-A +A

Aanneming APR

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Baert Geert
Boek: 
APR
Uitgever: 
E. Story-Scientia
Jaargang: 
2001
ISBN nummer: 
9789055839001
Samenvatting

Beschrijving door Kluwer:

Een heldere kijk op de aannemingspraktijk

'Aanneming van werk' is een theoretisch onderbouwd naslagwerk voor practici van het recht. De auteur vertrekt steeds vanuit een grondige studie van de wetgeving en de interpretatie door rechtsleer en rechtspraak. Die kennis wordt dan toegepast op concrete vragen en problemen uit de dagelijkse realiteit.

Het resultaat is een buitengewoon helder en concreet naslagwerk dat u tot in de kleinste details helpt bij het adviseren van de rechtszoekende, het opstellen van sluitende contracten of het beslechten van twisten tussen de partijen in het geding.

Inhoudstafel: 
Inhoudstafel tekst: 

AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN XXV LITERATUURLIJST XXVII
DEEL I DE OVEREENKOMST
TITEL I AANNEMING VAN WERK IN HET ALGEMEEN 1-209

Hfdst. I BEGRIP EN JURIDISCHE OORSPRONG 1-29
Afd. IBEGRIP EN OPBOUW VAN EEN DEFINITIE 1-22
§ 1. Een benoemd contract 1-5
§ 2. De organieke bepalingen 6-7
§ 3. Wezenlijke en natuurlijke bestanddelen 8-10
§ 4. Bronnen van het gemene aannemingsrecht 11-12
§ 5. Arbeid, werk, diensten. Indelingen 13-18
§ 6. Intellectuele, medische en artistieke prestaties 19-20
§ 7. Aanneming van werk lato sensu 21-22
Afd. II JURIDISCHE OORSPRONG 23-29

Hfdst. IIBENAMINGEN VAN DE OVEREENKOMST. BENAMINGEN EN STATUS VAN DE PARTIJEN 30-49
Afd. I BENAMINGEN VAN DE OVEREENKOMST 30-37
Afd. II BENAMINGEN EN STATUS VAN DE PARTIJEN 38-49
Hfdst. III KENMERKEN 50-81
Afd. I EEN OVEREENKOMST OM IETS TEGEN BETALING TE DOEN 50-52
Afd. II CONTRACTSVRIJHEID 53-56
Afd. III VORMVRIJHEID 57-58
Afd. IV WEDERKERIG CONTRACT 59-61
Afd. V CONTRACT ONDER BEZWARENDE
TITEL 62-64
Afd. VI VERGELDEND CONTRACT 65-67
Afd. VII CONTRACT UIT AANMERKING VAN DE PERSOON 68-70
Afd. VIII IN DE REGEL EEN RESULTAATSOVEREENKOMST 71-76
Afd. IX IN DE REGEL EEN DADELIJKE OVEREENKOMST 77-81
Hfdst. IV AANNEMING MET LEVERING VAN DE STOF 82-134
Afd. I PROBLEMATIEK VAN DE RECHTSAARD VAN DEZE
OVEREENKOMST 82-104
§ 1. Strijdveld en strijdvragen 82-86
§ 2. Romeins en Oudfrans recht 87-93
§ 3. Wetsvoorbereiding 94-104
Afd. II LEER VAN DE ENKELE KOOP 105-119
Afd. III LEER VAN DE ENKELE AANNEMING 120-126
Afd. IV LEER VAN DE GEMENGDE OVEREENKOMST 127-134
Hfdst. V AFBAKENING VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST TEN
AANZIEN VAN ANDERE OVEREENKOMSTEN 135-176
Afd. I HUUR 135-138
Afd. II ARBEIDSOVEREENKOMST 139-144
Afd. III KOOP 145-157
Afd. IV LASTGEVING 158-164
Afd. V VERVOEROVEREENKOMST 165-167
Afd. VI BEWAARGEVING 168-176
Hfdst. VI ONDERAANNEMING. SUB-ONDERAANNEMING. UITBESTEDING.CESSIE 177-197
Afd. I ONDERAANNEMING 177-186
Afd. II RECHT VAN ONDERAANBESTEDING 187-189
Afd. III UITBESTEDING EN TOELEVERING. CESSIE 190-192
Afd. IV EEN HOOFDOVEREENKOMST 193-194
Afd. V DOORWERKING VAN DE HOOFDAANNEMINGSVOORWAARDEN 195-197
Hfdst. VII NEVENAANNEMING. GESPLITSTE AANBESTEDING 198-209
Afd. I VOOR- EN NADELEN 198-203
Afd. II COÖRDINATIEOVEREENKOMSTEN 204-207
Afd. III INLICHTINGSPLICHT 208-209
TITEL II VORMING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK 210-445
Hfdst. I BESTAANS- EN GELDIGHEIDSVOORWAARDEN 210-267
Afd. IWEDERZIJDSE TOESTEMMING 210-236
§ 1. Akkoord over de essentialia 210-220
A. Aanbod en aanvaarding 210-214
B. Omschrijving van het werk. Informatieplicht 215-217
C. Informatieplicht inzake de haalbaarheid 218-220
§ 2. Rechtsgeldige wil 221-236
A. Dwaling222-226
B. Bedrog 227-233
1. Bedrog bij het contracteren 227-228
2. Opzetcontract 229-233
C. Geweld234-236
Afd. II BEKWAAMHEID EN BEVOEGDHEID 237-249
§ 1. Handelingsbekwaamheid 237-243
A. Minderjarigen 238-240
B. Gefailleerden 241
C. Gehuwden 242-243
§ 2. Handelingsbevoegdheid 244-249
A. Beroepsverboden en onverenigbaarheden 245-246
B. Inschrijving in het handels- of ambachtsregister 247
C. Rechtspersonen, gemeenschappen, mede-eigendom 248-249
Afd. III EEN BEPAALD VOORWERP 250-261
§ 1. Het hoofdvoorwerp: het werk 250-252
§ 2. De tegenprestatie: de prijs 253-261
A. In beginsel geen uitdrukkelijke prijsafspraak vereist 253-256
