-A +A

Naar een evaluatie van de selectie van magistraten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vaes M
Auteur: 
Vervaeke G
Auteur: 
Mortier M
Auteur: 
Van Daele D
Auteur: 
Barels D
Tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
563
Samenvatting

 De auteurs bespreken in deze bijdrage:

• de maatschappelijke aandacht voor Justitie
• de evolutie in de rolopvatting van magistraten
• de (evolutie) van de vereiste competenties van de magistraten
• de (evolutie) van de selectiediagnostiek van de magistratuur

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. De magistraat in context

A. Stijgende maatschappelijke aandacht voor Justitie

B. Rolopvatting van rechters

• Montequieu: «la bouche de la loi»,
• Foqué: de rechter als spreekbuis van het recht en niet die van de politiek, noch die van de publieke opinie waarbij diens oordeel uitsluitend gevormd wordt door de wet, de algemene rechtsbeginselen en de mensenrechten.
• Recenter wordt aanvaard dat de rechter, geconfronteerd met verschillende mogelijke interpretaties van de wet, een zeker beleid (moet) voeren middels rechtspraak.
• Nog recenter wordt de rechter beschreven als een bemiddelaar die een actieve interactie aangaat met de partijen teneinde een conflict op te lossen, met inzicht in de visie en de positie van de verschillende partijen, parafrasering van de standpunten en met betrachting het evenwicht tussen de partijen te bewaren en hen met elkaar te verzoenen.
• Westra:
- de rechter als ambachtsman,
- de rechter als beslisser
- de rechter als oplosser,
- de rechter als manager
- de rechter als teamplayer.

C. Competenties van magistraten

III. De selectiediagnostiek

A. Selectiemethode

B. Selectietechnieken

Tabel 1. De predictieve validiteit van selectietechnieken

C. Selectieprocedures

Figuur 1. Schematische voorstelling van de indeling in clusters van selectiemethodes.

IV. Behoefte aan evaluatie

V. Conclusie

 

Bronverwijzingen

• Koning Boudewijnstichting, Het recht van de mensen. Naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, recht en samenleving, 2001, http://kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1254_Het_recht_van_..., 44

• Hoge Raad voor de Justitie, De Belgen en Justitie in 2007, Brussel, Bruylant, 2007.

• E. Jaspaert, S. Matkoski en G. Vervaeke, «Procedurele rechtvaardigheid en congruentie: tijdelijke buffer tegen verdere verzuring?» in F. Fleerackers en R. Van Ransbeek (eds.), Recht en vrede: over juridische conflictregeling, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, 5-14

• B. Nelissen, «Bouche de la loi «à papa» in kielzog van New Public Management», NjW 2012, 570-575

• R. Depré, «Probleemstelling» in R. Depré en A. Hondeghem (eds.), Management, bestuur en beleid in de rechterlijke organisatie, Brugge, die Keure, 9-25;

• Hoge Raad voor de Justitie, Jaarverslag 2012, http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publicatio... S.

• Parmentier, G. Vervaeke, J. Goethals, R. Doutrelepont, G. Kellens, A. Lemaïtre, B. Cloet, J. Schoffelen, M. Vanderhallen, P. Biren, M. Sintobin, T. Van Win en M. Vandekeerke, Justitie doorgelicht. De resultaten van de eerste Belgische «justitiebarometer», Gent, Academia Press, 2002, 48-53

• Significant GFK en Hoge Raad voor de Justitie, De Belgen en Justitie in 2010. Resultaten van de derde Belgische justitiebarometer, Gent, Story Publishers, 2010, 47-51

• Significant GFK en Hoge Raad voor de Justitie, De Belgen en Justitie in 2007. Resultaten van de tweede Belgische justitiebarometer, Brussel, Bruylant, 2007, 29-30;

• C. Montesquieu, De l’esprit des loix, Genève, Barrillot & Fils, 1749, 467 p.

• R. Foqué, «De rechter is het sprekende recht» in F. Evers en P. Lefranc (eds.), Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid, Brugge, die Keure, 2009, 79-91

• F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1954, 624 p.;

• G.J. Wiarda, «Drie typen van rechtsvinding» in T. Koopmans, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963, 153 p.

• R. Foqué, P. Van Orschoven, W. Van Gerven, B. Raeymaekers en J. Vandeurzen, «Debat: de scheiding der machten» in Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 2009, 346-373

• W. Van Gerven, Het beleid van de rechter, Antwerpen, N.V. Scriptoria, 1973, 167 p.

• F. Fleerackers, Het vel van de rechter. Van oordeelsvorming tot conflictregeling, Gent, Larcier, 2004, 274 p.

• P. Ippel en S. Heeger-Hertter, Sprekend de rechtbank, alledaagse communicatie in de Utrechtse zittingszaal, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006, 185 p.

