-A +A

Beslagrecht (1970-1990) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Dirix E.
Auteur: 
Broeckx K.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
79
Samenvatting

Lees deze bijdrage hier in TPR 1991

79 Beslagrecht (1970-1990) - klik hier -     Overzicht van rechtspraak
Dirix E. & Broeckx K.
Gerelateerd
Modellen: 
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 12:21
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 12:22

De uitvoerbare kracht van een notariële akte

Publicatie
Auteur: 
Broeckx K
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
29
Samenvatting

Lees deze bijdrage in TPR 1991 p.29

29 De uitvoerbare kracht van een notariële akte - klik hier -
Broeckx K.
Inhoudstafel tekst: 

DE UITVOERBARE KRACHT VAN EEN NOTARIELE AKTE INHOUDSTAFEL
Inhoudstafel
I. INLEIDING. . 30
II. BEGRIPSOMSCHRIJVING . . 30
a) tenuitvoerlegging - executie. 30
1° verbintenissen om te doen of niet te doen. 32
2° verbintenissen om· iets te geven. . 32
b) grosse-expeditie-uitgifte . 33
c) enkele toepassingsgevallen. 35
III. GRONDSLAG VAN DE UITVOERBAARHEID: DE AUTHENTICITEIT . 37
IV. GELIJKWAARDIGHEID VONNIS- NOTARIELE AKTE . 38
V. UITVOERBARE NOTARIELE AKTEN. 39
a) basisprincipe van de Wet 25 Ventose Jaar XI. . . 39
b) jurisprudentiele en doctrinale beperkingen. 40
VI. DRAAGWIJDTE VAN DE UITVOERBARE KRACHT. . 43
VII. BETWISTINGEN IN VERBAND MET DE NOTARIELE AKTE EN HUN WEERSLAG OP DE UITVOERBARE KRACHT. 49
a) principe: onmiddellijke uitvoerbaarheid. 49
b) wettelijke uitzonderingen op de onmiddellijke uitvoerbaarheid . 49
1° strafvordering wegens valsheid. . 50
2° burgerlijke vordering tot inschrijving wegens valsheid. 50
3° aanvraag om uitstel. 50
c) jurisprudentH:le schorsingsgrond: de betwisting van de akte. 50
VIII. INTERVENTIEMOGELIJKHEDEN VAN DE RECHTER. . 51
a) verantwoording van de rechterlijke tussenkomst. . 52
b) de beslagrechter en de grond van de zaak. 54
c) cassatie-arrest van 29 september 1986. . 56
d) de schorsingsbevoegdheid in rechtspraak en rechtsleer. . 58
e) de schorsing van de uitvoering wegens rechtsmisbruik. . 61
f) besluit. . 63
IX. UITDRIJVING KRACHTENS BEN NOTARIELE AKTE: EEN VORM VAN EIGENRICHTING? 64
a) vrijwillige verkoop en uitdrijving. 65
b) de gedwongen verkoop . 67
X. ENKELE ANDERE SPECIFIEKE UITVOERINGSPROBLEMEN. . 68
a) de notarie!e regelingsakte voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming . 68
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 12:15
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 12:15

De goede trouw of de redelijkheid en billijkheid

Publicatie
Auteur: 
Hammerstein A
Auteur: 
Maeijer J.M.M.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
5
Samenvatting

Lees deze bijdrage op de site van TPR online open acces via deze link

Zie ook in TPR 1991
 
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 
Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 12:03
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 12:03

Industriële eigendom, auteursrecht (1975-1990) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Van Hecke G
Auteur: 
Gotzen F
Auteur: 
Van Hoof J
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
1781
Samenvatting
1781 Industriële eigendom, auteursrecht (1975-1990 - klik hier -)    Overzicht van rechtspraak in TPR 1990
Van Hecke G., Gotzen F., Van Hoof J.