B. Prijsbepaling na de uitvoering van het werk 257-258
C. Bewijs van de prijsafspraak 259
D. Abnormale prijzen 260-261
Afd. IV EEN GEOORLOOFDE OORZAAK 262-267
§ 1. Ongeoorloofde oorzaken 262-264
§ 2. Nietigverklaring 265-267
Hfdst. IIBESTEKKEN. OFFERTES. ALGEMENE VOORWAARDEN 268-289
Afd. IBEGRIP EN SOORTEN VAN BESTEKKEN 268-281
Afd. II KOSTEN VAN HET BESTEK 282-286
Afd. III ALGEMENE VOORWAARDEN EN STANDAARD¬VOORWAARDEN 287-289
Hfdst. III PRIJSAFSPRAKEN EN PRIJSVORMING 290-379
Afd. IPRIJSBEPALING EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 290-298
§ 1. Contractsvrijheid 290-291
§ 2. Grondvormen 292-295
§ 3. Prijsrisico en uitvoeringsrisico 296-298
Afd. II WIJZEN VAN PRIJSBEPALING 299-379
§ 1. Aanneming zonder prijsafspraak 299-304
§ 2. Aanneming tegen een vaste prijs per stuk of per eenheid van maat 305-307
§ 3. Aanneming op borderel van lonen en van de materiaalprijzen 308-311
§ 4. Aanneming in regie 312-325
§ 5. Aanneming tegen eenheidsprijzen 326-339
§ 6. Aanneming tegen vaste prijs 340-379
A. De aanneming tegen volstrekt vaste prijs 340-367
1. Bepaaldheid en onveranderlijkheid van de prijs en de zaak 340-347
2. Prijs- en uitvoeringsricico 348-350
3. Bewijs 351-352
4. Resultaats - en inspanningsverbintenissen 353-354
5. Verrekeningen 355-356
6. Rekenfouten en verschrijvingen 357-365
7. Toevoeging van lijsten met eenheidsprijzen 366-367
B. De aanneming tegen een betrekkelijk vaste prijs 368-376
1. Recht van wijziging 368-371
2. Verrekening van meer- en minderwerk372-373
3. Verrekening van bijwerk 374-376
C. De gemengde aanneming377-379
Hfdst. IV AANBESTEDINGSPROCEDURES EN GUNNING 380-440
Afd. IDE VOORAANBESTEDING 380-421
§ 1. De vooraanbestedingsfase 380-383
§ 2. Particulieren en overheidsbesturen 384-387
§ 3. Mededingingsaspect van de vooraanbesteding 388-393
§ 4. Gelijke behandeling 394
§ 5. Vrijheid van bieding en van inschrijving 395
§ 6. Bindend aanbod 396-397
§ 7. Wie inschrijven kan 398-402
A. Beginsel 398
B. Registratie als aannemer 399-400
C. Erkenning als aannemer van openbare werken 401-402
§ 8. Gestanddoening 403-404
§ 9. Aanbestedingsvormen 405-415
A. De enkelvoudige offerte- of prijsaanvraag 407-408
B. De openbare aanbesteding 409-411
C. Beperkte en onderhandse aanbestedingen 412
D. Rechtsgevolg 413-415
§ 10. Soorten van aannemingen en soorten van aanbestedingen 416
§ 11. Partiële aanbesteding. Aanbesteding in percelen 417-418
§ 12. Zorgvuldigheidsplicht van de prijsaanvrager 419-421

Afd. II DE GUNNING 422-440
§ 1. Vrijheid van gunning 422-431
A. Laagste of voordeligste aanbieding 422-430
B. Verplichting van aanvaarding 431
§ 2. Voorbarige aannemingen of gunningen 432-440
A. Bouwcontracten en stedenbouwkundige vergunning 432-438
B. Goedkeuring door de hogere overheid439-440
Hfdst. V TIJDSTIP EN PLAATS VAN TOTSTANDKOMING VAN DEOVEREENKOMST 441-445
Afd. I TIJDSTIP 441-443
Afd. II PLAATS 444-445
TITEL III BEWIJS EN UITLEGGING VAN DE OVEREENKOMST 446-477
Hfdst. I BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST 446-463
Afd. I BEWIJSREGELING 446-452
Afd. II BEWIJSSTUKKEN 453-460
§ 1. Offertes, prijsaanbiedingen en bestekken 453
§ 2. Briefwisseling 454-455
§ 3. Deurwaardersbevindingen 456-457
§ 4. Facturen 458-460
Afd. III PROBLEEMGEVALLEN 461-463
§ 1. Prijs gefixeerd. Werkzaamheden niet 461
§ 2. Prijsafspraak betwist 462
§ 3. Geen prijsafspraak 463
Hfdst. II UITLEGGING VAN DE OVEREENKOMST 464-477
Afd. I ALGEMENE TOEPASSING VAN DE REGELS IN HET B.W. 464-465
Afd. II DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING 466-467
Afd. III BLIJVENDE TWIJFEL 468-469
Afd. IV TOEPASSING OP DE AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN 470-471
Afd. V AFWIJKENDE BIJZONDERE REGELING 472
Afd. VI BEDINGEN ZONDER GEVOLG. AFSTAND VAN RECHT 473-474
Afd. VII GEBRUIKEN EN GEWOONTEN 475-477
TITEL IV VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER EN VAN DE AANBESTEDER 478-707
Hfdst. I HOOFDVERPLICHTINGEN EN BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN 478-500
Afd. I LEEMTE IN DE ORGANIEKE BEPALINGEN 478-483
Afd. II VERPLICHTINGEN UIT DE AARD VAN DE OVEREENKOMST 484-493
Afd. III GEEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 494-500
Hfdst. IIVERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 501-575
