-A +A

De grote krachtlijnen van de fiscale procedure

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
De grote krachtlijnen van de fiscale procedure
Publicatie
Auteur: 
Francis Desterbeck
Uitgever: 
Kluwer
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 

 

1 3

Hoofdstuk 1.

De aangifte inzake directe belastingen en B.T.W. 5

1. Directe belastingen

1.1. Vormvereisten van de aangifte 5

A. Algemeen 5

B. Tax-on-web en Finprof 7

I. Tax-on-web 7

II. Finprof 7

C. Sanctie bij niet-naleving 8

1.2. Wie moet een aangifte indienen? 8

A. Algemeen 9

I. Personenbelasting 9

II. Vennootschapsbelasting 9

III. Rechtspersonenbelasting 10

IV. Belasting van niet-inwoners 11

B. Concrete gevallen 11

I. Gehuwden en (feitelijk) gescheidenen 12

II. Kinderen 13

III. Gefailleerden 13

IV. Lasthebbers 13

1.3. Aangiftetermijnen 14

A. Algemeen 14

B. Uitstel 15

1.4. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk 16

A. Personenbelasting 16

B. Vennootschapsbelasting 16

5

2. B.T.W.

2.1. De aangifte: principes en vormvereisten 18

A. Principes 18

B. Vormvereisten 19

C. De intracommunautaire listing en de afnemerslisting 20

I. De intracommunautaire listing 20

II. De afnemerslisting 20

17

INHOUDSTAFEL

Fiscale procedure

IV

IIIKluwer

D. Intervat en Edivat 21

I. Intervat 21

II. Edivat 21

E. Sancties bij niet-naleving 22

2.2. Wie moet de aangifte indienen? 22

A. Periodieke aangifte 22

B. Uitzonderingen 23

I. Wettelijke uitzonderingen 23

II. Door de Administratie toegestane uitzonderingen 23

C. Bijzondere aangifte en aangifte van toevallige

handelingen 24

I. Bijzondere aangifte 24

II. Aangifte van toevallige handelingen 24

2.3. Aangiftetermijnen 25

2.4. Betaling van de B.T.W. 26

Hoofdstuk 2.

