-A +A

Geld uitgeven zonder vrees voor de fiscus!

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Hoe kunt u een taxatie volgens tekenen en indiciën vermijden en betwisten?
Publicatie
Auteur: 
Diverse auteurs
Uitgever: 
Indicator
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789078755883
Samenvatting

Tekenen en indiciën van welstand kunnen resulteren in een belastingstaxatie. Enkeler nuttige tips

Inhoudstafel tekst: 

1. Beginselen van de belasting volgens tekenen en indicien
1.1. Wettelijke basis van de belasting volgens tekenen en indicien 1
1.1.1. Wettekst 1
1.1.2. Karakteristieken 2
1.2. Wie kan het voorwerp zijn van een taxatie volgens tekenen of indicien?.. 6
1.2.1. Natuurlijke personen of rechtspersonen 6
1.2.2. Rijksinwoners 7
1.3. Op wie rust de bewijslast9 7
1.3.1. Principe 7
1.3.2. Vermoeden van juistheid van de door de belastingplichtige aangegeven bedragen 9
1.3.3. Bewijs van de onjuistheid van de aangegeven inkomsten 10
1.3.4. Bewijs van tekenen en indicien 11
1.3.5. Met of zonder de tussenkomst van de belastingplichtige? 12
1.4. Tekenen en indicien die weerhouden kunnen worden 14
1.4.1. 'Huishoudelijke uitgaven' 16
1.4.2. Beleggingen 29
1.4.3. Vermogensaangroei 30
1.4.4. Investeringen 31
1.5. Hoe werkt de indiciaire afrekening? 31
1.5.1. Belastbare bruto-beroepsinkomsten 33
1.5.2. Andere belastbare inkomsten 36
1.5.3. 'Beroepsmatige' meerwaarden 37
1.5.4. Uitgaven 38
1.5.5. BTVV-rekening-courant 41
1.6. Het door de Administratie gebruikte indiciair schema 45
1.7. Fiscale kwalificatie van het uniek inkomen 48
1.8. Belastingvermeerdering wegens gebrek aan voorafbetalingen 49
1.9. Belastingverhoging 50
1.10. BTVV-gevolgen 52
2. Binnen welke termijn moet het indiciair tekort warden belast?
2.1. Buitengewone termijn van drie jaar 56
2.1.1. Toepassing 56
2.1.2. Verlenging van de buitengewone aanslagtermijn
in geval van bezwaar 58
2.2. Buitengewone aanslagtermijn van zeven jaar 59
2.3. Bijzondere aanslagtermijnen 60
2.3.1. Inkomsten aan het licht gebracht door een onderzoek van een buitenlandse fiscale Administratie 61
2.3.2. Inkomsten aan het licht gebracht door een rechtsvordering 62
2.3.3. Inkomsten aan het licht gebracht door bewijskrachtige gegevens 63
2.3.4. Zonder onderzoek 64
2.3.5. Niet-aangegeven belastbare inkomsten 64
2.3.6. Berekening van de term ijn 64
2.4. Termijnen van hertaxatie 65
2.4.1. Nietigverklaring van een belastingheffing 65
2.4.2. Vestiging van een nieuwe aanslag 65
3. Tekenen of indicien: de bronnen van de fiscus
3.1. Tekenen en indicien vervat in de aangiften 70
3.1.1. Aangifte in de personenbelasting 70
3.1.2. Aangifte in de vennootschapsbelasting 83
3.1.3. Andere aangiften 85
3.2. Andere bronnen van tekenen en indicien 86
3.2.1. Tekenen en indicien gevraagd aan
de belastingplichtige 86
3.2.2. Tekenen en indicien verkregen van derden 93
3.2.3. Bijzonder geval: de financiele instellingen 104
3.3. Termijnen waarin de onderzoeken worden gevoerd 114
3.3.1. Termijn van drie jaar 114
3.3.2. Termijn van drie jaar verlengd in geval van bezwaarschnft 114
3.3.3. De termijn van zeven jaar 115
4. Fiscale controle
4.1. Taxatieprocedure 118
4.1.1. Kennisgeving van aanslag van ambtswege 118
4.1.2. Bericht van wijziging 121
4.1.3. Beslissing tot taxatie 123
4.2. Hoe moet de aanslag bij tekenen en indicien worden bestreden9 124
4.2.1. Willekeurige taxatie 125
4.2.2. Tegenbewijs 132

Bespreking van dit werk door de uitgever:

 

