-A +A

(Fiscale) successieplanning "in extremis" in Vlaanderen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Handboek Estate Planning
Publicatie
Auteur: 
Decker, Charles
Auteur: 
De Herdt, Julie
Auteur: 
Geelhand, Nicolas
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2008
ISBN nummer: 
9782804400408
Samenvatting

Hoe kan je een vermogen nog optimaliseren met oog op overdracht bij een nakend overlijden. Deze bijdrage biedt antwoorden.

Inhoudstafel tekst: 

Handboek Estate Planning – Bijzonder Deel . i
Voorwoord. iii
ALGEMEENDEEL . 1
Inleiding. 3
Afdeling 1. Huwelijksvermogensrecht . . 4
Afdeling 2. Schenkingen . . 6
Afdeling 3. Testamenten . . 7
Noten. . 9
Hoofdstuk I. Voorafgaande algemene beschouwingen over (fiscale)
Successieplanning in extremis . . 13
Afdeling 1. (Fiscale) successieplanning . 13
Afdeling 2. In extremis . 18
Afdeling 3. (Fiscale) successieplanning in extremis . 20
§ 1 De oorzaken van de successieplanning in extremis . 21
§ 2 Specifieke kenmerken van de successieplanning in extremis . 26
§ 3 De houding van de wetgever/decreetgever, de overheid en
De Administratie m.b.t. de successieplanning in extremis. 30
§ 4 De beoordeling van de successieplanning in extremis in de rechtsleer . 58
§ 5 De notaris en de (fiscale) successieplanning in extremis . 74
Noten. . 80
Hoofdstuk II. De al dan niet georganiseerde vorm van (fiscale)
successieplanning in extremis.
Van eenmalige toevalstreffer naar uitgebalanceerd systeem. 115
Afdeling 1. De niet-georganiseerde (fiscale) successieplanning inextremis . 115
§ 1 Het vergaren van informatie . 115
§ 2 De ongezondheid van geest van de betrokken personen of de onmogelijkheid een geldige wil te uiten . 117
§ 3 De onbereikbaarheid van de mede betrokken personen . 120
§ 4 De handelingsonbekwaamheid van de betrokkene en van andere betrokken personen .121
Afdeling 2. De georganiseerde (fiscale) successieplanning in extremis 130
§ 1 Het voorbereiden van de (fiscale) successieplanning in extremis . 131
§ 2 De diverse maatregelen of technieken van successieplanning in extremis. . 143
§ 3 Het uitwerken van een opvangnet . . 143
§ 4 Het herstel of het niet-overlijden op korte termijn . 146
§ 5 De periode post mortem . 149
§ 6 Besluit. . 150
Noten. . 151
Hoofdstuk III. Besluitende beschouwingen . 165
Noten. . 167
BIJZONDER DEEL I
INLEIDING TOT DE BIJZONDERE DELEN – E-MIGRATIE EN TECHNIEKEN UIT HET
FAMILIERECHT . 169
Inleiding. 171
Noten. . 171
Hoofdstuk I. Inleiding tot de bijzondere delen. 173
Afdeling 1. Het nut van een (exhaustief en geactualiseerd) overzicht van technieken van (fiscale) successieplanning in extremis.173
Afdeling 2. De diverse technieken van (fiscale) successieplanning
inextremis . 173
§1. Principes. 173
§ 2 Toepassing van de principes (a contrario) . . 174
§ 3 Beperking van de bestudeerde technieken . . 176
Afdeling 3. Het indelen van de technieken van (fiscale) successieplanning in extremis . 176
Afdeling 4. Werkwijze die dient gevolgd te worden bij de bespreking van de technieken van (fiscale) successieplanning in extremis . 177
Noten. . 178
Hoofdstuk II. E-migratie en technieken uit het familierecht . . 179
Afdeling 1. E-migratie. 179
§ 1. Het zich in extremis door emigratie onttrekken aan de toepassing van
De Belgische Successiebelastingwet. . 180
§ 2 Het zich in extremis door interne migratie onttrekken aan de toepassing van de Vlaamse successiebelasting . . 189
§ 3 Het in extremis verlagen van de belastingdruk door verplaatsing van de gezinswoning (art. 48 § 2 lid 3 e.v. Vl. W. Succ.) . 192
Afdeling 2. In extremis-technieken uit het familierecht. 195
Inleiding. 195
§ 1 De voordelen waarop de verkrijgers van groep één aanspraak kunnen maken 196
§ 2 Het in extremis onderbrengen van de verkrijger in groep één door middel van familierechtelijke technieken . 199
Besluit. . 208
Noten. . 209
BIJZONDER DEEL II
HET HUWELIJKSCONTRACT EN DE AKTE HOUDENDE WIJZIGING VAN HET
HUWELIJKSCONTRACT ALS TECHNIEK VAN (FISCALE) SUCCESSIEPLANNING
IN EXTREMIS . 217
Inleiding. 219
Noten. . 221
Hoofdstuk I. Het bijzondere karakter van de successieplanning via huwelijkscontract of akte wijziging huwelijkscontract . 223
Afdeling 1. Verschuiving tussen echtgenoten.  223
Afdeling 2. Verschuiving ten bezwarende titel . 225
Afdeling 3. Verschuiving tussen echtgenoten ten bezwarende titel .226
Afdeling 4. Andere relevante kenmerken . . 227
Noten. . 228
Hoofdstuk II. De nieuwe procedure van de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel .235
Afdeling 1. De nieuwe procedure . 235
Afdeling 2. De gevolgen van de nieuwe procedure voor de successieplanning in extremis . 238
Noten. . 239
Hoofdstuk III. De inhoud van het huwelijkscontract of de akte houdende wijziging van het huwelijkscontract . 243
Afdeling 1. Inleiding . 243
Afdeling 2. Schrapping van dure bedingen en wijziging van dure contracten. 245
Afdeling 3. De technieken inzake gemeenschapsstelsels . . 247
§ 1 Het vervangen van een verblijvingsbeding in volle eigendom door een verblijvingsbeding of een keuzebeding onder last. 247
§ 2 De eenzijdige inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen.252
§ 3 De wederkerige inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen.254
§ 4 De zgn. “sterfhuisclausule”. 256
