-A +A

Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit

Alternatieve naam: 
KB Centraal Register Solvabiliteit
Afkondiging: 
don, 23/03/2017
Publicatie: 
maa, 27/03/2017
Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Uittreksel uit de faillissementswet:

Art. 5. De kennisgevingen die de griffier doet krachtens deze wet geschieden bij gerechtsbrief of door de verzending van een elektronische akte.
De in deze wet bepaalde mededelingen aan en neerleggingen bij de curators, de rechter-commissarissen, de griffiers, het openbaar ministerie en de parketsecretariaten gedaan door de curators en de rechter-commissarissen, de griffiers, het openbaar ministerie en de parketsecretariaten, gebeuren via het in artikel 5/1 bedoelde register.]1

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 27/06/2017 - 15:50
Laatst aangepast op: di, 27/06/2017 - 15:50

Modelbrief uitnodiging van een minderjarige om gehoord te worden door de rechter

Alternatieve naam: 
Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek
Afkondiging: 
zat, 28/04/2018
Publicatie: 
maa, 22/05/2017

Minderjaringen van 12 jaar of ouder worden door de rechter uitgenodigd waarbij ze kunnen gebruik maken van hun hoorrecht in zaken die hen aanbelangen. De uitnodiging wordt per brief gericht aan de minderjarige op een kindvriendelijke wijze en dus in een verstaanbare taal conform het model vastgelegd in dit Koninklijk Besluit

Tekst van de wetgeving: 

Artikel 1. Het formulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vastgesteld volgens één van de als bijlage bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk wetboek wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 4. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage 1. - MODEL VAN INFORMATIEFORMULIER BEDOELD IN ARTIKEL 1004/2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK IN TE VULLEN WANNEER DIT EEN CONVOCATIEDATUM VERMELDT OM DE MINDERJARIGE TE HOREN

Beste [...](1),

Ik schrijf je deze brief omdat ik binnenkort een beslissing moet nemen in een zaak over [...](2)

Ik moet beslissingen nemen in deze rechtszaak die niet alleen een invloed hebben op jouw ouders, of andere mensen, maar ook op jou. Daarom wil ik ook graag jouw verhaal horen. Zo weet ik wat jullie belangrijk vinden. Als jij ook zo'n gesprek met mij wil, ben je welkom voor een gesprek op [...](3) om [...](4)

Als jouw zus(sen) en/of broer(s) nu ook deze brief kregen, mogen jullie samen naar de rechtbank komen. Je gesprek met de rechter gebeurt wel apart.

Dit gesprek gebeurt op een rustige plek in de rechtbank en niet in een grote rechtszaal. Het adres en een plattegrond zitten in de envelop bij deze brief. Ik bezorg je ook een briefje voor jouw school om te zeggen dat je afwezig zal zijn.

Wat is de bedoeling?

Ik wil weten wat jij belangrijk vindt. Dit wil niet zeggen dat je verplicht wordt om partij voor één van jouw ouders, of voor iemand anders te kiezen. Ik wil wel weten wat jij voelt en denkt over de situatie. Wil je dus iets kwijt? Kom dan naar dit gesprek.

Let op: ik beslis wat er gaat gebeuren. Ik hou rekening met jouw verhaal en jouw mening, maar ook met andere dingen (vb. wat zegt de wet, wat jouw ouders belangrijk vinden,...). Hierdoor kan het zijn dat mijn beslissing niet hetzelfde is als wat jij me vertelde.

Jij beslist zelf of je een gesprek met mij wil of niet.

Je bent niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan. Kruis onderaan deze brief op het invulstrookje aan wat jij hierover beslist hebt. Stuur deze brief binnen de 8 dagen naar het adres onderaan deze brief.

Hoe verloopt zo'n gesprek?

Er komt een verslag van ons gesprek. Aan het einde van het gesprek zal ik dit verslag samen met jou overlopen. Als er iets in staat wat jij niet oké vindt, mag je dat laten schrappen of verbeteren.

Het is belangrijk dat je weet dat het (verbeterde) verslag in het dossier terechtkomt. Jouw ouders en/of hun advocaten hebben het recht om dat verslag te lezen.
Wil je meer informatie?

Bij deze brief vind je een plan met uitleg hoe je de rechtbank op de dag van het gesprek kan bereiken.

Wil je meer informatie over hoe zo'n gesprek verloopt, dan kan je kijken op www.tzitemzo.be/jongeren/hoorrecht [en (andere website)]. Je kan ook gratis een jeugdadvocaat raadplegen (www.advocaat.be).

Je mag ook altijd contact opnemen met de rechtbank als je nog een vraag hebt: [...](5).
Met vriendelijke groet,
[...](6)

Rechter van de rechtbank [...](7) /Hof van beroep [...](8)
VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN AJB. Bezorg dit invulstrookje aan mij terug:
Met de post:
De griffie van de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg [...](9) /hof van beroep [...](10):
Afdeling [...](11).
Via e-mail: naar dit adres [...](12)
. . . . .
Kruis aan wat jij beslist hebt:

O Ik wil de rechter NIET spreken.
O Ik wil de rechter WEL spreken en kom naar het gesprek op xxx om xxx u.
O Ik wil de rechter WEL spreken maar kan niet op de voorgestelde datum. Ik vraag de rechter om een andere datum door te bellen naar xxx/een e-mail te sturen naar xxx.

. . . . .
Jouw naam of handtekening

----------
(1) De voornaam van het kind aanwijzen.
(2) Aanvullen met de aard van de zaak.
(3) Dag en datum vermelden.
(4) Uur vermelden.
(5) Telefoon en e-mail van de griffie of van de bevoegde griffier vermelden.
(6) De voornaam en de naam van de rechter vermelden.
(7) De bevoegde rechtbank van eerste aanleg en zijn afdeling vermelden.
(8) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.
(9) Het betrokkene arrondissement vermelden.
(10) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.
(11) De betrokkene afdeling aanwijzen.
(12) E-mail van de griffie of van de betrokkene griffier vermelden.


Art. N2. Bijlage 2. - MODEL VAN INFORMATIEFORMULIER ALS DE UITNODIGING EN DE CONVOCATIE GEBEUREN IN 2 FASEN(1)

Beste [...](2),

Ik schrijf je deze brief omdat ik binnenkort een beslissing moet nemen in een zaak over [...](3)

Ik moet beslissingen nemen in deze rechtszaak die niet alleen een invloed hebben op jouw ouders, of andere mensen, maar ook op jou. Daarom wil ik ook graag jouw verhaal horen. Zo weet ik wat jullie belangrijk vinden. Als jij ook zo'n gesprek met mij wil, ben je welkom.

