-A +A

Uw rechten tegenover de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeisers deel 2

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Neve Elfri
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789089771810
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorafgaande opmerking: de inhoudstafel is conform met het manuscript. De paginanummering in het boek wijkt hiervan af, doch niet de inhoud.

Modellen
Afbetalingsregelingen en onvermogen 3
Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure 3
Model afbetalingsvoorstel na vonnis 4
Model afbetalingsvoorstel 5
Model dagvaarding tot het bekomen van betalingsfaciliteiten betreffende hypothecair krediet 6
Model melding onvermogen uitgaande van een advocaat 9
Model rondschrijven aan alle schuldeisers met ontwerp minnelijke aanzuiveringsregeling 11
Model vraag om inlichtingen aan schuldeiser met oog op aanzuiveringsregeling 12
Model houdende vraag uitstel verkoopsdag 13
Beslag en middelen van tenuitvoerlegging 14
Beslag onder derden 14
Model dagvaarding gericht tot de derde beslagene die weigert de in beslaggenomen gelden of zaken vrij te geven 14
Model dagvaarding op verzoek van de beslagene tot opheffing van een derdenbeslag (art. 1445 en 1420 Ger. W.) 15
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag onder derden op grond van gewijzigde omstandigheden 17
Model dagvaarding tot veroordeling van de derde beslagene als gewoon schuldenaar (art. 1456 en 1542 Ger. Wetboek) 18
Model verklaring derde-beslagene loon werknemer (art. 1452 Ger. W.) 20
Model verzet van de beslagene tegen een uitvoerend beslag onder derden door dagvaarding schuldeiser 21
Model verzoekschrift ten einde toestemming te bekomen tot het leggen van bewarend beslag onder derden 23
Model verzoekschrift tot vernieuwing van een derdenbeslag (art. 1459 Ger. W.) 25
Beslag tot terugvordering 27
Model verzoekschrift om verlof tot het leggen van beslag tot terugvordering (art. 1462-1465 Ger. W.) 27
Bewarend beslag 29
Model aanzegging van het proces-verbaal van bewarend beslag aan de schuldenaar met dagvaarding 29
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag op grond van gewijzigde omstandigheden 31
Model verzet van een beslagene met dagvaarding tot opheffing van een bewarend beslag op onroerend goed (art. 1432-1435 Ger.W.) 32
Model verzoekschrift om machtiging te bekomen toegang te verlenen aan een Gerechtsdeurwaarder bij de uitoefening van een beslag 34
Model verzoekschrift teneinde machtiging te bekomen tot het leggen van bewarend beslag op roerend goed. 35
Model verzoekschrift ten einde verlof te bekomen tot het leggen van bewarend beslag op onroerend goed (art. 1429-1431 Ger. W) 37
Model verzoekschrift tot benoeming van een sekwester over in beslag genomen onroerend goed (art. 1440-1444 Ger. W.) 39
Model verzoekschrift tot vernieuwing van bewarend beslag op onroerend goed 41
Collectieve schuldenregeling 43
Model aangifte van de schuldvordering 43
Model verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling art. 1675/4 § 2 Ger. Wetb. 44
Kantonnement 48
Model dagvaarding in geval van een uitvoerend beslag bij verzet of hoger beroep met aanbod op consignatie 48
Model dagvaarding met aanbod tot consignatie in geval van gedaan of toegestaan bewarend beslag (art. 1403-1407 Ger. W.) 50
Model dagvaarding tot kantonnement na bewarend beslag 51
Model dagvaarding in geval van een uitvoerend beslag bij verzet of hoger beroep met aanbod op consignatie 52
Loonoverdracht 53
Model loonoverdracht en overdracht van schuldvorderingen: 53
Model verzet tegen loonoverdracht 56
Modelbrief van advocaat ter verzending van projectverzetsakte aan diens cliënt 57
Model oproeping voor de Vrederechter tot bekrachtiging van loonoverdracht bij onderhandse akte waartegen verzet 58
Onbeslagbare goederen 60
Model bezwaar uitgaande van de beslagene tegen beslag op onbeslagbare goederen Artikel 1408, § 3, Ger.W. 60
Model overeenkomst bruiklening 61
Model verzet tegen beslag (art. 1408, § 3, Ger.W) 62
Roerend beslag 64
Model dagvaarding in revindicatie (art. 1514 Ger. W.). 64
Model verzet van de beslagene tegen een uitvoerend beslag op roerend goed met dagvaarding tot opheffing (Art. 1513 en 1498 Ger. W.) 67
Model kennisgeving van een voorstel tot verkoop in der minne (art. 1526bis Ger. W.) 69
Model protest aan gerechtsdeurwaarder na beslag op goederen die al eerder verkocht werden conform art. 1526 bis gerechtelijk wetboek 70
Pandbeslag 71
Model bevel voor pandbeslag betreffende huur 71
Diverse 72
Model betekening van een nog niet uitvoerbare beslissing om een bewarend in een uitvoerend beslag te doen overgaan (art. 1489-1493 Ger. W.) 72
Model dagvaarding door de schuldenaar tot opheffing/opschorting/vermindering van de dwangsom 73
Model dagvaarding schuldeiser om betalingsgemak te bekomen voor een hypothecair krediet 73
Model klacht bij algemene directie controle en bemiddeling (economische inspectie) 76
Model melding onvermogen door onvermogende aan schuldeiser 78
Model melding onvermogen (variant) 79
Modelbrief door schuldenaar te versturen naar incassokantoren 80
Modelinhoud van een rondschrijven aan alle schuldeisers met ontwerp minnelijke aanzuiveringsregeling opgesteld door advocaat of erkend schuldbemiddelaar 85
Modelinhoud van een verzoek aan incassobureau door advocaat om cliënt niet meer te verontrusten (met melding onvermogen) 86
Modelinhoud van een brief houdende verzoek van een advocaat of erkend schuldbemiddelaar om zijn cliënt niet verder te verontrusten 90
Modelinhoud van een verzoek van een advocaat om inlichtingen aan schuldeiser met oog op aanzuiveringsregeling 92
Modelinhoud van een verzoek tot opheffing beslag na eerder beslag met minnelijke verkoop conform art. 1526 bis gerechtelijk wetboek uitgaande van de schuldenaar 93
Modelinhoud van een verzoek van een advocaat tot uitstel van verkoopsdag 94
Model verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie conform art. 17 WCO 95
Model verzoekschrift om machtiging om zich toegang te verschaffen na machtiging beslag tot terugvordering (art. 1466 Ger. W.) 96
Model verzoekschrift tot dagstelling gericht aan de beslagrechter teneinde beschikking te bekomen met betrekking tot moeilijkheden gerezen bij het beslag. 98
Model verzoekschrift betreffende onderhoudsgeld (art. 203 B.W.) 100

