-A +A

Politie Kruishoutem

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

logo

Telefoonnummer politie
09/ 321.7310

Waregemsesteenweg 54
9770 Kruishoutem

logo

Europees Noodnummer 112 (gebruik dit nummer als noodnummer op Uw GSM)

 

Comité P Wet 18.07.1991 mbt toezicht op Politie- en inlichtingendiensten

sponsor deze site door uw publiciteit hier te plaatsen, deze site wordt 190.000 maal per week bezocht.
voor info: elfri@elfri.be

 

MISDRIJVEN

aanranding van de eer en de goede naam

aanranding van de eerbaarheid

verkrachting

verkrachting en penetratie

laster en eerroof overzicht rechtspraak

kwaadwillige ruchtbaarmaking

lasterlijke aangifte

smaad en beledigingen

bedreiging

slagen en verwondingen

antidiscriminatiewet

arbeidsinspectiewet

bedrog kilometerstand voertuigen

bescherming informatiebronnen van de journalist

belaging (stalking)

criminogenese partnergeweld

prostitutie

prostitutie

souteneur

verbeurdverklaring vermogensvoordeel prostitutie

prostitutie vervolgingsbeleid en sepotbeleid

huis van ontucht

uitbuiting van prostitutie -abnormaal profijt

gemeentelijke reglementeringen prostitutie

ontucht

oorzaken van prostitutie

openbare zedenschennis

drugs

cannabis richtlijn

cannabis planten voor eigen gebruik

computercriminaliteit informaticacriminaliteit

valsheid in e-mailadressen

softwarewet

eenheid van opzet en collectief misdrijf

exploitatie bedelarij

oplichting

diefstal

afpersing

misbruik van vertrouwen

heling

rechtvaardigingsgrond

verschoningsgrond

zelfverdediging

strafbare poging

klopsleutel

wat zijn wapens

diefstal tussen echtgenoten

euthanasie

erfenisbejaging

flessentrekkerij

piramidespel

BTW-carrousel

acquisitiefraude

misbruik van vertrouwen

beroepsgeheim advocaat

huisjesmelkers

kinderpornografie

mededaders en medeplichtigen

mensenhandel

misdrijven door magistraten

misdrijven tegen de eerbied

mobbing

moeskopperij

moord

nieuwe wapenwet

ontvoering van minderjarigen

verkrachting en verjaring

overdisponering op kredietopening en cheque zonder dekking

parodie

privé-detectivewet

pesten op het werk

partnergeweld

roofmoord voor het hof van assisen

sadomasochisme

seks en recht

sekstoerisme

schijnhuwelijk

stalking

strafwetwoek

telefoonterreur en belaging

verkrachting en toestemming tot seks

verstrengde wet op de mensenhandel

voorbereiding tot het plegen van een misdrijf

vreemdelingenhaat racisme xenofobie negationisme wetgeving en rechtspraak

zittingsmisdrijf : delict ter zitting

zware criminaliteit

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

drugs

een voertuig van uw eigendom laten wegtakelen op grond van het veldwetboek

valsheid in geschrifte

witwassen

heling

milieustrafrecht

abortus

strafverzwaring voor slagen ten aanzien van beschermde personen

milieumisdrijven

graffiti en vernielingen

onweerstaanbare dwang en overmacht in het strafrecht

afwenden van vennootschapsgoederen

vermogensvermenging

wederrechtelijk registreren van domeinnamen

sociaal strafrecht

bedrieglijk onvermogen

oplichting door internetgidsen, faxgidsen, bedrijvengidsen

valse naam

wetgeving dierenwelzijn

sterfhuisconstructie

doping

wettige zelfverdediging

noodtoestand als rechtvaardigingsgrond

toepassing van de wet in de tijd

provocatie

ombrengen van dieren

brandstichting

vernieling

huisvredebreuk

afluisteren en opnemen van telefoongesprekken en andere communicatie

eerwraak

is incest strafbaar ?

seksuele meerderjarigheid

tyrejacking

negationisme

geldvervalsing, namaken bankbiljetten en valsmunterij

het begrip «werkgever»: strafrecht versus sociaal recht

opdienen van dronkenmakende dranken aan kennelijk dronken persoon

is doping na disciplinaire sanctie nog strafrechtelijk vervolgbaar

wat is een politiestraf

moreel bestanddeel van een misdrijf

onachtzaamheidsmidrijijven

 

HET ONDERZOEK

modellen strafrecht

parket

strafvordering

openbaar ministerie

verdachte, beklaagde, beschuldigde, betichte

anonieme aangifte

rechten bij verhoor in strafzaken

Antigoonleer: nietigheid en uitsluiting van onrechtmatig bewijs

anonieme getuigen: gedeeltelijke anonimiteit

anonieme getuigen: volledige anonimiteit

bedreigde getuigen

informanten

bewijslast in strafzaken

Cassatieprocedure en wat wat doet het Hof van Cassatie?

