-A +A

Wet Continuïteit Ondernemingen Vergeet de fiscus niet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Paul Hannes
Tijdschrift: 
NjW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012/263
Pagina: 
362
Samenvatting

De auteur bespreekt wijziging van get statuur van de fiscus besproken, en de toetsing van de rechter inhet kader van de WCO.

De auteur bespreekt het arrest 2012/8 van het Grondwettellijk hog van 18/01/2012
 

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud

1. Van WGA naar WCO: de fiscus naar af? .2

ll. Rechterlijke toetsing van de statusverlaging 3-11

III. Waarom verzet van de fiscus?

A. Paradigmawijziging 12-14

B. Substitutie-effect en het belang van zekerheden 15-16

C. Fiscale bepalingen 17-18

D. Statusverlaging+ paradigmawijziging +

IV. De specificiteit van fiscale schulden

A. WCO e de kracht van een aanslag dwarsbomen 21-27

B. Wat is de redelijke verantwoording voor een opgedrongen belastingkwijtschelding? 28-29

C. De wettelijke hypotheek van de fiscus 30

Bronvermeldingen

•. VEROUGSTRAETE, "De fiscale bepalingen van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen", TBH 2010, 215, nr. 15. Niet

• Cass. 30 juni 2011, TBH 2011, 894, met noot A.

• VAN HOE, "De positie van de fiscus onder de wet continuïteit ondernemingen: einde van een non¬discussie".

• Antwerpen 30 juni 2011, RW 2011-12, 573, met noot E. DIRIX, "De paritas-regel en het reorganisatieplan"; Antwerpen 19 november 2010, RW 2011-12, 960;

• Brussel 11 maart 2010, JLMB 2010, 1385;

• Gent 28 juni 2010, TGR 2011, 43;

• Rb. Kh. Antwerpen 21 december 2010, RW 2011-12, 188; Rb.

• Kh. Luik 29 juni 2010, DAOR 2011, 100, met noot A. VAN HOE, "Wanneer wordt het (buiten)gewoon karakter van een schuldvordering in de opschorting bepaald?";

• Rb. Kh. Luik 8 december 2009, JLMB 2010, 375;

• Rb. Kh. Neufchäteau 15 december 2009,JLMB 2010, 379;

• Rb. Kh. Nijvel 21 december 2009, JLMB 2010, 380 met noot W. DAVID en J. REN ARD, "Le fisc et l'ONSS: des créanciers sursitaires ordinaires? C'est extraordinaire!".

• GwH 18 januari 2012, nr. 2012/8, NjW 2012, 379.

• GwH nr. 2000/132 van 13 december 2000, GwH nr. 2002/113 van 16 juni 2002,

• GwH nr. 2004/78 van 12 mei 2004, en GwH nr. 2005/6 van 12 januari 2005.

19 GwH 18 januari 2012, nr. 2012/8, NjW 2012, 379.

• Luik 18 juni 2009, JLMB 2010, 1382).

• P. COUSSEMENT, Herstelschema's voor ondernemingen in moeilijkheden. Een grondslagenonderzoek naar de doe/stellingen van insolventieregulering en de verhouding tussen de Wet Gerechtelijk Akkoord en Faillissementswet vanuit een rechtsvergelijkende, rechtseconomische en empirische invalshoek, doctoraal proefschrift, RUG, 2007, p. 226-227, nr. 449.

• Herstelschema's voor ondernemingen in moeilijkheden, 2007, p. 415-417, nrs. 900-905 en p. 508, nr. 1097.

• M. TISON, "De Wet Continuïteit Ondernemingen: het portaal naar een nieuw insolventierecht?", in Liber Spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, Gent, Groep De Boeck, 2011, 383-388.

• E. DIRIX, "Recente rechtspraak insolventierecht", in H. COUSY en E. DIRIX (eds.), lnsolventierecht, Themis, vormingsonderdeel 20, Brugge, die Keu re, 62-63).