Inhoud Bijlagen:

Deel 6 bijlagen 1
Bijlage wetgeving 5
Uitreksel uit de grondwet 5
uittreksels uit het gerechtelijk wetboek 6
Titel I 6
HOOFDSTUK II. - Beslagrechter. 6
HOOFDSTUK III. - Voorlopige tenuitvoerlegging. 6
HOOFDSTUK IV. - Kantonnement. 7
HOOFDSTUK V. - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen. 8
TITEL II. - BEWAREND BESLAG. 19
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 19
HOOFDSTUK II. - Bewarend beslag op roerend goed. 20
HOOFDSTUK III. - Bewarend beslag op onroerend goed. 21
HOOFDSTUK IV. _ Bewarend beslag onder derden. 23
HOOFDSTUK V. _ Pandbeslag. 25
HOOFDSTUK VI. _ Beslag tot terugvordering. 25
HOOFDSTUK VII. _ Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen. 26
HOOFDSTUK VIII. - Beslag inzake namaak. 28
HOOFDSTUK IX. - Rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag. 29
TITEL III. - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. 30
HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen. 30
HOOFDSTUK II. _ Uitvoerend beslag op roerend goed. 30
HOOFDSTUK III. - Beslag op tak- en wortelvaste vruchten. 35
HOOFDSTUK IV. _ Uitvoerend beslag onder derden. 36
HOOFDSTUK V. _ Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen. 38
HOOFDSTUK VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed. 40
HOOFDSTUK VII. _ Evenredige verdeling. 51
HOOFDSTUK VIII. _ Rangregeling. 53
HOOFDSTUK IX. _ Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op zeeschepen en binnenschepen. 55
TITEL IV. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
HOOFDSTUK I. - Procedure van collectieve schuldenregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
Afdeling 1. - Algemene bepalingen. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
Afdeling 2. - Inleiding van de procedure. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 58
Afdeling 3. - Minnelijke aanzuiveringsregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 61
Afdeling 4. - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 63
Afdeling 4bis. - De totale kwijtschelding van de schulden. <Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 14; Inwerkingtreding : 31-12-2005> 64
Afdeling 5. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 65
HOOFDSTUK II. - De schuldbemiddelaar. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 67
De verjaringsregels van het Burgerlijk Wetboek 69
Algemene verjaringsregels 69
Art. 2219 B.W. (wat is verjaring) : 69
Art. 2220 B.W. : (afstand van verjaring) 69
Art. 2221 B.W. : (uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand) 69
Art. 2222 B.W. : (afstand vergt de bekwaamheid tot vervreemding) 69
Art. 2223 B.W. : (geen ambtshalve verjaring) 69
Art. 2224 B.W : (verjaring inroepbaar in elke stand van het geding) 69
Art. 2225 B.W. : (rechten van schuldeisers en afstand van verjaring) 69
Art. 2226B.W. : (verjaring en zaken buiten de handel) 69
Art. 2227 B.W. : (verjaring en de overheid) 70
Art. 2228 B.W. : (definitie bezit) 70
Art. 2229 B.W. : (vereisten om te verkrijgen door verjaring op grond van bezit) 70
Art. 2230 B.W. : (vermoeden van bezit voor zichzelf) 70
Art. 2231 B.W. : (bezit voor een ander) 70
Art. 2232 B.W. : (daden van louter vermogen oçf gedogen) 70
Art. 2233 B.W. : (geweld en verjaring) 70
Art. 2234 B.W. : (bezit in tussenperiodes) 70
Art. 2235 B.W. : (bezit van de rechtsvoorganger) 70
Art. 2236 B.W. : (bezit voor een ander verhindert verjaring) 70