Afd. IHOOFDVERPLICHTINGEN 501-560
§ 1. Het aangenomen werk uitvoeren 501-517
A. Volledige en tijdige uitvoering 501-508
B. Leiding van het werk. Onderaanneming. Herbestedingsbeding 509-512
C. Tot iets onmogelijks bestaat geen verbintenis 513-517
§ 2. Het gereedgekomen werk tijdig opleveren 518-539
A. Plicht en recht 518-523
B. Het gehele werk zoals aangenomen. Onderaanneming 524-525
C. Terbeschikkingstelling voor keuring 526-531
D. Eigendomsovergang 532-533
E. Plaats van levering. Tijdstip 534-537
F. Opvordering. Dwangsom 538-539
§ 3. Zich houden aan de overeengekomen prijs 540-541
§ 4. Plicht van teruggave en van bewaring van de zaak 542-554
A. Teruggave542-545
B. Bewaring en behoud 546-548
C. Inspanningsverbintenis. Bewijslast 549-552
D. Uitvoeringsfout als eerste oorzaak beschouwd 553-554
§ 5. De aanbesteder vrijwaren voor verborgen gebreken 555-560
Afd. II NEVENVERPLICHTINGEN 561-575
§ 1. Voorlichting, voorzorg en herstel 561-572
A. Voorlichtingsplicht 564-565
B. Voorzorgsplicht 566-567
C. Herstelplicht 568-569
D. Sanctie 570-572
§ 2. Plicht van voorzichtigheid 573-575
Hfst. III VERPLICHTINGEN VAN DE AANBESTEDER 576-707
Afd. I. HOOFDVERPLICHTINGEN 576-696
§ 1. Wat nodig is en van hem afhangt verschaffen 576-607
A. Aard van de verplichting 576-578
B. De mogelijkheden verschaffen 579-586
1. Zorgen voor de vereiste vergunningen en machtigingen 579-581
2. Mogelijkheid van toegang tot het bouwterrein en uitgang verlenen 582-583
3. Zorgen voor plans van een architect 584-586
C. De middelen verschaffen 587-607
1. Tijdig deugdelijke materialen verschaffen588-590
2. Tijdig plans en werktekeningen bezorgen 591-592
3. De uitvoering van de werken laten controleren 593-604
4. Coördinatie van de werken 605-607
§ 2. Het gereedgekomen werk opnemen 608-661
A. Opneming 608-613
B. Keuring - goedkeuring 614-622
C. Geen keuringsplicht 623-626
D. Persoonlijke beslissing van de aanbesteder 627-628
E. Technische bijstand in beginsel niet verplicht 629-631
F. Geen vormvereisten. Stilzwijgende goedkeuring 632-639
G. Weigering van de goedkeuring 640-642
H. Rechtsaard van de opneming 643-644
I. Bevrijdende werking van de opneming 645-655
1. Geen aansprakelijkheid meer voor het vervaardigde werk 645-650
2. Behoudens voor verborgen gebreken 651-652
3. Bedrog 653-655
J. De dubbele oplevering en opneming 656-661
§ 3. De overeengekomen prijs betalen 662-689
A. Grondslag en bedrag662-665
B. Plaats en tijdstip 666-667
C. Werken bij het stuk of bij de maat 668-669
D. Voorschotten. Termijnen 670-671
E. Prestatie-uitstel672-673
F. Protesteren van factuur. Kwade trouw 674
G. Moratoire interesten. Wet van 1 mei 1913 op het krediet der ambachtslieden 675-677
H. Doorstortingen aan de R.S.Z. en fiscus indien de aannemer niet of niet meer geregistreerd is 678-682
I. Giraal geld 683-684
J. Schuldvergelijking of compensatie685-686
K. Basis voor de moratoire interesten 687
L. Verjaring. Rechtsverwerking. Goede trouw 688-689
§ 4. De zaak op het overeengekomen tijdstip afhalen of in ontvangst nemen 690-696
Afd. II NEVENVERPLICHTINGEN 697-707
§ 1. Alles verschaffen wat hij beloofd heeft 697
§ 2. Voorzorgsplicht. Waarschuwingsplicht 698-700
§ 3. Verbod van inmenging in de werkzaamheden 701-705
§ 4. Het werk niet doen stilleggen 706-707
TITEL V RISICO VAN HET TENIETGAAN VAN DE ZAAK 708-799
Hfdst. I BEGINSELEN EN REGELS 708-769
Afd. IGRONDSLAGEN EN OPBOUW VAN DE REGELING 708-716
§ 1. Eigenaarsrisico en risico-aansprakelijkheid 708-710
§ 2. Oorsprong en grondslagen 711-716
Afd. II DE AANNEMER MOET DE STOF LEVEREN 717-734
§ 1. Toepassingsgebied 717-720
§ 2. Zaakrisico 721-728
§ 3. Loonrisico 729-730
§ 4. Bewijslast 731-732
§ 5. Nakomingsrisico 733-734
Afd. III DE AANNEMER MOET ALLEEN ARBEID VERRICHTEN 735-761
§ 1. Toepassingsgebied 735-738
§ 2. Zaakrisico 739-743
§ 3. Loonrisico 744-747
§ 4. Bewijslast 748-750
§ 5. Nakomingsrisico 751-752
§ 6. Een gebrek in de stof van de meester 753-759
§ 7. Geen verrijking zonder oorzaak 760-761
Afd. IV BEIDE PARTIJEN VERSCHAFFEN DE MATERIALEN 762-763
Afd. V WERKEN BIJ HET STUK OF BIJ DE MAAT 764-767
Afd. VI AANVULLEND RECHT 768-769
Hfdst. II BIJZONDERHEDEN EN TOEPASSINGEN 770-799
