-A +A

Aansprakelijkheid 1384 BW gemeente voor private weg die openstaat voor alle weggebruikers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
maa, 14/03/2016

Een gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek in de weg waarva zij niet de eigenares en de beheerster is, maar waarbij de weg wel een openbaar karakter heeft. Dit is het geval wanneer de weg openstaat voor alle weggebruikers (zie in die zin: Cass. 12 januari 2010, T.Pol. 2010, 58). Het feit dat de bedding van die weg eventueel privé-eigendom is, is hierbij irrelevant (zie in die zin: Cass. 31 januari 2007, P.06.1178.F, Arr.Cass. 2007, 253).

In deze gevallen zal de evenzeer voor de veiligheid op die private wegen moeten instaan en kan zij dus ook worden aangesproken op grond van art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet (zie in die zin: Cass. 24 juni 2004, C.02.0278.N, Arr.Cass. 2004, 1186, conclusie advocaat-generaal met opdracht D. Thijs).

Een put met een diameter van 50 cm en een diepte van 30 cm,  maakt uiteraard – benevens een abnormaal gevaar – ook een gebrek in de weg uit.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
872
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

V.D. t/ Gemeente Kapellen

I. Antecedenten

1. Het geding tussen de partijen betreft een ongeval van 18 maart 2012 omstreeks 2u42 te Kapellen op de weg tussen de Ertbrandstraat en het café ’t Kooike.

D. had zijn Mercedes C 200 toevertrouwd aan zijn zoon M.V., die er vervolgens, samen met zijn neef (...) en zijn vrienden (...) mee op stap is gegaan, onder meer naar het café ’t Kooike.

Dit café was evenwel gesloten, zodat zij onmiddellijk hebben beslist om naar de Ertbrandstraat terug te keren.

Op de betrokken weg is echter het linkervoorwiel van de Mercedes C 200 in een put terechtgekomen, met schade tot gevolg.

S.V. – die toen aan het stuur van die wagen zat – en M.V. – die op dat ogenblik naast hem had plaatsgenomen – hebben alsnog gepoogd om verder te rijden maar na 200 à 300 meter, bij het inrijden van de Klinkaardstraat, hebben zij die poging reeds moeten staken. Het betrokken wiel bleek immers (inmiddels) afgebroken te zijn.

2. Op 16 juli 2014 is D.V. overgegaan tot dagvaarding van de gemeente Kapellen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

Bij vonnis van 6 oktober 2014 werd de zaak naar de politierechtbank te Antwerpen verzonden.

II. Procedure

1. De eerste rechter, die de oorspronkelijke vordering en de respectieve standpunten van de partijen nauwgezet heeft weergegeven, verklaarde in het bestreden vonnis van 22 juni 2015 de vordering van D.V. tegen de gemeente Kapellen ontvankelijk maar ongegrond (...).

2. Het hoger beroep, ingesteld door D.V. bij verzoekschrift ter griffie neergelegd op 14 augustus 2015, is gericht tegen de gemeente Kapellen. Het beoogt de toewijzing van zijn oorspronkelijke vordering (...).

De gemeente Kapellen concludeert tot de afwijzing van het hoger beroep als ongegrond (...).

...

III. Grond van de zaak

1. Rechtsgronden

D.V. spreekt de gemeente Kapellen aan op grond van art. 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, de artt. 1382 – 1383 en art. 1384 eerste lid BW.

De gemeente Kapellen betwist de feiten, het oorzakelijk verband tussen de staat van de betrokken weg en het aangevoerde ongeval, haar hoedanigheid van eigenares en beheerster van die weg, het gebrek in bedoelde weg en de omvang van de schade. Zij stelt hierbij ook dat de bestuurder van de Mercedes C 200 – die volgens haar M.V. was – zelf een fout heeft begaan.

2. Feiten – Oorzakelijk verband tussen de staat van de betrokken weg en het aangevoerde ongeval

a) Op het ogenblik van de feiten is de politie ter plaatse gekomen en heeft zij een interventieverslag opgesteld.

Ter beoordeling van de aansprakelijkheid wordt dit interventieverslag voorgelegd samen met de ongevalsaangifte van D.V. bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar, een verklaring van T. Van R., een verklaring van R. De M., foto’s van de plaatsgesteldheid, documenten over de schade, briefwisseling met en van de diverse mogelijke wegbeheerders en/of hun aansprakelijkheidsverzekeraars en een uittreksel uit het RUP Omgeving ’t Kooike.

De eerste rechter heeft de relevante elementen uit deze onderscheiden stukken omstandig vermeld, zodat de rechtbank ter zake naar het bestreden vonnis verwijst.

b) Uit het geheel van deze gegevens blijkt allereerst dat S.V. en zijn metgezellen na het ongeval onmiddellijk contact hebben opgenomen met de politie en dat deze laatste toen ook prompt ter plaatse is gekomen.

Daarop hebben de verbalisanten vastgesteld dat de Mercedes C 200 zich in de Klinkaardstraat bevond ter hoogte van het nr. 2, dat het linkervoorwiel van die wagen was afgebroken, dat S.V. zich als de bestuurder van die wagen opgaf op het ogenblik van het ongeval en dat hijzelf en M.V. verklaarden dat zij in een put waren gereden in de weg tussen het café ’t Kooike en de Ertbrandstraat.