Comité P Wet 18.07.1991 mbt toezicht op Politie- en inlichtingendiensten

gebruik van geweld door politie

deontologische code politie

wet op het politieambt

Europees aanhoudingsmandaat

het proces-verbaal en uw rechten

taal van het proces verbaal

hoe kan men een proces-verbaal betwisten

hoe legt u een strafklacht neer

getuigenis van prinsen en sommige staatsambtenaren

kan men terugkomen op een eerder verklaring?

het gebruik van de leugendetector in strafzaken

lasterlijke aangifte

onderzoek naar vermogensvoordelen bekomen uit misdrijven

onredelijke termijn

onregelmatig bewijs in strafzaken: gevolgen en sancties

opheffing van het beslag gelegd door een boswachter

overzichtspagina strafvordering

privé-detectivewet

rechten bij verhoor in strafzaken

strafonderzoek: opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek

u bent slachtoffer van een misdrijf?

verklaring als benadeelde

verschil tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek

voorlopige hechtenis: de wet

voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering

wat zijn uw rechten en mogelijkheden wanneer het parket seponeert (zonder gevolg klasseert)

fouilleren

doorzoeking van voertuigen

identiteitscontrole

leugendetector

politioneel vuurwapengebruik

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

verjaring van de strafvordering

voortdurende misdrijven

aflopende misdrijven

collectief misdrijf

vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis

gerechtelijke geneeskunde

stelselmatige observatie

infiltratie

de federale procureur

hulpofficier van de Procureur des Konings

de onderzoeksrechter het gerechtelijk onderzoek

telefoontap, opname van telefoongesprekken waaraan men deelneemt

de raadkamer

K.I.

onderzoeksgerechten

klachtmisdrijf

opsporen en lokaliseren van telecommunicatie

onderzoek aan het lichaam

huiszoeking

aanhoudingsbevel

bewijswaarde van een nietige huiszoeking

afluisteren van telefoongesprekken

DNA onderzoek in strafzaken

provocatie

BOM wet

het recht van een burgerlijke partij om in een gerechtelijk onderzoek beroep te doen op een detective

noodtoestand in het verkeer

noodtoestand als rechtvaardigingsgrond

observatie als bijzondere opsporingsmaatregel

observatie als bijzondere opsporingsmethode commentaren, rechtspraak, rechtsleer

infiltratie als bijzondere opsporingsmaatregel

informantenwerking als bijzondere opsporingsmaatregel

informanten als bijzondere opsporingsmethode, rechtsleer, rechtspraak en commentaar

heterdaad

DNA in het opsporingsonderzoek

inkijkoperatie als opsporingsmethode

inzage in telecommunicatiegegevens via de operatoren als opsporingsmaatregel

bankonderzoek als opsporingsmaatregel

onderscheppen van de post als opsporingsmaatregel

audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers

verhoor van minderjarige slachtoffers

audiovisueel verhoor (volwassenen)

buitenvervolgingstelling

EVRM Europees verdrag van de rechten van de mens

bijstand van een advocaat bij verhoor

beslag in strafzaken: opheffing

DE PROCEDURE VOOR DE STRAFRECHTER

procedurefouten in strafzaken

recht op een eerlijk proces

pers en gerecht

bevoegdheid en rechtspleging voor de correctionele rechtbank

bemiddeling in strafzaken

dagvaarding in strafzaken

herkwalificatie in strafzaken

non bis in idem

welke zaken worden toebedeeld aan 3 rechters en wanneer en hoe kiezen voor 3 rechters

de procedure voor het hof van assisen

de wetteksten mbt de procedure voor het hof van assisen

onredelijke termijn

redelijke termijn in strafzaken

herkwalificatie misdrijf

onregelmatig bewijs in strafzaken: gevolgen en sancties

opheffing van het beslag gelegd door een boswachter

procedure voor de strafrechter

rechtspleging bij vernieling of wegneming van het vonnis of stukken van een zaak

regeling van rechtgebied

themazittingen

voorziening in strafzaken (nietigheid onderzoek, cassatie en herziening)