Afd. I TENIETGAAN VAN DE ZAAK. OVERMACHT OF TOEVAL 770-778
Afd. II IN GEBREKE ZIJN VAN DE MEESTER 779-785
Afd. III BOUWWERKEN 786-796
Afd. IV VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST (ART. 1794 B.W.) 797-799
TITEL VI VERBINDENDE KRACHT, NAKOMING EN NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN 800-885
Hfdst. I VERBINDENDE KRACHT VAN DE OVEREENKOMST 800-814
Afd. I DE OVEREENKOMST STREKT PARTIJEN TOT WET 800-804
Afd. II DE OVEREENKOMST KAN DERDEN NIET SCHADEN 805-809
Afd. III DE VERPLICHTINGEN ZIJN PERSOONLIJK 810-814
Hfdst. II NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST 815-822
Afd. I STIPTE EN NAUWGEZETTE UITVOERING 815-816
Afd. II UITVOERING TE GOEDER TROUW 817-819
Afd. III DE BILLIJKHEID, HET GEBRUIK OF DE WET 820-822
Hfdst. III NIET-NAKOMING. WANPRESTATIE 823-852
Afd. I TOEPASSING VAN HET GEMENE CONTRACTENRECHT 823-826
Afd. II INGEBREKESTELLING 827-828
Afd. III MACHTIGING TOT UITVOERING OP KOSTEN VAN DE AANNEMER 829-830
Afd. IV BEDING VAN HERBESTEDING ZONDER ONTBINDING 831-834
Afd. V OPSCHORTINGSRECHT. PRESTATIE-UITSTEL 835-837
Afd. VI STRAFBEDING VOOR VERTRAGING 838-847
Afd. VII DWANGSOM 848-849
Afd. VIII UITSTEL VERLEEND DOOR DE RECHTER 850-852
Hfdst. IV VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN. BEDROG 853-885
Afd. I VRIJWARINGSPLICHT UIT HET GEMENE RECHT VAN DE AANNEMING 853-861
Afd. II EEN GARANTIEVERBINTENIS 862-874
Afd. III BEVRIJDINGSBEDINGEN 875-876
Afd. IV TOEPASSINGSVEREISTEN 877-882
Afd. V VERVALTERMIJN 883-885
TITEL VII EINDE VAN DE OVEREENKOMST 886-1037
Hfdst. I GEMEEN CONTRACTENRECHT 886-907
Afd. I BETALING 886-887
Afd. II BEËINDIGINGSOVEREENKOMST 888
Afd. III DADING 889-890
Afd. IV VERVULLING VAN DE VOORWAARDE 891-893
Afd. V HET INTREDEN VAN HET TIJDSTIP 894
Afd. VI ONTBINDING DOOR DE RECHTER 895-899
Afd. VII NIETIGVERKLARING 900-901
Afd. VIII OVERMACHT OF TOEVAL 902
Afd. IX VERVAL 903-904
Afd. X VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING 905-907
Hfdst. II GEMEEN AANNEMINGSRECHT 908-1013
Afd. I EENZIJDIGE VERBREKING DOOR DE AANBESTEDER 908-985
§ 1. Recht van verbreking 908-964
A. Volstrekte bevoegdheid om de aanneming naar goeddunken te verbreken 908-914
B. Oorsprong en grond van artikel 1794 B.W. 915-921
C. Rechtsaard van het verbrekingsrecht 922-924
D. Gerechtigden 925-926
E. Toepasselijk op alle soorten van aanbestedingen en aannemingen 927-945
1. Op welke wijze ook het werk is aanbesteed 927-928
2. Op voorwaarde dat de omvang of de duur van het werk bepaald is 929-930
3. Alle soorten van werken, al dan niet met bijlevering van de materialen door de aannemer 931-932
4. Aannemingen van werk in ruimere zin 933-934
5. Voor zover de gebruiken daarvan niet afwijken 935-936
6. Niet op onderaannemingen 937-943
7. Schijnredenen, ongegronde grieven, arglist 944-945
F. Vorm 946-949
G. Tijdstip 950-952
H. Gevolgen van de verbreking 953-964
1. Dadelijke werking voor het vervolg 953-954
2. Gevolgen voor de aanbesteder955-957
3. Gevolgen voor de afgezegde aannemer 958-964
§ 2. Plicht tot schadeloosstelling 965-983
A. Rechtsaard van de verplichting 965-968
B. Bestanddelen van de schadeloosstelling 969-972
C. Toepassingen 973-983
§ 3. Gedeeltelijke verbreking 984-985
Afd. II VERBREKING DOOR DE ERFGENAMEN VAN DE AANBESTEDER 986-1000
§ 1. Deelbare en ondeelbare verbintenissen 986-987
§ 2. Erfrecht, ongescheiden boedel 988-989
§ 3. Rechten en plichten van de aannemer 990-992
§ 4. Feitelijkheden 993-994
§ 5. Procedure voor de rechtbank 995-997
§ 6. Zaakwaarneming 998
§ 7. Voorstel tot schorsing 999-1000
Afd. III ONTBINDING DOOR DE DOOD VAN DE AANNEMER 1001-1013
§ 1. Ontbinding van rechtswege. Gevolgen 1001-1005
§ 2. Aanneming van bouwwerk 1006-1008
§ 3. Dood van de architect 1009-1013
Hfdst. III FAILLISSEMENT. GERECHTELIJK AKKOORD 1014-1037
Afd. IFAILLISSEMENT VAN DE AANNEMER 1014-1029
§ 1. Weerslag op de overeenkomst 1014-1018
§ 2. Voltooiing van het werk door de curator 1019-1021
§ 3. De meester doet het werk door een andere aannemer voortzetten 1022-1023
§ 4. Schuldvergelijking 1024-1025
§ 5. Overdracht van de schuldvordering van de aannemer 1026
§ 6. Arbitrageprocedure 1027-1028
§ 7. Dading 1029
Afd. II FAILLISSEMENT VAN DE AANBESTEDER 1030-1036
§ 1. Aanbesteder koopman 1030
