortrijk 30 november 2011, RW 2012-13, 591. 

• Cass. 23 april 2010, RW 2010-11, 935, kritische noot R. Jansen.

• A.A. Henderickx en M. Werquin, «Les mandataires de justice: devoirs et pouvoirs» in A. Zenner en M. Dal (eds.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité. Etats généraux de la continuité des entreprises, Brussel, Larcier, 2012, (439) 466-469;

• M. Grégoire, «Trop de répartiteurs tue les répartitions» (noot onder Kh. Luik 12 augustus 2010), TBH 2011, 243-250.

• A. Aydogan, «De partnerbescherming na de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde handelaar: verleden, heden en toekomst», T.Not. 2013, 494-507.

• J. Vining, From Newton’s Sleep, Princeton, Princeton University Press, 1995, 22-23:

• P. Coussement, «De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen van 31 januari 2009», TBH 2009, (283), p. 289, nr. 15.

• D.G. Baird, «Bankruptcy’s Untested Axioms», Yale Law Journal 1998-99, 573-599.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 08/04/2014 - 16:41
Laatst aangepast op: di, 08/04/2014 - 18:51

De invloed van de toegang tot justitie op de instroom van rechtszaken: een empirische analyse

Publicatie
Auteur: 
Bielen S
Auteur: 
Marneffe W.
Auteur: 
Popelier P
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1163
Samenvatting

• De toegankelijkheid van justitie.
• Vraag en aanbod van rechterlijke uitspraken.
• Determinanten van de vraag
• Invloed van de financiële, geografische en informationele toegankelijkheid van Justitie op de instroom van burgerlijke zaken

 

I. Inleiding

 

• Belang van justititie voor de economie
• Rechtssystemen als een markt voor rechterlijke uitspraken
• Stijgende instroom als empirische vaststelling.
• De gerechtelijke achterstand en de  ondermijning van het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van Justitie.
• De gerechtelijke achterstand de verminderde rechtszekerheid
• De analyses in dit onderzoek gebeuren op een steekproef van 25 Europese landen. 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 06/04/2014 - 19:27
Laatst aangepast op: zo, 06/04/2014 - 19:27

Internationaal en grensoverschrijdend bestuursrecht

Publicatie
Auteur: 
Van Eeckhoutte D
Auteur: 
Vidal M
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1123
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Een variëteit aan instrumenten en actoren

III. Juridische inbedding van het IGBR in de nationale rechtsorde

A. Bestuursrecht van de buitenlandse betrekkingen

B. De buitenlandse betrekkingen voorbij ...

C. Een schemerzone, maar wel bestuursrechtelijk

IV. «(Pan-)Europees» of «globaliserend» bestuursrecht

V. Besluit

Bronnen van deze bijdrage

• J. Wouters en D. Van Eeckhoutte, «Het nabuurschapsrecht. Analyse van het snel evoluerende juridisch kader voor publiekrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriaal gedecentraliseerde besturen», CDPK 2003, 454, 456-484, 633-649 en 661-662.

• M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Parijs, L.G.D.J., 2002, x + 423 p.;

•Ph. Gautier, Essai sur la définition des traités entre États. La pratique de la Belgique aux confins du droit des traités, Brussel, Bruylant, 1993, 252-272;

• G. Burdeau, «Les accords conclus entre autorités administratives ou organismes publics de pays différents» in Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international: unité ou diversité, Paris, Pédone, 1981, 103-125;

• A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, CUP, 2000, 26-46; J. Klabbers, The Concept of Treaty in International Law, Den Haag, Kluwer, 1996, 15-25;

• D. Verwey, The European Community, the European Union and the International Law of Treaties, Den Haag, TMC Asser Press, 2004, 97-100.

• M. Vidal «Publiekrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale overheden», T.Gem. 2007, 207-214.

• C.L. Knijff, «Best beschikbare technieken. Jurisprudentie: toetsingskader, termijnen, beste en «light» technieken», Milieu & Recht (Nl.) 2010, 151-158;

• M. Van Damme, «De plaats van alternatieve regulering in een codificatie van economische wetgeving» in Handelingen van het colloquium «Codificatie van de economische wetgeving», Brussel, FOD Economie, 299-310 (http://economie.fgov.be/nl/binaries/0477-09-01-A5_tcm325-81484.pdf

• J. Wouters en D. Van Eeckhoutte, «Doorwerking van internationaal recht in de Belgische rechtsorde: een overzicht van bronnen en instrumenten» in J. Wouters en D. Van Eeckhoutte (eds.), Doorwerking van internationaal recht in de Belgische rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 2006, 26-27;

• D. Van Eeckhoutte, F. Vanneste, J. Van Nieuwenhove en I. Verheven, «Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2009-2010)», TvW 2007, p. 117-118, nr. 8;

• B. De Sutter, «Regelgeving door verwijzing en de bekendmakingsplicht van normen. Een analyse aan de hand van de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State», TvW 2012, 242-257.

• D. Van Eeckhoutte en J. Wouters, «Le droit international devant le juge belge», RBDC 2013, (299), nrs. 17, 29-31.

• F. Tulkens, S. Van Drooghenbroeck en F. Krenc, «Le soft law et la Cour européenne des droits de l’homme: questions de légitimité et de méthode», Rev.trim.D.H. 2012, 433-489;

• F. Vanneste, «Le soft law du droit international des droits de l’Homme, dans la jurisprudence internationale et la jurisprudence interne» in I. Hachez e.a. (eds.), Les sources du droit revisitées. Volume 1: Normes internationales et constitutionnelles, Brussel, Anthemis, 2013, 101-126.

• «Bad News for EU Decision-Making: Comitology no Longer Exists», Euractiv.com 19 april 2013.

• J. Mendez, «Delegated and Implementing Rule Making: Proceduralisation and Constitutional Design», European Law Journal 2013, (22), 34 e.v.;

• «Netherlands Attack «Creeping» EU Powers», EUobserver 22 juni 2013;

• «Complex EU Law-making Dubbed «Infernal, Undemocratic»», EUobserver 4 maart 2013;

• «Commission Accused of Power Grap under New EU Rules», EUobserver 1 maart 2011.

• P. Van Nuffel, «Technieken van doorwerking van EU-recht in het Belgische privaatrecht» in I. Samoy, V. Sagaert en E. Terryn (eds.), Invloed van het Europees recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 1-40;

• P. Van Nuffel, «Doorwerking van Europees Gemeenschapsrecht in de Belgische rechtsorde» in J. Wouters en D. Van Eeckhoutte (eds.), Doorwerking van internationaal recht in de Belgische rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 2006, 337-375.

• P. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Londen, Routledge, 54-55).

• L. Hinnekens, «Soft law in het Europees belastingsrecht: Europees erfgoed, beter internationaal belastinggoed, belastingcoördinatie», TFR 2013, 117-129, en verschillende bijdragen in I. Hachez e.a. (eds.), Les sources du droit revisitées. Théorie des sources du droit, Vol. 1 en 4, Brussel, Anthemis, 2013, 687 p. en 1030 p.;

• J. Pauwelyn, R. Wessel, J. Wouters (eds.), Informal International Lawmaking, Oxford, OUP, 2012, 549 p.

• W. Pas en B. Steen, «Met het nodige voorbehoud. Het grondwettelijke voorbehoud aan de formele en aan de federale wetgever. Deel 1», TvW 2004, (362), 371 e.v.

• Van Looy, «Parlementaire instemming met verdragswijzigingen: meer dan een verplicht nummer?», TvW 2010, 283-298;

• D. Van Eeckhoutte en T. Loose, «Wijziging zkt. Instemming. Het probleem van de parlementaire instemming met vereenvoudigde verdragswijzigingen», TvW 2007, p. 18, nrs. 31 e.v.;

• D. Van Eeckhoutte, «Paradoxaal federalisme. Samenwerking tussen Belgische overheden onderling moeilijker dan met vreemde Staten», Juristenkrant 19 december 2007, 12-13.