Als jouw zus(sen) en/of broer(s) nu ook deze brief kregen, mogen jullie samen naar de rechtbank komen. Je gesprek met de rechter gebeurt wel apart.

Dit gesprek gebeurt op een rustige plek in de rechtbank en niet in een grote rechtszaal. Het adres en een plattegrond zitten in de envelop bij deze brief. Ik bezorg je ook een briefje voor jouw school om te zeggen dat je afwezig zal zijn.

Wat is de bedoeling?

Ik wil weten wat jij belangrijk vindt. Dit wil niet zeggen dat je verplicht wordt om partij voor één van jouw ouders, of voor iemand anders te kiezen. Ik wil wel weten wat jij voelt en denkt over de situatie. Wil je dus iets kwijt? Kom dan naar dit gesprek.

Let op: ik beslis wat er gaat gebeuren. Ik hou rekening met jouw verhaal en jouw mening, maar ook met andere dingen (vb. wat zegt de wet, wat jouw ouders belangrijk vinden,...). Hierdoor kan het zijn dat mijn beslissing niet hetzelfde is als wat jij me vertelde.

Jij beslist zelf of je een gesprek met mij wil of niet.

Je bent niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan. Kruis onderaan deze brief op het invulstrookje aan wat jij hierover beslist hebt. Stuur deze brief binnen de 8 dagen naar het adres onderaan deze brief.

Hoe verloopt zo'n gesprek?

Er komt een verslag van ons gesprek. Aan het einde van het gesprek zal ik dit verslag samen met jou overlopen. Als er iets in staat wat jij niet oké vindt, mag je dat laten schrappen of verbeteren.

Het is belangrijk dat je weet dat het (verbeterde) verslag in het dossier terechtkomt. Jouw ouders en/of hun advocaten hebben het recht om dat verslag te lezen.

Wil je meer informatie?

Bij deze brief vind je een plan met uitleg hoe je de rechtbank op de dag van het gesprek kan bereiken.

Wil je meer informatie over hoe zo'n gesprek verloopt, dan kan je kijken op www.tzitemzo.be/jongeren/hoorrecht [en (andere website)]. Je kan ook gratis een jeugdadvocaat raadplegen (www.advocaat.be).

Je mag ook altijd contact opnemen met de rechtbank als je nog een vraag hebt: [...](4).

Met vriendelijke groet,
[...](5)

Rechter van de rechtbank [...](6) /Hof van beroep [...](7)
VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN AJB. Bezorg dit invulstrookje aan mij terug:
Met de post:
De griffie van de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg [...](8) /hof van beroep [...](9):
Afdeling [...](10).
Via e-mail: naar dit adres [...](11)
. . . . .
Kruis aan wat jij beslist hebt:

O Ik wil de rechter NIET spreken.
O Ik wil de rechter WEL spreken.

. . . . . . . . . .
Jouw naam of handtekening

----------
(1) Eerst een brief met algemene uitnodiging en daarna een tweede brief met convocatiedatum.
(2) De voornaam van het kind aanwijzen.
(3) Aanvullen met de aard van de zaak.
(4) Telefoon en e-mail van de griffie of van de bevoegde griffier vermelden.
(5) De voornaam en de naam van de rechter vermelden.
(6) De bevoegde rechtbank van eerste aanleg en zijn afdeling vermelden.
(7) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.
(8) Het betrokkene arrondissement vermelden.
(9) Het rechtsgebied van het bevoegde Hof van beroep aanwijzen.
(10) De betrokkene afdeling aanwijzen.
(11) E-mail van de griffie of van de betrokkene griffier vermelden.


Art. N3. Bijlage 3. - MODEL VAN BRIEF AAN DE OUDER/OPVOEDINGSVERANTWOORDELIJKE

Om aan je ouder(s) te geven of aan diegene die voor je zorgt.

Beste ouder of opvoedingsverantwoordelijke,

Ik stuurde uw kind een uitnodigingsbrief voor een gesprek met mij. Omdat uw kind ouder is dan 12 jaar, wordt zij/hij automatisch uitgenodigd voor dit gesprek.

Kinderen hebben namelijk het recht om gehoord te worden in zaken die hen rechtstreeks aangaan.

Het geeft hen de kans om hun verhaal te kunnen doen, om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Daarom vindt het gesprek ook alleen plaats tussen de rechter en het kind. Rechters zijn opgeleid om in alle neutraliteit met kinderen en jongeren te spreken.

Het is belangrijk dat uw kind vrij kan kiezen om op deze uitnodiging al dan niet in te gaan. In de uitnodigingsbrief voor uw kind, vindt u de datum waarop de rechter uw kind kan spreken. U krijgt ook een afwezigheidsattest mee voor de school.

Vriendelijke groeten,
De rechter,

Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 25/06/2017 - 11:34
Laatst aangepast op: zo, 25/06/2017 - 11:38

Wet betreffende het Europees beschermingsbevel

Afkondiging: 
zon, 09/04/2017
Publicatie: 
don, 18/05/2017

De maatregelen ter bescherming van slachtoffers van misdrijven als huiselijk geweld en stalking opgelegd in de ene lidstaat kunnen afgedwongen in de andere lidstaat. Dit geldt ondermeer voor het contactverbod. Dit is een rechtstreeks gevolg van Richtlijn 2011/99 over het Europees beschermingsbevel. De materie werd omgezet in nationaal recht middels de wet van 9 april 2017.

De beschermde personen-slachtoffers hebben de mogelijkheid om een Europees beschermingsbevel aan te vragen in het land waar ze bescherming genieten. Dit certificaat, Europees beschermingsbevel geheten, garandeert een ononderbroken en doorlopende  bescherming doorloopt in andere EU-landen waarnaar ze reizen of verhuizen. Aldus stopt de bescherming van het slachtoffer iet aan de grens.

De bepalingen van de richtlijn zijn alleen van toepassing op de beschermingsmaatregelen die in strafzaken worden goedgekeurd. Voor de in burgerlijke zaken genomen beschermingsmaatregelen geldt Verordening 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

Het beschermingsbevel beschermt enkel slachtoffers van misdrijven en garandeert niet de maatregelen die worden opgelegd ter bescherming van getuigen.