Art. 2237 B.W. : (erfgenamen van een bezitter voor een ander en verjaring) 71
Art. 2238 B.W. : (wijziging titel van een bezitter voor een ander) 71
Art. 2239 B.W. : (derden die door een titel overdragen door derden verwerven en verjaring) 71
Art. 2240 B.W. : (geen verjaring in strijd met de titel – geen wijziging van de oorzaak van het bezit) 71
Art. 2241 B.W. : (verjaring in strid met de titel en verjaring van een verbintenis) 71
Art. 2242 B.W. : (stuiting van de verjaring 71
Art. 2243 B.W. : (natuurlijke stuiting) 71
Art. 2244 B.W. : (stuiting door dagvaarding, bevel of beslag) 71
Art. 2245 B.W. 72
Art. 2246 B.W. : (stuiting door dagvaarding voor een onbevoegde rechter) 72
Art. 2247 B.W. : (geen stuiting door nietige dagvaarding) 72
Art. 2248 B.W. : (stuiting door erkenning) 72
Art. 2249 B.W. : (stuiting verjaring en hoofdelijke schuldenaars, erfgenamen en medeschuldenaars). 72
Art. 2250 B.W. : (stuiting van verjaring en de borg) 72
Art. 2251 B.W. : (verjaring loop niet tegen…) 72
Art. 2252 B.W. : (verjaring loopt niet tegen minderjarigen) 72
Art. 2253 B.W. : (verjaring loopt niet tussen echtgenoten) 72
Art. 2255 B.W. (overgangsbepaling wet 1976) : 73
Art. 2256 B.W.(overgangsbepaling wet 1976) : 73
Art. 2257 B.W. : (verjaring en voorwaardelijke vordering, vorderingen tot vrijwaring en niet vervallen schulden) : 73
Art. 2258 B.W. (verjaring en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en onbeheerde nalatenschappen) : 73
Art. 2259 B.W. (verjaring en termijn van inventaris en beraad): 73
Tijd die voor de verjaring vereist is 74
10 en 20-jarige verjaring 74
Art. 2265 B.W. : 74
Art. 2266 B.W. : 74
Art. 2267 B.W. : 74
Art. 2268 B.W. : 74
Art. 2269 B.W. : 74
Art. 2270 B.W. : 74
Algemene termijnen van verjaring 74
Art. 2262 B.W. (zakelijke rechtsvordering) : 74
Art. 2262bis B.W. (persoonlijke rechtsvorderingen : 74
Art. 2263 B.W. : 75
Art. 2264 B.W. : 75
Berekeningswijze 75
Bijzondere verjaringstermijnen 75
Art. 2271 B.W.(meesters in kunst en wetenschap, onderwijzers, hotelhouders, tafelhouders, arbeiders en werlieden) : 75
Art. 2272 B.W.(gerechtsdeurwaarders, kooplieden, kostschollhouders, andere meesters en dienstboden) : 75
Art. 2273 B.W. : (verhuurders en huurders) 76
Art. 2274 B.W. : 76
Art. 2275 B.W. : 76
Art. 2276 B.W (bewaring stukken rechters, pleitbezorgers, gerechtsdeurwaarders). : 76
Art. 2276bis B.W. (advocaten) : 76
Art. 2276ter B.W. (dekundigen) : 76
Art. 2276quater B.W. (schuldbemiddelaars) : 77
Art. 2276quinquies B.W.(notarissen) : 77
Art. 2277 B.W. (aangroeiende sommen) : 77
Art. 2277bis B.W. (medische en paramedische zorgen): 77
Art. 2277ter B.W. (milieuschade) : 77
Art. 2278 B.W. (minderjarigen en onbekwaamverklaarden) : 78
Art. 2279 B.W. (bezit als titel van eigendom): 78
Art. 2280 B.W. : 78
KB 23.11.2006 - art. 1 - B.S. 30.11.2006 met betrekking tot het begrip kind ten laste in het beslagrecht 79
Wet continuïteit ondernemingen 104
TITEL 1. - Algemene bepalingen 104
TITEL 2. - De gegevensverzameling en de handelsonderzoeken 105
HOOFDSTUK 1. - De gegevensverzameling 105
HOOFDSTUK 2. - De kamers voor handelsonderzoek 106
HOOFDSTUK 3. - Bewarende maatregelen 107
TITEL 3. - Het minnelijk akkoord 108
TITEL 4. - De gerechtelijke reorganisatie 108
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 108
Afdeling 1. - Doel van de procedure 108
Afdeling 2. - Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure 108
Afdeling 3. - Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie 110
