-A +A

Bewaring van documenten

Publicatie
Auteur: 
Bogaerts
Auteur: 
Cuussée
Auteur: 
Declerck
Auteur: 
Draulans
Auteur: 
Lammertjin
Auteur: 
Norman
Auteur: 
Simons
Auteur: 
Theunissen
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'Fiscale Dossiers Vandewinckele'. Kluwer, Mechelen, 2009, 71 p.
Jaargang: 
2009
Samenvatting

Bewaartermijnen en aard van de stukken:
Boekhoudwetgeving;
Directe belastingen;
Btw-wetgeving;
Douanewetgeving;
Sociale wetgeving;
Vennootschapswetgeving;
Faillissementswet.
Wijze van bewaring:
Boekhoudwetgeving;
Directe belastingen en btw.;
Douanewetgeving;
Sociale wetgeving;
Vennootschapswetgeving;
Faillissementswet.
Plaats van bewaring:
Boekhoudwetgeving;
Directe belastingen;
Btw-wetgeving;
Sociale wetgeving;
Vennootschapswetgeving.
Sancties:
Boekhoudwetgeving;
Directe belastingen;
Btw-wetgeving;
Douanewetgeving;
Sociale wetgeving;
Vennootschapswetgeving;
Faillissementswet. Conclusie.
Overzichtstabel:
Boekhoudwetgeving;
Directe belastingen;
Btw-wetgeving;
Douanewetgeving;
Sociale wetgeving;
Vennootschapswetgeving;
Faillissementswet.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 21:40
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 21:40

De Belgische reguliere politie I & II . Een dwarsdoorsnede van haar wetgeving, organisatie, taken en bevoegdheden Gerelateerde documenten

Publicatie
Auteur: 
Berckmoes
Auteur: 
De Raedt
Auteur: 
Goosens
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht', nr. 13. Kluwer, Mechelen, 2009, 109 p.
Jaargang: 
2009
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Hoofdstuk 1.
Inleiding;
Hoofdstuk 2.
Het wettelijk kader;
Hoofdstuk 3.
De organisatie van de reguliere / geïntegreerde politie;
Hoofdstuk 4.
De opdrachten van de reguliere / geïntegreerde politie;
Hoofdstuk 5.
De bevoegdheden van de reguliere / geïntegreerde politie: een algemene duiding;
Hoofdstuk 6.
Besluit; Bibliografie; Adressen; Trefwoordenregister.

Tot 1 januari 2001 kende België drie reguliere politiekorpsen:

* de gemeentepolitie, bevoegd op het grondgebied van de eigen gemeenten en belast met voornamelijk de basispolitiezorg;
* de rijkswacht, operationeel op het volledige Belgische grondgebied en bevoegd voor de totale waaieraan politiezorg, met inbegrip van de basispolitiezorg;
* de gerechtelijke politie bij de parketten, die uitsluitend gerechtelijke opdrachten uitvoerde.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 21:23
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 21:23

Natuurbehoudrecht

Titel van het boek: 
Recht en Praktijk
Publicatie
Auteur: 
Van Hoorick Geert
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Administratief en Publiek Recht', nr. 12. Kluwer, Mechelen, 2007, 60 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting

 

 

Inhoudstafel tekst: 

 Samenvatting
Inhoud:
Begrippen en situering;
Ontwikkelingen in het beleid;
Juridisch kader;
Doelstellingen, beginselen en planning van het natuurbeleid, en soorten maatregelen;
Bestuurlijke organisatie;
Zorgplicht en natuurtoets;
Bescherming van vegetatie en kleine landschapselementen;
Vrijwaring van de milieukwaliteit;
Bermbeheer;
Verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten;
Verbod op naaldbomen langsheen waterlopen;
Natuurlijke structuur;
Speciale beschermingszones (Natura 2000–netwerk);
Ramsargebieden;
Natuurreservaten;
Regionale landschappen;
Natuurrichtplannen;
Natuurinrichting;
Beheersovereenkomsten;
Natuurprojectovereenkomsten;
Verwerving,
onteigening,
recht van voorkoop en vervreemding;
Toegankelijkheid;
Subsidies en fiscale voordelen;
Gedwongen aankoop en schadevergoeding;
Handhaving.