Tenslotte weze opgemerkt dat de Belgische wetgeving enkel geldt in het kader van betrekkingen met lidstaten die Richtlijn 2011/99 hebben omgezet.

De vorm van het Europese beschermingsbevel dat ons land zal uitvaardigen, werd vastgelegd in een bijlage bij de wet. Ook het formulier dat ons land zal gebruiken om lidstaten en slachtoffers in te lichten over weigeringen tot erkenning vormt een bijlage. Daarvoor is dus geen uitvoeringsbesluit meer nodig.

De wet trad op 21/05/2017 in werking

 

Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 25/06/2017 - 11:08
Laatst aangepast op: zo, 25/06/2017 - 11:11

Dierenwelzijn een luis in de pels van de bescherming van eigendom

Publicatie
Auteur: 
Vanhellemont A
Auteur: 
Van Hoorick G
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
426
Samenvatting

De auteurs gaan dieper in op de juridische aspecten van een verbod op pelsdierhouderij. De auteurs onderzoeken of een dergelijk verbod een beperking van het eigendomsrecht uitmaakt en of hiervoor in een vergoeding moet worden voorzien. Het uitgangspunt van de bijdrage is het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2016 (nr. 2016/134) over het Waalse verbod op pelsdierhouderij. De auteurs analyseren de situatie in Nederland. Na de juridische kadering blikken de auteurs vooruit op een gelijkaardig Vlaams verbod.

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding

I de uitspraak van het grondwettelijk Hof

II pelsdierenhouderij in België

III beperking van het gebruik van het eigendomsrecht en contouren van een billijke vergoeding

IV de noodzaak van een billijke vergoeding

V gelijkheid voor de openbare lasten

VI het Nederlandse verbod op pelsdierhouderij

VII op naar een Vlaams verbod

Besluit
 

Grondwettelijk Hof (Arbitragehof), België, 20/10/2016, 134/2016, juridat

Het Grondwettelijk Hof,
wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 25/06/2017 - 09:32
Laatst aangepast op: ma, 07/08/2017 - 07:54

Tijdelijke versus definitieve overmacht

Publicatie
Auteur: 
De Potter Michaël
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/363
Pagina: 
378
Samenvatting

Een exacte definitie van het begrip overmacht wordt door de wet niet verschaft. Het begrip wordt door de rechter feitelijk ingevuld.

De auteur verwijst naar de meerderheidsvisie in rechtsleer en rechtspraak zijnde de theorie van de ontoerekenbare onmogelijkheid. Deze theorie behelst dat er van overmacht sprake is wanneer een schuldenaar zijn verbintenis onmogelijk kan uitvoeren door een wijziging van omstandigheden, buiten zijn wil om die niet aan de schuldenaar zijn toe te rekenen en dat de schuldenaar bij een tijdelijke onmogelijkheid de verbintenis verder moet uitvoeren van zodra de onmogelijkheid heeft opgehouden.tenij de uitvoering van de overeenkomst door de vertraging elke betekenis of ieder nut heeft verloren.

Deze rechtsvergelijkende bijdrage stelt de volgende zes meer concrete factoren voor om een tijdelijke overmachtssituatie van een definitieve te kunnen onderscheiden:

het voorspelbare einde van de wijziging van omstandigheden;
de feitelijke omstandigheden die de uitvoering van de verbintenis omkaderen;
de maatregelen om de gevolgen van de wijziging van omstandigheden te verhelpen;
de inspanningen vereist om de tijdelijke overmachtssituatie te overbruggen;
de uitvoeringstermijn van de door overmacht getroffen verbintenis of de ermee wederkerige verbintenis; en
de alternatieven waarover de schuldeiser beschikt.

Deze zes factoren kunnen de contractpartijen en de feitenrechters een handje helpen bij de moeilijke oefening om te bepalen of de contractpartijen omwille van overmacht tijdelijk dan wel definitief hun respectieve verbintenissen niet moeten uitvoeren zonder daarvoor contractueel aansprakelijk te zijn. De op heden vaak voorgestane vage formules voor het onderscheid tussen een tijdelijke en een definitieve overmachtssituatie krijgen met deze factoren een meer concrete invulling.

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding

I voorspelbaar einde van de wijziging van omstandigheden

II de feitelijke omstandigheden die de uitvoering van een verbintenis omkaderen

III maatregelen om de gevolgen van de wijziging van omstandigheden te verhelpen

IV spanningen vereist om de tijdelijke overmachtsituatie te overbruggen

V uitvoeringstermijn van de door overmacht getroffen verbintenis of van de ermee wederkerige verbintenis

VI alternatieven waarover de schuldeiser kan beschikken

Besluit
 

 

 

Rechtsleer:

• A. De Boeck, De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen- en contractenrecht, in A. De Boeck, S. Stijns en R. Van Ransbeeck (eds), Leerstoel professor Constant Mattheeussen, Schorsing van verbintenissen en Overeenkomsten, Die Keure, 2010, 57-87;

• D. Philippe, "La force majeure temporaire et la suspension des obligations contractuelles" in C. Delforge, S. Stijns en P. Wery (eds), Le droit des obligations dans la vie de l'entreprise-Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming, die Keure, 2017, 219-243

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 24/06/2017 - 10:19
Laatst aangepast op: za, 24/06/2017 - 10:19

Beta Wet

Alternatieve naam: 
pestwet
Afkondiging: 
din, 11/06/2002
Publicatie: 
zat, 22/06/2002

Het plagen op het werk tussen wergever en werknemers of tussen werknemers onderling is een pest.
Maar pesterijen bestaan zeker ook tussen zelfstandigen. Uit goede bron vernemen wij dat plagerijen meer verspreid zijn dan verwacht en algemeen gedacht. U dacht het terecht deze tekst is gewoon een plaagtekst, lees een tekst als beta tekst om de samenvatting te controleren die lichtgrijs en bovenaan dient te staan en loiuter dient voor de verdere ontwikkeling van deze site.

 

Tekst van de wetgeving: 

hier staat de tekst van de wetgeving die zelden wordt weergegeven maar toch af en toe. Hier staat dan in txt formaat de wetgeving in een statische vorm ipv de geconsolideerde versie die elk uur wordt bijgewerkt via een iframe.

Dit is dus nog niet de body van de bijdrage. Die komt later.

Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Het wettelijk kader

• Wet 11 juni 2002

• Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. 

• wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers Hoofdstuk Vbis voor de voor de tekst van de wet mbt pesten, geweld en ongewild seksueel gedrag  klik hier

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: vr, 16/06/2017 - 11:03
Laatst aangepast op: vr, 16/06/2017 - 11:05

beta rechtsleer

Publicatie
Auteur: 
Witteveen W.J.
Tijdschrift: 
boek (dus geen tijdschriftartikel)
Uitgever: 
Amsterdam University Press
Jaargang: 
1996
Pagina: 
1-n
ISBN nummer: 
9053562273
Samenvatting

Een nieuwe versie van het veelgeprezen boek uit 1996, waarin de auteur nog dieper ingaat op de relatie tussen jurist en maatschappij.

De geordende wereld van het recht is een verrassende inleiding tot een veelzijdig vakgebied. Drie thema's staan in dit boek centraal:

•  de taal van het recht;
• geschiedenis en functioneren van de rechtsstaat
• de kernactiviteiten van het juristenvak (als advocaat, wetgever of rechter).

Na vijf jaar is dit enthousiast ontvangen boek toe aan een tweede druk. Daarin zal het thema van de kwaliteiten die een jurist moet bezitten om zich nuttig te maken in de maatschappij prominenter worden aangezet. De discussie over dit boek (en over het eveneens bij AUP uitgegeven boek Rediscovering Fuller) leidt tot een verheldering van de stellingen over de relatie tussen recht en moraal.

De geordende wereld van het recht is niet alleen bedoeld voor (aankomende) juristen, maar voor eenieder die zich interesseert voor de geschiedenis en de achtergronden van de rechtsstaat.

De auteur Willem Wiiteveen overleed bij de ramp met vlucht MH17 bij Dontetsk.

 

Voorkant

Lees grote delen van dit boek in Google boeken

Gerelateerd
Modellen: 
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 16/06/2017 - 10:37
Laatst aangepast op: vr, 16/06/2017 - 10:50

Na twintig jaar is de Vlaamse Wooncode nog steeds in aanbouw: een overzicht van de recente wijzigingen inzake sociale huisvesting

Publicatie
Auteur: 
Hubeau B
Auteur: 
Vandromme T
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1602
Samenvatting

Het Vlaamse woonbeleid krijgt voornamelijk vorm via de «grondwet van het wonen», de Vlaamse Wooncode. Met een decreet van 14 oktober 2016 en een aantal uitvoeringsbesluiten stuurt het Vlaamse Gewest tal van instrumenten van het woonbeleid bij. In dit artikel geven de auteurs een globaal overzicht van dit wijzigingsdecreet en gaan ze dieper in op de wijzigingen aan het Vlaamse sociaal huurstelsel en het Vlaamse stelsel inzake sociale eigendomsverwerving.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Algemeen overzicht van de wijzigingen

III. Wijzigingen op het vlak van sociale huur

A. Algemeen

B. Tijdelijke sociale huurovereenkomsten

1o Het nieuwe regime van de tijdelijke sociale huurovereenkomsten

a) Situering

b) Toepassingsgebied

c) Dubbele evaluatie van de sociale huurovereenkomst

Op de opzegging wegens een te hoog inkomen bestaat een dubbele uitzondering:

1) Als het inkomen van de huurders 125% van de inkomensgrens

2) Als het inkomen van de huurders 125% van de inkomensgrens overschrijdt

d) Beroepsmogelijkheid bij de toezichthouder

2o Beoordeling vanuit het grondrecht op wonen

C. Aanpak domiciliefraude 85 en administratieve handhaving

IV. Wijzigingen op het vlak van de sociale eigendomsverwerving 95

A. Algemene situering

B. De transitie van de ondersteuning van de sociale koop naar sociale eigendomsverwerving

C. Gevolgen op het vlak van infrastructuursubsidies en bindend sociaal objectief

1o Is er sprake van «staatssteun»?

2o Infrastructuursubsidies voor gemengde sociale woonprojecten 105

3o Gewestelijke objectieven op het vlak van sociaal en bescheiden woonaanbod 109

D. Afschaffing van het kooprecht van de zittende huurder

E. De terugvordering bij uitwinning

F. De afschaffing van het recht van wederinkoop en vervanging door een schadevergoeding 124

V. Conclusie

Bronverwijzingen:

• N. Bernard, B. Hubeau en T. Vandromme, «Het grondrecht op wonen: over de (hoge) ambities van het (herziene) Europees Sociaal Handvest» in S. Van Drooghenbroeck, F. Dorssemont en G. Van Limberghen (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer – Charte Sociale Européenne, droits sociaux et droit fundamentaux au travail, Brugge-Brussel, die Keure-La Charte, 2016, p. 182, nrs. 15 e.v.

• T. Vandromme, «Heffing op krotwoningen grotendeels naar gemeenten overgeheveld», Juristenkrant 2017, afl. 343, 5

• T. Vandromme en K. Vanderbiesen, «De Vlaamse woningkwaliteitsbewaking anno 2016: na 20 jaar volledig volwassen?» in B. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Twintig jaar Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is porselein?, Brugge, die Keure, 2017, 67-125.

• B. Hubeau en T. Vandromme, «Kroniek van de sociale huisvesting (2009-2014)», RW 2015-16, p. 1044, nrs. 10 en 14.

• N. Bernard, «La réforme inachevée du bail du logement social en Région wallonne» (noot onder Vred. Grâce-Hollogne 9 oktober 2007), JLMB 2010, 1855.

• T. Vandromme en B. Hubeau, De sociale huur als instrument ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2015, p. 56, nr. 81.

• S. Winters, K. Heylen, I. Pannecoucke en P. De Decker, De Vlaamse sociale huur. Een vertaling van de recentste gegevens naar beleidsvragen, Leuven, Steunpunt Wonen, 2016, 25.

• GwH 15 maart 2007, nr. 41/2007, overweging B.6

• GwH 21 februari 2008, nr. 22/2008, overweging B.5

• GwH 3 juli 2008, nr. 98/2008, overweging B.5.

• T. Vandromme, «Begripsomschrijving» in A. Hanselaer en B. Hubeau (eds.), Sociale Huur, Brugge, die Keure, 2011, p. 30, nr. 44. Zie voor toepassingen: RvS 3 mei 2012, nr. 219.159 en Vred. Bree 30 juni 2011, Huur 2012, 39, RW 2011-12, 1267.