• Rb. Kh. Antwerpen 5 oktober 2010, RW 2010-11, 1703.

• GwH 18 januari 2012, nr. 2012/8, NjW 2012, 379

• VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2011, nr. 2.5.4.28.). nummer 263. 30 mei 2012

• Voor een oplijsting van actiemogelijkheden van schuldeisers binnen de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord: M. VANMEENEN, "De (veron)gelijk(t)e positie van de schuldeiser bij gerechtelijke reorganisatie via collectief akkoord", DAOR 2011, 289-299.

• Brussel 11 maart 2010, JLMB 2010, 1386, nr. 4; Luik 18 juni 2009,JLMB 2010, 1382.

• Rb. Kh. Nijvel 17 januari 2011, JLMB 2011, 1008 (niet homologatie omwille van het niet naleven van de pleegvormen van art. 16, 49 en 52 WCO). RW 2000-01, 480; Cass. 20 oktober 2005, RW 2006- 07, 651.

• S. BRIJS, "De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen", TRV 2009, 704, nr. 114).

• E. DIRIX, "De paritas-regel en het reorganisatieplan", RW 2011-12, 575-577, noot onder Antwerpen 30 juni 2011 ). A. Van Hoe en M. Vreven kwalificeren het collectief akkoord

•H. GEINGER, "Enkele bedenkingen over de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen", in Liber Spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, Gent, Groep De Boeck, 2011, 328- 329.

• Contra P. COUSSEMENT die dit (toetsings)recht aan de rechtbank ontzegt (P. COUSSEMENT, "Macht en onmacht van de verschillende stakeholders in een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord", in K. BYTTEBIER, E. DIRIX, M. TISON en M. VANMEEREN (eds.), Gerechtelijke reorganisatie, getest, gewikten gewogen, Antwerpen, lntersentia, 2010, 102-103, nrs. 68-69). Het toetsingsrecht vloeit onder meer voort uit art. 57 WCO, dat zelf van openbare orde is (Antwerpen 19 november 2010, TBH 2011, 915, nr. 16).

• VEROUGSTRAETE, "lnsolventierecht: op zoek naar rationaliteit", in X, lnso/ventierecht. XXX/e Postuniversitaire Cyclus Willy De/va 2004-05, Mechelen, KI uwer, 2006, 580; Cass. 9 maart 2000,

• C. VAN BUGGENHOUT, "Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen: één van de strafrechtelijke bepalingen verdient (meer) aandacht van de advocaat", Ad Rem 2011, 60.

• Cass. 20 april 2009, RW 2009-10, 876; Cass. 17 juni 1996, JTT 1996, 331 .

• Rb. Kh. Antwerpen 13 april 2010, in K. BYTTEBIER en T. WERA, De WCO, 2 jaar in de praktijk, VZW Elementaire rechtspraak, 2011, 141, met een gedwongen herleiding van 70% van een vordering gebaseerd op de betaling van achterstallig loon.

• Arb.Rb. Verviers 16 december 2009 (DAOR 2010, 284, met noot J. PEETERS, "Waarom de Arbeidsrechtbank een homologatie (art. 61, §5 W.C.0.) kan weigeren ... "), waar een ontwerp van overdracht van de onderneming niet werd gehomologeerd door de arbeidsrechtbank omdat de betaling van achterstallige lonen niet gegarandeerd werd door de overnemer (en evenmin door het Sluitingsfonds).

• P. TRAEST, "Misdrijven die verband houden met de staat van het faillissement", in B. TILLEMAN (ed.), Ondernemingsstrafrecht, Brugge, die Keu re, 1999, 23; Brussel 14 december 1994, JLMB 1995, 210 met noot 0. KLEES.

• Rb. Kh. Tongeren 25 mei 2009, RW2009-10,

• Rb. Kh. Dendermonde 7 juli 2009, RW 2009-10, (332) 333. De vordering van een failliet verklaarde vennootschap is niet ontvankelijk (Rb. Kh. Dendermonde 30 november 2009, RW 2010-11, 206).

