-A +A

Milieuvergunningen in Vlaanderen

Publicatie
Auteur: 
Neven Wouter
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht', nr. 6. Kluwer, Antwerpen, 2002, 100 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2002
Samenvatting

Wie in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet nagaan of een milieuvergunning nodig is. Dat hangt af van het feit of het bedrrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1)

Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.
U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.
Voorwaarden

Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.
Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.
Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM (supra)

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf (externe website) is ook vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.
Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning?

Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.
Via het digitale eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.
Beroep

Als uw milieuvergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Toepasselijke wetgeving;
Indeling van hinderlijke inrichtingen in drie klassen;
Meldings- of vergunningsplicht;
Mer-rapport,
veiligheidsrapport,
tijdelijke en verplaatsbare inrichting;
Vergunningsprocedure;
Koppeling milieu- en stedenbouwkundige vergunning;
Beroepsprocedure;
Verval,
schorsing,
wijziging,
opheffing,
verlenging van een vergunning;
Geldigheidsduur van een milieuvergunning;
De verandering van een vergunde inrichting;
Wijziging van de indelingslijst;
Verval van een milieuvergunning;
Tijdelijke inrichtingen;
Inzage door derden;
De controle op de milieuvergunning.

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 19:24
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 19:24

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van politie en rijkswacht

Publicatie
Auteur: 
Verstraeten D
Auteur: 
Smits R
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Burgerlijk Recht', nr. 23. Kluwer, Mechelen, 2004, 79 p.
Jaargang: 
1997
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Algemeen:
Soorten politiediensten;
Taken van gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie bij de parketten;
Gezaghebbende overheden bij de uitoefening van de bestuurlijke en/of gerechtelijke opdrachten van gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie bij de parketten.
Wettelijke regeling aansprakelijkheid gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie bij de parketten:
Vóór de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
De Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Regeling aansprakelijkheid vóór Wet 5 augustus 1992:
Theorie van het orgaan;
Wettelijke grondslag: artikel 1382 B.W.;
Aansprakelijkheid van de bevoegde overheid:
Staat of gemeente;
Persoonlijke aansprakelijkheid van de politieambtenaar;
Verhaal van de bevoegde overheid op de politieambtenaar;
Geen aansprakelijkheid van de bevoegde overheid in het strafproces.
Regeling aansprakelijkheid sinds de Wet van 5 augustus 1992 (art. 47, 48, 49 en 50):
Wettelijke grondslag: art. 1384, lid 3 B.W.;
Gemeentepolitie en rijkswacht als aangestelden van resp. gemeente en Staat;
Aansprakelijkheid van de bevoegde overheid voor schade veroorzaakt 'in de bediening';
Welke overheid is aansprakelijk: Staat of gemeente?;
Persoonlijke aansprakelijkheid van de politieambtenaar;
Verhaal van de bevoegde overheid op de politieambtenaar;
Verbetering van de rechtstoestand van het slachtoffer en van de politieambtenaar sinds de Wet op het Politieambt.
Procedure:
Procedure bij strafrechtelijke aansprakelijkheid van de politieambtenaar;
Procedure bij de burgerlijke aansprakelijkheid van de politieambtenaar.
Door bevoegde overheid verleende rechtshulp bij aansprakelijkheid van de politieambtenaar (art. 51, 52 en 53):
Wanneer kan de politieambtenaar aanspraak maken op rechtshulp (art. 52, par. 1);
Uitsluiting en weigering van de rechtshulp (art. 52, par. 2 en 3);
Aan welke instantie komt de verlening van rechtshulp ten laste?;
Welke kosten neemt de bevoegde overheid te haren laste?
Modellen.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 19:12
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 19:12

De bouwvergunning

Publicatie
Auteur: 
Bouvé
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht', nr. 1. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1995, 92 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1995
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Hoe wordt de ruimte geordend?:
Nationaal plan en streekplan;
Gewestplan;
De gemeentelijke plannen van aanleg;
Verkavelings- en bouwplannen.
Bouw- en verkavelingsvergunning: Inleiding;
Bouwvergunning;
Verkavelingsvergunning;
Bouwovertredingen;
Enkele hete hangijzers binnen de ruimtelijke ordening.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 18:08
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 18:08

Faillissement

Publicatie
Auteur: 
Vuylsteke Trees
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Gerechtelijk Recht', nrs. 13 en 14. Kluwer, Mechelen, 2007, 201 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Delen 1 en 2

Voorwaarden voor faillietverklaring;

Vonnis van faillietverklaring;

Voorlopige ontneming van het beheer (art. 8 Faill.W.);

Organen van het faillissement;

Formaliteiten en beheer van het faillissement;

Rechtsgevolgen van het faillissement op de persoon en de goederen van de gefailleerde;

Vaststelling van het actief en het passief; Gevolgen van het faillissement op de lopende contracten;

Het lot van de arbeidsovereenkomsten;

Rechten van schuldeisers;

Gevolgen ten aanzien van de echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde;

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen;

Voortzetting van de handelsverrichtingen;

Informatieplicht van de curator;

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van een failliete vennootschap;

Vereffening en sluiting van het faillissement;

Rehabilitatie;

Faillissement van een vennootschap in vereffening;

Uitbreiding van het faillissement tot de achterman;

Beknopte bibliografie faillissementsrecht.

