-A +A

Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Neve Elfri
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789089771735
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorafgaande opmerking: de inhoudstafel is conform met de eerste druk van het boek. Voor de paginanummering in deze gedruktte versie verwijzen we naar de bijgevoegde PDF File.

Deel 1 Schuldenaar en Insolventie

Formele Verweermiddelen schuldenaars insolventierechten en insolventieregelingen 1
Alvorens het tot beslag komt 3
Belang en hoedanigheid 4
Verjaring 8
Algemene verjaringsregels 8
Verjaring versus dagvaarding en beslag 10
Kwijtende verjaring 12
Aanvangspunt van de verjaring 14
Bevrijdende verjaring 15
Verjaringstermijn van zakelijke vorderingen 16
Verjaringstermijn van de persoonlijke vorderingen: 16
Aanspraken op schadevergoeding misdrijven of foutieve gedragingen anders dan misdrijven (aansprakelijkheidsvorderingen) 16
Periodieke schulden 17
Algemeen 17
Rechtspraak: 17
uittreksel uit het burgerlijk wetboek: art. 2277 B.W. 18
Nutsvoorzieningen 19
Kredietschulden en de verjaring van 5 jaar 22
Verwijlinteresten die verschuldigd zijn als gevolg van laattijdige betaling en bij vonnis werden toegekend 28
Verjaring en medische zorgen 28
De korte verjaring van 1 jaar 29
Algemeen 29
Onderscheid tussen kooplieden en handelaars 40
Schuldvorderingen van Kooplieden: 40
Aannemers - garagisten - industriëlen, producenten, ambachtslieden ... 44
Enkel voor voedingsmiddelen of courante goederen 48
Aanneming overheidsopdrachten 51
Gerechtsdeurwaarders De verjaringstermijn van de gerechtsdeurwaarder tegen zijn cliënt bedraagt een jaar 52
Korte verjaring van 1 jaar geldt niet voor vorderingen van nutsbedrijven 53
Verjaring indexatie huur 58
Wet van 1 mei 1913 op krediet kleinhandelaars en ambachtslieden 59
Tekst van de wet 59
Rechtspraak: 60
Verjaringstermijn van 6 maand art. 2271 BW 62
Actio iudicati verjaring van vonnissen en arresten 62
Enkele bijzondere verjaringstermijnen 63
Vervaltermijnen 64
Termijnen in het recht 65
De betalingsregeling met de schuldeiser 65
Gemeenrechtelijk betalingsgemak 65
De procedure art. 1244 B.W. 66
Belangrijkste relevante wettelijke bepalingen 66
Toelichting 67
Betalingsregeling in het consumentenkrediet art. 38 WCK 68
Historiek van art. 38 WCK 68
Huidig art. 38 WCK 71
Tempering opeisbaarheid 72
Gevolgen voor de borg 72
Faciliteiten voor de borg 72
Procedure art 38 WCK 73
Eerste fase: minnelijk verzoek 73
Tweede fase: rechtspleging 74
De procedure tot het bekomen van betalingsfaciliteiten in het kader van de wet op het hypothecair krediet 77
CSR de collectieve schuldenregeling 79
Algemeen 79
collectieve schuldenregeling en verkoop van de goederen 79
Principe: 79
Rechtspraak: • Hof van Cassatie, 1e Kamer, 29 februari 2008, RW 2008-2009, 1556 80
collectieve schuldenregeling leefgeld 81
boedelschulden en collectieve schuldenregeling beslag na collectieve schuldenregeling 82
Meer informatie over collectieve schuldenregeling 84
WCO Wet continuïteit ondernemingen 84
Toelichting van de wet 84
Toepassingsgebied van de wet 85
Kort overzicht van de procedure 86
1. De preventieve fase 86
2. De gerechtelijke reorganisatie 86
De personen betrokken bij de procedure 86
• De ondernemingsbemiddelaar: 86
• De gerechtsmandataris 87
• De gedelegeerde rechter 88
• De voorlopige bewindvoerder 89
De fases van de procedure WCO 89
• Het minnelijk akkoord 89
• De gerechtelijke reorganisatie 89
• Bekendmaking van de gerechtelijke reorganisatie 92
• Rechtsmiddelen en termijnen tegen het vonnis inzake de gerechtelijke reorganisatie: artikel 29 WCO 92
• Diverse bepalingen mbt de gerechtelijke reorganisatie 92
• Gevolgen voor de lopende overeenkomsten : zie artikel 35-37 WCO. 93
• De gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord 93
• Meer informatie over de wet op de continuïteit van de ondernemingen 95
Faillissementsrecht 95
Faillissementswet 95
Gedagvaard in faillissement 95
Oproeping voor de dienst handelsonderzoeken 96
voorwaarden tot faillietverklaring: 101
Verzet tegen een faillissementsvonnis bij verstek 101
Hoger beroep tegen een faillissementsvonnis 101
onbeslagbare goederen in het faillissement 101
onbeslagbare inkomsten in het faillissement 102
Staking van beslag door faillissement 102
huisraad en levensonderhoud bij faillissement 103
Verschoning en faillissement 103
Wat is de verschoonbaarheid in het faillissement? 103
De verschoonbaarheid van natuurlijke personen is het principe 104
De verschoning is geen automatisme 104
Worden niet door de verschoning van betaling vrijgesteld: 104
Geen verschoning voor vennootschappen 104
Verschoning voor echtgenoot en borg 105
Kan men na een persoonlijk faillissement opnieuw handel drijven? 117
De faillissementsverzekering 118
Model aanvraagformulier faillissementsverzekering 120
Vervolgingsbeleid in faillissementen 122
Richtlijn college procureurs-generaal (zie bijlagen) 123
vragenlijsten zoals voorgelegd aan gefailleerden bij opening faillissement (zie bijlagen) 123
Beroepsverbod en faillissement 123