• CESCR, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13 december 1991, UN Doc. E/1992/23, § 11.

• COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Recommendation of the commissioner for human rights on the implementation of the right to housing, CommDH(2009)5, 10.

• P. De Decker, «Rook zonder vuur? Fragmenten van de genese van een slechte reputatie en haar gevolgen voor de sociale huursector» in J. Vranken, K. De Boyser en D. Dierckx (eds.), Armoede en Uitsluiting. Jaarboek 2004, Leuven, Acco, 2004, 207-225.

• K. Hulse en V. Milligan, «Secure occupancy: a new framework for analysing security in rental housing», Housing Studies 2014, 649.

• H. Priemus, «Growth and stagnation in social housing: what is «social» in the social rented sector?», Housing Studies 1997, 558.

• K. Scanlon, C. Whitehead en M.F. Arrigoitia, «Introduction» in K. Scanlon, C. Whitehead en M.F. Arrigoitia (eds.), Social Housing in Europe, Oxford, Wiley Blackwell, 2014, 10.

• kritische bedenking van de Vlaamse Woonraad bij het Wijzigingsdecreet: Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 103 (advies Vlaamse Woonraad).

• S. Winters, K. Heylen, I. Pannecoucke en P. De Decker, De Vlaamse sociale huur. Een vertaling van de recentste gegevens naar beleidsvragen, Leuven, Steunpunt Wonen, 2016, 18.

• T. Vandromme, «Domiciliefraude in de sociale huur» in Comm.Strafr. 2017, 22 p.

• E. Janssens, «Een eigen woning verwerven met de Vlaamse Wooncode: over sociale koopwoningen, de verkoop van sociale huurwoningen en sociale leningen» in B. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2011, 137-169

• E. Janssens, «De sociale eigendomssector: een breder kijkende, een wispelturige en een naar efficiëntie zoekende overheid» in B. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Twintig jaar Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is porselein?, Brugge, die Keure, 2017, 149-175.

• J. Walgraef, H. Van Den Bosch en A. Smets, «Instrumenten van de Vlaamse Wooncode: subsidies en tegemoetkomingen» in B. Hubeau (ed.), Vijf jaar Vlaamse Wooncode. Het woonbeleid (nog) niet op kruissnelheid?, Brugge, die Keure, 2002, p. 83-92, nrs. 9-38.

• K. Heylen en S. Winters, De verdeling van subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, Leuven, Steunpunt Ruimte en Wonen, 2012.

• E. Janssens, o.c., in H. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, p. 137-138, nr. 2

• H. Beersmans, «De subsidiëring in de sociale huisvestingssector: een terugblik op de situatie sinds 1945» in Ruimtelijke Planning, september 1996, katern 3.

• M. Klasse, «The impact of Altmark» in E. Szyszczak en J.W. Van De Gronden (eds.), Financing services of General Economic Interest. Legal Issues of Services of General Interest, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 2013. 35-63.

• GwH 30 juni 2004, nr. 115/2004, Juristenkrant 2004 (weergave M. Vandevelde), afl. 95, 9, RW 2004-05, 890, noot B. Hubeau, RABG 2003, 396, noot I. Martens, TBO 2005, 100, noot A. Hanselaer

• GwH 7 maart 2007, nr. 33/2007, RW 2007-08, 642, noot B. Hubeau

• B. Hubeau en T. Vandromme, «Kroniek van de sociale huisvesting (2003-2009), RW 2010-11, (642), p. 646, nrs. 12-15

• B. Hubeau, «Het kooprecht van de zittende sociale huurder: juridisch en/of maatschappelijk een maat voor niets?», RW 2004-05, 891 e.v.

• M. Vandevelde, «De verkoop van de sociale huurwoning aan de zittende huurder» in A. Hanselaer en B. Hubeau (eds.), Sociale huur, Brugge, die Keure, 2011, 173-192

• B. Hubeau, «Kroniek van de sociale huisvesting (1996-2000)», RW 2001-02, p. 344-345, nrs. 69-74.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 09/06/2017 - 14:42
Laatst aangepast op: vr, 09/06/2017 - 14:42

Hoe koosjer is onverdoofd slachten

Publicatie
Auteur: 
De Coster Charline
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1563
Samenvatting

Het thema van het onverdoofd slachten is al jarenlang niet meer weg te slaan uit de media. Ook de politiek worstelt met de vraag hoe godsdienstvrijheid verzoend moet worden met de groeiende bekommernis om dierlijk welzijn.

Nu het onderwerp opnieuw bijzonder actueel is in het Vlaams parlement, wil deze bijdrage eerst en vooral wat meer duidelijkheid geven bij het fenomeen van het onverdoofd slachten en het recht op godsdienstvrijheid.

Vervolgens is het interessant om te kijken hoe de beleidsmakers de voorbije jaren zijn omgegaan met dit onderwerp, eerst federaal en later op Vlaams niveau.

Het onverdoofd slachten beroert overigens ook de rest van Europa, waardoor het ter afronding de moeite loont om een blik over de grenzen te werpen.