Bespreking van dit werk door de uitgever

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 17:06
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 17:06

De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap

Publicatie
Auteur: 
Geens K
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
1631
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

DE NIETIGHEID BIJ DE OPRICHTING VAN EEN VENNOOTSCHAP

Inhoudstafel

I. NIETIGHEID VAN BEN DEELNEMING AAN BEN VENNOOTSCHAP
A. DE NIETIGHEIDSGRONDEN
§ 1. Voorwerp en oorzaak; inbreng en doel
§ 2. Voorwerp
a) Drie voorwerpen
b) Het voorwerp van de deelneming; inbreng met risicoverplichting
§3. Oorzaak
a) Interne oorzaak van de deelneming: verplichte winstverwachting
b) Externe oorzaak: openbare orde en goede zeden.
c) Oorzaak en nietigheid
§ 4. Toestemming en wilsgebreken
a) Onbestaande en/of geveinsde toestemming
b) Wilsgebreken: bedrog en geweld
c) Dwaling omtrent de oorzaak
d) Benadeling, oorzaak en Ieonijns karakter
§ 5. Bekwaamheid
B. GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID VAN EEN DEELNEMING
§ 1. Wie stelt de nietigheid vast?
§ 2. Wie kan de nietigheid vorderen tegen wie?
§ 3. Het effect van de nietigverklaring
§ 4. Nietige deelneming = nietige vennootschap?
a) Principe
b) NV, BVBA en Comm.V.A.
c) Vennootschappen zonder en met onvolkomen rechtspersoonlijkheid
d) De Coop.V.
II. DE NIETIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
A. NIETIGHEIDSGRONDEN
§ 1. De nietigheid van een deelneming als nietigheidsgrond voor de vennootschap
§ 2. Vormvereisten
a) Onderscheid tussen nietigheids- en onbestaanbaarheidsgronden
b) De verkrijging van rechtspersoonlijkheid
c) De vormvereisten in de Handelsvennootschappenwet
d) Het bestaan van een vennootschap en de Eerste Richtlijn
e) De openbaarmaking van een vennootschap en de Eerste Richtlijn
f) Het Europees effect: openbaarmaking wekt niet opgerichte vennootschappen tot Ieven!
§ 3. Ongeoorloofd doel
a) Doel, voorwerp en oorzaak
b) De Belgische doctrine en art. 13ter, 3°
c) De prejudiciele geslissing van bet Hof van Justitie
§ 4. De pluraliteitsvereiste
a) De eenpersoons-BVBA
b) Er is slechts een oprichter in een andere vennootschap dan een BVBA: geen regularisatie?
c) Er is slechts een geldig verbonden oprichter in een andere vennootsschap dan een BVBA: regularisatie?
d) Er zijn slechts twee gel dig verbonden oprichters in een Coop. V.: in elk geval regularisatie mogelijk
§ 5. Winstoogmerk
a) Principe
b) Conversie
B. DE GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID
§ 1. Het vereiste van een rechterlijke beslissing
§ 2. De effecten van de nietigheid
§ 3. Wie kan de nietigheid vorderen?

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 16:37
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 16:37

Arbeidsovereenkomsten (1984-1989) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
van Eeckhoutte W
Auteur: 
en andere
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
1203
Samenvatting

 

463 Arbeidsovereenkomsten (1984-1989) - klik hier -     Overzicht van rechtspraak
Persyn C., Janvier R., Van Eeckhoutte W

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 16:21
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 16:21