Deel 2 Voorlopige uitvoering en kantonnement

De voorlopige uitvoering 1
Toelichting en begrip 1
Omstandigheden waarbij in graad van beroep de uitvoerbaarheid bij voorraad kan geschorst of verboden worden 2
Opschorting van de uitvoering door de beslagrechter 6
Het kantonnement 7
Begrip 7
Waarom kantonneren 8
Kantonnement als recht 9
De uitsluiting van het kantonnement door de rechter 11
Gevolgen van het kantonnement 16

Deel 3 Beslag

Algemeen 5
Onbeslagbaarheid 6
Onbeslagbaarheid op basis van het gemeen recht 6
Niet vatbaar voor beslag wegens andere bepalingen dan het beslagrecht: 6
Onroerend beslag op de ‘onverdeelde goederen’. 6
Beslag en huwelijk 9
Onbeslagbaarheid woning van de zelfstandige 10
Onbeslagbaarheid van goederen 12
Onbeslagbaarheid van inkomsten 14
Onbeslagbare gedeeltes van het inkomen 14
Onbeslagbare deel bij kinderen ten laste 17
Wetgeving: 17
Uiteenzetting 17
Wat is een kind ten laste (zie KB 27/12/2004 en KB 23/11/2006): 17
Hoe de bescherming bekomen: (artikel 1409 ter Ger. W.) 19
Uitbreiding van deze bescherming: 19
- Bij loonoverdrachten: 19
- Bij hypothecaire overdrachten: 21
Model aangifteformulier 22
Onbeslagbaarheid van de inkomsten op een zichtrekening. 28
Onderhoudsgelden en onbeslagbaarheid 28
Onbeslagbare inkomsten en collectieve schuldenregelingen. 29
Onbeslagbare goederen 30
Algemeen 30
Welke goederen zijn onbeslagbare goederen 31
Onbeslagbare goederen door hun aard 31
Onbeslagbare goederen die aan de persoon zelf zijn verbonden 31
Onbeslagbare goederen door de wet 32
Onbeslagbare goederen ingevolge bijzondere wetten (zie K. Boeckx, in artikelsgewijze commentaar gerechtelijk recht artikel 1408-10) 32
De onbeslagbare goederen voorzien in artikel 1408,§ 1 van het Ger. W. 32
Het nodige bed en beddengoed van de beslagene en van zijn gezin 32
De kleren en het linnengoed volstrekt noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik alsmede de meubelen nodig om deze op te bergen 33
De kasten om kledij op te bergen 33
Een wasmachine en strijkijzer voor het onderhoud van het linnen 33
De toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning 33
De tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin 33
Een meubel om het vaatwerk en het huishoudgerei op te bergen 34
Een toestel om warme maaltijden te bereiden 34
Een toestel om voedingsmiddelen te bewaren 34
Eén verlichtingstoestel per bewoonde kamer 34
De voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden, de voorwerpen die bestemd zijn 34
De voorwerpen om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder hetzelfde dak wonen 35
De gezelschapsdieren 35
De voorwerpen en producten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken 35
Het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van de tuin, een en ander met uitsluiting van de luxemeubelen en luxeartikelen 35
De boeken en overige voorwerpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde dak wonen 35
De goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van 2.500 EUR op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor de betaling van de prijs van die goederen 36