Afdeling 4. - Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan 110
Afdeling 5. - Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie 113
Afdeling 6. - Verlenging van de opschorting 114
Afdeling 7. - Wijziging van het doel van de procedure 114
Afdeling 8. - Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure 115
HOOFDSTUK 2. - De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord 116
HOOFDSTUK 3. - De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord 116
HOOFDSTUK 4. - Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag 119
TITEL 5. - Diverse bepalingen 123
TITEL 6. - Strafrechtelijke bepalingen 123
TITEL 7. - Wijzigende bepalingen 124
TITEL 8. - Opheffings- en overgangsbepalingen 125
K.B 27.03.2009 inwerkingtreding wet continuïteit ondernemingen : 125
Faillissementswet 126
Omzendbrief nr. COL 3/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep inzake het vervolgingsbeleid in faillissementen 158
1. Inleiding. 159
2. Inhoud van het gemeenschappelijk beleid. 159
3. Het voorkomen van de faillissementen. 159
4. Het eigenlijke faillissement. 162
5. De inbreuken verbonden met het faillissement. 162
5.1. Het leggen van prioriteiten rekening houdend met de aard van de gepleegde feiten. 163
5.1.1. Frauduleuze faillissementen die het resultaat zijn van een georganiseerd systeem. 163
CARABOUILLE 163
DE ZOGENAAMDE "BELASTINGFAILLISSEMENTEN" 163
HET "GEORGANISEERD FAILLISSEMENT" 163
FRAUDULEUZE FAILLISSEMENTEN IN HET KADER VAN DE GEORGANI-SEERDE CRIMINALITEIT. 163
5.1.2. Verduistering van één of meer welbepaalde actiefbestanddelen 163
5.1.3. Inbreuken die verband houden met de boekhouding van de onderneming. 164
5.1.4. Inbreuken begaan "met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen". 165
5.1.5. Onvoorzichtige operaties opgezet in de verdachte periode. 165
5.1.6. Niet nakomen van bepaalde verplichtingen die de faillissementswet oplegt aan de gefailleerde (artikel 489, 2°, s.w. en artikel 489bis, 4°, pro parte, s.w.). 165
5.1.7. Inbreuken gepleegd door derden (artikel 489 quinquies S.W.). 166
5.1.8. Ontrouw in het beheer in hoofde van de curator (489sexies S.W.). 166
5.2 Individuele evaluatie van elk strafdossier. 167
5.3. De memorie van de curator. 167
5.3.1. Wettelijke verplichting. 167
5.3.2. Belang van de memorie. 167
5.3.3. Vertraging in het overleggen van de memorie. Gezien de memorie van de curator een essentieel werkdocument uitmaakt waarover het parket zo spoedig mogelijk dient te beschikken om richting te kunnen geven aan de zaak, lijkt het aangewezen volgende stappen te zetten wanneer de rechter-commissaris drie maanden na het vonnis van faillietverklaring de memorie nog net heeft overgemaakt : 168
5.4. Verplichte kennisgevingen aan de curator en de rechter-commissaris. 168
5.5. Keuze van de politiedienst. 169
5.6. Opvolging van het strafonderzoek. 169
5.7. Beroepsverbod Toepassing van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 170
Bijlage 1 173
Bijlage 2 175
Bijlage 3 177
Memorie inzake faillissement 177
Memorie inzake faillissement vennootschappen 178
Memorie inzake faillissement natuurlijke personen 185
Rechtspraak inzake beslag 192
Beslag roerende goederen 192
Beslagbaarheid van roerende goederen 192
Onbeslagbaarheid 192
Art. 1526bis Ger.W.: verkoop in der minne 196
Beslag onder derden 197
Procedure 197
Beslagbaarheid van loon en andere inkomsten 198
Verklaring van derde-beslagene 204

