-A +A

Erfenissen (1978-1987) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Puelinckx-Coene M
Auteur: 
Verstraete J
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1988
Pagina: 
907
Samenvatting

Lees deze bijdrage via deze link op TPR online open Acces via deze link

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 08/03/2015 - 12:15
Laatst aangepast op: zo, 08/03/2015 - 12:15

Personen- en familierecht (1981-1987) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Baeteman
Auteur: 
Gerlo
Auteur: 
Guldix
Auteur: 
De Mulder W
Auteur: 
De Wit R
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1988
Pagina: 
415
Samenvatting

 

415 Personen- en familierecht (1981-1987) - klik hier voor weergave    Overzicht van rechtspraak
Baeteman G., Gerlo J., Guldix E., De Mulder W., De Wit R. (TPR 1988)
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 08/03/2015 - 12:06
Laatst aangepast op: zo, 08/03/2015 - 12:06

Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid

Publicatie
Auteur: 
Dirix E
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1988
Pagina: 
323
Samenvatting

Toelichting van het  begrip zekerheidsrecht in de verruimde betekenis.

Proeve van nieuwe indeling van de zekerheden:

1) waarborgen die tot doel hebben het vermogen van de debiteur te behouden (vb. vervreemdingsverbod bij leasing).
2) waarborgen die tot doel hebben het verhaalbaar vermogen uit te breiden (vb.. borgtocht)
3) waarborgen die voorrang verlenen bij samenloop (hypotheek,
pand)

Overeenkomsten tot zekerheid zijn bijkomende of accessoire overeenkomsten die hun bestaansreden ontlenen aan een hoofdovereenkomst waarvan zij tot waarborg strekken, die op zelfstandige wijze tot stand komen en onderworpen zijn aan eigen geldigheidsvoorwaarden en modaliteiten (Cass., 8 december 1966, R. W., 1967-68, 397, R.C.J.B., 1967, 5 met noot DABIN). Deze vereisten worden in de bijdrage uitgebreid besproken.

De auteur bespreekt verder deze en andere toetsingscriteria bij de bepaling van geldigheid en gevolgen van contractuele zekerheidsmechanismen met zakelijke werking:

1) Clausules van eigendomsvoorbehoud.
2) Leasing
3) Retentierecht
4) Schuldvergelijking
5) ,Ondeelbaarheidsclausules" bij tijdelijke vennootschappen.

De auteur gaat verder in op de eigendomsoverdrachten tot zekerheid (fiduciaire overdracht tot zekerheid).

TPR 1988, 323:

323 Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid (klik hier)
Dirix E.

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 13:32
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 13:32

De reglementering van het vrij beroep

Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 11:56
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 11:56

Gebruik en misbruik van procesrecht

Publicatie
Auteur: 
Taelman P
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1988
Pagina: 
89
Samenvatting

Lees deze bijdrage op de site van TPR online open acces via deze link

vergelijk: rechtspraak van de Hoge Raad (Nederland):

HR 6 april 2012, LJN BV7828 (Duka/Achmea)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 
Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.
Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 11:44
Laatst aangepast op: di, 10/03/2015 - 13:15

Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag

Publicatie
Auteur: 
Wylleman A.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1988
Pagina: 
33
Samenvatting

Aanvullende rechtspraak:

• Hof van Cassatie, 3e Kamer – 14 december 2009, RW 2010-2011, 235

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2006 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Enig middel

...

Eerste onderdeel

Gerelateerd
Nog dit: 

Hof van Cassatie,  1e Kamer – 6 februari 2009, RW 2010-2011, 1601

V.H. en V.L.L. t/ V.D.V.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 februari 2008 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

2. Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van administratieve rechtscolleges is een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht.

De arresten van de Raad van State die een administratieve handeling vernietigen, hebben gezag van gewijsde erga omnes.

Uit de aard van de vernietiging van een administratieve beslissing volgt dat de vernietigde beslissing in de regel geacht wordt nooit te hebben bestaan, zodat de partijen door de vernietiging van de beslissing terug in de toestand worden geplaatst van vóór de vernietigde beslissing.

De nietigverklaring van een verkavelingsvergunning door de Raad van State geldt bijgevolg erga omnes met terugwerkende kracht.

De dwaling kan er aldus in bestaan dat de overeenkomst is aangegaan ingevolge dwaling over de essentiële eigenschappen van de zaak doordat die eigenschappen retroactief wegens de vernietiging van een administratieve beslissing niet bestonden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van de zaak.

3. Het arrest oordeelt dat de vernietigingsbeslissing van de Raad van State van 23 oktober 1992:

– het verkoopcontract van de verweerster aan de eisers niet vernietigt maar enkel de verkavelingsvergunning;

– deze vernietiging de kwaliteit van het verkochte goed aantast maar niet de koop zelf;

– het in wezen een rechtsstoornis betreft waarvan de oorzaak dateert van na de koop.

Door met die redenen de vrijwaringsvordering van de eisers en hun vordering tot vernietiging, wegens dwaling, van de verkoopovereenkomst tussen de eisers en de verweerster af te wijzen, miskent het arrest het gezag van gewijsde erga omnes en de retroactieve werking van de vernietigingsbeslissing door de Raad van State en het rechtsbegrip dwaling.

4. Omdat het arrest aldus beslist op grond van een niet-retroactieve werking van de vernietigingsbeslissing door de Raad van State, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd, zonder dat het Hof dient over te gaan tot een onderzoek of de dwaling de zelfstandigheid van de verkochte zaak betreft.

Het middel is in zoverre gegrond.

 

Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 11:39
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 11:39

Bijzonder en afwijkend handelsrecht (1982-1986) Overzicht van rechtspraak

Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 11:02
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 11:04

Overeenkomst met de overheid

Publicatie
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1987
Samenvatting

  Zie in TPR 1987

1677 Overeenkomst met de overheid (klik hier)
Vander Does J.A.E.
1709 Overeenkomsten met de overheid (klik hier)
Van Gerven W. en Wyckaert M.
Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 10:57
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 10:57

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Vandenberghe H
Auteur: 
Van Quickenborne M
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1987
Pagina: 
1255
Samenvatting

Lees deze bijdrage op de website van TPR online Open Acces via deze link

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 10:51
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 10:59

Tuchtrecht en gezagsuitoefening in de onderneming

Aangemaakt op: za, 07/03/2015 - 10:22
Laatst aangepast op: za, 07/03/2015 - 10:22
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.