 

Rechtspraak:

• Cass. 9 november 2004, Arr.Cass. 2004, 1781;

• Cass. 16 november 2004, Arr.Cass. 2004, 1829, conclusie advocaat-generaal P. Duinslaeger;

• Cass. 16 november 2004, Arr.Cass. 2004, 1835, conclusie advocaat-generaal

• P. Duinslaeger; GwH 22 juli 2004, nr. 136/2004; GwH 20 oktober 2004, nr. 158/2004

• Kh. Namen 16 juni 1993, JLMB 1993, 949

• Brussel 21 maart 2006, Bb&b 2006, 166, TMR 2006, 353, § 60

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 05/04/2014 - 12:36
Laatst aangepast op: za, 05/04/2014 - 12:36

De meerderjarige beschermde personen bekeken vanuit gezondheidsrechtelijke invalshoek

Publicatie
Auteur: 
Boddez L
Tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1083
Samenvatting

De wet van 17 maart 2013 voert één beschermingstatuut in voor alle meerderjarige wilsonbekwamen. Deze wet heeft een belangrijke wijziging doorgebracht over de rechten van deze personen in het gezondheidsrecht. Deze bijdrage bespreekt deze wijzigingen.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Relevante wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek

A. Aangeven van de (on)bekwaamheid

• Verplichting van de vrederechter in zijn beschikking op te sommen voor welke handelingen in verband met de persoon hij de beschermde persoon handelingsonbekwaam acht, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheidstoestand. 

• limitatieve lijst («checklist») van persoonsrechtelijke van de handelingen waarvoor de vrederechter in zijn beschikking uitdrukkelijk mooet aangeven of hij de beschermde persoon (on)bekwaam acht tot het zelf en zelfstandig stellen van die handelingen.  :

– de uitoefening van de rechten van de patiënt, bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

– het verlenen van de toestemming om een experiment op de menselijke persoon uit te voeren overeenkomstig art. 6 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon 

– het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen zoals bedoeld in art. 5 of art. 10 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

– de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind van minder dan achttien maanden, bedoeld in art. 3 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden. 

B. Organisatie van de vrederechter van bijstand of vertegenwoordiging voor de daden waarvoor de beschermde persoon onbekwaam geacht werd om bepaalde persoonsrechtelijke handelingen te stellen.

1° Bijzondere machtiging van de vrederechter noodzakelijk vor bepaalde handelingen (uitz hoogdringendheid)

• de patiëntenrechten

• de vrederechter kan de bewindvoerder wel de machtiging verlenen voor de uitoefening van alle rechten die verband houden met een bepaalde medische behandeling. 

2° Limitatieve lijst met volledige onbekwaamheid die niet kan verholpen worden door bijstand, vertegenwoordiging of machtiging

– het verlenen van de toestemming tot sterilisatie 

– het verlenen van de toestemming tot een handeling van medisch begeleide voortplanting zoals bedoeld in de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten 

– het verzoek tot euthanasie bedoeld in art. 3 en 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 

– het verzoek tot uitvoering van een zwangerschapsafbreking bedoeld in art. 350 Sw. 

– het verlenen van de toestemming tot het stellen van handelingen die de fysieke integriteit of de intieme levenssfeer van de beschermde persoon raken, onverminderd de afwijkende bepalingen opgenomen in bijzondere wetten 

– het verlenen van de toestemming voor het gebruik van gameten of embryo’s in vitro voor onderzoeksdoeleinden bedoeld in art. 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro

– de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind van minder dan achttien maanden bedoeld in art. 3 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden 

– het verlenen van de toestemming tot afneming van bloed en bloedderivaten zoals bedoeld in art. 5 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. 

C. De vertrouwenspersoon

III. Relevante wijzigingen in bijzondere wetten

Vijf bijzondere wetten werden aangepast:

1. Orgaantransplantatiewet,
2. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke,
3. de wet houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een kind van minder dan achttien maanden,
4. de wet inzake experimenten op de menselijke persoon
5. Patiëntenrechtenwet. 

IV. Conclusie

Bronnenmateraail

• Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013, 38.132 (hierna: wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen).

• Verslag over het wetsvoorstel tot invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen en over het wetsvoorstel tot instelling van een algemene regeling van voorlopig bewind over goederen en personen, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 1009/010, p. 98).

• F. Swennen, «De meerderjarige beschermde personen», RW 2013-14, 563-576 en 602-623.

• N. Gallus, «L’avenir de la protection des personnes vulnérables» in G. Génicot (ed.), Nouveaux dialogues en droit médical, Limal, Anthemis, 2012, 87-106.

• EHRM 27 maart 2008, nr. 44009/05, Shtukaturov t/ Rusland, § 94.

• EHRM 27 maart 2008, nr. 44009/05

• Shtukaturov t/ Rusland, § 95;

• EHRM 22 november 2012, nr. 23419/07

• EHRM 22 januari 2013, nr. 33117/02, Lashin t/ Rusland, § 92.

• wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, BS 14 februari 1987, 2.129, err. BS 26 februari 1987, 2.814 (hierna: Orgaantransplantatiewet):

 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel tot invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1009/001, p. 48.

 Y.-H. Leleu, G. Génicot en E. Langenaken, «La maïtrise de son corps par la personne. Concept et applications» in J.-L. Renchon (ed.), Les droits de la personnalité, Brussel, Bruylant, 2009, (23) 50-52.

• G. Schamps en A. Squifflet, «Le prélèvement d’organes sur des donneurs vivants majeurs, incapables de manifester leur volonté en raison de leur état mental: quelles perspectives», TBBR 2011, 318-331.

• F. Van Neste, «Het geknakte riet niet breken: sterilisatie van mentaal gehandicapten» in F. Van Neste (ed.), Ter wille van mensen, Antwerpen, Maklu, 1997, 223-233.

• H. Nys, Geneeskunde: recht en medisch handelen in APR, Mechelen, Story-Scientia, 2005, 213).

• S. Hoogers, «Sterilisatie en gedwongen sterilisatie van wilsonbekwamen», Jura Falc. 2004-05, (3) 35; H. Nys, o.c., in APR, 214.

• Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 1009/003, p. 7.

• T. Vansweevelt, «Abortus» in Comm.Straf., 70-72.

52 In de huidige wetgeving vinden we de figuur van de vertrouwenspersoon terug in de bepalingen betreffende het voorlopig bewind (art. 488bis, b), § 4 en art. 488bis, d) BW).

• H. Nys, Recht en bio-ethiek, Leuven, LannooCampus, 2013, 48).

• E. Langenaken, «La personne de confiance, garante des droits de la personnalité des personnes vulnérables», RTDF 2004, (271) 272-277.

• T. Vansweevelt, «Onbekwamen: de wet patiëntenrechten en de euthanasiewet» in P. Senaeve en F. Swennen (eds.), De hervormingen in het personen- en familierecht in 2002-2003, Antwerpen, Intersentia, 2003, (207) 244.

• Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990, 14.806.

• Verslag over het wetsontwerp betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, Parl.St. Kamer 1989-90, nr. 1098/4, p. 9-10.

• G. Benoit, «Psychiatrie en recht: de mogelijkheden en dilemma’s van de vrederechter» in C. Alexander en S. Gutwirth (eds.), Te gek voor recht?, Gent, Mys en Breesch, 1997, (107) 113; H. Nys, o.c., in APR, 321.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 30/03/2014 - 18:29
Laatst aangepast op: zo, 30/03/2014 - 20:36

Accessoriteit in het vermogensrecht

Publicatie
Auteur: 
Swinnen K
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-204
Pagina: 
1043
Samenvatting

De auuteur verspreekt de accesoriteits en het  accessoriteitsprincipe in het vermogensrecht,(de bijzaak volgt de hoofdzaak)  Dit zowel in het goederen,- en zekerheidsrecht, het verbintenissenrecht en het contractenrecht.

komen verder aan bod:

• onderscheid tussen «structurele» en «functionele» accessoriteit

• hypotheek en borgtocht

• het accessoir opstalrecht

• erfdienstbaarheden

• onroerendmaking door bestemming

• algemene kenmerken van accessoria geformuleerd.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Algemene beschouwingen

A. Structurele accessoriteit en functionele accessoriteit

1° Algemeen

2° Structurele accessoriteit

3° Functionele accessoriteit

B. Behoefte aan een aangepast begrippenapparaat

III. Algemene theorie van accessoriteit

A. Toepassingen van accessoriteit

1° Algemeen

2° Ontstaansaccessoriteit

3° Tenietgaansaccessoriteit

4° Omvangsaccessoriteit

5° Uitoefeningsaccessoriteit

a) Algemeen

b) De gewaarborgde schuldvordering is nog niet opeisbaar

c) De gewaarborgde schuldvordering is niet meer afdwingbaar

6° Beschikkingsaccessoriteit

a) Algemeen

b) Toepassingsvragen

B. Toepassingsvoorwaarden voor accessoriteit

1° Algemeen

2° Focus: algemene kenmerken van accessoria

a) Goederenrechtelijke zelfstandigheid

b) Algemene kenmerken van accessoire rechten respectievelijk bijgoederen

C. Functies van accessoriteit

1° Algemeen

2° De beschermende functie van accessoriteit

3° De vereenvoudigende functie van accessoriteit

IV. Besluit

Rechtsleer

• K. Swinnen, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 546 p.