Inhoudstafel tekst: 
I. Het verschijnsel «onverdoofd slachten»
II. De godsdienstvrijheid
A. Principe
B. Ritueel slachten als godsdienstige praxis
C. Beperkingen op ritueel slachten
III. Onverdoofd slachten in de politiek
A. Het federale tijdperk
B. Het Vlaamse tijdperk
1o De tijdelijke slachtvloeren
2o Het totaalverbod op onverdoofd slachten
a) De voorstellen
b) De dialoog met de stakeholders
d) De aanbevelingen van Vanthemsche
e) Het politieke akkoord
IV. Gluren bij de buren
V. Besluit
• C. Needham, «Religious slaughter of animals in the EU», 15 november 2012, raadpleegbaar via http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120375/LDM_BRI(2012)120375_REV2_EN.pdf , 3
• G. van der Schyff, «Onverdoofd ritueel slachten getoetst aan het EVRM», Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2015, (54) 56. Voor een meer uitgebreide bespreking van elke methode, zie bijlage I van Verord.Raad nr. 1099/2009.
• C. M. Zoethout, «Ritual slaughter and the freedom of religion: some reflections on a stunning matter», Human Rights Quarterly 2013, (651) 655
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, februari 2010, raadpleegbaar via http://www.dialrel.eu/images/dialrel-wp1-final.pdf, 11.
• Open brief onverdoofd slachten Vlaamse dierenartsen, 31 maart 2015, raadpleegbaar via http://www.gaia.be/sites/default/files/campaigns/attachments/open_brief_onverdoofd_slachten.pdf,2
• J. Janssen, «Onverdoofd slachten. Dierenwelzijnsargumenten tegen en godsdienstige argumenten voor deze slachtmethode», Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2014, (34) 38.
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 9-10.
•  H. Anil, M. Miele, K. von Holleben, A. Velarde en F. Bergeaud-Blackler, Religious rules and requirements – Halal slaughter, november 2010, raadpleegbaar via http://www.dialrel.eu/images/dialrel_report_halal.pdf , 7.
• Deuteronomium 12:20-2:24
• J. Silver, «Understanding freedom of religion in a religious industry: Kosher slaughter (shechita) and animal welfare», Victoria University of Wellington Law Review 2011, (671) 677
• G. van der Schyff, «Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: the Wider Importance of the Dutch Case», Oxford Journal of Law and Religion, 2014, (76) 77-78
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 16-17.
• J.A. Rovinsky, «The Cutting Edge: The Debate Over Regulation of Ritual Slaughter in the Western World», California Western International Law Journal, 2014, (79) 82-83
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 12-13.
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 15.
• Genesis 32:33
• K. Raes, «Godsdienstvrijheid en dierenleed», Ethiek en Maatschappij, 1998, (91) 93.
• S. Badisco, Halal of niet. Het debat omtrent correct Islamitisch slachten, masterproef, KU Leuven 2012-13, 13.
• M.-C. Flobets en J. Velaers, «Godsdienstvrijheid en het onbedwelmd slachten van dieren» in D. De Ruysscher, P. De Hert en M. De Metsenaere (eds.), Een leven van inzet. Liber Amicorum Michel Magits, Kluwer, Mechelen, 2013, (377) 381
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 8.
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 5.
• A. Z. Zivotofsky, Religious rules and requirements – Judaism, 12-15.
• H. Anil, M. Miele, K. von Holleben, A. Velarde en F. Bergeaud-Blackler, Religious rules and requirements – Halal slaughter, november 2010, Dialrel Reports, raadpleegbaar via http://www.dialrel.eu/images/dialrel_report_halal.pdf , 10-11
• X, Vlees eten in de Islamitische traditie, Stichting Dier en Recht, 2010, raadpleegbaar via http://www.dierenrecht.nl/sites/dierenrecht.nl/files/field/attachment/dierenrecht-vleesetenindeislamitischetraditieeindrapport.pdf , 10).
• open brief «onverdoofd slachten» van de Vlaamse dierenartsen, 31 maart 2015, 4, zie noot 7 of Vr. en Antw. Vlaams Parlement 2016-17, 7 oktober 2016, nr. 84, (C. Janssens).
•Cijfers Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid ( «FAVV») Raadpleegbaar via http://www.favv-afsca.be/activiteitenverslag/2014/inspecties/slachtingen/.
26 Ook art. 18 BUPO waarborgt het recht op godsdienstvrijheid.
• J. Vande Lanotte, Handboek EVRM, Deel I, Antwerpen, Intersentia, 2004, 92.
• P. De Pooter, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij, Gent, Larcier, 2003, 109. In de rechtspraak over het dragen van een hoofddoek is deze tendens duidelijk merkbaar (zie bv. EHRM 19 maart 2008, nr. 14308/08, Bayrak t/ Frankrijk, EHRM 30 juni 2009, nr. 29134/08, Ghazal t/ Frankrijk).
• H. Anil, M. Miele, K. von Holleben, A. Velarde en F. Bergeaud-Blackler, Religious rules and requirements – Halal slaughter, november 2010, raadpleegbaar via http://www.dialrel.eu/images/dialrel_report_halal.pdf , 17 ev.
• M.-C. Foblets en J. Velaers, o.c., in D. De Ruysscher, P. De Hert en M. De Metsenaere (eds.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, 386
• EHRM 26 september 1996, Manoussakis e.a. t/ Griekenland, § 47
• EHRM 26 oktober 2000, Hassan en Tchaouch t/ Bulgarije, § 78
• EHRM 9 oktober 2007, Hasan en Eylem Zengin t/ Turkije, § 54
• GwH 6 december 2012, nr. 145/2012, overweging B.16.3
• RvS 18 maart 2010, nr. 202.039
• RvS 14 oktober 2014, nr. 228.748
• RvS 1 februari 2016, nr. 233.672.
• G. van der Schyff, «Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: the Wider Importance of the Dutch Case», Oxford Journal of Law and Religion, 2014, (76) 87-101.
• EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek t/ Frankrijk, overweging 73-74.
• Joint Dissenting Opinion of Judges Sir Nicolas Bratza, Fiscbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantïru, Levits and Traja, bijgevoegd bij het arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek t/ Frankrijk, 26-30, raadpleegbaar via http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-58738&filename=001-58738.pdf  (hierna: «Dissenting Opinion»).
• EHRM 13 april 2006, Kosteski t/ Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
• R. Alexy, A theory of constitutional rights, Oxford, Oxford University Press, 2002, 210.
• EHRM 25 maart 1983, Silver and Others t/ Verenigd Koninkrijk
• EHRM 2 augustus 1984, Malone t/ Verenigd Koninkrijk.
• EHRM 24 april 1990, Kruslin t/ Frankrijk, overweging 28.
•. EHRM 9 november 1999, Spacek s.r.o. t/ Tjechische Republiek.
•. EHRM 24 augustus 1998, Lambert t/ Frankrijk.
• EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek t/ Frankrijk, overweging 84.
• EHRM 7 december 1976, Handyside t/ Verenigd Koninkrijk
• EHRM 26 oktober 1988, Norris t/ Ierland
• EHRM 26 april 1991, Ezelin t/ Frankrijk
• J.G.C Schokkenbroek, Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 194.
• Y. Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Antwerpen, Intersentia, 2002, 300 p.
• J. Van Nieuwenhove, «Dierenwelzijn» in B. Seutin en G. van Haegendoren (eds.), De bevoegdheden van de gewesten, Brugge, die Keure, 2016, (465) 467.
• B. Weyts, Beleidsnota dierenwelzijn 2014-2019, ingediend op 28 oktober 2014, raadpleegbaar via https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g154-1.pdf.
• J. De Mets, «Onverdoofd slachten», De Juristenkrant 2015, afl. 313, 20.
• Verord.Raad nr. 1099/2009 van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, Pb.L. 18 november 2009, 303/3.
• Ben Weyts in de vergadering van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn op 5 oktober 2016, geraadpleegd via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1079446/verslag/1081916/persoon/jelle-engelbosch .
• http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/About-ESMA.aspx.
• http://m.e-muamalat.gov.my/en/about-jakim.
• http://halalfoodauthority.com.
• Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Leefmileu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn over het rapport met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten, Vlaams Parlement 2016-17, nr. 1134/1.
• Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Leefmileu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn over het rapport met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten, Vlaams Parlement 2016-17, nr. 1134/1.
• H. Decré, «Moslimexecutieve verwerpt politiek akkoord over onverdoofd slachten», De Redactie 29 maart 2017, https://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.40464 .
•P. Krauthammer, «L’abattage rituel des animaux», Choisir 2002, (14) 15-16
• J.A. Rovinsky, o.c., California Western International Law Journal, 2014, 91
• X, «Switzerland. International Religious Freedom Report 2003. Section II», U.S. Department of State, raadpleegbaar via www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24436.htm.
• M. Gerstenfeld, «Norway: extreme expressions of Anti-Israeli and Anti-Semitic Attitudes», Jerusalem Center for Public Affairs, 7 november 2007, raadpleegbaar via www.jcpa.org
• J.A. Rovinsky, o.c., California Western International Law Journal, 2014, 91
• X «Religious Slaughter of Animals», National Secular Society, 2012, 3, raadpleegbaar via https://www.secularism.org.uk/uploads/religious-slaughter-of-animals-briefing.pdf .
• X, «Denmark 2014 International Religious Freedom Report. Section II», U.S. Department of State, raadpleegbaar via https://www.state.gov/documents/organization/238586.pdf .
• C. Needham, «Religious slaughter of animals in the EU», 15 november 2012, raadpleegbaar via http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120375/LDM_BRI(2012)120375_REV2_EN.pdf, 2
• M. Van Dam, «Kamerbrief over voortgang convenant onbedwelmd slachten», 17 februari 2016, 2, raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/17/kamerbrief-convenant-onbedwelmd-slachten-volgens-religieuze-riten . Het verslag van de commissie is beschikbaar via https://www.eerstekamer.nl/overig/20160217/advies_wetenschappelijke/document
• M. Van Dam, «Uitstel beantwoording Kamervragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten», raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/21/uitstel-beantwoording-kamervragen-over-convenant-onbedwelmd-slachten-volgens-religieuze-riten .
Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 08/06/2017 - 16:43
Laatst aangepast op: do, 08/06/2017 - 16:43