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

De 15 hoofdstukken behandelen steeds, op een systematische manier, een aparte deelthemathiek uit het natuurbehoudsrecht. De meeste aandacht gaat hierbij naar de regels inzake gebieds-, soorten en biotoopbescherming.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 21:06
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 21:06

De invulling door de Raad van State van het begrip uiterst dringende noodzakelijkheid

Publicatie
Auteur: 
Van Lommel
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2005
Samenvatting

 

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Voor bijzonder spoedeisende gevallen bestaat de procedure van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Deze procedure houdt belangrijke afwijkingen in van de gebruikelijke regels, en ze moet beperkt blijven tot de uitzonderlijke gevallen waar deze afwijkingen kunnen worden verantwoord door de bedreigde rechten en belangen.

Voor deze procedure wordt er in het bijzonder verwezen naar artikel 17, §4, van de gecoördineerde wetten en naar artikel 16 van de procedureregeling kort geding.

 

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Parlementaire voorbereidingswerken;
Rechtspraakanalyse;
Besluit;
Bibliografie.

Rechtspraak:

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 17:38
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 17:38

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Publicatie
Auteur: 
De Staercke
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht', nr. 9. Kluwer, Mechelen, 2004, 43 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2004
Samenvatting

Formele beginselen

• Legaliteitsbeginsel. Er is geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet.
• Zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming
• Motiveringsbeginsel. De overheid moet haar besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn
• Rechtszekerheidsbeginsel. De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.
• Fair-play-beginsel. De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen
• Verbod op détournement de procédure. Er mag geen lichtere procedure worden gevolgd om tot een besluit te komen, wanneer daarvoor een met meer waarborgen omklede procedure openstaat.
• Vertrouwensbeginsel. Wie op goede gronden -bijvoorbeeld na een duidelijke toezegging- erop mag vertrouwen dat de overheid een bepaald besluit neemt, heeft daar ook recht op.

Materiële beginselen

• Specialiteitsbeginsel. Een bestuursorgaan mag alleen die belangen behartigen waarvoor de betrokken wet of regeling een grondslag biedt
• Rechtszekerheidsbeginsel. De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.
• Evenredigheidsbeginsel. De overheid moet ervoor zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een overheidsbesluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit 
• Vertrouwensbeginsel (materiële rechtszekerheid). Een burger mag, onder bepaalde voorwaarden, kunnen vertrouwen op uitlatingen van een bestuursorgaan waarin dingen worden toegezegd maar die later niet nagekomen (kunnen) worden door het bestuursorgaan.
• Gelijkheidsbeginsel. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen
• Verbod van détournement de pouvoir. Een bestuursorgaan mag de hem geattribueerde of gedelegeerde bevoegdheid alleen gebruiken voor het doel waarvoor die bevoegdheid is gegeven
• De overheid mag geen zaken regelen die niet binnen haar bevoegdheid liggen of die willekeur oproepen.
 

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Inleiding:
Situering;
Begripsomschrijving;
Tot welke vormen van rechtsherstel kan een schending van een beginsel van behoorlijk bestuur aanleiding geven?
De beginselen van behoorlijk bestuur:
Het leidmotief doorheen de beginselen van behoorlijk bestuur;
Het redelijkheidsbeginsel;
Het zorgvuldigheidsbeginsel (m.i.v. de procedurele beginselen van behoorlijk bestuur).

Rechtspraak:

• Raad van State,12e Kamer – 9 juni 2009, RW 2010-2011, 25:

Samenvatting:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 13:33
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 13:33

Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen

Publicatie
Auteur: 
Coppens Alain
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks ‘AdvocatenPraktijk — Administratief en Publiek Recht’, nr. 7. Bijgewerkt tot 31 maart 2002. Kluwer, Antwerpen, 2002, 45 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2002
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:

Inleiding;
Hoofdstuk 1. Planning van de ruimtelijke ordening;
Hoofdstuk 2. Vergunningen;
Hoofdstuk 3. Handhaving van de ruimtelijke ordening;
Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen;
Bibliografie;
Trefwoordenregister.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 12:23
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 12:23

Positieve actie en positieve discriminatie in België

Publicatie
Auteur: 
De Ridder
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1999
Samenvatting

Positieve discriminatie is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen die op de arbeidsmarkt (procendtueel) ondervertegenwoordigd zijn door handicap, gender, huidskleur, afkomst, voor zover zij gelijke geschiktheid hebben ten aanzien van alle anderen met als doel om het aandeel van een de facto gediscrimneerde groep in de sector of tewerkstelling  te verhogen, waardoor de ongelijkheid wordt verminderd.