valsheid voor de strafrechter

wat doet de advocaat van de Burgerlijke Partij voor het Hof van Assisen

Wetboek van strafvordering

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

gezag van strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter

wraking van de rechter

onttrekking van de rechter

de redelijke termijn van het strafproces

conclusies in strafzaken

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

continuïteit van de zetel van de rechtbank

herkwalificatie van de tenlastelegging

verplichting om te verschijnen voor de correctionele rechter

tijd om een verdediging op te bouwen voor de strafrechter

onduidelijke tenlasteleggingen

motiveringsplicht van de rechter

beroep in strafzaken

rechtsmiddelen (beroep en verzet) externe link

heropening van de rechtspleging in strafzaken (wettekst)

heropening van een strafzaak (commentaar)

onmiddellijke aanhouding

voorrecht van rechtsmacht

in dubio pro reo

recht van verdediging 

verzet in strafzaken

rechtsplegingsvergoeding in strafzaken

rechten van de arrestant

het recht om getuigen op te roepen voor de strafrechter

lasthebber ad hoc in strafzaken

interpretatie in het strafrecht

akte van beschuldiging

akte van verdediging

getuigen overzichtspagina

uitlevering specialiteitsbeginsel

EVRM Europees verdrag van de rechten van de mens

relatief karakter van het gezag van gewijsde

termijn van verzet beroep en cassatie in strafzaken

daad van onderzoek

daad van vervolging

stuiting van de verjaring in strafzaken

schorsing van de verjaring in strafzaken

DE STRAFFEN

adressen strafinrichtingen

alternatieve straffen

eenheid van uitspraak

basispagina gevangenen

bemiddeling in strafzaken

bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen uittreksel uit het wetboek van strafvordering

buitenlandse gevangenisstraf in België uitzitten

centraal strafregister

consulaire bijstand voor Belgische gevangenen en verdachten in het buitenland

herstel in eer en rechten het weze eerherstel

hoe lang duurt een gevangenisstraf

voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling

gevangen in het buitenland

kaalplukwet

opheffing van het beslag gelegd door een boswachter

overbrenging van veroordeelde personen

rechtspositie van gevangene rechten en plichten in de gevangenis

strafwetwoek

uitwissing van veroordeling
 

verjaring van de straf

wet rechtspositie gevangenen uitvoeringsrechtbanken

werkstraf

straffen met uitstel

elektronisch toezicht: de zogeheten enkelband

opschorting

verbeurdverklaring

afzetting

ontzetting of vervallenverklaring

beroepsverbod

bekendmaking van vonnissen als straf

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

strafuitvoeringsrechtbanken

erkenning van uitspraken in strafzaken in de EU

ouderstage

uitstappen jongeren geplaatst in instellingen voor een als misdrijf omschreven feit

strafverzwaring voor slagen ten aanzien van beschermde personen

uittreksel uit het strafregister

terbeschikkingstelling van de regering

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

internering

opschorting, uitstel en probatie

herroeping probatie

infobrochure FOD bent veroordeeld

eenvoudige schuldigverklaring
 


SLACHTOFFERS

burgerlijke partij

de burgerlijke vordering voor de strafrechter

bemiddeling in strafzaken

indicatieve tabel schadevergoedingen

interest

hoe legt u een strafklacht neer

overzicht overige regels schadevergoeding

rechtsbijstand

rechtsbijstandsverzekering

rechten van het slachtoffer verleend door de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering

slachtofferhulp

u bent slachtoffer van een misdrijf?

verklaring als benadeelde

slachtofferverklaring

Vergoeding van slachtoffers van opzettelijke misdrijven in de Europese unie

slachtofferfonds

wat doet de advocaat van de Burgerlijke Partij voor het Hof van Assisen

wat zijn uw rechten en mogelijkheden wanneer het parket seponeert (zonder gevolg klasseert)

wettige zelfverdediging

fraus omnia corrumpit

het recht van een burgerlijke partij om in een gerechtelijk onderzoek beroep te doen op een detective

infobrochure FOD U bent slachtoffer

verzekering tegen insolventie van derden
 

ALGEMEEN

forensisch welzijnsbeleid

overheidsinformatie detentie en gevangenis

centra voor justitieel welzijnswerk

begeleiding seksuele delinquenten adressen

Samenwerkingsakkoord over de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik: decreet

statistieken criminaliteit

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

wijzigingswet jeugdbescherming 15/05/2006

negatieve berichtgeving in de pers en gevolgen voor een eerlijk proces

media en rechten van de mens kunnen verklaringen in de pers een onpartijdig eerlijk proces onmogelijk maken

0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.