• A. Christiaens, «Artikel 1615 B.W.» in Comm.Bijz.Ov., 1;

• H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1951, nr. 99, 3°;

• J. Limpens, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 210;

• M. Planiol en G. Ripert, Droit civil français, X, Parijs, LGDJ, 1956, 90;

• B. Tilleman, Overeenkomsten, 2.A.2 (Gevolgen van de koop) in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 2012, 127.

• H. De Page en R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, nr. 441;

• E. Dirix, «Borgtocht» in Overeenkomstenrecht. XXVIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Antwerpen, Kluwer, 2000, (498) 500;

• M.E. Storme, Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren, Gent-Mariakerke, Matthias. E. Storme, 2012, 90;

• F. T’Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 283.

• M. Van Quickenborne, Borgtocht in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 391.

• Ch. Engels, Het uitvoerend beslag op onroerend goed, Antwerpen, Kluwer, 1981, 74-75;

• J. Hansenne, «Considérations sur l’immobilisation par destination économique des moyens de transport en particulier» (noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, 184;

• J.L. Ledoux, «Les saisies», JT 1984, 55;

• K. Vanbeylen, «Beslag op onroerende goederen door bestemming. Kanttekeningen bij recente rechtspraak», T.Not. 1987, (122) 124.

• V. Sagaert, «Onroerende goederen door bestemming en beslag» (noot onder Cass. 15 februari 2007), RW 2007-08, (906) 907.

• R. Jansen en K. Swinnen, «De contractuele modulering van de gebruiks- en beschikkingsbevoegdheden van de vruchtgebruiker» in V. Sagaert en A.-L. Verbeke (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 80;

• V. Sagaert en K. Swinnen, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 2012, 30

• J. Hansenne, «La limitation du nombre des droits réels et le champ d’application du concept de service foncier», RCJB 1968, (170) 179; P.

• Van Ommeslaghe, «La transmission des obligations en droit positif belge» in La transmission des obligations, Brussel, Bruylant, 1980, (81) 152.

• G. Baudry-Lacantinerie en M. Chauveau, Traité théorique et pratique, 1905, 522; A. Kluyskens, o.c., V, nr. 253; M. Planiol, G. Ripert en M. Picard, Traité pratique de droit civil français, III, Parijs, LGDJ, 1952, 872; V. Sagaert en K. Swinnen, o.c., 6.

• F. Buyssens, «Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van een onroerend goed», Not.Fisc.M. 2001, (33) 58; A. Christiaens, «Artikel 1615 B.W.» in Comm.Bijz.Ov.

• G. Beltjens, Encyclopédie du droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1906

Rechtspraak:

• Cass. 28 maart 1974, Arr.Cass. 1974, 833

• Cass. 29 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 1238

• Cass. 18 mei 2006, RW 2007-08, 147, Pas. 2006, 1154;

• Cass. 5 december 1980, Arr.Cass. 1980-81, 382;

• Cass. 15 februari 2007, Arr.Cass. 2007, 399;

• Cass. 20 september 2012, Arr.Cass. 2012, 1975, DAOR 2013, 69, noot V. Withofs

• Cass. 8 juli 1886, Pas. 1886, I, 300;

• Cass.fr. 26 mei 1992, Bull. 1992, nr. 168;

• Brussel 7 december 1955, Pas. 1957, II, 73

• Bergen 11 september 2006, JT 2006, 74

• Luik 11 december 2003, RRD 2004, 379; Gent 13 maart 1952, RCJB 1953, 11

• Kh. Gent 5 september 1991, TGR 1991, 161

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

toepassing:

• Hof van Cassatie, 1e Kamer – 20 september 2012, RW 2013-2014, 1055

AR nr. C.11.0662.F

NV P.B. t/ A.C.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 22 oktober 2010.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Tweede middel

Eerste onderdeel

Krachtens art. 1692 BW omvat de verkoop of overdracht van een schuldvordering haar toebehoren, zoals borgtochten, voorrechten en hypotheken.

Het uitdrukkelijk ontbindend beding dat uitsluitend ten dienste staat van een schuldvordering, is een toehoren ervan in de zin van deze bepaling.

Het arrest stelt vast dat art. 11 van het contract betreffende huur, dienstverlening en internetabonnement tussen de vennootschap P. en de verweerster bepaalt: “P. heeft de uitdrukkelijke toestemming om dit contract, geheel of ten dele, over te dragen of als zekerheid te stellen, met dien verstande dat die overdracht of zekerheidsstelling de vormen en de voorwaarden van het contract op geen enkele manier wijzigt. Een gewone brief of een gewone vermelding op de maandelijkse facturen zal kunnen gelden als kennisgeving aan de abonnee van de overdracht van een schuldvordering in hoofdzaak en in toebehoren (interest, schadevergoedingsclausules, enz.)” en oordeelt dat P. haar schuldvordering op de verweerster betreffende de in dat contract bedongen maandelijkse betalingen aan de eiseres heeft overgedragen en dat die overdracht van schuldvordering aan de verweerster kan worden tegengeworpen.

Het wijst er overigens op dat het uitdrukkelijk ontbindend beding in art. 9 van het contract geldt in geval van niet-betaling van de maandelijkse bedragen door de verweerster.

Bijgevolg verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat voornoemd ontbindend beding geen toebehoren is van de schuldvordering die is overgedragen aan de eiseres en dat zij niet het recht heeft verkregen om ze ten uitvoer te leggen.

Het onderdeel is gegrond.

De cassatie van de beslissing die uitspraak doet over de vordering van de eiseres tot ontbinding van het contract geldt voor de dicta, die het gevolg ervan zijn, die afwijzend beschikken op haar vorderingen tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding en tot teruggave van het gehuurde materieel.

...

conclusie van advocaat-generaal J.M. Genicot voor dit arrest in Pas. 2012, nr. 476.

Aangemaakt op: vr, 28/03/2014 - 15:52
Laatst aangepast op: vr, 28/03/2014 - 22:14

Kroniek appartementsmede-egendom

Publicatie
Auteur: 
Timmermans R
Tijdschrift: 
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1003
Samenvatting

Toelichting over de rechtsvragen rechtpraktijk na de invoering van de nieuwe appartementswet van 2 juni 2010

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Notariële splitsingsakte

A. Opmaken van een splitsingsakte bij verkoop op beslag

B. Onrechtmatige bedingen in basisakte en reglement van mede-eigendom

C. Termijn voor tijdelijke coördinatie van statuten bij onderhandse akte tweemaal verlengd

III. Toepassingsgebied

A. Gebouw

B. Kale grond zonder bebouwing

C. Groep van gebouwen

D. Groep van gebouwen met gebruik van deelverenigingen van mede-eigenaars

E. Fusie van gebouwen

F. Uitsluiting toepassingsgebied

IV. Privé- en gemeenschappelijke delen

A. Beschrijving

B. Exclusieve gebruiksrechten

V. Aandelen

VI. Vereniging van mede-eigenaars

A. Kwalitatief en extra lidmaatschap

B. Aansprakelijkheid

VII. Algemene vergadering

A. Bijeenroeping

B. Organisatie

C. Bevoegdheid

D. Meerderheden

E. Deelname aan de stemming

F. Notulen

VIII. Syndicus

A. Aanstelling

B. Syndicuscontract

C. Duur van het mandaat

D. Bekendmaking aanstelling

E. Uitbreiding taken

F. Tegenstrijdige belangenregeling

G. Initiatiefrecht

H. Rekening, verantwoording en décharge

I. Aansprakelijkheid

J. Beëindiging

K. Afloop mandaat zonder nieuwe aanstelling

L. Vervanging door een voorlopig syndicus

M. Teruggave documenten

IX. Raad van mede-eigendom

X. Commissaris van de rekeningen

XI. Bijdrageplicht van de mede-eigenaars

A. Begroting en voorschotbijdragen

B. Goedkeuring van de eindafrekeningen en invordering van de bijdragen

C. Door een mede-eigenaar aan gemene delen gemaakte en voorgeschoten kosten

D. Bevrijdende verjaring

E. Faillissement

F. Vruchtgebruiker en blote eigenaar

XII. Procesrechtelijke vraagstukken

A. Vereniging van mede-eigenaars

1° Achterstallige bijdragen

2° Naleving van het reglement van mede-eigendom en van orde

a) Op-, aan- of bijbouw en andere wederrechtelijke werken

b) Bestemming

c) Stijl en harmonie

3° Zakelijke en persoonlijke vorderingen

4° Huurder

B. Syndicus

C. Mede-eigenaar

1° Naleving van het reglement van mede-eigendom en van orde

2° Nietigverklaring van besluiten van de algemene vergadering

3° Vervangende machtiging tot uitvoering van werken aan gemene delen

4° Wijziging van de verdeling van aandelen en lasten

5° Misbruik van minderheid

D. Beperkt zakelijk gerechtigden

E. Rechterlijke bevoegdheid

XIII. Overdracht van een appartement, informatierechten en -plichten, tweemomentenleer, verrekening van schulden

Bronvermeldingen:

• R. Timmermans, Handboek appartementsrecht. Commentaar op de wet van 2 juni 2010, Mechelen, Kluwer, 2010;

• H. De Loose, Contentieux inzake appartementsmede-eigendom, Gent, Story Publishers, 2011;

• C. Moeykens, H. De Loose, R. Pintelon en C. Rommelaere, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 2011;

• C. Lambermont, D. Mercken en T. Mercken, L’assemblée générale des copropriétaires, Luik, Edipro, 2011;

• R. Timmermans, Praktische gids voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 2013.

• R. Timmermans, De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 in Nieuwe wetgeving, Mechelen, Kluwer, 2010;

• R. Timmermans, La réforme de 2010 sur la copropriété par appartements in Lois actuelles, Mechelen, Kluwer, 2010.

• V. Sagaert en A.L. Verbeke (eds.), Het nieuwe appartementsrecht, Brugge,die Keure, 2010;

• I. Durant, P. Lecocq en C. Mostin (eds.), La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Brussel, la Charte, 2010;

• L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier, Jurim Pratique 2011/1-2, Brussel, Larcier, 2011;

• P. Van Den Eynde (ed.), La pratique notariale de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2012; N. Carette (ed.), Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 2013.

• M.E. Storme, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht), Mariakerke, 2013, 13, 2o.

• J. Verstappen, «Wie kan er bij verkoop op beslag een basisakte opmaken?», T.App. 1997/4, 12, Not.Fisc.M., 1998, 47;

• R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, 46.

• R. Jansen en A. Michielsens, Notarieel executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 117, nr. 148.

• Cass. 16 april 2009, T.Not. 2010, 625.

• R. Timmermans, «Nieuwe ontwikkelingen bij appartementseigendom: enkele aandachtspunten voor de notaris», T.Not. 2012, p. 638, nr. 5.

• Rb. Leuven 25 november 2008, T.App. 2009, 702;

• Rb. Leuven 11 mei 2011, T.App. 2012, 882;

• Rb. Mechelen 27 februari 2012, T.App. 2012, 884;

• Vred. Veurne 5 juni 2003, T.App. 2003, 313; Vred. Brasschaat 29 juni 2004, T.App. 2005, 378.

• R. Timmermans, «De bijdrage van de bouwpromotor in de exploitatiekosten van een flatgebouw en de adviesplicht van de notaris bij de redactie van de splitsingsakte», T.App. 2005/2, 1.

• Vred. Halle 8 oktober 2008, NJW 2010, 115, noot RS;

• Vred. Nieuwpoort 8 november 2011, T.App. 2012, 888;

• Vred. Halle 26 september 2012, T.App. 2013, 930;

• Vred. Brugge 2 mei 2013, T.App. 2013, 954.

• Rb. Gent 4 juni 2013, TBO 2013, 138.

• R. Timmermans, «Coördinatieverplichting statuten appartementsgebouw andermaal verlengd», T.Not. 2013, 552; N. Carette, «Termijn voor verplichte coördinatie van akten van appartementsmede-eigendom verlengd», RW 2013-14, 402.

• T.App. 2013/4, noot R. Timmermans, «Diskwalificatie van appartementseigendom in opstal: pijnlijk ontwaken uit een lange winterslaap».

• J. Kokelenberg, V. Sagaert, T. Van Sinay en R. Jansen, «Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)», TPR 2009, p. 1233, nr. 91,

• Hof van Beroep te Gent 25 april 2007, T.App. 2008, 583

• Cass. 3 april 2009, TBBR 2010, 505, noot S. Mosselmans, «Etagegebouwen: opstal versus gedwongen mede-eigendom».

• R. Timmermans, «Is opstal een geldig surrogaat voor splitsing van etagegebouwen in appartementseigendom?» T.App. 2008/1, 3.

• V. Sagaert, «Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht» in Goederenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2009, p. 40, nr. 44.

• H. Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, p. 229, nr. 226.

• R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, 2010, p. 69, nr. 50.

• G. Verdoes Kleijn, «Goederenrechtelijke problemen uit de praktijk. Parkeervakken als appartementsrecht» in Naar een vernieuwd appartementsrecht, ’s-Gravenhage, KNB Kon. Vermande, 1997, p. 62, nr. 5.3.1.

• Asser-Mijnssen-Van Velten-Bartels, Zakenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, p. 407, nr. 355; N. Vegter, De vereniging van eigenaars, Den Haag, BJU, 2012, 20.

• Cass. 13 september 2013, C.12.0422.F en C.12.0606.F, onuitg.

• Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, RW, 1988-89, 572.

• Rb. Dinant 28 oktober 2009, T.App. 2010, 756.

• H. Casman en C. Van Vliet, «Bijzondere onverdeeldheden», Not.Fisc.M. 1996, p. 3, nr. 2.

• H. Casman, «Notariële creativiteit» in Zekerheid voor de toekomst. Sécurité pour l’avenir, Verslagboek Notarieel Congres 2009, Brussel, Larcier, 2009, p. 77, § 4.

• T.App. 2004, 360, noot R. Timmermans, «Ondersplitsing van een groep van gebouwen niet meer toegestaan», TBO 2004, 140, RW 2005-06, 142, T.Not. 2005, 181, Not.Fisc.M. 2005, 144, JT 2005, 482.

• M. Plessers, «Les associations partielles» in I. Durant, P. Lecocq en C. Mostin (eds.), La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Brussel, la Charte, 2010, 86.

• V. Sagaert, «Kroniek privaat vastgoedrecht, met inbegrip van de nieuwe appartementswet (2009-2010)» in Goederenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2011, 1225;

• P. Lecocq, S. Boufflette en A. Salve, «Droit des biens: propriété et copropriété» in Chroniques notariales, Brussel, Larcier, 2011, 74.

• V. Sagaert, «De statuten en het toepassingsgebied onder de nieuwe appartementswet» in V. Sagaert en A.L. Verbeke (eds.), Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de hervorming door de wet van 2 juni 2010, Brugge, die Keure, 2010, 10; V.

• Sagaert en A. Lemmerling, «Enkele ervaringen met de nieuwe Appartementswet: een aantal notariële pijnpunten» in Notariële actualiteit 2010-2011, Gent, Larcier, 2011, 43.

• C. Mostin, «La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010», JT 2011, p. 19, nr. 9.

• R. Timmermans, «Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010», T.App. 2010/3, 5;

• V. Simonart, «Les associations partielles» in L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété pour les praticiens de l’immobilier, Jurim pratique 2011/1-2, Brussel, Larcier, 2011, p. 38, nr. 13;

• A. Wylleman, «Deelverenigingen: opportuniteit en toepassing» in N. Carette (ed.), Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 2013, 109.

• R. Timmermans, «Vernieuwde appartementswet», NJW 2010, 434.

• P. Lecocq, S. Boufflette en A. Salve, «Droit des biens: propriété et copropriété» in Chroniques notariales, Brussel, Larcier, 2011, vol. 54, 75.

• Vred. Veurne 16 december 2010, T.App. 2012, 902.

• R. Timmermans, «Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de vernieuwde Appartementswet van 2 juni 2010», T.App. 2010/3.

• P. Lecocq, «Les associations de copropriétaires: des personnes morales particulières» in La copropriété par appartements – deux ans après la réforme, Luik, Anthemis, 2012, 55.