• W. Niewold, «Bemiddeling en verzoening. Verzoening bij de vrederechter als vorm van conflictoplossing» in Hoge Raad voor de Justitie (ed.), Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 141-150.

• C. De Vel, «Bemiddeling en verzoening» in Hoge Raad voor de Justitie (ed.), Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 141-150;

• J. Willink, I. Davids en J. Mendlik, «De Haagse letselpraktijken», Trema Special 2010, 478 (hierna verkort vermeld als: J. Willink et al., «De Haagse letselpraktijken»).

• M. Barendrecht, S. Van Gulijk, M. Gramatikov en P. Sluijter, «De goede procesorde in beeld. Over gedrag van procespartijen en de regiefunctie van de rechter», Research Memoranda, 2011, 101-102, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchm....

• R. Westra, «Transparantie: sturen en gestuurd worden» in D. Broeders et al., Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 297-371.

• Hoge Raad der Nederlanden, Verslag 2007 en 2008, Den Haag, 2009, 16.

• P. Rijpkema, Rechtersrecht: over de rechtsvormende rol van de rechter in een democratische rechtsstaat, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 232 p.

• R. Westra, «Transparantie: sturen en gestuurd worden» in D. Broeders et al., Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 349.

• L. Huyse, De politiek voorbij: een blik op de jaren negentig, Leuven, Kritak, 1994, 179.

• D. De Bruyn, De magistraat aan het woord. Een verkennend onderzoek naar de opvattingen van magistraten over hun functioneren in justitie en samenleving, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2006,297 p.

• Zie: American Bar Association, American Bar Association’s Guidelines for Reviewing Qualifications of Candidates for State Judicial Office, 2013, http://supremecourt.ne.gov/7287/american-bar-associations-guidelines-rev...

• D. Broeders et al., Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 500 p.;

• M. Delos en M. Dom, «De terughoudendheid van de magistraat: wat doe je ermee» in Hoge Raad voor de Justitie (ed.), Naar een positieve deontologie, Brussel, Bruylant, 2008, 97-120;

• H. Epineuse, «De Bangalore à La Haye: vers un modèle international de déontologie des juges» in D. Salas en H. Epineuse (eds.), L’éthique du juge: une approche européenne et internationale, Parijs, Dalloz, 2003;

• S. Goldman, «Judicial Selection and the Qualities That Make a «Good» Judge», Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1982, 112-124;

International Organization for Judicial Training, «Competencies Required of a Judge», 2014, http://www.iojt.org/iojt2/library/Competencies%20required%20of%20a%20jud..., 3 p.;

• E. Krings, «Plichten en dienstbaarheden van de leden van de rechterlijke macht», RW 1988-89, 169-182;

• H. Lamon, «Het standpunt van de advocaten» in Hoge Raad voor de Justitie (ed.), Naar een positieve deontologie, Brussel, Bruylant, 2008, 79-96;

• G. Londers, «Algemene inleiding – De deontologie van de magistraat. Een inleiding tot de discussie» in Hoge Raad voor de Justitie (ed.), Naar een positieve deontologie, Brussel, Bruylant, 2008, 1-22;

• L. M.-Arguëlles en M. Fraticellli-Torres, «Selection and Training of Judges in Spain, France, West Germany, and England», Boston College International & Comparative Law Review 1985, 1-37;

• Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Gedragscode, 2011, www.nvvr.org;

• W. Niewold, «Bemiddeling en verzoening. Verzoening bij de vrederechter als vorm van conflictoplossing» in Hoge Raad voor de Justitie (ed.), Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 141-150;

• T.S. Pieters, «De raakbare rechter», Trema 2010, 200;

• J. Willink et al., «De Haagse letselpraktijken» (supra, voetnoot 17).

• Depré, «Probleemstelling» in R. Depré en A. Hondeghem (eds.), Management, bestuur en beleid in de rechterlijke organisatie, Brugge, die Keure, 9-25;

• Hoge Raad voor de Justitie, Jaarverslag 2012, http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publicatio...

• E.A. Fleishman, «Foreword» in H. Schuler, J.L. Farr en M. Smith (eds.), Personnel Selection and Assessment: Individual and Organizational Perspectives, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1993, ix-x;

• A.J. Vinchur en L.L.K. Koppes Bryan, «A History of Personnel Selection and Assessment», in N. Schmitt (ed.), The Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection, New York, Oxford University Press, 2012, 9-30

• R. Edenborough, Assessment Methods in Recruitment, Selection & Performance. A Manager’s Guide to Psychometric Testing, Interviews and Assessment Centres, Londen, Kogan Page Limited, 2005, 320 p.;

• H. Verhoeven, «Selectiepsychologie in historisch perspectief» in G. Smit, H. Verhoeven en A. Driessen (eds.), Personeelsselectie en assessment. Wetenschap in de praktijk, Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2006, 11-27;

• G. Vervaeke, «Persoonsgerichte criminologische interventie: beschouwingen over de specificiteit» in L. Dupont en F. Hutsebaut (eds.), Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Liber Amicorum Tony Peters, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2001, 559-576).