• Brussel 11 maart 2010, JLMB 2010, (1385) 1388: "Dès fors que la contrariétéà l'ordre public ne vise que Ie plan de réorganisation lui-même et pas des circonstances extérieures à cel ui-ei, Ie fait de ne pas avoir payé l'entièreté des précomptes professionnels et les cotisations sociales pendant la période du sursis, n'autorise pas Ie tribunal à ne pas homologuer Ie plan, voté à /'unanimitédes autres créanciers".

• Antwerpen 19 november 2009, RW 2010-11, 1097: de vennootschap met als enige zaakvoerder een man aan wie een beroepsverbod werd opgelegd, namelijk nog bestuurder of zaakvoerder te zijn, kan niet op regelmatige wijze activiteiten ontwikkelen en biedt geen perspectief van continuïteit. De WCO kan niet worden aangewend om een misdrijf - miskenning van een beroepsverbod (art. 4 KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, BS 27 oktober 1394 en BS 22 augustus 1998) -te organiseren.

• Rb. Kh. Brussel 20 oktober 201O,JLMB2011, 1688, met noot R. AYDOGDU, "La fin anticipée d'une réorganisation judiciaire par accord collectif: un chameau peut-il passer par Ie chas d'une aiguille?".

• H. COUSY, "Naar een nieuwe visie op het insolventierecht?'; in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN en M. VAN ME ENEN, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen Il, Antwerpen,

•Over de schone lei of 'fresh start', zie E. DIRIX, "Het insolventierecht op nieuwe wegen", RW 2011-12, 74-76.

• M. TISON, "Schuldeisers en het gerechtelijk akkoord", in Gandaius Actueel, nr. IV, Antwerpen, KI uwer, 1999, 181, nr. 391

• M. TISON, "Schuldeisers en het gerechtelijk akkoord", in Gandaius Actueel, nr. IV, Antwerpen, Kluwer, 1999, 191, vn. 503)

• R. JANSEN, "Far West-recht voor beginners: enkele kritische kanttekeningen over het buitengerechtelijk minnelijk akkoord in de nieuwe Wet Continuïteit Ondernemingen'; RW 2008-09, 1580;

• P. FRANCOIS, "De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Over euforie en relativisme. De ervaringen van de bank als schuldeiser", BFR 2011, 173-177, nrs. 9-16).

• VEROUGSTRAETE, "lnsolventierecht: op zoek naar rationaliteit", in X, lnso/ventierecht. XXX/e Postuniversitaire Cyclus Willy De/va 2004-05, Mechelen, KI uwer, 2006, 574.

• H. COUSY, "Paradigmawijzigingen in het insolventierecht?" in X, Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, lntersentia, 2008, 291.

• E. DIRIX, "Recente arresten faillissement, gerechtelijk akkoord en zekerheden" in lnsolventierecht, Themis, vormingsonderdeel 38, Brugge, die Keu re, 2007, p. 63, nr. 39).

• VEROUGSTRAETE, "lnsolventierecht: op zoek naar rationaliteit", in X, lnsolventierecht. XXX/e Postuniversitaire Cyclus Willy De/va 2004-05, Mechelen, KI uwer, 2006, 577.

• B. LEYMAN, K. SCHOORS en P. COUSSEMENT, Court-supervised restructuring: pre-bankruptcy dynamics, debt structure and debt rescheduling, 2008, Working Paper 08/507, Universiteit Gent,

•B. TILLEMAN en M. VANDENBOGAERDE, "Nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van fiscus en RSZ'; in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN en M. VAN ME ENEN, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen Il, Antwerpen, lntersentia, 2010, 74-75, nrs. 2-3).

• A. CLAES en S. VAN DEN BROECK, "Fiscale implicaties van de nieuwe wet op de continuïteit van ondernemingen'', Fisc. Act. 2009, nr. 7, 3.