Indien u als zelfstandige een onderbouwd verweer wilt bieden t.o.v. een zgn. taxatie volgens tekenen en indiciën van de fiscus, is dit boek onmisbaar voor u.
Elke zelfstandige, of hij nu wel of geen vennootschap heeft, kan op een dag geconfronteerd worden met deze bijzondere taxatievorm.
  • Welke zijn de kanalen waarover de fiscus beschikt om al uw uitgaven te kennen?
  • Op welke uitgaven - de zgn. tekenen en indiciën - mag de fiscus zich volgens de rechtspraak wel of niet baseren om u extra te belasten?
  • Welke verweermiddelen bieden de talrijke rechterlijke uitspraken u?
Deze complexe, maar voor de fiscus ‘toptechniek’ om u extra te belasten, wordt u aan de hand van een grondige analyse en gestaafd door praktische voorbeelden in detail uit de doeken gedaan.
Belangrijk is dat u weet:
  • wat de fiscus allemaal systematisch te weten komt i.v.m. uw uitgaven;
  • hoe hij u wettelijk gezien extra kan belasten op uw tekenen en indiciën;
  • hoe u dit kunt weerleggen.
Voor wie?
Elke zelfstandige, met of zonder vennootschap.
Inhoudsopgave
Ontdek in de inhoudsopgave (pdf) welke onderwerpen er aan bod komen.

Relevante rechtspraak:
 
• Cass. 27/11/2014 A R F.12.0190.F, juridat

Samenvatting

Het bericht waarvan artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de verzending oplegt, heeft tot doel de belastingplichtige de mogelijkheid te bieden met kennis van zaken zijn opmerkingen te uiten of zijn instemming te geven over de geplande aanslag; indien de administratie aan de door de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting vermelde inkomsten, andere belastbare inkomsten wil toevoegen, die als zodanig worden vermoed krachtens artikel 341 van dat wetboek, dient zij aan die belastingplichtige melding te maken van de tekenen of indiciën van gegoedheid die geacht worden het bestaan van die andere inkomsten aan te tonen.

Tekst arrest

Nr. F.12.0190.F
1. J. D.,
2. A. C.,
tegen
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 11 januari 2012.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 341, eerste lid, WIB1992 worden de uitgaven, beleggingen, in-vesteringen en vermogensaangroei die tijdens een belastbaar tijdvak worden vast-gesteld en worden aangemerkt als tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, behoudens tegenbewijs door de belastingplichtige, vermoed voort te komen uit belastbare inkomsten.

Luidens artikel 346, eerste lid, van dat wetboek stelt de administratie, indien zij meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen die de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van de ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk heeft erkend, hem bij een ter post aangetekende brief in kennis van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen.

Het bericht waarvan die bepaling de verzending oplegt, heeft tot doel de belas-tingplichtige de mogelijkheid te bieden met kennis van zaken zijn opmerkingen te uiten of zijn instemming te geven over de geplande aanslag.

Daaruit volgt dat de administratie, indien zij aan de door de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting vermelde inkomsten andere belastbare in-komsten wil toevoegen, die als zodanig worden vermoed krachtens artikel 341 van dat wetboek, aan die belastingplichtige dient melding te maken van de tekenen of indiciën van gegoedheid die geacht worden het bestaan van die andere inkomsten aan te tonen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt het volgende:
- het wijzigingsbericht dat voorafging aan de inkohiering van de aanvullende aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2003 meldde een ver-meerdering van de belastbare grondslag van de eisers met 453.605,10 euro, zijnde het verschil tussen enerzijds tekenen en indiciën van gegoedheid voor een totaal van 522.842,12 euro, anderzijds 69.237,02 euro inkomsten als zo-danig aanvaard door de taxatieambtenaar;
- als tegenbewijs heeft de taxatiebeslissing andere inkomsten, voor een bedrag van 341.924,45 euro, in aanmerking genomen, welke de eisers hebben aange-voerd in hun brief waarin zij meldden de bewuste aanslag niet te aanvaarden;
- de taxatieambtenaar heeft in dezelfde taxatiebeslissing aan de lijst met tekenen en indiciën van gegoedheid, vijf nieuw te verantwoorden posten toegevoegd, voor een bedrag van 99.403,87 euro, waardoor de belastbare inkomsten die geacht worden uit die tekenen en indiciën voort te komen opgetrokken worden van 111.680,65 euro tot 211.084,52 euro ;
- de litigieuze aanslag werd op die grondslag vastgesteld en voorafgaandelijk werd geen nieuw wijzigingsbericht verzonden.

Het arrest dat beslist dat "er geen enkel wijzigingsbericht opnieuw verzonden diende te worden" op grond dat de administratie de gegevens over de nieuwe te verantwoorden bedragen gehaald heeft uit het antwoord van de eisers op het oor-spronkelijke wijzigingsbericht en dat "de oorspronkelijke belastbare grondslag uiteindelijk werd teruggebracht tot een bedrag dat lager was dan het oorspronkelijk geplande bedrag", schendt de in het middel vermelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Omvang van cassatie

De vernietiging van de beslissing betreffende de nietigheid van de aanslag strekt zich uit tot de overige beslissingen, die het gevolg ervan zijn.

De overige middelen hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 26/01/2012 - 23:36
Laatst aangepast op: za, 29/10/2016 - 14:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.