-A +A

Aansprakelijkheid handelsinlichtingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerepn
Datum van de uitspraak: 
woe, 12/09/2012

Een onderneming die handelsinformatie verstrekt, dient de zorgvulgheidsnorm te hanteren en is aansprakelijk voor de schade die zij door verkeerde informatie verschaft.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2014/296
Pagina: 
130
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 1. DE FEITEN

Op 15/03/2004 verklaarde de rechtbank van koophandel te Dendermonde de bvba Caramobil bij verstek failliet.

Na verzet van de bvba Caramobil heeft de rechtbank van koophandel van Dendermonde bij vonnis van 10/05/2004 de faillietverklaring teniet gedaan en heeft zij gezegd voor recht dat de bvba Caramobil zich niet in staat van faillissement bevond.

Volgens de bvba Caramobil bleef de nv Graydon Belgium ook na het vonnis van 10/05/2004 handelsrapporten verkopen waarin de faillietverklaring werd vermeld alsook dat het faillissement "werd ingetrokken". Deze informatie wekte, volgens Caramobil, de indruk bij haar klanten en handelsrelaties dat ze gedurende een tijdje wel in staat van faillissement was, terwijl dit, zoals blijkt uit het vonnis op verzet, geenszins het geval zou geweest zijn.

Caramobil houdt voor dat die indruk nog werd versterkt door de vermelding in de handelsrapporten van een kredietadvies: "contante transacties genieten de voorkeur".

Volgens Caramobil beging Graydon een fout door onjuiste informatie weer te geven.

Die fout zou haar schade berokkend hebben zowel door aantasting van haar faam als door het verlies van contracten.

[ ... ]

4. BEOORDELING

4.1. Caramobil laat haar eisen steunen op de beweerde buitencontractuele aansprakelijkheid van Graydon voor de schade die zij lijdt en geleden heeft door de onjuiste handelsinformatie die Graydon over haar verspreidt.

Graydon betwist haar beweerde aansprakelijkheid.

Caramobil draagt met toepassing van art. 1315, lste lid van het Burgerlijk Wetboek en art. 870 van het Gerechtelijk Wetboek de last van het bewijs van de beweerde fouten van Graydon, van haar beweerde schade en van het oorzakelijk verband tussen die fouten en haar schade.

In het bestreden vonnis werd geoordeeld dat Caramobil faalde in het bewijs van de door haar beweerde fouten van Graydon. De grieven van Caramobil tegen het vonnis van de eerste rechter betreffen de afwijzing van haar bewijsvoering. Zij meent dat ze wel voldoet aan haar bewijslast.

Graydon treedt de beoordeling van de eerste rechter bij.

4.2. Caramobil houdt voor dat Graydon foutief handelde en nog handelt door:

in handelsrapporten melding te blijven maken van de faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde van 15/03/2004, ook nadat in het op verzet gewezen vonnis van dezelfde rechtbank van 10/05/2004 het vonnis van faillietverklaring teniet werd gedaan en werd gezegd dat zij zich niet in staat van faillissement bevindt,

het op verzet gewezen vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde van 10/05/2004 in haar handelsrapporten onjuist minstens onvolledig te omschrijven als "intrekkingfaillissement".

Caramobil wijst geen specifieke wettelijke bepaling aan waarop de handelwijze van Graydon een inbreuk zou zijn. Zij verwijt Graydon een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm.

Het behoort Caramobil het bewijs te leveren dat de bedoelde handelwijze van Graydon niet overeenstemt met de handelwijze van een normaal voorzichtige en bedachtzame persoon, van dezelfde categorie als Graydon, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden.

4.3. Een onderneming zoals Graydon verzamelt uit zowel officiële en voor iedereen toegankelijke gegevensbronnen als uit andere diverse bronnen, informatie over ondernemingen en verspreidt deze informatie aan haar klanten onder de vorm van handelsrapporten. Deze informatie is voor de klanten van Graydon een hulpmiddel om zich een idee te vormen over de economische toestand

en de kredietwaardigheid van de onderneming waarover de informatie wordt verstrekt.

Een normaal voorzichtige en bedachtzame onderneming als Graydon zal erover waken dat de door haar verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. Volgens Caramobil verstrekte en verstrekt Graydon in de over haar verspreide handelsrapporten geen juiste en alleszins geen volledige informatie door m.b.t. het vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde van 10/05/2004 te vermelden: "Faling ingetrokken op 10/05/2004 ~ Bron intrekking:

Belgisch Staatsblad 8/04/2005".

Volgens Caramobil is deze informatie onjuist en onvolledig omdat het vonnis op verzet de faillietverklaring van 15/03/2004 teniet heeft gedaan en zij m.a.w. nooit failliet is geweest. Deze realiteit wordt, volgens Caramobil, niet accuraat weergegeven door de vermelding "Faling ingetrokken op 10/05/2004".