§ 2. Beslissing van de curator 1031-1032
§ 3. Onderaanneming 1033
§ 4. Eigendom van een bouwwerk in uitvoering 1034-1036
Afd. III GERECHTELIJK AKKOORD 1037
DEEL II AANNEMING VAN BOUWWERK 1038-1747
TITEL I ONVERANDERLIJKHEID VAN DE VASTE AANNEMINGSSOM 1038-1170
Hfdst. I PRIJSBEWEGING. VERANDERINGEN EN VERGROTINGEN 1038-1124
Afd. IOORSPRONG EN OPZET VAN ARTIKEL 1793 B.W. 1038-1049
Afd. II GEEN BIJBETALING BIJ PRIJSSTIJGING VAN DE ARBEIDSLONEN OF VAN DE BOUWSTOFFEN. PRIJSAANPASSINGSBEDING 1050-1059
Afd. III GEEN BIJBETALING VOOR VERANDERINGEN OF VERGROTINGEN IN HET PLAN. MEERWERK. BIJWERK 1060-1124
§ 1. Begrip veranderingen of vergrotingen. Bijkomend werk. Meerwerk. Bijwerk 1060-1071
§ 2. Vereisten voor het recht op bijbetaling 1072-1086
A. Schriftelijke toestemming voor veranderingen of vergrotingen in het plan 1075-1082
B. Een overeenkomst met de eigenaar over de prijs 1083-1086
§ 3. Vereisten voor de toepassing van artikel 1793 B.W. 1087-1118
A. De aanbesteder moet eigenaar zijn van de grond 1088-1095
B. De aanneming moet het oprichten van een gebouw tot voorwerp hebben 1096-1105
C. Het gebouw moet voor een volstrekt vaste prijs zijn aangenomen 1106-1109
D. Een met de eigenaar vastgelegd en overeengekomen plan van het op te richten gebouw 1110-1118
§ 4. Rechtsaard van de beschermingsmaatregel 1119-1121
§ 5. Geen verrijking zonder oorzaak 1122-1124
Hfdst. IIONVOORZIENBARE MOEILIJKHEDEN. VERGISSINGEN 1125-1170
Afd. INOODZAKELIJKE BIJKOMENDE WERKEN 1125-1168
§ 1. Artikel 1793 B.W. niet van toepassing 1125-1128
§ 2. Overheidsaanbestedingen 1129-1131
§ 3. Noodzakelijke bijkomende werken. Verhoging van de kosten 1132-1138
§ 4. Leer van de onvoorziene omstandigheden. Imprevisieleer 1139-1140
§ 5. Leer van de onvoorziene moeilijkheden 1141-1146
§ 6. Het forfait of het ijzeren akkoord 1147-1152
§ 7. Leer van de dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak 1153-1156
§ 8. De verbindende kracht van de overeenkomst. De goede trouw 1157-1168
Afd. II VERGISSINGEN IN DE PLANS VAN DE EIGENAAR 1169-1170
TITEL II CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS TOT AAN DE OPLEVERING EN OPNEMING 1171-1305
Hfdst. I GRONDSLAGEN EN WERKING 1171-1224
Afd. I HET CONTRACT EN DE REGELS VAN DE BOUWKUNST OF VAN GOED VAKMANSCHAP 1171-1182
Afd. II SAMENLOOP VAN FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN 1183-1184
Afd. III BEVRIJDINGSBEDINGEN, VRIJWARINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN 1185-1197
§ 1. Ten voordele van de opdrachtgever-aanbesteder 1189-1192
§ 2. Ten voordele van de architect of van de aannemer 1193-1196
§ 3. Ten aanzien van derden 1197
Afd. IV OPVOLGING 1198
Afd. V TECHNISCHE STUDIES EN RAADPLEGING VAN SPECIALISTEN 1199-1205
Afd. VI VOORSCHRIJVEN VAN MATERIALEN. VERWERKING 1206-1210
Afd. VII RISICO AANVAARD DOOR DE BOUWHEER 1211-1216
Afd. VIII AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER VOOR DEGENEN DIE HIJ IN HET WERK STELT 1217-1222
Afd. IX AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER VOOR ZIJN MATERIEEL 1223-1224
Hfdst. II VAN DE CONTRACTUELE FASE NAAR DE
POSTCONTRACTUELE 1225-1251
Afd. I VOOR DE OPLEVERING EN OPNEMING VAN HET BOUWWERK 1225-1228
Afd. II NA DE VOORLOPIGE OPLEVERING VAN HET BOUWWERK 1229-1234
Afd. III NA DE EINDOPLEVERING EN EINDOPNEMING 1235-1241
§ 1. Tussen partijen 1235-1239
§ 2. Ten aanzien van derden 1240-1241
Afd. IV BEDROG BIJ DE EINDOPLEVERING EN EINDOPNEMING 1242-1251
Hfdst. III ONDERSCHEIDEN FOUTEN 1252-1279
Afd. I ONTWERP- EN UITVOERINGSFOUTEN 1252-1255
Afd. II FOUTEN VAN DE ARCHITECT EN FOUTEN VAN DE AANNEMER 1256-1262
§ 1. Fouten van de architect 1256-1258
§ 2. Fouten van de aannemer 1259-1262
Afd. III GEMENE SCHULD. EIGEN SCHULD 1263-1267
Afd. IV DE SPECIALIST-AANNEMER 1268-1271
Afd. V FOUTEN IN DE EINDAFREKENING. ONVERSCHULDIGDE
BETALING 1272-1273
Afd. VI DEELOPDRACHTEN 1274-1279
Hfdst. IV AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM. REGRES EN VRIJWARING 1280-1305
Afd. I VEROORDELING IN SOLIDUM 1280-1292
Afd. II REGRES EN VRIJWARING 1293-1305
TITEL III GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN
IN BOUWWERKEN 1306-1374
Hfdst. I TOEPASSING VAN HET GEMENE AANNEMINGSRECHT 1306-1313
Afd. I HOOFDVERPLICHTING 1306-1308