• Vred. Genk 30 maart 2012, T.App. 2013, 918.

• C. Mostin en J.-F. Taymans, «Le régime d’exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété forcée» in Jurim pratique, Les divisions d’immeubles dans les régions wallonne et bruxelloise, Brussel, Larcier, 2008, 103 e.v.

• Cass. 1 april 2010, T.App. 2010, 787.

• M. Vileyn, «Het appartementsrecht en de mede-eigendom», TPR 1983, p. 29, nr. 27.

• Vred. Brussel 24 december 2009, T.App. 2010, 760.

• Rb. Hasselt, 7 februari 2011, T.App. 2011, 832.

• Vred. Veurne 13 januari 2011, T.App. 2011, 826.

• R. Timmermans, Aandelen in appartementseigendom, Mechelen, Kluwer, 2002, 8.

• J. Gerbaud en J.-P. Vergauwe, Het gemotiveerde verslag van de landmeter-expert, Mechelen, Kluwer, 2011; X, «Le géomètre-expert et la copropriété», T.App. 2012/4, 22.

• M. Declercq en C. Callaerts, «Appartementsmede-eigendom. De wet van 2 juni 2010 in clausules gegoten», TBO 2011, 4.

• Vred. Genk 22 maart 2011, T.Vred. 2013, 66, noot A. Salve, «Petit rappel de droit transitoire. Application dans le temps de la loi du 2 juin 2010 modifiant le droit de la copropriété par appartements».

• J.-M. Roux, «Les contrats jumelés en copropriété immobilière», IRC april 2013, 23, a, met verwijzing naar Cass.fr., 12 februari 1997, Bull.civ. 1997, III, 33; Cass.fr. 21 juli 1999, RDI, nr. 1999, 683.

• H. Vandenberge en S. Snaet, Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Zakenrecht, Boek III, Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story Scientia, 1997, p. 154, nr. 68.

• Vred. Genk 21 mei 2011 en Vred. Genk 12 juli 2011, T.Huur 2013, 150, noot R. Timmermans, «Het kwalitatief lidmaatschap van een aan een vereniging van mede-eigenaars gelieerde winkeliersvereniging».

• T.App. 2011, 804, noot R. Timmermans, «Toerekening aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken aan een appartementsgebouw: niet noodzakelijk de fout van de syndicus».

• JT 2010, 438, conclusie advocaat-generaal Th. Werquin.

• N. Estienne, «La responsabilité du fait des choses: quelques développements récents», JT 2010, 771.

• Rb. Antwerpen 9 november 2010, TBO 2011, 32.

• O. Jauniaux, «Copropriété et responsabilité civile», JT 2011, p. 459, nrs. 10 e.v.

• P. Lecocq, «La loi du 2 juin 2010 et les qualités de l’association des copropriétaires: délicates nuances entre procédure et fond», Rev.dr.ULg 2011, 564.

• Luik 27 juni 2011, RGAR 2011, nr. 14802, Rev.dr.ULg 2011, 554.

• Rb. Brussel 13 oktober 2011, T.App. 2012, 867.

• Vred. Etterbeek 21 juni 2010, T.Vred. 2013, 51.

• Vred. Brugge 31 december 2010, T.App. 2011, 836.

• Cass. 6 februari 2009, T.Not. 2011, 554.

• Vred. Genk 27 april 2010, T.App. 2010, 795.

• Vred. Sint-Truiden 24 januari 2012, TBO 2013, 45.

• Vred. Etterbeek 7 maart 2011, T.Vred. 2013, 73, noot C. Mostin, «Action en annulation: irrégularité et préjudice».

• Vred Brugge 8 maart 2013, T.App. 2013/4.

• Vred. Nieuwpoort 29 juni 2010, T.App. 2012, 898.

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 31 mei 2012, T.App. 2013, 937.

• Vred. Brugge 12 september 2008, T.App. 2010, 743;

• Vred. Brugge 9 oktober 2009, T.App. 2010, 747, noot R. Timmermans, «Het verval, de renovatie, de sloop en de wederopbouw van een appartementsgebouw»;

• S. Snaet en M.-A. Vreven, «Appartementsmede-eigendom: nieuwbouwprojecten en renovatie van appartementsgebouwen» in N. Carette (ed.), Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 2013, 174.

• M. Wahl, «L’assemblée générale des copropriétaires», T.App. 2011/1, p. 13, 7.

• Vred. Sint-Pieters-Woluwe 4 maart 2013, T.App. 2013, 947.

• Vred. Veurne 6 augustus 2013, T.App. 2013/4.

• Vred. Etterbeek 20 december 2012, T.App. 2013, 941.

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 2 mei 2012, T.App. 2013, 945.

• Vred. Grimbergen 4 juli 2012, T.App. 2013, 938, noot R. Timmermans, «Op de algemene vergadering handgeschreven en naderhand uitgetikte notulen: hoe betrouwbaar is namaak?».

• Antwerpen 22 september 2010, T.App. 2011, 856.

• Vred. Sint-Jans-Molenbeek 22 december 2009, T.App. 2011, 837; Vred. Anderlecht 27 oktober 2010, T.App. 2011, 849.

• Vred. Brussel 24 juni 2010, T.App. 2011, 809;

• Vred. Houthalen 30 september 2010, T.App. 2011, 842;

• Vred. Tongeren 9 februari 2011, T.App. 2011, 848;

• Vred. Brugge 10 juni 2011, T.App. 2011, 850;

• Vred. Genk 1 september 2011, T.App. 2011, 844.

• M.-Ph. Tordoir, «Le contrat de syndic. Partie 2. Questions liées à la formation du contrat de syndic», T.App. 2007/1, 7.

• V. Sagaert, «De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2002», RW 2010-11, p. 188, nr. 31.

• Vred. Mechelen 6 juni 2012, AR 11A5 en AR 12A380, onuitg.

• I. Durant en O. Jauniaux, «Le syndic version 2010» in I. Durant, P. Lecocq en C. Mostin (eds.), La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Brussel, la Charte, 2010, p. 152, nr. 4;

• C. Mostin, «Les nouveaux défis de la gestion des immeubles en copropriété» in L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier, Jurim pratique 2011/1-2, Brussel, Larcier, 2011, 166.

• Rb. Brussel 27 september 2012, T.App. 2013, 926.

• Vred. Herentals 22 mei 2012, T.App. 2013, 936.

• Vred. Brugge 4 oktober 2013, TGR 2013, 8.

• I. Durant, «La réforme organique des associations des copropriétaires. Premier commentaire des articles 7 à 12 du projet de la loi du 16 juillet 2009» in P. Lecocq (ed.), Copropriété, CUP, 113, Luik/Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 109, nr. 55.

• M. Wahl, «La comptabilité des copropriétés: l’arrêté royal du 12 juillet 2012», Comptabilité et fiscalité pratiques 2013, 34; E. Causin, «Le nouveau droit comptable des copropriétés», T.App. 2013/4.

•  Vred. Gent 2 januari 2012, TGR 2013, 120.

• Vred. Roeselare 15 mei 2008, T.App. 2010, 781.

• Vred. Halle 27 maart 2013, T.App. 2013, 968.

• Timmermans, Praktische gids voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 2012, 391 e.v.

• Rb. Leuven 7 maart 2008, T.App. 2010, 765.

• Luik 27 mei 2010, Rec.gén.enr.not., 2011, 282; Luik 28 maart 2011, Rec.gén.enr.not., 2011, 287.

• Rb. Gent (Kort Ged.) 30 januari 2012, T.App. 2013, 916.

• Mostin, «Compétence, pouvoirs du syndic et syndic nommé par le juge» in P. Lecocq (ed.), La copropriété par appartements – deux ans après la réforme, Luik, Anthemis, 2012, p. 79, nr. 28.

• Cass. 10 november 2011, RW 2012-13, 501, noot B. Van Den Bergh, «De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber», TBO 2012, 111, TBBR 2013, 31, noot J. del Corral, «De syndicus en de tegenvordering: wat mag en wat kan?».

• Rb. Veurne 1 juni 2012, T.Huur 2013/4.

• Rb. Brussel 21 februari 2011, T.App. 2012, 870.

• R. Timmermans, «Décharge en ontslag van aansprakelijkheid van de syndicus», T.App. 2005/2, 12-13.

• G. Gil, «Le quitus au syndic», Actualité juridique droit immobilier 2012, 16.