• M. VANMEENEN, "Tien jaar Belgisch insolventierecht: heden, verleden en toekomst", in B. ALLEMEERSCH en D. LAM BRECHT (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, lntersentia, 2008, 103.

• VEROUGSTRAETE, "De fiscale bepalingen van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen", TBH 2010, 211-219; 1.

• VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, KI uwer, 2011, nrs. 2.5.5.1.-2.5.5.17.;

• P. MULLIEZ, D. DE MAREZ en 1. DE LEENHEER, "De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen: een tussentijdse stand van zaken", Accountancy& Tax 2011, 20-24.

• P. ERNST, "Bestuurdersaansprakelijkheid: enkele recente evoluties. Aansprakelijkheid in geval van faillissement, aansprakelijkheid voor onbetaalde socialezekerheidsbijdragen en aansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing en btw", in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarboek 2007-2008, Antwerpen, lntersentia, 2008, 247.

• B. TILLEMAN en M. VANDENBOGAERDE, "Nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van fiscus en RSZ", in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN en M. VANMEENEN, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen Il, Antwerpen, lntersentia, 2010, 78-82, nrs. 10-13.

• Cire. nr. AFZ/2006-0604 (AFZ 14/2006) van 24 augustus 2006, nr.46, 14' alinea.

• M. VANMEENEN, "De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen", RW2008-09, 1321,

•J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingrecht, ed. 2009-2010, Antwerpen, Maklu, 2009, 26, nr. 15.).

• B. LEYMAN, K. SCHOORS en P. COUSSEMENT, "Does courtsupervised reorganization work? Evidence from post-confirmation firm failure", International Review ofLawand Economics 2011, 162).

• N. DEWAELHEYNS en C. VAN HULLE, "Filtering speed in a continental reorganization procedure", International Review of Law and Econornics 2009, 378; 5.

•7 LUBBEN, Real options and the other liquidation decision, Seton Hall Public Law Research Paper n" 31, 51.

• B. LEYMAN, K. SCHOORS en P. COUSSEMENT, Pre-bankruptcy dynarnics and unsecured debt, 2008, 30;

• B. LEYMAN, K. SCHOORS en P. COUSSEMENT, Court-supervised restructuring: pre-bankruptcy dynarnics, debt structure and debt rescheduling, 2008, Working Paper 08/507, Universiteit Gent, 12).

• Bergen 2 juni 2009, JLMB 2009, 1348, met noot

• C. PARMENTIER, 'article 17, paragraphe 4, de la loi du 31janvier2009 relative à la continuité des entreprises: rigueur pour Ie juge, mansuétude pour le débiteur?".

• Antwerpen 12 november 2009, RW 2009-10, 1309; Rb.

• Kh. Brugge 29 juni 2009, RW2009-10, 371; Rb.

• Kh. Hasselt 21 februari 2011, RW 2011-12, 627; Rb.

• Kh. Hasselt 2juni 2009, RW2009-10, 118; Rb.

• Kh. Nijvel 9 juli 2009,JLMB 2010, 373.

• Brussel 23 februari 2010 (DAOR 2010, 261

• Antwerpen 1 april 2010, RW 2010-11, 848

• Antwerpen 1 0 september 2009, RW 2009-10, 498 met noot E. DIRIX, "De opheffing van beslagen onder gelding van de Wet Continuïteit Ondernemingen";

• Rb. Kh. Antwerpen 30 juli 2009, RW 2009-10, 500;

• Rb. Kh. Brugge 6 december 2010, RW2011-12, 881).

• A. Van Hoe en 1. Verougstraete stellen dat het de rechtbank van koophandel niet toekomt zich te bekommeren om het lot van de schuldeisers (A. VAN HOE en 1. VEROUGSTRAETE, "Van toegelaten differentiatie tot verboden discriminatie'; TBH 2011, 922, nr. 2).