Afd. II BIJZONDERHEDEN BIJ BOUWAANNEMINGEN 1309-1313
Hfdst. IIRECHTSAARD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERBORGEN GEBREKEN 1314-1340
Afd. I GARANTIEVERBINTENIS 1314-1327
Afd. II VERBINTENIS VAN AANVULLEND RECHT 1328-1340
§ 1. Bevrijdingsbeding ten voordele van de aannemer 1330-1333
§ 2. Bevrijdingsbeding ten voordele van de architect 1334-1337
§ 3. Uitbreiding van de garantie 1338-1340
Hfdst. III TOEPASSINGSVEREISTEN 1341-1374
Afd. I HET GEBREK MOET VOOR DE AANBESTEDER VERBORGEN ZIJN 1341-1354
Afd. II HET GEBREK MOET ERNSTIG ZIJN 1355-1359
Afd. III DE VORDERING TOT GARANTIE MOET TIJDIG INGESTELD ZIJN 1360-1374
TITEL IV TIENJARIGE GARANTIE EN VORDERING TOT GARANTIE 1375-1658
Hfdst. I GARANTIE OF VERLENGDE AANSPRAKELIJKHEID IN DE BOUW 1375-1487
Afd. IOORSPRONG. WETSHISTORIE. ACTUALISERING 1375-1399
§ 1. Historische oorsprong 1375-1377
§ 2. Wetshistorie 1378-1390
§ 3. Actualisering 1391-1399
Afd. II GRONDSLAG, STREKKING EN RECHTSAARD 1400-1418
§ 1. Grondslag 1400-1402
§ 2. Strekking 1403-1412
§ 3. Rechtsaard 1413-1418
Afd. III ONDERAANNEMING 1419-1422
Afd. IV WIJZE VAN PRIJSVORMING ZONDER BELANG 1423-1426
Afd. V GEBOUWEN EN GROTE WERKEN 1427-1436
Afd. VI GEBREK IN DE BOUW. ONGESCHIKTHEID VAN DE GROND.TENIETGAAN VAN EEN GEBOUW OF GROOT WERK 1437-1446
§ 1. Gebrek in de bouw1437-1440
§ 2. Ongeschiktheid van de grond 1441-1442
§ 3. Tenietgaan van een gebouw of groot werk1443-1446
Afd. VII VERBORGEN GEBREKEN EN ZICHTBARE GEBREKEN 1447-1455
Afd. VIIIAANVANG EN AFLOOP VAN DE GARANTIE 1456-1472
§ 1. Aanvangspunt 1456-1465
§ 2. Aanvangsdatum en einddatum van de garantietermijn 1466-1467
§ 3. Aanvang bij dubbele oplevering 1468-1469
§ 4. Bedingen in de aanneming of in het architectencontract 1470-1472
Afd. IX VERVALTERMIJN 1473-1487
§ 1. Geen stuiting of schorsing 1473-1478
§ 2. Bedrog bij de oplevering 1479-1482
§ 3. Virtueel in de dagvaarding begrepen vorderingen 1483-1485
§ 4. Herstellingswerken door de garantieplichtige 1486-1487
Hfdst. IIVORDERING TOT VRIJWARING EN SCHADELOOS¬STELLING 1488-1658
Afd. IGARANTIE- EN AANSPRAAKGERECHTIGDEN 1488-1504
§ 1. Aard van het vorderingsrecht en de rechtsvordering 1488-1489
§ 2. Gerechtigden 1490-1504
A. De bouwheer en zijn rechtverkrijgenden 1490-1502
1. De bouwheer-eigenaar 1490-1494
2. De rechtverkrijgenden onder bijzondere
TITEL 1495-1502
B. De hoofdaannemer 1503-1504
Afd. II GARANTIE- EN SCHADEPLICHTIGEN 1505-1527
§ 1. De garantieplicht is algemeen1505
§ 2. Garantie- en schadeplichtigen 1506-1525
A. Architecten en aannemers 1506-1511
B. Aannemers en ambachtslieden 1512-1513
C. Onderaannemers 1514-1516
D. Aannemers van openbare werken 1517
E. Bouwbezorgers-verkopers 1518-1519
F. Ingenieurs. Adviesbureaus 1520-1521
G. Controle-organismen 1522-1523
H. De fabrikant-leverancier-installateur 1524-1525
§ 3. Overgang van de garantieschuld 1526-1527
Afd. III DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GARANTIEPLICHTIGE IS
PERSOONLIJK 1528-1535
§ 1. Eigen schuld 1528-1533
§ 2. Veroordeling in solidum 1534-1535
Afd. IV BEWIJS VAN HET GEBREK IN DE BOUW. BEWIJSLAST 1536-1546
Afd. V MIDDELEN VAN VERWEER 1547-1556
§ 1. Verweer bij excepties of composities1547-1553
§ 2. Verweer ten principale 1554-1556
Afd. VI VERWEERDER MOEST NIET PRESTEREN 1557-1596
§ 1. Geen dagelijks toezicht 1557-1561
§ 2. Ontslag van garantie 1562-1565
§ 3. Ongeschiktheid van de grond 1566-1569
§ 4. Stand van de wetenschap 1570
§ 5. Verschoonbare ondeskundigheid 1571-1578
§ 6. Uitvoerder gedekt door ontwerper 1579-1581
§ 7. Nieuwe technieken en materialen 1582-1587
§ 8. Bemoeiingen van opdrachtgever zelf vakkundige 1588-1589
§ 9. Onderschikking 1590-1591
§ 10. Schuld aan de zijde van de bouwheer 1592-1596
Afd. VII VERWEERDER KON NIET PRESTEREN 1597-1619
§ 1. Overmacht bevrijdt. Niet steeds 1597-1600
§ 2. Vereiste van exterioriteit. Vreemde oorzaak 1601-1602
§ 3. Verborgen gebreken in de materialen 1603-1619
Afd. VIIIVERWEERDER HOEFT NIET MEER TE PRESTEREN 1620-1627
§ 1. Tijd om de rechtsvordering in te stellen 1620-1623
§ 2. Exceptie van verjaring 1624-1625
§ 3. Geen stuiting of schorsing 1626
§ 4. Aanvangspunt bij onderaanneming 1627
Afd. IX VOORWERP VAN DE VORDERING TOT GARANTIE 1628-1646