Andere niet voor beslagbare goederen zijn: 36
De voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst 36
De levensmiddelen en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben 36
Een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand 36
Ruime interpretatie 36
Bezwaren aantekenen tegen beslag op onbeslagbare goederen 36
Goederen buiten woonplaats 36
Goederen verbergen 37
Fictieve woonplaats 37
Minnelijke terugkoop als alternatief 37
Het verhaal van de beslagene wegens beslag op onbeslagbare goederen 39
Kan een beslagene of iemand die dreigt met beslag geconfronteerd te worden zijn inboedel op naam van een derde zetten om beslag te vermijden? 39
Bewarend beslag 40
Situering en verantwoording 40
Bewarend beslag met bijkomende bewaringsmaatregelen 42
Vormen van bewarend beslag 42
De beslagene blijft titularis van zijn rechten 42
Bewarend beslag verschaft geen voorrecht 42
Vormvereisten 43
Duurtijd en hernieuwing van het bewarend beslag 46
Bijzondere regels met betrekking tot het bewarend beslag onder derden 47
De derde beslagene 47
Bewarend beslag zonder voorafgaande machtiging 48
Zeer strikt en streng toezicht van de beslagrechter 49
Bijzondere vormvoorwaarden 49
Feitelijk bewarend beslag onder derden 50
Verlof tot het leggen van bewarend beslag op basis van stukken 51
Stukken die bewarend beslag zonder verlof van de beslagrechter toestaan 51
Bewarend beslag op basis van een vonnis 52
Opgeschort uitvoerend beslag 52
Motivering van de schuldeiser tot partiële opheffing van bewarend beslag 52
Bewarend beslag op grond van onderhandse stukken 53
Bewarend beslag loonoverdrachten en kredietcontracten 54
Bewarend beslag onder derden bij de huwelijkspartner 54
De verklaring van derde beslagene 55
Welke rechtsmiddelen kunnen tegen een bewarend beslag aangewend worden? 60
Tegen welke beschikking 60
A. Tegen de beschikking die de toelating weigert 60
B. Tegen de beschikking die het beslag toestaat 60
Door welke partij? 61
Door de beslagene (artikel 1419, lid 2 Ger.W.) 61
Door de beslaglegger (artikel 1032 Ger.W.) 62
Uitvoerend beslag 62
Algemeen 62
Het onderpand van de schuldeiser 62
De schuldvordering 62
Voorafgaande betekening 63
Voorafgaand bevel 63
De gerechtsdeurwaarder 65
Uitvoerend beslag op roerend goed. 68
Voorafgaand bevel 68
Verzet tegen voorafgaand bevel 68
De beslaglegging 68
Beschrijving van de in beslag genomen goederen 69
Handtekeningen, getuigen en verplichte vermeldingen 70
Beslag veroorzaakt geen onmiddellijke oplading 70
Plaats van beslaglegging 70
Openen van deuren met slotenmaker 71
Beslag of huiszoeking 71
Over honden, gordijnen en noodzakelijke kledij 71
Gedraging van beslagene en gerechtsdeurwaarder 72
Proces-verbaal van niet-bevinding 72
Roerend beslag als drukkingsmiddel 72
De volgende gerechtsdeurwaarder 74
Bezwaren 74
Voertuigen 74
Verkoop en aanplakking 74
Verweermiddelen tegen roerend beslag 76
De minnelijke inkoop van in beslaggenomen roerende goederen 77
Rechtspraakoverzicht artikel 1526 bis Ger.W.: 81
Uitvoerend beslag op onroerend goed 83
Welke schuldeiser kan onroerend beslag leggen? 83