•"Macht en onmacht van de verschillende stakeholders in een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord", in K. BYTTEBIER, E. DIRIX, M. TISON en M. VANMEEREN (eds.), Gerechtelijke reorganisatie, getest, gewikt en gewogen, Antwerpen, lntersentia, 2010, 65-119.

• DE TROYER en L. VANDENBERGHE, Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen, 7' ed., Antwerpen, lntersentia, 2010, 197 (nr. 273), 288-289 (nr.401

• Brussel 16 december 2010, DAOR 2011, 99.

• Rb. Kh. Antwerpen 21 december 2010, RW2011- l 2, 188-189.

• P. COUSSEMENT, "De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen'', TBH 2009, 111, nr. 87.

• Antwerpen 30 juni 2011, RW 2011-12, 573-575, met noot E. DIRIX, "De paritas-regel en het reorganisatieplan".

• Antwerpen 19 november 2010, TBH 2011, 914: het algemeen voorrecht maakt derdenverzet mogelijk.

• H. GEINGER en P. VANLERSBERGHE, "De gerechtelijke reorganisatie: procedurele aspecten", in K. BYTTEBIER, E. DIRIX, M. TISON en M. VANMEENEN, Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikten gewogen, Antwerpen, lntersentia, 2010, 121-155.

• Antwerpen 10 februari 2011, TBH 2011, 932; Rb. Kortrijk31januari2011, TBH201 l,

• Antwerpen 30 juni 2011, TBH 2011, 941 ). Het verkrijgen van een concurrentieel voordeel is niet de bedoeling van de WCO (Rb. Kh. Antwerpen 22 december 2009, RW 2009-10, 1322).

• A. VAN HOE en 1. VEROUGSTRAETE, "Van toegelaten differentiatie tot verboden discriminatie", TBH 2011, 926, nr. 11.

•. Luik 29 december 2010, JLMB 2011, (988) 992

B. PEETERS, "Het onderscheid tussen socialezekerheidsbijdragen en belastingen: een vergelijkend overzicht van de Belgische en de Europese jurisprudentie", in X, Liber Amicorum Luc Hinnekens, Brussel, Bruylant, 2002, 384-385, nr. 14).

• GwH nr.1995/64 van 13 september 1995, overweging B.13.,

• GwH nr. 2000/17 van 9 februari 2000, overwegingen B.17. en B.18.

• GwH nr. 2000/86 van 5 juli 2000, overwegingen B.11.8. en B.11.9.

• B. DE BORGER en A. VAN POECK, Algemene economie, Antwerpen, De Boeck, 2004, 32).

• Gent 21 november 2011, NjW 2012, 390:

• Rb. Kh. Antwerpen 30 november 2011, DAOR 2012, 87:

• Antwerpen 19 november 2010, RW2011-12, 960;

• Rb. Kh. Dendermonde 20 september 2010, RW 2010-11, 1489.

• Rb. Kh. Luik 29 juni 2010, DAOR 2011, 548, met noot A. VAN HOE, "Wanneer wordt het (buiten) gewoon karakter in de opschorting bepaald?". Het vonnis werd hervormd bij een (grondig gemotiveerd) arrest van het hof van beroep te Luik: Luik 24 januari 2012, NjW2012, 392.

• E. DIRIX, "De opheffing van beslagen onder gelding van de Wet Continuïteit Ondernemingen", RW 2009-10, 500, nr. 3, noot onder Antwerpen 10 september 2009).

• H. COUSY, "Naar een nieuwe visie op het insolventierecht?", in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN en M. VANMEENEN, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen Il, Antwerpen, lntersentia, 2010, 18, nr. 16.

• GwH 18 januari 2012, nr. 2012/8, NjW 2012, 379.

• E. DIRIX ("Het insolventierecht op nieuwe wegen", RW 2011-12, 74-80)


Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 01/10/2009 - 11:38
Laatst aangepast op: wo, 17/07/2013 - 18:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.