• Vred. Veurne 17 december 2009, T.App. 2010, 773.

• Vred. Anderlecht 18 maart 2010, T.App. 2013, 923.

• Gent 3 december 2009, T.App. 2011, 804, noot R. Timmermans, «Toerekening aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken aan een appartementsgebouw: niet steeds de fout van de syndicus».

• I. Durant en F. Loosen, «La responsabilité civile du syndic pour fautes de gestion» in P. Lecocq (ed.), La copropriété par appartements – deux ans après la réforme, Luik, Anthemis, 2012, p. 255, nr. 43.

• Cass. 21 oktober 2010, T.App. 2011, 801, TBO 2011, 100;

• Vred. Fontaine l’Eveque 26 juli 2010, T.Vred. 2013, 56;

• Vred. Charleroi 23 april 2012, T.App. 2012, 911.

• Rb. Turnhout 22 april 2013, T.App. 2013, 953.

• Gent 8 september 2010, T.App. 2011, 812.

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 13 april 2011, T.App. 2012, 868.

• Rb. Brussel 7 oktober 2010, T.App. 2011, 805.

• R. Timmermans, «Feitelijk syndicus in rechte vleugellam», T.App. 2009/4, 17.

• Vred. Verviers 17 februari 2012, T.App. 2012, 885.

• Vred. Schaarbeek 24 mei 2011, T.App. 2011, 841.

•  D. Scheers, «Procedures binnen en buiten de vereniging van mede-eigenaars» in N. Carette (ed.), Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 2013, p. 206, nr. 42.

• Vred. Turnhout 16 november 2009, T.App. 2010, 745.

• Vred. Ukkel 25 november 2010, T.App. 2011, 829.

• Vred. Doornik 7 oktober 2009, T.App. 2011, 811.

• Vred. Etterbeek 26 december 2011, T.App. 2012, 887.

• R. Timmermans, «Het bewind van de syndicus bewindvoerder bij appartementseigendom», T.App. 2011/4, 3.

• Vred. Ninove 2 juni 2010, T.App. 2011, 802.

• Rb. Tongeren 24 december 2012, T.App. 2013, 944.

• Vred. Maaseik 27 mei 2011, T.App. 2011, 846.

• Rb. Tongeren 24 december 2012, T.App. 2013, 944.

• Vred. Brugge 10 juni 2011, T.App. 2011, 850;

• Vred. Borgloon 6 september 2011, T.App. 2011, 840.

• Vred. Seneffe 24 april 2012, T.App. 2013, 925.

• Vred. Waver 1 maart 2011, T.App. 2011, 821; 

• Vred. Brugge 18 december 2009, T.App. 2010, 791.

• Vred. Sint-Truiden 24 januari 2012, T.App. 2013, 934, RW 2013-14, 634.

• P. Lecocq, S. Boufflette en A. Salve, «Droit des biens: propriété et copropriété» in Chroniques notariales, Brussel, Larcier, 2011, p. 88, nr. 36.

• L. Hermant en J. Lecler, «Une nouvelle loi sur la copropriété: qui, quoi, pourquoi et comment? Entre réforme salutaire et occasion manquée» in L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété forcée pour les praticiens du droit immobilier, Brussel, Larcier, 2011, p. 19, nr. 3, a.

• Vred. Turnhout 21 september 2012, T.App. 2013, 924.

• D. Meulemans, «De commissaris van de rekeningen» in Tien jaar toepassing van de Wet op de appartementsmede-eigendom: een stand van zaken, Zemst-Nieuwpoort, 2005, p. 3, § 2.

• R. Timmermans, «De raad van beheer en de commissaris van de vereniging van mede-eigenaars» in Onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, XIV.Y, p. 64, nr. 3.

• V. Defraiteur, «Le commissaire aux comptes dans les copropriétés», T.App. 2012/3, 3

• GwH 15 december 2011, nr. 187/2011, T.App. 2012, 860.

• Vred. Nieuwpoort 13 maart 2012, T.App. 2013, 931.

• Rb. Brugge 14 december 2011, T.Huur, 2012, 134; Vred. Elsene 28 april 2009, T.App. 2010, 774;

• Vred. Brussel 6 november 2009, T.App. 2011, 827;

• Vred. Schaarbeek 18 november 2009, T.App. 2010, 752;

• Vred. Veurne 29 april 2010, T.App. 2010, 797;

• Vred. Etterbeek 30 december 2010, T.App. 2012, 889;

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 11 mei 2011, T.App. 2012, 875;

• Vred. Braine-l’Alleud 7 januari 2013, T.App. 2013, 943.

• Vred. Etterbeek 30 december 2010, T.App. 2012, 889.

• Vred. Veurne 29 april 2010, T.App. 2010, 797.

• Rb. Oudenaarde 12 september 2012, T.App. 2013, 933.

• Vred. Sint-Truiden 9 oktober 2012, RW 2013-14, 114.

• Vred. Veurne 21 april 2011, T.App. 2013, 942.

• Vred. Anderlecht 9 februari 2011, T.App. 2011, 835.

• Vred. Sint-Pieters-Woluwe 17 oktober 2008, T.App. 2010, 784.

• Vred. Antwerpen 29 oktober 2009, T.App. 2010, 749.

• Vred. Brussel 16 januari 2009, T.App. 2010, 753.

• Rb. Brussel 16 april 2013, T.App. 2013/4.

• Rb. Brussel 8 oktober 2009, T.App. 2010, 782;

• Vred. Veurne 8 januari 2013, T.App. 2013, 948.

• Rb. Brussel 8 oktober 2009, RJI 2011, 79.

• Vred. Mechelen 25 januari 2012, T.App. 2012, 912.

• GwH 13 januari 2011, nr. 6/2011, T.App. 2011, 839, NJW 2011, 334, noot C.L., RW 2011-12, 684, noot S. Bouly, «Time flies ... ook voor de syndicus bij het invorderen van schulden met betrekking tot de gemeenschappelijke lasten bij mede-eigendom».

• A. Van Oevelen, «De bijdragen van de mede-eigenaars van een appartementsgebouw in de gemeenschappelijke lasten en de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht», RW 1991-92, p. 278-279, nr. 11;

• A. Van Oevelen, «Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht», RW 2000-01, p. 1439, nr. 14.

• F. Loosen, «L’application de l’article 2277 du Code civil au recouvrement des charges de copropriété: commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionelle du 13 janvier 2011», T.App. 2011/4, 9.

• F. Loosen, o.c., T.App. 2011/4, 16; A. Salve, «Les charges communes, entre prise de bec et prise de tête dans la copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis» in P. Lecocq (ed.), La copropriété par appartements – deux ans après la réforme, Luik, Anthemis, 2012, p. 192-193, nr. 33.

• C. Mostin, «L’amélioration de quelques outils juridiques nécessaires au fonctionnement des associations des copropriétaires» in J.-P. Lannoy en C. Mostin (eds.), De la prévention à la résolution des conflits en copropriété, Brussel, Larcier, 2013, 256.

• Cass.fr. 22 mei 1968, Bull.civ., 1968, III, nr. 236;

• Cass.fr. 11 december 1996, Bull.civ., 1996, III, nr. 237;

• Cass.fr. 17 november 1999, Bull.civ., 1999, III, nr. 218;

• Cass.fr. 6 februari 2002, Bull.civ., 2002, III, nr. 30);

• C. Atias, Guide des charges de copropriété, Edilex, 2006, p. 763, nr. 272;

• J. Lafond en J.-M. Roux, Code de la copropriété, Parijs, LexisNexis, 2013, p. 126, nr. 70.

• Kh. Antwerpen 14 april 2010, T.App. 2011, 822;

• Kh. Antwerpen 7 maart 2012, T.App. 2013, 932.

• M. Wahl, «Le lot en usufruit», T.App. 2006/4, 2.

• Vred. Brussel 31 maart 2010, T.App. 2010, 794.

• Rb. Brussel 29 april 2010, T.App. 2010, 796.

• Rb. Brussel 28 juni 2012, T.App. 2013, 919.

• P. Lecocq, La copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis: aperçu après la réforme du 2 juin 2010 in Rép.not., Tome VI, Livre I, Brussel, Larcier, 2011, p. 32, nr. 34.

• Vred. Waver 12 maart 2013, T.App. 2013, 949.

• Rb. Brugge 19 januari 2011, T.App. 2013, 920.

• Vred. Veurne 5 februari 2013, T.App. 2013, 966.