Ook een derde niet-schuldenaar kan geconfronteerd worden met roerend beslag 83
Erfdienstbaarheden, vruchten en rechten van bewoning zijn niet beslagbaar 83
Onverdeeldheid 84
Tontine 84
Keuzerecht 84
Voorafgaand bevel 84
Omvang van het onroerend beslag 86
Gevolgen van het onroerend beslag 87
Hypothecair krediet – minnelijke oproeping 87
Geldigheidsduur van het voorafgaand bevel 89
Overschrijving van het beslagexploot 90
Genot van de beslagene na de beslaglegging op het onroerend goed 91
Verkoop uit de hand 92
1) Op bevel van de beslagrechter 93
2) Op verzoek van een beslagleggende schuldeiser 94
De aanstelling van een notaris 94
Opstelling verkoopsvoorwaarden 96
Toewijzing 97
In gebreke blijvende koper 98
Inhoudelijke bezwaren tegen de verkoopsvoorwaarden 98
Nietigheden inzake onroerend beslag 99
Over welke mogelijkheden beschikt de schuldenaar om de executie van het uitvoerend beslag tegen te gaan? 100
Omzetting van bewarend in uitvoerend beslag 103
Uitvoerend beslag onder derden 104
Pandbeslag 112
Beslag tot terugvordering 115
Beslag inzake namaak 116
Revindicatie 118
Begrip 118
Wettekst 118
Rechtspraak: 119
Bewijskrachtige stukken 119
Betaling met eigen gelden 121
Is de revindicant wel (nog) eigenaar op datum van beslag? 122
Goederen die niet tot de normale activa van een vennootschap behoren 122
Vermoedens 123
Facturen 123
Algemeen 123
Factuur van een curator 124
Factuur van particulier 124
Huurovereenkomsten 124
Koopovereenkomsten 125
Bruikleen 126
Vereiste van vermelding van de eigendomsbewijzen in de inleidende akte 127
Revindicatie bij bewarend beslag 131
Het vermoeden artikel 2279 BW 132
Voertuigen 132
Ouders en inwonende kinderen 133
Samenwonenden 134
Inwonende familieleden 135
Revindicatie door echtgenoten 136
Revindicatie gekoppeld aan de vordering tot onregelmatigheid van het beslag 139
Revindicatie en collusie 139
De truc met de vennootschap: “alles is van mijn vennootschap”: 141
Tegenvorderingen tot schadevergoeding wegens procesrechtsmisbruik 142
De veroordeling tot de kosten ten laste van de beslagene 144
De vordering dient ingesteld door de revindicant en niet door de beslagene 144
Geen revindicatievordering voor de huurder 145
Revindicatie na overdracht handelsfonds 145
Verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder 146
Partijen ten aanzien van wie de revindicatievordering dient gericht 146
Instelling van de revindicatievordering bij dagvaarding 147
Schorsende werking 150
Beschikking uitvoerbaar bij voorraad 150
Misbruik van beslagrecht 151
Loonafstand 153
Situering 153
De loonoverdracht als zekerheid 154
Wettelijke vereisten: 155
Verzet tegen loonoverdracht 155
Belang van het verzet 155
Niet vermelding van het bedrag in de loonoverdracht 156
Rechtspraak: niet vermelding bedrag van de loonoverdracht 156
De vermelding van het bedrag in de brief inhoudende het voornemen tot loonoverdracht 159
Loonoverdracht bij authentieke akte 165
Loonoverdracht en aantal exemplaren 165
Samenloop van loonoverdracht en loondelegatie 166
Laattijdig verzet tegen loonoverdracht geen vervaltermijn 166
Loondelegatie 167