 

Bespreking van dit boek door de uitgever:

Na het succesvolle eerste deel, waarin auteur De Neve alle mogelijke aspecten van het beslagrecht ontmaskert, wordt in dit tweede deel op een erg overzichtelijke wijze toegang verleend tot de verschillende modellen en bijlagen die in de beslagprocedure gebruikt kunnen worden.

Deze modellen kunnen zowel standaardbrieven, verzoekschriften of dagvaardingen zijn, waarin alle wettelijk verplichte vermeldingen reeds zijn voorzien en de gebruiker dus enkel de specifieke en eigen aan de zaak zijnde elementen moet toevoegen.

Dit bespaart de gebruiker een hoop tijd en werk nu hij onmiddellijk toegang heeft tot het document dat in een welbepaalde fase van de procedure aangewend dient te worden.

Anderzijds bestaat het boek uit een aantal bijlagen die verwijzen naar de van toepassing zijnde wetsartikelen, zodanig dat u ook die niet langer hoeft te gaan zoeken in een apart wetboek.

Uitgeverij UGA heeft daarenboven al deze modellen en bijlagen toegankelijk gemaakt op een website waar u als gebruiker toegang toe krijgt door het invoeren van uw paswoord.

Op die manier wordt u toegelaten om rechtstreeks te werken in de modellen en deze dan als WORD-bestand op te slaan in uw dossier.

Vanaf het ogenblik dat u uw paswoord voor het eerst gebruikt, is het abonnement voor één jaar (dus 365 dagen) geldig en wordt uw abonnement automatisch verlengd, behoudens voorafgaande schriftelijke opzegging.

U verkrijgt toegang tot deze site via deze link: http://etools.continuga.be/ugaboeken/index.asp

U kan kiezen uit volgende formules:

- Boek deel 1: 19,95 euro
- Boek deel 2 zonder internetapplicatie: 49,95 euro
- Boek deel 2 met internetapplicatie: 139 euro
- Enkel internetapplicatie : 125 euro
- Boek deel 1 en 2 + internetapplicatie: 150 euro

Indien u via de website bestelt, ontvangt u automatisch het boek deel 2 (€ 49,95).
Indien u een andere formule wenst, kunt u uw bestelling doorgeven via mail op abonn@uga.be

Bestellen: klik hier


Noot:

Als advocaten onderlegd in insolventierecht kunnen wij u bijstaan in een beste verdediging. U vraagt hiertoe best een afspraak. Hiertoe kan u ons bellen op het telefoonnummer van ons secretariaat 055/31.86.47 om een afspraak vast te leggen. Breng dan al uw stukken (inkomstenstukken, schulden, brieven) mee. Wij nemen dan de tijd om naar u te luisteren, an,twoord te geven op uw vragen, advies te verlenen en een voorstel van aanpak te formuleren. Wij vragen voor een afspraak 150 euro. Telefonisch kunnen we geen vragen beantwoorden. Korte vragen kan u wel per e-mail stellen naar elfri@elfri.be aan 8€ per e-mail.

Zie ook deze links:

 

Gerelateerd
Modellen: 
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 27/11/2010 - 21:46
Laatst aangepast op: do, 23/06/2016 - 17:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.