§ 5 De combinatie van de inbreng in het gemeenschappelijk vermogen en de sterfhuisclausule . 262
Afdeling 4. De technieken inzake stelsels van scheiding van goederen 267
§ 1 De externe correctiemechanismen (TIGV) . 267
§ 2 De interne correctiemechanismen (verrekenbedingen). . 268
Afdeling 5. Besluit. 278
Noten. . 279
Hoofdstuk IV. De publiciteitsmaatregelen en de tegenwerpelijkheid van de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel . 317
Afdeling 1. De nieuwe regeling i.v.m. de publiciteitsmaatregelen en de tegenwerpelijkheid van de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. 317
§ 1 De tekst van de nieuwe wet . 317
§ 2 De gevolgtrekkingen. 317
Afdeling 2. De probleemstelling bij een in extremis-planning. 319
§ 1 De kinderen . 319
§ 2 De Fiscale Administratie. 319
§ 3 Andere publiciteitsmaatregelen . 320
Noten. . 321
Besluit. . 323
Noten. . 324
BIJZONDER DEEL III
DE SCHENKINGEN ALS TECHNIEK VAN FISCALE SUCCESSIEPLANNING IN EXTREMIS . 325
Inleiding. 327
Noten. 327
Hoofdstuk I. De schenking van onroerende goederen . 329
Afdeling 1. De regel: schenken van onroerende goederen in extremis heeft geen zin .329
§ 1 Vóór de regionalisering van de materie. 329
§ 2 Na de regionalisering van de materie . . 330
Afdeling 2. Toepassingen van de regel: schenken van onroerende goederen in extremis heeft zin in geval van discrepantie tussen schenkings- en successierecht . . 332
§ 1 Het algemene tarief. 332
§ 2 De bijzondere regimes met betrekking tot bepaalde onroerende goederen: de schenking van bouwgronden in het Vlaamse Gewest . 334
§ 3 De schenkingen van onroerende goederen aan privaatrechtelijke rechtspersonen. .338
Afdeling 3. Twee bijkomende aandachtspunten . . 339
§ 1 De door de schenker betaalde schenkingsrechten . . 339
§ 2 De schenking onder opschortende voorwaarde. 339
Noten. . 340
Hoofdstuk II. De schenking van roerende goederen . 343
Afdeling 1. Inzake roerende goederen dient er (niet) steeds in extremis te worden geschonken . 343
Afdeling 2. De bijzondere positie van de gehuwde schenker bij een schenking in extremis . 344
§ 1 De in gemeenschap van goederen gehuwde schenker . 344
§ 2 De in scheiding van goederen gehuwde schenker . 346
§ 3 Het onderscheid op fiscaal vlak . 347
Afdeling 3. Het doorvoeren van de niet-georganiseerde schenking inextremis . 348
§ 1 Informele schenkingen (handgift en onrechtstreekse schenking of bankgift) . 349
§ 2 Schenkingen bij Belgische notariële akte . 355
§ 3 Gemeenschappelijk probleem . . 356
§ 4 Vergelijking . 357
Afdeling 4. Het in extremis fiscaal regulariseren van een niet verplicht registreerbare schenking van roerende goederen . 358
§ 1 Algemeen . 358
§ 2 De fiscale regularisatie in het bijzonder. 360
Afdeling S. Besluit. 365
Noten.366
LARCIER IX
INHOUDSTAFEL
BIJZONDER DEEL IV
HET TESTAMENT ALS TECHNIEK VAN (FISCALE) SUCCESSIEPLANNING
IN EXTREMIS . 379
Inleiding. 381
Noten. . 381
Hoofdstuk I. De troeven van het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis . 383
Hoofdstuk II. De twee functies van het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis . 385
Noten. 386
Hoofdstuk III. De testamentaire technieken. 387
Afdeling 1. Voorafgaande beschouwingen . 387
Afdeling 2. De twaalf technieken . 388
§ 1 Herroeping van “fiscaal dure” testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen (het “herroepend testament”) . 388
§ 2 Het spreiden van de nalatenschap over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen of het “divide et impera”-testament (het “spreidend testament ratione personae”) . 390
§ 3 De spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen én het overslaan van een generatie of “generation skipping” (het “generatieoverslaand testament”) . 392
§ 4 Het voorrang geven aan erfgenamen van groep 1 (het “kinderloze vrijgezel testament”) . 400
§ 5 Spreiding over roerende en onroerende goederen (het “spreidendtestament ratione materiae”) . 402
§ 6 Maximaal gebruik van vrijstellingen en verminderingen (het “vrijstelling testament”). 404
§ 7 Het toekennen van uitdovende rechten (het “uitdovend testament”) 407
§ 8 Het vermijden van dubbele overgangen (het “dubbele heffing vermijdend testament”) . 408
§ 9 Het fideïcommis de residuo . 410
§ 10 Het klassieke duo-legaat, het intern duo-legaat, het omgekeerd duo- legaat en het mono-legaat . . 413
§ 11 Het ten laste leggen van de successierechten (het “vrij van rechten testament”) .418
§ 12 Het erkennen van een schuld in en buiten het testament. . 419
Noten. . 420
Besluitende beschouwingen . 431
BIJZONDER DEEL V
COMBINATIE VAN TECHNIEKEN. 433
Inleiding. 435
Noten. . 435
Hoofdstuk I. Voorafgaande beschouwingen . 437
Noten. . 438
Hoofdstuk II. De combinatie van de voorbereidende maatregelen en de uitvoering. 439
Afdeling 1. Omschrijving, kenmerken, voordelen . 439
Afdeling 2. Indeling. 441
Noten. . 442
Hoofdstuk III. De combinatie van hoofdtechniek en opvangnet .445
Afdeling 1. Principe. 445
Afdeling 2. Toepassingen . 446
Afdeling 3. Nadere regels . 447
Noten. . 449
Hoofdstuk IV. De combinatie van simultaan gebruikte technieken .453
Noten. . 455
Hoofdstuk V. De combinatie binnen de opties . 457
Noten. . 459
Hoofdstuk VI. De combinatie van successieplanning in de eerste graad
en in de tweede graad. . 461
Noten. . 465
Besluit. . 467
LARCIER XI
 