• Rb. Antwerpen 15 december 2009, Elem. Rechtspraak 2010, 487.

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 20 mei 2009, T.App. 2010, 769.

• Vred. Gent 11 december 2012, T.App. 2013/4.

• Brussel 15 november 2011, T.App. 2012, 906.

• M.M. Van Rossum en R.F.H. Mertens, «Uitleg van leverings- en vestigingsakten van de splitsingsakte van een appartementsrecht: enkele kanttekeningen», TBO 2013, p. 657, nr. 1.

• P. Lecocq, S. Boufflette en A. Salve, «Droit des biens: propriété et copropriété» in Chroniques notariales, Brussel, Larcier, 2011, vol. 54, p. 81, nr. 33.

• Vred. Gent 27 november 2012, T.Huur 2013, 47. In een soortgelijk geschil kwam de vrederechter te Mechelen tot een tegengestelde conclusie: Vred. Mechelen 18 maart 2009, T.App. 2009, 725.

• Rb. Brussel 9 april 2009, T.App. 2010, 744.

• Vred. Brugge 28 november 2010, T.App. 2011, 818; in de mate dat het beding breder wordt geformuleerd en ook toepasselijk wordt verklaard op privégedeelten, moet het vanzelfsprekend ook op privéterrein worden nagekomen.

• Vred. Sint-Truiden 7 februari 2012, T.App. 2013/4;

• Rb. Brugge 8 februari 2013, T.App. 2013/4, noot R. Timmermans, «Actio negatoria en confessoria bij appartementsgebouwen: eenvoudig ontkennen of erkennen van een servitudetitel volstaat niet altijd».

• V. Sagaert, «De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010», RW 2010-11, p. 91, nr. 41; C. Mostin, «La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010», JT 2011, p. 28, nr. 71.

• B. Van Baeveghem, «U heeft meer buren dan u denkt: het begrip «nabuurschap» onder de loep», RABG 2011, p. 739, nr. 4;

• P. Lecocq, «Copropriété et troubles de voisinage» in S. Boufflette en P. Lecocq, Copropriété et voisinage, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2012, Brugge, die Keure, 2012, 13.

• Gent 12 januari 2012, NJW 2012, 679, noot J.d.C., «Ontvankelijkheid en eigendomsvordering uitgaande van een mede-eigenaar».

• Kh. Hasselt 23 september 2010, T.App. 2011, 820.

• R. Timmermans, «Actiemogelijkheden van de vereniging van mede-eigenaars tegen wederrechtelijk of laakbaar gedrag van de huurder», T.Huur 2012, 101.

• Vred. Ukkel 24 maart 2010, T.App. 2011, 825.

• Vred. Brussel 21 juni 2011, T.App. 2011, 853.

• Vred. Mechelen 27 juli 2011, T.Huur 2012, 141.

• J. Kokelenberg, V. Sagaert, T. Van Sinay en R. Jansen, «Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)», TPR 2009, p. 1303-1306, nrs. 175-181.

• Vred. Etterbeek 17 juni 2011, T.Vred. 2013, 76.

• Cass. 24 april 2013, T.App. 2013/3, 3, noot R. Timmermans, «Concurrerende procesbekwaamheid vereniging van mede-eigenaars en individuele appartementseigenaars: Cassatie zet de puntjes op de «i»».

• Vred. Veurne 16 december 2010, T.App. 2011, 824.

• Rb. Brussel (Kort Ged.) 26 juli 2011, T.App. 2012, 871.

• Vred. Veurne 12 februari 2013, T.App. 2013, 969.

• Cass. 18 februari 2010, T.App. 2010, 788, TBO 2010, 26; Vred. Etterbeek 20 december 2012, T.App. 2013, 939.

• Vred. Gent 2 januari 2012, TGR 2013, 185.

• Rb. Namen 24 september 2012, T.App. 2012, 909.

• Vred. Waver 31 januari 2012, T.App. 2012, 895.

• Vred. Lier 8 juni 2010, T.App. 2011, 806, noot R. Timmermans, «De moeizame weg voor personen met een handicap in flatgebouwen».

• Vred. Oostende 5 juli 2011, T.App. 2012, 872.

• Vred. Vorst 15 december 2011, T.App. 2012, 879.

• Rb. Leuven 27 maart 2013, T.App. 2013, 967.

• Vred. Brugge 19 september 2011, T.App. 2013, 922.

• Vred. Elsene 5 januari 2010, T.App. 2010, 762.

• Vred. Veurne 21 april 2011, T.App. 2013, 942.

• Vred. Eupen 1 februari 2012, T.Vred. 2012, 44.

• Rb. Brussel 25 november 2011, T.App. 2012, 869.

• Vred. Brugge 4 oktober 2012, TGR 2013, 8.

• Vred. Sint-Joost-ten-Node 31 mei 2012, T.App. 2013, 937.

• Vred. Leuven 17 september 2009, T.App. 2010, 751.

• Vred. Antwerpen 25 mei 2009, T.App. 2010, 741.

• Cass. 4 februari 2002, RW 2003-04, 381.

• Cass. 4 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 208; contra: Vred. Gent 2 januari 2012, TGR 2013, 185.

• Vred. Etterbeek 21 november 2011, T.App. 2012, 897.

• Cass. 5 januari 2012, T.App. 2012, 890.

• Rb. Oudenaarde 12 september 2012, T.App. 2013, 933.

• Cass. 3 april 2009, RW 2009-10, 800, noot V. Sagaert, NJW 2009, 453, noot R. Timmermans, TBO, 2009, 215.

• Vred. Waver 30 maart 2009, T.App. 2010, 754.

• Vred. Leuven 13 maart 2012, T.App. 2012, 892.

• E. Swaenepoel, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 163, nr. 264.

• Vred. Brugge 23 maart 2007, AR 05A799, onuitg.;

• Vred. Zomergem 12 december 2008, T.Vred. 2011, 310, noot P. Lecocq; .

• Vred. Waregem 4 december 2012, TGR 2013, 100.

• Rb. Oudenaarde 12 september 2012, T.App. 2011, 933.

• Rb. Brussel 4 februari 2009, T.App. 2010, 768.

• Vred. Etterbeek 21 november 2011, T.App. 2012, 89.

• R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, 570; 

• Rb. Antwerpen 11oktober 2011, TBO 2012, 129.

• Rb. Nijvel 29 november 2011, T.App. 2013, 927; middel ambtshalve opgeworpen door Vred. Waver 2 maart 2011, RJI 2011, 314.

• Rb. Kortrijk 15 november 2011, T.App. 2012, 908.

• Rb. Leuven 11 mei 2011, T.App. 2012, 882;

• Rb. Mechelen 27 februari 2012, T.App. 2012, 884;

• Rb. Gent 4 juni 2013, TBO 2013, 138.

• Vred. Charleroi 23 april 2012, T.App. 2012, 911.

• Rb. Brussel 4 mei 2006, T.App. 2012, 893.

• Kh. Dinant 25 juni 2010, RJI 2011, 370.

• Rb. Leuven 7 maart 2012, T.Huur 2012, 138, T.App. 2012, 886.

• A. Lemmerling, «De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de appartementswet» in V. Sagaert (ed.), Het nieuwe appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 93;

• P. Van Den Eynde, «La cession d’un lot privatif» in L’incidence de la nouvelle loi sur la copropriété pour les praticiens du droit immobilier, Jurim pratique 2011/1-2, Brussel, Larcier, 2011, 275;

• M. Van Molle, «La loi du 2 juin 2010 modernisant le régime de la copropriété et la problématique de la cession du lot privatif: réforme dans la continuité», T.App. 2011/2, 2;

• P. Van Den Eynde, «Transmission d’un lot privatif» in La pratique notariale de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2012, 25.

• H. Casman, «Vijf vragen over appartementsmede-eigendom en nalatenschappen» in N. Carette (ed.), Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia, 2013, 121 e.v.

• L. Vanhauwere, «Zekerheidsrechten van de mede-eigenaars bij appartementsmede-eigendom», Jura Falc. 2011-12, 605, nr. 1.1.1.