Onderzoek en controle van de aangifte 27

1. Vooraf

1.1. De fiscus is geen derde 27

1.2. Limitatieve interpretatie van onderzoeksbevoegdheden 28

27

2. Directe belastingen

2.1. Onderzoeksbevoegdheden 28

A. Bevoegdheden ten opzichte van de belastingplichtige 28

I. Mededelings- en bewaringsplicht 29

a) Algemeen 29

b) Plaats van inzage 30

c) Belasten van derden 30

d) Bewaringstermijn 30

e) Computerboekhouding 31

II. Vraag om inlichtingen 31

a) Algemeen 32

b) Verlenging van de termijn 32

c) Belasten van derden 32

III. Toegang tot beroepslokalen 32

B. Bevoegdheden ten opzichte van derden 33

I. Het inwinnen van inlichtingen 34

a) Bepaalde belastingplichtigen 34

b) Niet bij naam aangeduide belastingplichtigen 34

II. Het fiscaal getuigenverhoor 34

28

I

NHOUDSTAFEL

C. Bankgeheim 35

I. Algemeen 36

II. Inlichtingen uit andere bronnen 37

3. B.T.W.

3.1. Verplichtingen van de belastingplichtige 38

A. De verplichting tot het overleggen van boeken en

bescheiden 39

I. Bewaringsplicht 39

II. Overleggingsplicht 40

B. De verplichting tot het verschaffen van inlichtingen 40

C. Het recht van toegang 40

3.2. Andere bevoegdheden 41

A. Het recht om transportmiddelen te stoppen en

te controleren 41

B. Het recht om boeken en bescheiden onder

zich te houden 42

38

4. Registratie- en successierechten

4.1. Registratierechten 42

4.2. Successierechten 43

42

5. Douane en accijnzen

5.1. Vooraf 44

A. Het uitoefenen van de strafvordering 44

B. Belang voor andere onderzoeken 47

C. Bevoegdheden inzake B.T.W. 48

5.2. Bevoegdheden 48

A. Visitatie van goederen en vervoermiddelen 48

B. Inbeslagneming 49

C. Lijfsvisitatie 50

D. Ondervraging van personen 50

E. Voorlopige aanhouding 50

F. Huiszoeking 51

I. Inzake douane: vier vormen van huiszoeking 51

II. Accijnzen 52

G. Inzage in de boekhouding 52

44

6. Gewestelijke belastingen

52

7. Lokale belastingen

54

I

NHOUDSTAFEL

Fiscale procedure

VI

VKluwer

8. Gegevensuitwisseling tussen Fiscale Administraties

8.1. Gegevensuitwisseling op nationaal vlak 55

A. Algemene medewerkingsplicht van openbare besturen 55

B. Aanwending van stukken voor andere belastingen 56

C. Bevoegdheid fiscale ambtenaren 56

8.2. Internationaal 56

A. OESO-Modelverdrag 56

B. Multilateraal Verdrag inzake administratieve bijstand 57

C. Europese Richtlijn van 19 december 1977 57

D. Douane 58

55

9. De Administratie van de B.B.I. en de AOIF

59

Hoofdstuk 3.

Bewijsmiddelen van de administratie 61

1. Directe belastingen

1.1. Vermoedens 61

A. De redenering moet uitgaan van zekere feiten 62

B. De gemaakte gevolgen moeten logisch zijn 62

1.2. Tekenen en indiciën 63

A. Begrip 63

B. De indiciaire afrekening 63

C. Het tegenbewijs van de belastingplichtige 64

1.3. Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen 65

A. Begrip 65

B. Bewijs te leveren door de Administratie 66

C. Tegenbewijs van de belastingplichtige 66

1.4. Akkoorden 66

A. Individuele akkoorden 67

I. Aard van het akkoord 67

II. Inhoud 68

III. Ontstaan 68

IV. Herziening 68

B. Collectieve akkoorden 69

C. Forfaitaire gronden van aanslag 70

I. Algemeen 70

II. Toepassing 71

1.5. De niet-tegenwerpelijkheid van bepaalde handelingen 72

A. De herkwalificatie van akten 72

I. Directe belastingen 72

II. B.T.W. 74

61

I

NHOUDSTAFEL

Fiscale procedure

VII

B. Niet-tegenwerpelijkheid van handelingen met

B.N.I.-belastingplichtigen uit landen met fiscaal

gunstregime 75

1.6. Ruling 76

2. B.T.W.

2.1. Het proces-verbaal 78

2.2. De deskundige schatting 79

2.3. Wettelijke vermoedens 80

2.4. De ambtelijke aanslag 81

A. Toepassingsgebied 82

B. Kennisgeving van de voorgenomen

ambtelijke aanslag 83

C. Het antwoord van de belastingplichtige 84

D. Gevolgen 84

78

3. Registratie- en successierechten

85

4. Regionale en lokale belastingen

86

Hoofdstuk 4.