Wet pleegzorg

Afkondiging: 
zon, 19/03/2017
Publicatie: 
woe, 05/04/2017

Inwerkingtreding : 01-09-2017

Tekst van de wetgeving: 

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2. In boek I van het Burgerlijk Wetboek wordt het opschrift van titel IX, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, vervangen als volgt:
"TITEL IX. - Ouderlijk gezag en pleegzorg".

Art. 3. In titel IX, gewijzigd bij artikel 2, wordt een hoofdstuk I ingevoegd, die de artikelen 371 tot 387ter bevat, luidende:
"HOOFDSTUK I. - Ouderlijk gezag"

Art. 4. In artikel 387bis van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de woorden "en artikel 7/1 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade" ingevoegd achter de woorden `van de artikelen 584 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.'.

Art. 5. In titel IX van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij artikel 2, wordt een hoofdstuk II ingevoegd, luidende:
"HOOFDSTUK II. - Pleegzorg".

Art. 6. In hoofdstuk II, ingevoegd bij artikel 5, wordt een artikel 387quater ingevoegd, luidende:
"Art. 387quater. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing bij een plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van pleegzorg overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming.".

Art. 7. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387quinquies ingevoegd, luidende:
"Art. 387quinquies. Gedurende de periode van plaatsing oefenen de pleegzorgers het verblijfsrecht en het recht om alle dagdagelijkse beslissingen over het kind te nemen uit.
De ouders behouden de bevoegdheid om de belangrijke beslissingen te nemen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind.
Deze laatste bevoegdheid komt evenwel toe aan de pleegzorgers in geval van dringende noodzakelijkheid. In dat geval, brengen ze hun beslissing onverwijld ter kennis van de ouders of, indien de ouders niet kunnen worden verwittigd, van het bevoegde orgaan voor pleegzorg.".

Art. 8. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387sexies ingevoegd, luidende:
"Art. 387sexies. De ouders of de voogd en de pleegzorgers komen, met tussenkomst van het bevoegde orgaan voor pleegzorg, schriftelijk overeen op welke wijze de ouders of de voogd, hun recht op persoonlijk contact, bepaald in artikel 387undecies, kunnen uitoefenen, rekening houdend met de mogelijkheden en leefomstandigheden van de ouders.
De overeenkomst kan ter homologatie worden voorgelegd aan de familierechtbank, overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 en 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek. De homologatie kan slechts worden geweigerd indien ze in strijd is met het belang van het kind.
Indien de ouders of de voogd en de pleegzorgers geen akkoord kunnen bereiken, doet de rechter uitspraak op verzoek van de meest gerede partij.".

Art. 9. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387septies ingevoegd, luidende:
"Art. 387septies. § 1. De ouders of de voogd en de pleegzorgers kunnen schriftelijk, met tussenkomst van het bevoegde orgaan voor pleegzorg, overeenkomen om ook de bevoegdheid om de belangrijke beslissingen te nemen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind, ook buiten het geval van dringende noodzakelijkheid volledig of gedeeltelijk te delegeren aan de pleegzorgers, met uitzondering van de rechten en plichten omtrent de staat van de persoon van het kind. Ook de rechten en plichten omtrent het beheer van de goederen van het kind kunnen bij overeenkomst aan de pleegzorgers worden gedelegeerd.
De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk de rechten en plichten die ter uitoefening van het ouderlijk gezag worden gedelegeerd aan de pleegzorgers. De overeenkomst bepaalt de modaliteiten van uitoefening tussen de ouders en de pleegzorgers van de gedelegeerde bevoegdheden.
§ 2. De overeenkomst wordt ter homologatie voorgelegd aan de familierechtbank, overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 en 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek. De homologatie kan slechts worden geweigerd indien ze in strijd is met het belang van het kind.
De gehomologeerde overeenkomst kan geen afbreuk doen aan de door de bevoegde organen voor pleegzorg bepaalde duurtijd van de pleegzorg.".