De verbalisanten zijn vervolgens meteen naar bedoelde weg gegaan en daar hebben zij inderdaad vastgesteld dat er een put in die weg was, meer bepaald met een diameter van ongeveer 50 cm en een diepte van ongeveer 30 cm.

Van de eigenaars van het café hebben zij voorts vernomen dat deze die situatie reeds herhaaldelijk aan de gemeente hadden doorgegeven, maar dat deze laatste nog altijd niets had ondernomen om dit te verhelpen.

De verbalisanten hebben dan ook beslist om daar een administratieve akte van op te stellen en dit nogmaals aan de gemeente door te geven.

Welnu, de rechtbank is van oordeel dat al die elementen samen volstaan om het relaas van S.V. en M.V. te aanvaarden en om dus aan te nemen dat het ongeval zich wel degelijk op de weg tussen het café ’t Kooike en de Ertbrandstraat heeft voorgedaan én doordat het linkervoorwiel van de Mercedes C 200 in die put van 50 cm op 30 cm is terechtgekomen.

S.V. en M.V. konden immers, na hun mislukte poging om alsnog hun eindbestemming te bereiken, niets beters doen dan de politie te verwittigen wat zij ook effectief hebben gedaan. Daarop hebben de verbalisanten de schade aan de Mercedes C 200 vastgesteld, het verhaal van S.V. en M.V. aangehoord, ook de put in de weg vastgesteld en tevens het spontaan verhaal dienaangaande van de eigenaars van het café gekregen. Hierbij hebben zij op geen enkel wijze de ene of de andere verklaring in twijfel menen te moeten trekken. Dit alles volstaat dan ook om het bewijs van de feiten en van de genese van de aanrijding aan te nemen, omdat voormelde elementen niet enkel de verklaringen betreffen van hen die bij het ongeval waren betrokken (zie in die zin: Cass. 14 januari 2000, C.99.0031.F, Arr.Cass. 2000, 109).

3. Hoedanigheid van eigenares en beheerster van de betrokken weg van de gemeente Kapellen

Uit stuk 4 van de gemeente Kapellen blijkt dat de eigenares en de beheerster van de betrokken weg inderdaad niet de gemeente Kapellen zelf is, maar wel de Vlaamse Milieumaatschappij.

Uit datzelfde stuk blijkt evenwel ook dat die weg hoe dan ook een openbaar karakter heeft, aangezien hij openstaat voor alle weggebruikers (zie in die zin: Cass. 12 januari 2010, T.Pol. 2010, 58). Het feit dat de bedding van die weg eventueel privé-eigendom is, is hierbij irrelevant (zie in die zin: Cass. 31 januari 2007, P.06.1178.F, Arr.Cass. 2007, 253).

Bijgevolg moest de gemeente Kapellen evenzeer voor de veiligheid op die weg instaan en kan zij dus ook worden aangesproken op grond van art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet (zie in die zin: Cass. 24 juni 2004, C.02.0278.N, Arr.Cass. 2004, 1186, conclusie advocaat-generaal met opdracht D. Thijs).

4. Gebrek in bedoelde weg; fout van de bestuurder van de Mercedes C 200

Een put met een diameter van 50 cm en een diepte van 30 cm, zoals vastgesteld door de politie, maakt uiteraard – benevens een abnormaal gevaar – ook een gebrek in de weg uit.

Dat de bestuurder van de Mercedes C 200 destijds zelf een fout zou hebben begaan door te snel te rijden, is mogelijk, maar kan thans niet meer met zekerheid worden achterhaald. Op die weg mocht namelijk in beginsel 50 km per uur worden gereden, wat moet hebben volstaan om het linkervoorwiel van de Mercedes C 200 te doen afbreken.

Noot: 

Cassatie 31/01/2007, AR P061178F

Samenvatting

Het gebruik door voertuigen van iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen openstaande weg, zelfs als de bedding ervan privé-eigendom is, wordt geregeld door het Wegverkeersreglement (1). (1) Cass., 16 nov. 1993, AR 6748, nr 646; Cass., 2 nov. 1992, AR 7822, nr 745.

Een plaatselijke bediening is een openbare weg.

Tekst arrest

Nr. P.06.1178.F
J. P.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 22 juni 2006 door de Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel :

Eerste onderdeel :

Het Wegverkeersreglement regelt met name het gebruik door voertuigen van iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen openstaande weg, zelfs als de bedding ervan privé-eigendom is en uit artikel 2.47 van dit wetboek blijkt dat de plaatselijke bediening een openbare weg is.

De appelrechters die vaststellen dat de berijdbare doorgang met verkeersbord C3 tevens gepaard gaat met een bord "uitgezonderd plaatselijke bediening" en dat "de weg in kwestie privé-eigendom is doch toegankelijk is voor het publiek", verantwoorden naar recht dat het Wegverkeersreglement erop van toepassing is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)

Ambtshalve toezicht

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van eenendertig januari tweeduizend en zeven uitgesproken 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 29/01/2018 - 11:57
Laatst aangepast op: ma, 29/01/2018 - 11:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.