 

 

Deel 4 Topics, Tips en Legal Trics

Afgeschreven vorderingen 2
Wat is de staat van onvermogen 4
Welke rechten heeft men als onvermogende 6
Faillissementsverzekering niet alleen voor gefailleerden maar ook voor zelfstandigen in moeilijkheden 7
Is onvermogen strafbaar? 7
Aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor RSZ en Fiscale schulden 8
Huwelijk en beslag 23
Wat als? Hoe handelen voor of als schuldenaar bij een bepaalde handeling van een schuldeiser (als onvermogende) 24
U ontvangt een vonnis waarbij u veroordeeld wordt tot een som die u niet kan betalen 24
U ontvangt een betekening 24
Beslag op uw inboedel: wat nu? 1526bis ter ondertekening 24
De deurwaarder legt beslag op onbeslagbare goederen 25
De deurwaarder legt beslag op onbeslagbare goederen 26
Aanspraak op onverdeeld deel 27
Bewarend beslag onder derden 27
Uitvoerend beslag onder derden 28
Onbeslagbaar deel bij kinderen ten laste 28
De onbeslagbare inkomsten conform art. 1409 bis Ger.W. 39
Oproeping minnelijke schikking voor een hypothecaire schuld art. 732 Ger.W. – 59 Hyp.W. 39
Bewarend beslag op onroerend goed 40
Bevel voorafgaand onroerend beslag (onvermogende) 40
Aanspraken van de fiscus op onvermogenden 41
Verjaringstuitend dwangbevel betekend aan onvermogenden 41
Betekening overdracht aan fiscus op belastingsteruggave ten aanzien van onvermogenden 41
Verzet loonoverdracht 42
Vorderingen van het registratiekantoor 42
Incassokantoren 42
Kredietverzekeraars 43
Antwoorden op vragen en misvattingen van onvermogende verweerders 43
Is de collectieve schuldenregeling een oplossing? 43
DE PROCEDURE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 44
DE BESCHERMING VAN HET BESLAGRECHT 46
Kan ik mijn inboedel op naam van een derde zetten? 48
Mag ik rijden met een wagen van een derde? 48
Hoe raakt een onvermogende aan een bankrekening? 48
De wet 48
Inhoud van de basisbankdienst 49
Aanvraag basisbankdienst 49
Kostprijs van de basisbankdienst 50
Het inlichtingenformulier van de bank 50
Waar kunt u terecht met klachten met betrekking tot de basisbankdienst 50
Heeft een echtscheiding zin? 50
Sommigen vluchten naar het buitenland 51
Schuldbevriezing 51
De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel als remedie tegen schuldeisers 51
Aanvullende teksten, topics en hints: 53

 

Bespreking van dit boek door de uitgever:

Advocaat Elfri De Neve is afgestudeerd in 1983 aan de VUB te Brussel als licentiaat in het recht, waarna hij als advocaat startte in Oudenaarde. Het kantoor heeft momenteel verschillende interne en 20 externe medewerkers.

Hij is gespecialiseerd in o.a. betalingsverkeer, consumentenkrediet en schuldbemiddeling en won verschillende grote processen inzake deze materie.
Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in beslagrecht en schrikt er niet voor terug om zelfs tegen de machtigsten hard op te treden en heilige huisjes in te stampen, zoals het blootleggen van de machinaties van kredietgevers en elke dag opnieuw in alle onafhankelijkheid het belang van de burger te verdedigen.

Van tal van zijn spectaculaire zaken werden de vonnissen gepubliceerd in de vakpers, waarin hij de verdediging opnam tegen de banken en de financiële sector op zijn kop werd gezet.

De laatste jaren ontpopte advocaat De Neve zich als mediafiguur in diverse tijdschriften, radio en TV. Maar hij is vooral bekend als auteur van de gekende site www.elfri.be, de grootste open juridische site van het land met een antwoord op bijna alle juridische vragen en dagelijkse updates.

U zag hem in het VT4 programma "rekeningen in het rood", samen met mental coach Greet Dyckmans.

Gerelateerd
Modellen: 
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 25/08/2010 - 15:20
Laatst aangepast op: di, 14/02/2012 - 20:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.