De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en re-integratie

Publicatie
Auteur: 
Van Eeckhoutte W
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
971
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Het gemeen recht en het arbeidsovereenkomstenrecht
II. Aspecten van de goede trouw
A. Goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst
1) Grondslag
2) Inhoud
a. Interpretatieve werking van de goede trouw
b. Aanvullende werking van de goede trouw
c. Beperkende werking van de goede trouw
B. Rechtsmisbruik en beginselen van behoorlijk handelen
1) Rechtsmisbruik
2) Beginselen van behoorlijk handelen
C. Culpa in contrahendo
III. Benaderingswijze
A. Sollicitatie en selectie
B. Precontractuele fase
1) Algemeen
2) lnformatieverzwijging door de werknemer
a. Bedrog en dwaling
b. Verzwijging zonder bedrog
3) lnformatieverzwijging door de werkgever
5) Derde-medeplichtigheid bij aanwerving van personeel
6) Sanctie
C. Beding van proeftijd
II. GOEDE TROUW BIJ RET UITVOEREN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
A. Algemeen
B. Goede trouw van de werknemer
a. Arbeid verrichten
1°. Algemeen
2°. Rendement
3°. Staking
4°. Arbeidstijd
5°. Aard van-het werk
6°. Plaats van het werk
7. Wijze van uitvoering
b. Bevelen en instructies
c. Concurrentie
d. Andere verplichtingen van de werknemer
e. Laten gelden van rechten
2) Sanctie op de miskenning van de goede trouw door de werknemer
C. Goede trouw uitgaande van de werkgever
1) Inhoud van de goede-trouwverplichting van de werkgever
a. Arbeid doen verrichten
b. Hulp
1°. Algemeen
2°. Kostenvergoedingen
c. Andere verplichtingen van de werkgever
d. Gezagsuitoefening
1°. Eenzijdige wijzigingen
2°. Tuchtrecht
e. Uitvindingen in dienstverband
2. Sanctie op de miskenning van de goede trouw door de werkgever
III. GOEDE TROUW BIJ SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
A. Algemeen
B. Kort verzuim, aanwezigheden tijdens de opzeggingstermijn en verlof wegens dwingende redenen
C. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
IV. GOEDE TROUW BIJ HET BEEINDIGEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
A. De aard van het recht tot ontslag
1) Doelgebonden bevoegdheid
a. De wetgever
b. Consensus
c. Inhoud
2) Subjectief recht sensu stricto
B. Misbruik door de werkgever van het recht tot ontslag
1) Misbruik van recht tot ontslag en willekeurig ontslag van werklieden
a. Valt het begrip willekeurig ontslag samen met het begrip misbruik van het recht tot ontslag?
b. Kan ten aanzien van werklieden nog een beroep worden gedaan op de figuur van het rechtsmisbruik?
3) Misbruik van het recht tot ontslag en de klassieke criteria
a. Kwaadwilligheid of bedoeling te schaden
b. Evenredigheidsbeginsel
C. Sanctie op de miskenning van de goede trouw bij ontslag
V. GOEDE TROUW EN HET AFDWINGEN VAN HET ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT:
DE LEER VAN DE RECHTSVERWERKING IN HET ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT
A. Het begrip rechtsverwerking
B. Rechtsverwerking in het Belgisch recht
1) Algemeen
2) Arbeidsovereenkomstenrecht
a. Toepasselijkheid
b. Mogelijke toepassingen

 

 

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:56
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 15:00

Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na medisch begeleide voortplanting, inzonderheid draagmoederschap

Publicatie
Auteur: 
De Meuter S
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
645
Samenvatting
Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:15
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 14:15

Draagmoederschap

Publicatie
Auteur: 
Pluym L
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2015
ISBN nummer: 
9782804470302
Samenvatting

Draagmoederschap is in België niet wettelijk geregeld. Daarom moeten rechtsregels naar gemeen recht worden toegepast. In dit boek wordt onderzocht welke plaats het dragen van een kind voor iemand anders krijgt binnen het Belgische strafrecht, verbintenissenrecht, afstammingsrecht en internationaal privaatrecht. De auteur tracht een diepgaand overzicht te geven van de juridische implicaties, aan de hand van een grondige analyse van rechtspraak en rechtsleer. Daarnaast wordt de Belgische medische praktijk op het vlak van draagmoederschap toegelicht.