• M. Cook, Personnel Selection: Adding Value Through People, Chichester, Wiley-Blackwell, 2009, 368 p.; R.R. Sims, Organizational Success Through Effective Human Resources Management, Westport, Greenwood Publishing Group, 2002, 394 p.

• P.J.D. Drenth en K. Sijtsma, Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2006, 501 p.

• J.J. Chen en M.R. Novick, «On the Use of a Cumulative Distribution as a Utility Function in Educational or Employment Selection», Journal of Educational Statistics 1982, 19-35;

• D.T. Chuang, J.J. Chen en M.R. Novick, «Theory and Practice for the Use of Cut Scores for Personnel Decisions», Journal of Educational Statistics 1981, 129-152;

• J.E. Hunter en F.L. Schmidt, «Quantifying the Effects of Psychological Interventions on Employee Job Performance and Workforce Productivity», American Psychologist 1983, 473-478;

• F.L. Schmidt, J.E. Hunter, A.M. Outerbridge en M.H. Tattner, «The Economic Impact of Job Selection Methods on the Size, Productivity, and Payroll Costs of the Federal Work-force: An Empirical Demonstration», Personnel Psychology 1986, 1-29;

• F.L. Schmidt, M.J. Mack en J.E. Hunter, «Selection utility in the occupation of U.S. Park Ranger for three modes of test use», Journal of Applied Psychology 1984, 490-497.

• F.L. Schmidt en J.E. Hunter, «The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings», Psychological Bulletin 1998, 262-274

• M. Callinal en I.T. Robertson, «Work Sample Testing», International Journal of Selection and Assessment 2000, 248-260;

• I.T. Robertson en R.S. Kandola, «Work Sample Tests: Validity, Adverse Impact and Applicant Reaction», Journal of Occupational Psychology 1982, 171-183;

• P.L. Roth, P. Bobko en L.A. McFarland, «A Meta-analysis of Work Sample Test Validity: Updating and Integrating Some Classic Literature», Personnel Psychology 2005, 1009-1037).

• R.A. Roe, Grondslagen der personeelsselektie, Assen, Van Gorcum, 1983, 711 p.).

• J.E. Hunter, Validity Generalization for 12000 Jobs: An Application of Synthetic Validity and Validity Generalization to the General Aptitude Test Battery (GATB), Washington, Department of Labor, Employment Service, 1980, 50 p.;

• F.L. Schmidt, J.E. Hunter en K. Pearlman, «Task Difference and Validity of Aptitude Tests in Selection: A Red Herring», Journal of Applied Psychology 1980, 166-185.

• F.L. Schmidt, I.S. Oh en J. Shaffer, The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: An Update 10 Years Later, onuitgegeven.

• L. Huyse, «Politieke benoemingen in de magistratuur. Een probleemformulering», Panopticon 1985, 122-128.

• H. Van Espen, Het menselijk kapitaal van de magistratuur. Selectie, aanwerving en vorming van magistraten, Mortsel, Intersentia, 2009, 83 p.

• D. Chan en N. Schmitt, «Video-based Versus Paper-and-pencil Method of Assessment in Situational Judgment Tests: Subgroup Differences in Test performance and Face Validity Perceptions», Journal of Applied Psychology 1997, 143-159;

• F. Lievens en P.R. Sackett, «Video-Based Versus Written Situational Judgment Tests: A Comparison in Terms of Predictive Validity», Journal of Applied Psychology 2006, 1181-1188;

• J.J. McHenry en N. Schmitt, «Multimedia Testing» in M.G. Rumsey en C.B. Walker (eds.), Personnel Selection and Classification, Hillsdale, Erlbaum, 1994, 193-232;

• J.B. Olson-Buchanan en F. Drasgow, «Multimedia Situational Judgment Tests: The Medium Creates the Message» in J.A. Weekley en R.E. Ployhart (eds.), Situational Judgment Tests, San Francisco, Jossey-Bass, 2006, 253-278;

• W.L. Richman-Hirsch, J.B. Olson-Buchanan en F. Drasgow, «Examining the Impact of Administration Medium on Examinee Perceptions and Attitudes», Journal of Applied Psychology 2000, 880-887;

• J.A. Weekley en C. Jones, «Video-based Situational Testing», Personnel Psychology 1997, 25-49.

• A. Mead en F. Drasgow, «Equivalence of Computerized and Paper-and-pencil Cognitive Ability Tests: A Meta-analysis», Psychological Bulletin 1993, 449-458;

• W.L. Richman, S. Kiesler, S. Weisband en F. Drasgow, «A Meta-analytic Study of Social Desirability Distortion in Computer-administered Questionnaires, Traditional Questionnaires, and Interviews», Journal of Applied Psychology 1999, 754-775.