 

 

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 17:54
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 17:54

Arbitrage

Publicatie
Auteur: 
Storme M.E.
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2001
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Algemeen:
Voorafgaande bemerkingen;
Arbitrage en aanverwante rechtsfiguren;
De voor- en nadelen van arbitrage;
Soorten arbitrage.
Arbitrage in de rechtspraktijk:
De overeenkomst tot arbitrage
- inleiding
- geldigheidsvereisten;
De overeenkomst tot arbitrage
- vormvoorschriften en inhoud; Geschillen vatbaar voor arbitrage; Verloop van de arbitrale procedure;
De rechtsmiddelen tegen een scheidsrechterlijke uitspraak, en vordering tot vernietiging;
Tenuitvoerlegging en aanvulling van de scheidsrechterlijke uitspraak.

Rechtsleer:

• STEYAERT, J., Samenvatting van de besluiten van een enquête over de toepassing van arbitrage door ondernemingen en arbiters, Jura Falc. 1992-93, 513-515

• X., Arbitrage afgewogen. Omtrent de verwachtingen van de consument van arbitrage, Jura Falc. 1992-93, 485-547

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 17:43
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 18:59

Van depistage tot kamer voor handelsonderzoek

Publicatie
Auteur: 
Buysse
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks ‘AdvocatenPraktijk — Gerechtelijk Recht’, nr. 17. Kluwer, Mechelen, 2009, 70 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2009
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Van depistage tot kamer voor handelsonderzoek. Of 'Hoe blijf ik onopgemerkt'

Voorwoord;
Hoofdstuk 1. Wordingsgeschiedenis;
Hoofdstuk 2. Wettelijke bepalingen;
Hoofdstuk 3. Organisatie;
Hoofdstuk 4. Bevoegdheden;
Hoofdstuk 5. Procedure;
Hoofdstuk 6. De aansprakelijkheid;
Hoofdstuk 7. Proeve van ontwikkeling;
Hoofdstuk 8. Modellen;
Trefwoordenregister.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 07/02/2016 - 13:05
Laatst aangepast op: zo, 07/02/2016 - 13:05

Procedurele aspecten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden

Publicatie
Auteur: 
BAUDONCQ
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Gerechtelijk Recht', nr. 16. Kluwer, Mechelen, 2008, 92 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2008
Pagina: 
89
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Samenvatting
Inhoud:
Knelpunten inzake bevoegdheid;
Knelpunten inzake de procespartijen;
Knelpunten nopens de wijze van inleiding van de procedure;
Knelpunten inzake mogelijke vorderingen;
Knelpunten inzake de bewijslast;
Knelpunten inzake het bewijs van het bestaan van erfdienstbaarheden;
Knelpunten inzake de interpretatie van erfdienstbaarheden;
Knelpunten betreffende artikel 3 en 4 Hypotheekwet;
Knelpunten nopens de gerechtskosten;
Knelpunten inzake de uitvoerbaarheid van het vonnis.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 07/02/2016 - 12:38
Laatst aangepast op: zo, 07/02/2016 - 12:38

De overdracht onder gerechtelijk gezag

Publicatie
Auteur: 
Byttebier
Auteur: 
Gesquière
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Kluwer, Mechelen, 2010, 99 p. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2010
Samenvatting

Krachtlijnen in de reeks advocatenpraktijk

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Hoofdstuk 1.Inleiding;
Hoofdstuk 2. De 'vrijwillige' versus de 'gedwongen' overdracht onder gerechtelijk gezag;
Hoofdstuk 3. De organisatie en realisatie van de overdracht onder gerechtelijk gezag;
Hoofdstuk 4. Besluit; Trefwoordenregister.

UIttreksel WCO

Art. 59

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 07/02/2016 - 12:32
Laatst aangepast op: zo, 07/02/2016 - 12:32

De spelregels van het loonbeslag en de loonoverdracht

Publicatie
Auteur: 
Vanderschaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Gerechtelijk Recht', nr. 12. Kluwer, Antwerpen, 2000, 81 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2005
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Loonbeslag;
Loonoverdracht;
Vormen van loonoverdracht;
Procedure bij een onderhandse akte;
Procedure loonoverdracht met authentieke akte;
Procedure bij een vrijwillige overdracht;
Loondelegatie;
Elementen vatbaar voor beslag en overdracht;
Inkomstengrenzen bij beslag en overdracht;
Samenloopregels;
Specifieke gevallen van samenloop;
De evenredige verdeling;
Bijzondere situaties.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 07/02/2016 - 11:44
Laatst aangepast op: zo, 07/02/2016 - 11:44

Loonoverdracht

Publicatie
Auteur: 
Forges
Auteur: 
Vermeire
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Gerechtelijk Recht', nr. 10. Kluwer, Antwerpen, 2000, 81 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2000
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

De regels toepasselijk op de loonoverdracht:
Benadering van de loonoverdracht;
De actoren van de loonoverdracht;
De procedures.
Toepasselijke regels voor de rangregeling bij samenloop:
Problemen ingevolge het gelijktijdig in werking stellen van verscheidene technieken om het loon aan te slaan;
Regels van samenloop;
De werkgevers/gecedeerde schuldenaars en de verdeling van de gelden.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 07/02/2016 - 11:39
Laatst aangepast op: zo, 07/02/2016 - 11:39
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.