Termijnen voor de vestiging van de belasting 87

1. De aanslag en aanslagtermijnen inzake directe belastingen

1.1. De aanslag 87

1.2. De aanslagtermijnen 87

A. De gewone aanslagtermijn 88

B. De verlengde aanslagtermijnen 88

I. De buitengewone aanslagtermijn van drie jaar 88

II. De buitengewone aanslagtermijn van vijf jaar 88

III. Verlenging van de driejarige aanslagtermijn

in geval van bezwaar 89

C. Bijzondere aanslagtermijnen 90

I. De subsidiaire aanslag en de nieuwe aanslag 90

1. Algemeen 90

2. Een gewijzigd toepassingsgebied 91

a) De nieuwe aanslag en

de subsidiaire aanslag in het oude stelsel 91

b) Na de hervorming 92

c) Gevolgen 92

3. Het arrest van het Arbitragehof

van 8 maart 2005 93

a) Geen schending van het gelijkheidsbeginsel 93

b) De memorie van de ministerraad 94

87

I

NHOUDSTAFEL

VIII

Kluwer

4. Interpretatieproblemen 95

5. Procedurevereisten in verband met

de subsidiaire aanslag 96

II. De bijzondere aanslagtermijnen

van artikel 358 van het W.I.B. 1992 97

1. Inbreuken inzake R.V. of B.V. 97

2. Inlichtingen, uit een land met

een dubbelbelastingverdrag 98

3. Inkomsten, uitgewezen door

een rechtsvordering 98

4. Inkomsten, uitgewezen door

bewijskrachtige gegevens 99

2. B.T.W.

2.1. Verjaring van de vordering tot voldoening

van de belasting 100

A. Aanvang van de termijn 100

B. Termijnen 101

2.2. Verjaring van de vordering tot teruggaaf 102

2.3. Stuiting en schorsing 103

100

3. Registratie- en successierechten

103

4. Lokale en regionale belastingen

104

Hoofdstuk 5.

De wijzigingsprocedure inzake directe belastingen 105

1. Het bericht van wijziging

1.1. Toezending van het bericht van wijziging 105

A. Doel van het bericht van wijziging 105

B. Vorm 106

C. Motivering 106

1.2. Antwoord van de belastingplichtige 107

A. Verplichting om te antwoorden 107

B. Vorm 107

C. Termijn voor het antwoord 107

D. Inhoud van het antwoord – gevolgen 108

E. Termijn voor taxatie 108

1.3. Kennisgeving van de Administratie 109

A. Algemeen 109

B. Administratieve richtlijnen 109

C. Sanctie bij niet-naleving 110

105

I

NHOUDSTAFEL

Fiscale procedure

IX

2. De aanslag van ambtswege

2.1. Toepassingsgevallen 110

2.2. Toezending van het bericht van aanslag

van ambtswege – termijn 112

2.3. Antwoord van de belastingplichtige 112

A. Te leveren tegenbewijs 112

B. Vernietiging wegens willekeur 113

2.4. Antwoord van de Administratie 114

2.5. De aanslag van ambtswege inzake directe belastingen

en de ambtelijke aanslag inzake B.T.W. 114

110

Titel II. De geschillenregeling

117

Hoofdstuk 1.