§ 1. Herstel in natura 1628-1637
A. De herstelling moet nuttig zijn 1633
B. De herstellingskosten mogen niet onredelijk zijn 1634
C. Geen toestandsverbetering 1635-1637
§ 2. Geheel de schade moet worden vergoed 1638-1644
§ 3. Verplichting de schade te beperken 1645-1646
Afd. X TOEKOMSTIGE SCHADE. DREIGENDE SCHADE. VOORBEHOUD 1647-1658
§ 1. Toekomstige schade 1647-1652
§ 2. Dreigende schade 1653-1655
§ 3. Voorbehoud 1656-1658
TITEL V BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMERS EN ARCHITECTEN, VAN NABUREN, VAN MEESTERS EN ZIJ DIE ANDEREN AANSTELLEN, VAN EIGENAARS VAN GEBOUWEN EN VAN DEGENEN DIE ZAKEN ONDER HUN BEWARING HEBBEN, CIVIEL- EN STRAFRECHTELIJK 1659-1747
Hfdst. I BEWAKING OVER DE BOUWPLAATS 1659-1667
Afd. IBEWAARDERS EN WAARSCHUWINGSPLICHTIGEN 1659-1663
Afd. II UITGESTREKTHEID EN DUUR VAN DE BEWAARPLICHT 1664-1667
Hfdst. IIAANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN BELENDENDE EIGENDOMMEN 1668-1690
Afd. IAANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DADEN 1668-1682
Afd. II VERBREKING VAN HET EVENWICHT TUSSEN DE ERVEN. AANSPRAKELIJKHEID ZONDER SCHULD AAN DE ZIJDE VAN DE BOUWHEER 1683-1690
Hfdst. III AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR TEGENOVER DERDEN VOOR SCHADE TE WIJTEN AAN HET INSTORTEN VAN ZIJN GEBOUW, EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT 1691-1717
Afd. I AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR UIT ARTIKEL 1386 B.W. 1691-1709
§ 1. Instorten van gebouwen in uitvoering bij aanneming of onder architectuur 1691-1692
§ 2. Artikel 1386 B.W. is algemeen 1693-1694
§ 3. Grondslag van de aansprakelijkheid van de bouwheer voor het instorten van zijn gebouw 1695-1697
§ 4. Voorwaarden van aansprakelijkheid 1698-1704
A. Een gebouw of bestanddelen ervan 1698-1699
B. Een instorting 1700-1702
C. Verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw. Bewijs 1703-1704
§ 5. Tegenbewijs mogelijk. Overmacht. Daden van de getroffene. Daden van een derde 1705-1709
Afd. II AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT (ART. 1384, EERSTE LID B.W.) 1710-1717
§ 1. Vermoeden van aansprakelijkheid 1710-1712
§ 2. Roerende en onroerende goederen 1713-1714
§ 3. Opzicht van de aannemer 1715-1717
Hfdst. IV AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MEESTERS EN ZIJ DIE ANDEREN AANSTELLEN VOOR HUN ONDERGESCHIKTEN, EN VAN AMBACHTSLIEDEN VOOR HUN LEERJONGENS, EN VAN DE EIGENAARS OF GEBRUIKERS VAN EEN DIER 1718-1724
Afd. IAANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERGESCHIKTEN 1718-1719
Afd. II AANSPRAKELIJKHEID VOOR LEERJONGENS 1720-1722
Afd. III AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAARS OF GEBRUIKERS VAN EEN DIER 1723-1724
Hfdst. VSTRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1725-1747
Afd. IMISDRIJVEN EN STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGEN 1725-1731
Afd. II VRIJSPRAAK 1732-1733
Afd. III AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEEL EN VOOR FIRMA 1734-1735
Afd. IV STRAFMISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR ONDERAANNEMERS 1736-1737
Afd. V VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
Afd. VI VERJARING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Afd. VII HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. REGRES 1742-1747
DEEL III ZEKERHEIDSRECHTEN EN VOORRECHTEN 1748-1991
TITEL I FEITELIJKE EN PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN 1748-1893
Hfdst. I RETENTIERECHT 1748-1762
Afd. I RETENTIERECHT VAN DE AANNEMER 1748-1759
§ 1. Begrip 1748-1753
§ 2. Toepassingsvereisten 1754-1759
Afd. II RETENTIERECHT VAN DE AANBESTEDER 1760-1762
Hfdst. II RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE WERKLIEDEN EN VAN DE ONDERAANNEMERS EN SUB-ONDERAANNEMERS (ART. 1798 B.W., WET VAN 19 FEBRUARI 1990) 1763-1874
Afd. I NIEUW ARTIKEL 1798 B.W. DOEL VAN DE WET VAN 19 FEBRUARI 1990 1763-1773
Afd. II TOEPASSING VAN HET NIEUWE ARTIKEL1798 B.W. IN DE TIJD 1774-1780
Afd. III OORSPRONG EN RECHTSAARD VAN DE VORDERING UIT OUD EN NIEUW ARTIKEL 1798 B.W. 1781-1795
Afd. IV GERECHTIGDEN EN SCHULDENAARS 1796-1810
Afd. V OMVANG VAN HET VORDERINGSRECHT. ZEKERE, VASTSTAANDE EN OPEISBARE SCHULDVORDERING VAN DE GERECHTIGDE 1811-1815