Beschrijving door uitgever

Dit boek snijdt een nieuw en actueel thema aan in de discipline van de (fiscale) estate-planning, met name de (fiscale) planning 'in extremis'. In plaats van zo vroeg mogelijk te plannen, komt het er nu op aan de overdracht van het vermogen zo lang mogelijk uit te stellen. Deze revolutie is ontstaan dank zij een aantal zeer recente ontwikkelingen in het huwelijksvermogens-, schenkingen- en testamentenrecht, alsmede in het registratie- en successierecht.

In een eerste, algemeen deel wordt de successieplanning in extremis theoretisch benaderd: Wat is fiscale successieplanning in extremis? Wat is de houding van de wetgever en de administratie op civielrechtelijk en fiscaal vlak? Hoe wordt de successieplanning in extremis beoordeeld: is ze immoreel, doet ze discriminaties ontstaan en maakt ze een misbruik van recht uit? Wat is de positie van de notaris? Tenslotte wordt een vergelijking gemaakt tussen de niet-georganiseerde en de georganiseerde (fiscale) successieplanning in extremis, geïllustreerd met een groot aantal voorbeelden uit de praktijk.

Daarna volgt een overzicht van alle technieken die in extremis kunnen worden aangewend.

De schenking in extremis van (on)roerende goederen wordt in het vierde deel toegelicht, waarbij o.m. wordt stilgestaan bij de handgiften en bij het in extremis fiscaal regulariseren van niet-verplicht registreerbare schenkingen.

Het vijfde deel biedt een overzicht van alle belastingbesparende testamentaire technieken, zoals onder meer het "ik opa"-testament en het "duo-legaat".

In een zesde deel tenslotte wordt gewezen op het nut van de combinatie van de diverse technieken.

Het boek is een boeiend verhaal geschreven vanuit de notariële praktijk van successieplanning, met oog voor de praktische toepassingen, maar met een theoretische onderbouw en met een duidelijk herkenbare rode draad, de in extremis-situatie.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Handboek- Estate Planning Bijzonder Deel. Bij intekening geniet u 15% korting op dit werk, alsook op de andere reeds verschenen en nog te verschijnen werken in deze reeks. Voor meer informatie, klik hier

 

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: ma, 12/12/2011 - 16:28
Laatst aangepast op: di, 13/12/2011 - 16:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.