De administratieve geschillenregeling 119

1. De bezwaarprocedure inzake directe belastingen

1.1. Enkele algemene kenmerken van de bezwaarprocedure 119

A. Een administratieve voorziening 119

B. Het verplicht karakter van de bezwaarprocedure 120

1.2. De beginselen van behoorlijk bestuur 121

A. De hoorplicht 121

B. De openbaarheid van bestuur 122

C. De motiveringsplicht 124

D. Het beginsel van de onpartijdigheid 124

E. Het effectief karakter van de procedure 125

F. Het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel 125

I. Algemeen 125

II. De bindende kracht van de eigen circulaires 126

III. Het vertrouwensbeginsel in de praktijk 127

G. Beslissing binnen een redelijke termijn 128

H. Andere 129

1.3. De procedure 129

A. Wie kan bezwaar indienen? 129

I. De belastingplichtige 129

II. De feitelijk gescheiden echtgenoot 130

B. Voorwerp van het bezwaar 131

C. Tot wie moet het bezwaar worden gericht? 131

119

I

NHOUDSTAFEL

X

Kluwer

D. Vorm- en geldigheidsvereisten 132

I. Schriftelijk karakter 132

II. Motivering 133

III. Termijn 134

a) Een vervaltermijn 134

b) Vertrekpunt 135

c) Uitbreiding tot andere aanslag 135

1.4. Ontheffing van ambtswege 136

2. B.T.W.

2.1. Het dwangbevel 137

A. Aard en doel van het dwangbevel 137

B. Vorm- en geldigheidsvereisten 138

C. Betekening 139

2.2. Het administratief geding 139

A. Kenmerken 139

B. Dadingen 140

2.3. Boeten en interesten 140

A. Boeten 140

B. Interesten 141

2.4. Het verzoek om teruggave 141

137

3. Registratie- en successierechten

142

4. Het administratief beroep inzake douane en accijnzen

4.1. Kenmerken van de administratieve beroepsprocedure 143

4.2. De procedure 144

A. Voorwerp van het bezwaar 144

I. Beschikking of uitblijven van een beschikking 144

II. Beschikking van de gewestelijke directeur 145

B. Uitsluiting van betwistingen, afgesloten

met transactie 145

I. De transactie 145

II. De directeur der douane en accijnzen 147

C. Tot wie moet het bezwaar worden gericht? 148

D. Vorm- en geldigheidsvereisten 148

I. Schriftelijk karakter 148

II. Motivering 148

III. Termijn 149

E. Uitspraak 149

142

I

NHOUDSTAFEL

5. Regionale belastingen

150

6. Lokale belastingen

6.1. Kenmerken van de procedure 152

6.2. De procedure 153

A. Termijnen 153

B. Voorwerp van het bezwaar 153

C. Tot wie moet het bezwaar worden gericht ? 153

D. Vorm- en geldigheidsvereisten

(art. 2 K.B. 12 april 1999) 153

E. Hoorzitting 154

151

Hoofdstuk 2.

De gerechtelijke geschillenregeling 155

1. Specifieke aspecten: de fiscale rechters en

de vertegenwoordiging van de Administratie en

de belastingplichtige

1.1. Fiscale rechters 156

1.2. Vertegenwoordiging van de Administratie en

de belastingplichtigen 156

A. Vertegenwoordiging van de Administratie 157

I. Algemeen 157

II. Tekst van de wet 157

III. De administratieve commentaar 158

IV. Akkoordprotocol 157

B. Vertegenwoordiging van de belastingplichtige 159

I. Algemeen 159

II. Een overbodige bepaling? 160

III. Beperkingen 160

156

2. De behandeling van de zaak door de rechtbank

van eerste aanleg

2.1. De bevoegde rechtbank 161

A. Materiële bevoegdheid 161

I. Rechtbank van eerste aanleg 161

II. Andere rechtscolleges 167

B. Territoriale bevoegdheid 172

I. Algemeen 172

II. Koninklijk Besluit van 25 maart 1999:

één rechtbank per provincie 173

III. Arrondissement Halle-Vilvoorde:

een speciaal geval 173

161

I

NHOUDSTAFEL

Fiscale procedure

XI

2.2. De wijze waarop de vordering wordt ingesteld 174

A. Algemeen 174

B. Specifieke bepalingen in fiscale zaken 174

C. Termijn 176

2.3. Verloop van het geding 176

A. Algemeen 176

B. Het inroepen van nieuwe grieven 178

I. Het inroepen van nieuwe grieven door partijen 178

II. De rol van de rechter 179

C. Het akkoordprotocol met de Ordre des barreaux

francophones et germanophone 180

3. De rechtsmiddelen: verzet, hoger beroep en cassatieberoep

3.1. Verzet 183

3.2. Hoger beroep 184

3.3. Cassatieberoep 185

A. Afwijking van het gemeen recht 185

B. Verloop van de cassatieprocedure 186

C. Rechtspraak 187

183

4. Enkele specifieke punten inzake B.T.W.

4.1. Algemeen 188

4.2. Consignatie in geval van hoger beroep 187

A. B.T.W. 187

B. Douane en accijnzen 189

188

I

NHOUDSTAFEL

XII

Kluwer

 

 

Titel I. De aangifte en haar controle

De aanslag en de aanslagtermijnen

 

Bibliografie

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 29/09/2009 - 11:32
Laatst aangepast op: ma, 18/04/2011 - 19:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.