Het blijkt dat de gewraakte informatie in de volgende context van de handelsrapporten werd en wordt verstrekt:

Intrekking faillissement

Datum uitspraak: 15/03/2004 Rechtbank te: Dendermonde Reden: Dagvaarding

Datum sluiting proces: 29/04/2004 Naam curator: CLEYMAN ALAIN Adres curator: GROTE PEPERSTRAAT 10

Bron: Rechtbank van koophandel 16/03/2004, Belgisch Staatsblad 22/03/2004, nr.97

Faling ingetrokken op: 10/05/2004 Bron intrekking: Belgisch Staatsblad 8/04/2005

Het vonnis van 10/05/2004 is vermeld en de bron is juist aangewezen zodat de gebruiker de publicatie in het Belgisch Staatsblad kan raadplegen. Deze informatie geeft aan dat het faillissement werd "ingetrokken". Graydon gebruikt de bewoordingen van de publicatie van het Belgisch Staatsblad waarin een uittreksel uit het vonnis bekend wordt gemaakt onder het hoofd: "intrekking faillissement". Deze informatie is een, weliswaar bondig samengevatte doch Caramobil bewijst niet dat een normaal voorzichtige en bedachtzame onderneming van dezelfde categorie als Graydon de informatie m.b.t. het vonnis van 10/05/2004 anders zou hebben weergegeven dan Graydon te dezen heeft gedaan, te weten met vermelding van de datum van het vonnis, de bron van de bekendmaking van het vonnis met gebruik van de terminologie die in die officiële en voor het publiek toegankelijke bron (het Belgisch Staatsblad) wordt gebruikt om de aard van het vonnis aan te duiden.

Caramobil wrijft Graydon ook aan dat zij in haar handelsrapporten melding blijft maken van de faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde van 15/03/2004, ook nadat in het op haar verzet gewezen vonnis van dezelfde rechtbank van 10/05/2004 het vonnis van faillietverklaring teniet werd gedaan en werd gezegd dat zij zich niet in staat van faillissement bevindt.

Graydon werpt tegen dat deze informatie relevant blijft om de historiek van de onderneming, waarover wordt geïnformeerd, weer te geven. Het is ongetwijfeld juist dat het voor degene die op de handelsrapporten van ondernemingen als Graydon steunt, van belang is niet alleen een actuele blik te krijgen op de onderneming, waarover wordt geïnformeerd, maar inzicht te verwerven in de evoluties die die onderneming onderging. Een eerder vonnis van faillietverklaring is in dat kader een objectief, publiek en nuttig gegeven waarvan het belang juist kan worden ingeschat wanneer, zoals te dezen, tegelijk en op dezelfde plaats in het rapport de datum en de publicatiebron van de intrekking van het faillissement wordt vermeld.

De weglating van de informatie m.b.t. faillietverklaring zou de ernst en de geloofwaardigheid van het handelsrapport aantasten vermits dezelfde informatie reeds door het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt was en dus voor ieder lezer van het handelsrapport kenbaar was. Dergelijke weglating zou te dezen trouwens onduidelijkheid doen ontstaan over de intrekking van het faillissement, terwijl door die informatie thans duidelijk wordt gemaakt dat tussen de faillietverklaring en de intrekking van het faillissement nog geen twee maanden verstreken, wat de faillietverklaring op juiste wijze relativeert.

Caramobil bewijst niet dat een normaal voorzichtige en bedachtzame onderneming van dezelfde categorie als Graydon de informatie m.b.t. het vonnis van faillietverklaring van 15/03/2004 zou weglaten.

4.4. Caramobil slaagt er niet in op afdoende wijze te bewijzen dat de door haar gewraakte handelwijze van Graydon strijdig is met de algemene zorgvuldigheidsnorm en foutief is in de zin van art. 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Daaraan wordt niet afgedaan door de bewering van Caramobil dat Graydon in haar rapporten ook promotionele mededelingen opneemt van de onderneming zelf, waarover gepubliceerd wordt. Deze gegevens worden in de databank immers opgenomen met de vermelding dat de informatie van de onderneming zelf komt zodat de gebruiker het onderscheid kan maken tussen de promotionele informatie en de officiële informatie.

Het hof sluit zich dan ook aan bij de beoordeling door de eerste rechter.

4.5. Het hof merkt ten overvloed op dat Caramobil ook geen bewijs levert van haar beweerde schade.

Het volstaat niet te poneren dat er schade geleden is en nog geleden wordt ingevolge de handelwijze van Graydon. Caramobil beperkt zich tot een schaderaming op billijkheidsgronden. Zij verstrekt geen concrete informatie over (o.m.) de evolutie van de omzet, over winst- of verliescijfers, over verlies van contracten.

[ ... ]

5. BESLISSING

[ ... ]

Het hof verklaart het hoger beroep van de bvba Caramobil toelaatbaar doch ongegrond.

Het hof bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen, behoudens wat de rechtsplegingsvergoeding betreft.

[ ... ]

Noot: 

J. De Bruyne, Verstrekken van handelsinformatie over een onderneming aan het publiek NJW, 2014/296, 1332

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 08/09/2014 - 20:47
Laatst aangepast op: ma, 08/09/2014 - 20:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.