• D.S. Chapman, K.L. Uggerlev en J. Webster, «Applicant Reactions to Face-to-face and Technology-mediated Interviews: A Field Investigation», Journal of Applied Psychology 2003, 944-953;

• D. S. Chapman en J. Webster, «The Use of Technologies in the Recruiting, Screening, and Selection Processes for Job Candidates», International Journal of Selection and Assessment 2003, 113-120;

• F. Lievens en M.M. Harris, «Research on Internet Recruiting and Testing: Current Status and Future Directions» in C.L. Cooper en I.T. Robertson (eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, Chichester, Wiley, 2003,131-165;

• R.E. Ployhart, J.A. Weekley, B.C. Holtz en C. Kemp, «Web-based and Paper-and-pencil Testing of Applicants in a Proctored Setting: Are Personality, Biodata, and Situational Judgment Tests Comparable?», Personnel Psychology 2003, 733-752;

• D. Potosky en P. Bobko, «Selection Testing via the Internet: Practical Considerations and Exploratory Empirical Findings», Personnel Psychology 2004, 1003-1034;

• W.L. Richman, S. Kiesler, S. Weisband en F. Drasgow, «A Meta-analytic Study of Social Desirability Distortion in Computer-administered Questionnaires, Traditional Questionnaires, and Interviews», Journal of Applied Psychology 1999, 754-775;

• N.T. Tippins, J. Beaty, F. Drasgow, W.M. Gibson, K. Pearlman, D.O. Segall en W. Shepherd, «Unproctored Internet Testing in Employment Settings», Personnel Psychology 2006, 189-225.

• W. De Corte, F. Lievens en P. Sackett, «Combining Predictors to Achieve Optimal Trade-offs Between Selection Quality and Adverse Impact», Journal of Applied Psychology 2007, 1380-1393;

• W. De Corte, P. Sackett en F. Lievens, «Selecting Predictor Subsets: Considering Validity and Adverse Impact», International Journal of Selection and Assessment 2010, 260-270; W. De Corte, P. Sackett en F. Lievens, «Designing Pareto-optimal Selection Systems: Formalizing the Decisions Required or Selection System Development», Journal of Applied Psychology 2011, 907-926;

• D. Doverspike, J.L. Winter, M.C. Healy en G.V. Barrett, «Simulations as a Method of Illustrating the Impact of Differential Weights on Personnel Selection Outcomes», Human Performance 1996, 259-273;

• C. Druart en W. De Corte, «Designing Pareto-optimal Systems for Complex Selection Decisions», Organizational Research Methods 2012, 488-513.

• D.S. Chapman en D.I. Zweig, «Developing a Nomological Network for Interview Structure: Antecedents and Consequences of the Structured Selection Interview», Personnel Psychology 2005, 673-702;

• D.V. Day en L.M. Sulsky, «Effects of Frame-of-reference Training and Information Configuration on Memory Organization and Rating Accuracy», Journal of Applied Psychology 1995, 158-167;

• R.L. Dipboye, Selection Interviews: Process Perspectives, Cincinnati, South-Western, 312 p.;

• J.L. Howard en G.R. Ferris, «The Employment Interview Context: Social and Situational Influences on Interviewer Decisions», Journal of Applied Social Psychology 1996, 112-136;

• F. Lievens, «Assessor Training Strategies and Their Effects on Accuracy, Interrater Reliability, and Discriminant Validity», Journal of Applied Psychology 2001, 255-264;

• R.A. Posthuma, F.P. Morgenson en M.A. Campion, «Beyond Employment Interview Validity: A Comprehensive Narrative Review of Recent Research and Trends Over Time», Personnel Psychology 2002, 1-81.

• J.R. Burnett, C. FAN, S.J. Motowidlo en T. Degroot, «Interview Ntes and Validity», Personnel Psychology 1998, 375-396;

• M.A. Campion, E.D. Pursell en B.K. Brown, «Structured Interviewing: Raising the Psychometric Properties of the Employment Interview», Personnel Psychology 1988, 25-42;

• T.H. Macan en R.L. Dipboye, «The Effects of the Application on Processing of Information From the Employment Interview», Journal of Applied Social Psychology 1994, 1291-1314;

• C.H. Middendorf en T.H. Macan, «Note-Taking in the Employment Interview: Effects on Recall and Judgments», Journal of Applied Psychology 2002, 293-303.

• C. De Groote, G. Cleemput en G. Vervaeke, «Het mondelinge evaluatie-examen: waar blijven de witte raven?» Ad Rem 2011, 21-33.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 07/12/2014 - 16:04
Laatst aangepast op: zo, 22/03/2015 - 17:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.