• Beslagr. Brussel 30 mei 2012, T.App. 2012, 901.
 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 24/03/2014 - 22:29
Laatst aangepast op: ma, 24/03/2014 - 22:29

Wetboek Economisch Recht: Wetsontwerp Boek X (Handelsagentuur, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies) ingediend

Publicatie
Auteur: 
Mertens D.
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1002
Samenvatting

Dea uteur bespreekt de onderdelen van boek X van het Wetboek Economisch Recht

Dit boek omvat:

• Handelsagentuur (overname oude wet)
• verkoopconcessies (overname oude wet)
• commerciële samenwerkingsovereenkomsten (aangepaste en vernieuwde wetgeving)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 24/03/2014 - 21:48
Laatst aangepast op: ma, 24/03/2014 - 21:48

De preliminaire zitting in de assisenprocedure

Publicatie
Auteur: 
Van Overbeke Steven
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
963
Samenvatting

Wettelijke bron: wet 21/12/2009 en de Stroomlijningswet van 30 juni 2000

De preliminaire zitting van het Hof van Assisen is de verplichte zitting voorafgaand aan het eigenlijk assisenproces voorgezeten door een alleensprekende voorzitter. met het oog op de vaststelling van de lijst van getuigen die tijdens het assisenproces zullen worden gehoord.

De auteur bespreekt deze procedure en voegt hieraan kritiek toe.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Bedoeling van de preliminaire zitting

III. Procedure

A. Algemeen

1° Zetel

2° Openbaarheid; debat op tegenspraak

B. De dagvaarding voor de preliminaire zitting en de neerlegging van de lijsten met de gewenste getuigen

1° Dagbepaling van en dagvaarding voor de preliminaire zitting

2° Voorleggen van de lijsten van de getuigen die de partijen wensen te horen

C. Debat

D. Het arrest van de preliminaire zitting

1° Het wijzen van een arrest

2° Het vastleggen van de lijst van getuigen

3° Andere beslissingen of procedurele verwikkelingen

4° Betekening van het arrest van de preliminaire zitting; dagvaarding van de getuigen

5° Geen rechtsmiddel; quid bij onwettigheden?

IV. Slotbeschouwingen

Bronvermeldingen

• Wet van 30 juni 2000 «tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen», BS 17 maart 2001, 8440, ». Zie over die wet o.m.: M. Preumont, «La récente réforme de la procédure devant la cour d’assises», JT 2001, 729-733.

• EHRM 27 november 2008 (Salduz t/ Turkije), Nullum Crimen 2009, 98, RW 2011-12, 157

• M. De Swaef en A. Vandeplas, «De Salduz-story: lof der redelijkheid?», RW 2011-12, 89-92; O. Michiels en A. Jacobs, «Les implications de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme sur les preuves. La jurisprudence Salduz et l’arrêt Gäfgen», JT 2011, 153-162;

• O. Michiels, «De Salduz à Brusco ou les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme sur la présence de l’avocat» in Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die Keure, 2011, 651-665;

• M. Minnaert, «Salduz: een eerste inventaris van cassatierechtspraak», Nullum Crimen 2012, 187-219).

•Taxquet, EHRM 13 januari 2009 (Taxquet t/ België), JT 2009, 284, noot J. van Meerbeeck.

• EHRM 16 november 2010 (Taxquet t/ België), JT 2011, 89, noot J. van Meerbeeck, RW 2012-13, 874 (weergave M. Merckaert)).

• E. De Bock, «Het arrest-Taxquet en de motivering van het verdict van het hof van assisen», RW 2008-09, 1272-1276;

• L. Huybrechts, «Strafrechtelijke motiveringsplicht in de branding: over de motiveringsverplichting i.v.m. feit en schuld», Nullum Crimen 2012, (108), p. 112-115, nrs. 17-29;

• J. van Meerbeeck, «La motivation en matière pénale: nul n’est censé ignorer les raisons de sa condamnation» (noot onder EHRM 10 januari 2013), JT 2013, 194-195;

R. Verstraeten en L. Gyselaers, «De grensoverschrijdende en jury-ondermijnende impact van Taxquet/België» in De Wet voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, 597-618.

• H. Angevin, La pratique de la cour d’assises, Parijs, LexisNexis, 2012, p. 442-445, nrs. 1129-1130.

• R. Verstraeten en L. Gyselaers, «De wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen» in R. Verstraeten en F. Verbruggen (eds.), Straf- en strafprocesrecht, Themis 2009-2010, vormingsonderdeel 57, Brugge, die Keure, 2010, (89), p. 89-90, nr. 2.

• K. Defoort, «De wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen: enkele veranderingen in de praktijk», T.Strafr. 2010, 17-25;

• D. Dillenbourg, «La réforme de la cour d’assises et ses incidences sur les juridictions correctionnelles», RDP 2010, 396-443;

• A. Masset en D. Vandermeersch, «La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises: première lecture critique», JT 2010, 221-232;

• (voorlopige) Omzendbrief nr. Col. 6/2010 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep van 29 april 2010 (hierna «Col. 6/2010»).

 

• A. Vandeplas, «Over getuigenverhoor in assisenzaken» (noot onder Cass. 14 juni 2000), RW 2000-01, 1307-1308.

• Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Brussel, Bruylant, 1869, III, p. 537, nr. 4966;

• P. Morlet, «La cour d’assises (première partie)» in Droit pénal et procédure pénale, (losbl.), afl. 19 (15 februari 2008), p. 19 e.v., nrs. 45 e.v.;

• S. Sasserath, «La cour d’assises» in Les Novelles, Procédure pénale, II-1, Brussel, Larcier, 1948, p. 224 e.v., nrs. 892 e.v.

• A. Vandeplas, «Discretionaire macht van de voorzitter» in Comm.Straf., p. 2, nr. 1 en p. 7, nr. 15.

• Ph. Gorlé, «La réforme: ses apports et ses questions en pratique» in A. Jacobs en A. Masset, Actualités de droit pénal, Luik, Anthemis, 2011, (157) 165.

• B. De Smet, «Keuze van woonplaats door de burgerlijke partij» in Comm.Straf., p. 2, nrs. 2-3.

• M. Rozie, «De positie van de burgerlijke partij in het hof van assisen» in Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die Keure, 2011, (765) 766; zie ook Col. 6/2010, p. 86.

 

• Cass. 9 april 2013, P.13.0585.N,

•  C. Nouguier, La cour d’assises. Traité pratique, Parijs, Cosse Marchal et Co, 1868, III, p. 250, nr. 1868.

 

• B. De Smet, Deskundigenonderzoek in strafzaken in APR, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 113, nr. 190;

• A. Vandeplas, «Over de rol van de deskundige ter terechtzitting» (noot onder Cass. 3 september 1996), RW 1996-97, 1134).

• C. De Roy, «Anonieme getuigen» in Comm.Straf., p. 7-8, nrs. 14-16.

• R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 1110, nr. 2226 en p. 1112, nr. 2232; R. Verstraeten en L. Gyselaers, o.c., in Straf- en strafprocesrecht, Themis 2009-2010, p. 104-105, nr. 24.

• A. Winants, «BIM, BAM BOM: de verhouding tussen inlichtingendiensten, politiediensten en gerechtelijke overheden: symfonie of kakofonie?» in Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die Keure, 2011, 995-1012.

• J.-F.-C. Carnot, De l’instruction criminelle, I, Brussel, P.J. De Mat, 1830, p. 77, nr. 4; Le Poittevin, Code d’instruction criminelle annoté, Parijs, I, 1911-1915, p. 54, nr. 43).

• Cass. 23 januari 2009, Arr.Cass. 2009, p. 244, nr. 61;

• Cass. 21 april 2011, Pas. 2011, p. 1116, nr. 276, conclusie advocaat-generaal T. Werquin.

• Cass. 18 februari 2003, JT 2005, 267

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 22/03/2014 - 20:39
Laatst aangepast op: za, 22/03/2014 - 20:39

Een windplan voor Vlaanderen

Titel van het boek: 
Een onderzoek naar mogelijke naar mogelijke locaties voor windturbines
Publicatie
Auteur: 
Cabooter Y
Auteur: 
Dewilde L
Auteur: 
Langhe M
Uitgever: 
Vkaamse Gewest
Samenvatting

Samenvattend eindrapport inzake het onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines. Studie uitgevoerd met steun van het Vlaamse gewest.
Integrale tekst zie downloadbare bestandsbijlage op deze pagina

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 20/03/2014 - 01:04
Laatst aangepast op: do, 20/03/2014 - 01:04

Principles of european Insurance contract law

Aangemaakt op: do, 20/03/2014 - 00:53
Laatst aangepast op: do, 20/03/2014 - 00:53
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.