Art. 10. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387octies ingevoegd, luidende:
"Art. 387octies. § 1. Bij gebrek aan een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 387septies en op voorwaarde dat het kind gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan het verzoek voortdurend was geplaatst in het gezin van de pleegzorgers, kunnen de pleegzorgers de familierechtbank verzoeken om ook buiten het geval van dringende noodzakelijkheid, de bevoegdheid om de belangrijke beslissingen te nemen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind, volledig of gedeeltelijk, aan hen te delegeren, met uitzondering van de rechten en plichten omtrent de staat van de persoon van het kind. Ook de rechten en plichten omtrent het beheer van de goederen van het kind kunnen aan de pleegzorgers worden gedelegeerd.
Het verzoek wordt ingesteld overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 tot 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het vonnis kan geen afbreuk doen aan de door de bevoegde organen voor pleegzorg bepaalde duurtijd van de pleegzorg.
Zij stellen hun vordering al naar gelang het geval in tegen beide ouders, de enige ouder of de voogd van het kind.
§ 2. Het vonnis of arrest vermeldt uitdrukkelijk de rechten en plichten die ter uitoefening van het ouderlijk gezag worden gedelegeerd aan de pleegzorgers.".

Art. 11. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387novies ingevoegd, luidende:
"Art. 387novies. De pleegzorgers oefenen de overeenkomstig dit hoofdstuk aan hen gedelegeerde bevoegdheden over het kind gezamenlijk uit.
Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke pleegzorger geacht te handelen met de andere pleegzorger wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met de aan hen gedelegeerde bevoegdheden verband houdt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
Bij gebreke van instemming kan een van beide pleegzorgers de zaak bij de familierechtbank aanhangig maken overeenkomstig artikel 387duodecies.".

Art. 12. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387decies ingevoegd, luidende:
"Art. 387decies. Bij de uitoefening van de hun overeenkomstig dit hoofdstuk gedelegeerde rechten en plichten nemen de pleegzorgers zoveel mogelijk de door de ouders of de voogd gekozen beginselen zoals, in voorkomend geval, vastgelegd overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbescherming, in acht, in het bijzonder bij de bevoegdheden als bedoeld in artikel 374, § 1, tweede lid.".

Art. 13. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387undecies ingevoegd, luidende:
"Art. 387undecies. De ouders of de voogd behouden het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding van het kind, ongeacht of ze het ouderlijk gezag uitoefenen. Zij kunnen bij de pleegzorgers of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de familierechtbank wenden. De ouders of de voogd behouden eveneens het recht op persoonlijk contact met het kind. Dit persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd.".

Art. 14. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387duodecies ingevoegd, luidende:
"Art. 387duodecies. De familierechtbank kan in het belang van het kind, op verzoek van beide ouders of van één van hen, de voogd, de pleegzorgers dan wel van de procureur des Konings alle beslissingen met betrekking tot het ouderlijk gezag opleggen, wijzigen of beëindigen, overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 tot 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek.".

Art. 15. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387terdecies ingevoegd, luidende:
"Art. 387terdecies. De gedelegeerde rechten en plichten ter uitoefening van het ouderlijk gezag die overeenkomstig dit hoofdstuk werden toegekend aan de pleegzorgers doven van rechtswege uit:
1° bij de meerderjarigheid van het kind;
2° bij het overlijden van de pleegzorgers;
3° bij het overlijden, de ontvoogding of de adoptie van het kind;
4° indien er een einde komt aan de plaatsing overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming.".

Art. 16. In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 387quaterdecies ingevoegd, luidende:
"Art. 387quaterdecies. Voor de toepassing van artikel 375bis wordt de persoon bij wie een kind minstens één jaar voortdurend werd geplaatst, vermoed een bijzondere affectieve band te hebben met dit kind.".

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 17. In artikel 572bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de woorden "de jeugdrechtbank, in het kader van de jeugdbeschermingsmaatregelen" toegevoegd na de woorden "de vrederechter".

Art. 18. In artikel 1253ter/4, § 2, eerste lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij wet van 8 mei 2014, wordt de bepaling 2/1° ingevoegd, luidende:
"2/1° de pleegzorg;".

Art. 19. Artikel 1253ter/8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:
"De familierechtbank kan, op verzoek van de meest gerede partij of het openbaar ministerie, uitspraak doen over de maatregelen betreffende het ouderlijk gezag bedoeld in artikel 7 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.".

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

Art. 20. Artikel 7 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade wordt hersteld als volgt:
`Art. 7. De jeugdrechtbank kan uitspraak doen over alle maatregelen inzake het ouderlijk gezag bedoeld in boek I, titel IX van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze samenhangen met de bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen.".

Art. 21. In dezelfde wet wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 7/1. De door de familierechtbank uitgesproken maatregelen inzake ouderlijk gezag worden geschorst voor zover deze onverenigbaar zijn met de bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen, tot de beëindiging van de jeugdbeschermingsmaatregel of tot de jeugdrechtbank hier anders over beslist.
Na de beëindiging van de jeugdbeschermingsmaatregel blijven de overeenkomstig artikel 7 bevolen maatregelen van toepassing, of treden, in voorkomend geval, de geschorste maatregelen opnieuw in werking, tot op het ogenblik dat de partijen hieromtrent anders overeenkomen, of de familierechtbank hierover beslist.".

Art. 22. In artikel 45 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 1° hersteld als volgt:
"1° ambtshalve, op vraag van het openbaar ministerie, de ouders of, in voorkomend geval, de pleegzorgers, in geval van een aangelegenheid overeenkomstig artikel 7.".

HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 23. Deze wet treedt in werking op 1 september 2017.

Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Rechtsleer:

• Bart Smet, Het nieuwe statuut van pleegzorgers, RW 2016-2017, 1562

• Tine Vercruysse, Burgerrechtelijk stuut voor pleegzorgers, Commentaar bij de wet van 19 maart 2017, T. Fam. 2018/1, 6

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 08/06/2017 - 15:46
Laatst aangepast op: do, 18/01/2018 - 17:35
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.