Afd. VI OMVANG VAN HET ONDERPAND. EEN ZEKERE SCHULD 1816-1822
Afd. VII EXCEPTIES. VERWEERMIDDELEN EN COMPENSATIE 1823-1826
Afd. VIII CESSIE VAN DE SCHULDVORDERING DOOR DE AANNEMER. INPANDGEVING. PAND OP DE HANDELSZAAK VAN DE HOOFDAANNEMER 1827-1830
Afd. IX SAMENLOOP TUSSEN GERECHTIGDEN UIT ARTIKEL 1798 B.W. 1831-1832
Afd. X SAMENLOOP TUSSEN GERECHTIGDEN EN ANDERE SCHULDEISERS VAN DE AANNEMER. DERDENBESLAG 1833-1836
Afd. XI FAILLISSEMENT VAN DE (HOOFD)AANNEMER 1837-1846
Afd. XII FAILLISSEMENT VAN DE MEESTER VAN HET WERK 1847-1848
Afd. XIII GERECHTELIJK AKKOORD 1849-1850
Afd. XIV UITOEFENING VAN DE RECHTSTREEKSE VORDERING 1851-1872
§ 1. Geen vorderingsrecht zonder een ingestelde rechtsvordering 1851-1854
§ 2. Dagvaarding 1855-1858
§ 3. Hoofdpartijen en tussenkomende partijen 1859-1861
§ 4. Bewijslast 1862-1864
§ 5. De vordering van de (hoofd)aannemer moet nog niet vaststaand en opeisbaar zijn 1865-1868
§ 6. Evenredige verdeling 1869-1871
§ 7. Fiscale en sociale afhoudingen 1872
Afd. XV VERZET DOOR DE HOOFDSCHULDENAAR 1873-1874
Hfdst. III DE WAARBORG VAN NAKOMING, DE WAARBORG VAN VOLTOOIING EN DE WAARBORG VAN TERUGBETALING. WONINGBOUWWET 1875-1893
Afd. I WAARBORG DOOR ERKENDE AANNEMERS VERSCHULDIGD 1875-1881
Afd. II WAARBORG VAN VOLTOOING OF VAN TERUGBETALING DOOR NIET-ERKENDE AANNEMERS VERSCHULDIGD 1882-1890
§ 1. De voltooiingswaarborg 1882-1887
§ 2. De waarborg van terugbetaling 1888-1890
Afd. III SANCTIE 1891-1893
TITEL II VOORRECHTEN 1894-1991
Hfdst. I HET VOORRECHT WEGENS DE KOSTEN TOT HET BEHOUD VAN DE ZAAK GEMAAKT (ART. 20, 4° HYP. W.) 1894-1900
Afd. I KOSTEN TOT HET BEHOUD VAN DE ZAAK GEMAAKT 1894-1899
Afd. II ALLEEN MET BETREKKING TOT ROERENDE GOEDEREN 1900
Hfdst. II HET VOORRECHT VAN DE ONDERAANNEMERS (ART. 20, 12° HYP. W.; WET VAN 19 FEBRUARI 1990) 1901-1922
Afd. I EEN VOORRECHT OP EEN BEPAALD ROEREND GOED 1901-1904
Afd. II AARD EN OMVANG VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVOR¬DERINGEN 1905-1908
Afd. III HET VERHAALSOBJECT 1909-1910
Afd. IV GEPRIVILIGIEERDEN 1911-1913
Afd. V EEN FACTUURSCHULD NIET OUDER DAN VIJF JAAR 1914-1916
Afd. VI TENIETGAAN OF VERLIES VAN HET VOORRECHT 1917-1920
Afd. VII SAMENLOOP. RANG 1921-1922
Hfdst. III HET VOORRECHT VAN DE AANNEMERS, ARCHITECTEN, METSELAARS EN ANDERE WERKBAZEN. HYPOTHEEK (ART. 27, 5° HYP. W.) 1923-1960
Afd. I BEGRIP, GRONDSLAG EN OORSPRONG 1923-1925
Afd. II GERECHTIGDEN. IN AANMERKING KOMENDE WERKEN 1926-1929
Afd. III BEDRAG VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING 1930-1931
Afd. IV OBJECT EN BEDRAG VAN HET VOORRECHT 1932-1938
Afd. V BESTAANS- EN VORMVEREISTEN 1939-1958
§ 1. Voorafgaand proces-verbaal van vaststelling van de gesteldheid van de plaats 1940-1944
A. Aanwijzing van een deskundige 1940-1941
B. Oproeping van de ingeschreven schuldeisers 1942-1944
§ 2. Voorafgaande inschrijving van het proces-verbaal 1945-1951
§ 3. Een proces-verbaal van opneming van het voltooide werk en van de vaststelling van meerwaarde van het erf 1952-1957
§ 4. Inschrijving van het proces-verbaal van opneming en van de bepaling van meerwaarde 1958
Afd. VI DE HYPOTHEEK VAN DE AANNEMER 1959-1960
Hfdst. IV HET VOORRECHT VAN DE ARBEIDERS EN BEDIENDEN, DE ONDERAANNEMERS, DE LEVERANCIERS EN DE KREDIETVERLENERS VAN DE AANNEMERS VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET VAN 24 DECEMBER 1993) 1961-1991
Afd. IOORSPRONG VAN HET VOORRECHT. VERDERE EVOLUTIE 1961-1967
Afd. II UITBREIDING VAN HET VERBOD VAN AFSTAND, BESLAG OF VERZET 1968-1969
Afd. III UITBETALING TEN VOORDELE VAN DE ARBEIDERS, BEDIENDEN, LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS 1970-1973
Afd. IV UITBETALING TEN VOORDELE VAN DE CESSIONARISSEN EN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISERS 1974-1977
Afd. V BEDRAG VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN 1978-1980
Afd. VI BEDRAG VAN HET VOORRECHT 1981-1983
Afd. VII BEWARING VAN HET VOORRECHT 1984-1985
Afd. VIII UITOEFENING VAN HET VOORRECHT 1986-1989
Afd. IX EVENREDIGE VERDELING TUSSEN DE GERECHTIGDEN 1990-1991
ZAAKREGISTER 655
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 26/07/2010 - 21:05
Laatst aangepast op: do, 04/02/2016 - 13:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.