-A +A

Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: ook in het voordeel van de verkoper

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Jansen Sanne
Tijdschrift: 
TBBR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017-10
Pagina: 
539
Samenvatting

De consument die een gebrekkig goed geleverd krijgt beschikt niet ober de volledige vrijheid van keuze van rechtsmiddelen.

Het herstel en de vervanging worden de primaire remedies geheten.

De bijdrage bespreekt aan de hand van een arrest van het Hof van Beroep te Mons van 22 december 2016, de Belgische regeling na duiding van de Europese regelgeving.

De Belgische regeling zit vervat in artikel 1649 quinquies van de het Burgerlijk wetboek.

Op grond van deze bepaling kan de consument enkel een beroep doen op prijsvermindering of ontbinding als herstel en vervanging onmogelijk zijn of
niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument kan worden uitgevoerd.

De ontbinding van de verkoop als sanctie kan slechts worden toegepast als het gebrek aan overeenkomst niet gering is

uittreksel uit het burgerlijk wetboek:

Art. 1649quinquies. <Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005>

§ 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op :

- de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;

- de ernst van het gebrek aan overeenstemming;

- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

§ 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen :

- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of

- indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan."

 

Overige rechtsleer:

• JANSEN, S., Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS, TPR 2017, afl. 1, 181-266

• WAELKENS, J., De interpretatieregel in het voordeel van de consument, TPR 2014, afl. 3, 989-1054

• X., Thema consumentenbescherming, TPR 2017, afl. 1, 13-266

• STORME, M. E., In subsidiaire orde [(Geen) afwijzing (meer) van aanspraken indien ze slechts ondergeschikt geldend werden gemaakt aan een in hoofdorde gestelde (niet bewezen) aanspraak], TPR 2017, afl. 2-3, 411-416

• DE REY, S., Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop: mag het wat meer zijn dan artikel 1644 BW?, TBBR 2018, afl. 3, 144-153

• STEENNOT, R., Consumentenkoop, TPR 2015, afl. 3-4, 1803-1842

• STEENNOT, R., Art. 1649quinquies BW

• STEENNOT, R., Art. 1649quater BW, Bijdragen in boek - In: X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Benoemde overeenkomsten, Titel VI. Koop, Hfdst. IV, 1-16 (16 p.) - januari 2015

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 28/05/2018 - 11:19
Laatst aangepast op: wo, 06/06/2018 - 22:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.