Er zal blijken dat het fenomeen omwille van het huidige juridische vacuüm omhuld is door (rechts)onzekerheid en aanleiding geeft tot juridijuridische valkuilen. Om die reden wordt kort stilgestaan bij hangende initiatieven tot invoering van een wettelijk kader voor draagmoederschap.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. De overeenkomst tot medisch begeleide voortplanting

1. Behandelingsovereenkomst met de arts

2. Beperkte toepassing van de wet medisch begeleide voortplanting bij draagmoederschap

III. De draagmoederschapsovereenkomst
1. Inleiding

2. Geldigheidsvoorwaarden

3. Gevolgen van de nietigheid

4. Gentlemen’s agreement

IV. Moederschap en vaderschap

1. Oorspronkelijke afstamming

2. Adoptieve afstamming

3. Onaangepast afstammings- en adoptierecht leidt tot draagmoederschapstoerisme

V. Grensoverschrijdende aspecten

1. Emigrerend draagmoederschapstoerisme

2. Immigrerend draagmoederschapstoerisme

3. Uitdaging voor het WIPR

VI. Strafrechtelijke aspecten

1. Geen uitdrukkelijk strafrechtelijk verbod

2. Toepassingsgevallen van strafsancties

3. Verkoop van een kind

4. Mensonterende behandeling

5. Onderschuiving van het kind, valsheid in geschrifte en valse naamdracht

6. Met bedrieglijk inzicht verkrijgen van een adoptie

7. Achterlaten van het kind in behoeftige toestand

8. Milde bestraffing

VII. Nood aan een wettelijk kader

Bibliografie

Gerelateerd
Nog dit: 

 

Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:11
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 14:12

Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw

Publicatie
Auteur: 
Cornelis L
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1990
Pagina: 
545
Samenvatting

Lees de integrale bijdrage op de site van TPR online open acces via deze link

Inhoudstafel tekst: 

INHOUD
HOOFDSTUK 1: DE OORSPRONG VAN DE GOEDE TROUW (nrs. 2-12)
HOOFDSTUK II: OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE BELGISCHE ZIENSWIJZEN INZAKE ,GOEDE TROUW" (NRS. 13-43)
1. De inhoud van de goede trouw (nrs. 14-18)
2. Om welke redenen wordt op de goede trouw een beroep gedaan? (nrs. 19-23)
3. De aan de goede trouw toekomende functie (nrs. 24-31)
3.a. De interpretatieve functie (nrs 25-26)
3.b. De aanvullende functie (nr. 27)
3.c. De derogerende functie (nrs. 28-31)
4. Hoe wordt de miskenning van de goede trouw beoordeeld? (nrs. 32-34)
5. De sanctie van de miskenning van de goede trouw (nrs. 35-37)
6. Onder welke rechtsvorm doet de goede trouw zich voor? (nrs. 38-40)
7. Is de objectieve goede trouw van openbare orde? (nr. 41)
8. Besluit (nr. 42)
HoOFDSTUK III: BEDENKINGEN BIJ DE OBJECTIEVE GOEDE TROUW (nrs. 43-68)
1. De objectieve goede trouw: mythe of werkelijkheid? (nrs 43-60)
A. De goede trouw: een rechtsregel? (nrs 44-48)
B. De goede trouw: een verminkte toepassing van de artikelen 1382-1383 B. W.? (nrs. 49-55)
C. De betwistbare herkomst van de goede trouw (nrs 56-60)
2. De verschijningsvormen van de goede trouw (nrs 61-68)
A. Goede trouw en ,fraus omnia corrumpit" (nr. 62)
B. Goede trouw en het verbod van rechtsmisbruik (nr. 62)
C. Goede trouw en imprevisieleer (nr. 63)
D. Goede trouw en vertrouwensleer (nrs 64-65)
E. Goede trouw en rechtsverwerking (nrs. 66-68)
ALGEMEEN BESLUIT (nr. 69)

vergelijk: rechtspraak van de Hoge Raad (Nederland):

HR 6 april 2012, LJN BV7828 (Duka/Achmea)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 
Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.

 

Zie ook in TPR 1990

353 Goede trouw in geding en bewijs (klik hier)
Storme M.E.
545 Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw (klik hier)
Cornelis L
Aangemaakt op: do, 12/03/2015 - 14:01
Laatst aangepast op: do, 12/03/2015 - 14:01
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.