Positieve discriminatie richt zich meestal op het bevoordelen van vrouwen en allochtonen en in mindere mate op mensen met een lichamelijke handicap.

Inhoudstafel tekst: 

Begripsomschrijving.
Positieve actie en positieve discriminatie op supranationaal vlak:
Internationale rechtsregels;
Positieve actie en positieve discriminatie in Europa.
Positieve actie en positieve discriminatie in België:
Invulling van het gelijkheidsbeginsel in België - het Arbitragehof;
De wet Gelijkheid Man - Vrouw (WGMV);
Vlaamse beleidsbrieven;
Sectoraal overzicht.

Overige rechtsleer:

• DE VOS, M., Positieve actie en positieve discriminatie in het Europese en Belgische discriminatierecht
Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, 297-332

• FOUBERT, P., De juridische rechtvaardiging van positieve discriminatie

In: X., Positieve actie tussen Europese criteria en Vlaamse toepassingen, 69-85 - 2010:

inhoud:
Deel I. Het rapport:
I. CUYPERS, D., VAN VYVE, C. (Positieve actie in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges).
Deel II. Reacties op het rapport:
II. FOUBERT, P. (De juridische rechtvaardiging van positieve discriminatie)
III. AENDENBOOM, I. (Positieve actie: 'Positief' is geen probleem, 'actie' wel)
IV. TORFS, N. (Enkele bedenkingen bij aanwerving van academici)
V. VAN ACKER, A. (Genderdiversiteit in de samenstelling van adviesorganen).
Deel III. Reacties uit Nederland:
VI. VAN DEN BERGE, T. (Positieve actie in Nederland: de mogelijkheden verkend)
VII. CREMERS-HARTMAN, E. (Positieve actie als mogelijkheid en als verplichting).
Deel IV. Positieve actie in de Vlaamse administratie:
VIII. VAN DE VOORDE, M. (Indicatoren voor een rechtvaardig en gedragen beeld van positieve actie binnen het beleidsdomein werkgelegenheid)
IX. VAN DE VOORDE, M. (Het Vlaams beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit getoetst aan de rechtvaardigingsindicatoren voor een beleid van positieve actie)
X. PELSSERS, I., STEVAERT, S., RENNEBOOG, J. (Mogelijkheden voor positieve actie binnen de Vlaamse overheid)
XI. LEROY, F. (Evenredige arbeidsdeelname en positieve actie: wat doet de VDAB?).
Deel V. CUYPERS, D. (Poging tot synthese).
Editors: CUYPERS, D., VAN COTTHEM, M.

Steunpunt Gelijkekansenbeleid — Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt, Antwerpen, 2010, 276 p.


 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 12:08
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 12:08

De tuchtbeslissing in onderwijszaken

Titel van het boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht, nr. 4. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1998, 55 p.
Publicatie
Auteur: 
Delporte F
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1998
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

De vrijheid van onderwijs;
Godsdienstige en levensbeschouwelijke problemen;
De tuchtsancties en hun betwistingen;
Beroep en juridische procedures;
Modellen.

reglementering

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 11:45
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 11:45

Het georganiseerd administratief beroep

Publicatie
Auteur: 
De Roy
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2003
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Situering van het georganiseerd administratief beroep:
Administratief versus jurisdictioneel beroep;
Verschillende vormen van administratief beroep.
Het georganiseerd administratief beroep:
belang en werking:
Definitie;
Belang van het georganiseerd administratief beroep;
Werking van het georganiseerd administratief beroep;
Beroep bij de Raad van State.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 19:41
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 19:41

De betwisting van examenuitslagen

Publicatie
Auteur: 
Delporte F
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks ‘AdvocatenPraktijk – Administratief en Publiek Recht’, nr. 3
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1997
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:

Inleiding;
Hoofdstuk 1. Bevoegdheid;
Hoofdstuk 2. Gronden tot vernietiging of schorsing;
Hoofdstuk 3. De procedure voor de Raad van State in examenzaken;
Modellen;
Bibliografie;
Trefwoordenregister.


 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 19:29
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 19:29
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.