-A +A

Aansprakelijkheid kredietgever door onvoldoende onderzoek terugbetalingscapaciteit art. 10, 11 en 15 WCK

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Arendonk
Datum van de uitspraak: 
din, 12/05/2009

De kredietgever heeft samen met de makelaar de plicht de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer grondig te onderzoeken. Het feit dat het krediet een tijdlang werd terugbetaald is geen indicatie van solvabiliteit. Mensen met financiële problemen trachten immers zolang mogelijk hun schulden terug te betalen en gaan precies hiertoe nieuwe schulden aan, zelfs bij familieleden om andere schulden terug te betalen.

Kindergeld en andere toeslagen voor kinderen maken geen inkomsten waarop krediet kan toegestaan, Zij zijn bijdragen in veel hogere lasten dan de bijdrage zelf en wijzen dus eerder op een last dan op een inkomen. 

voor de integrale tekst van dit vonnis klik hier

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2011
Pagina: 
307
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

[ ... ]
V.R.C., [ ... ] eisende partij
tegen
PSA Finance Belux N.V., [...] verwerende partij

[ ... ]

FEITEN

Volgens de stukken voorgelegd door eiseres en haar verklaringen sloot eiseres op 9 februari 2007 met verweerster een leningsovereenkomst op afbetaling onder de volgende voorwaarden:
- contante prijs: 14.100,00 euro
- voorschot: 4.099,99 euro
- nominaal krediet: 10.000,01 euro
- maandelijkse afbetaling: 59 x 144,86 euro plus 1 x 4.000,00 euro
- aantal maanden: 60
- totale kosten van het krediet: 2,546,73 euro
- jaarlijks kostenpercentage: 7,35%
- nalatigheidsintresten: 8,08%

Eiseres sloot deze leningsovereenkomst met het oog op de aankoop van een nieuwe wagen Citroen C3 pluriel.

IN RECHTE

Vordering

In haar conclusie neergelegd op 27 april 2009 vordert eiseres:

- de herleiding van haar schuld opzichtens verweerster tot het nominaal kapitaal met behoud van maandelijkse afbetalingen,
- dienvolgens te horen zeggen voor recht dat eiseres op 27 april 2009 nog verschuldigd was het bedrag van 6.233,65 euro te vereffenen met 34 openstaande mensualiteiten van 183,34 euro per maand,
- de veroordeling van verweerster tot betaling aan eiseres van de gerechtskosten, begroot op de dagvaardingskosten ten bedrage van 133,84 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1.200,00 euro, hetzij in totaal 1.333,84 euro.

Beoordeling

We overlopen hierna de verschillende overtredingen van de Wet op het Consumentenkrediet (hierna WCK) die volgens eiseres begaan werden door verweerster.

• Artikel 10 van de Wet op het Consumentenkrediet

Artikel 10, al. 1 bepaalt:
“De kredietgever en de kredietbemiddelaar moeten aan de consument die om een kredietovereenkomst verzoekt en, in voorkomend geval, de steller van een persoonlijke zekerheid, de juiste en volledige informatie vragen die zij noodzakelijk achten om hun financiële toestand en hun terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen en, in ieder geval, hun lopende financiële verbintenissen.

De consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden daarop juist en volledig te antwoorden.”

Eiseres houdt voor dat verweerster in gebreke bleef zich treffend te informeren naar de terugbetalingsmogelijkheden van eiseres. Volgens eiseres zou verweerster geen enkel bewijs van haar inkomsten gevraagd hebben.

Uit de stukken die eiseres voorlegt, blijkt dat eiseres op datum van de lening (9 februari 2007) een tegemoetkoming aan personen met een handicap genoot.

Deze tegemoetkoming bedroeg:

- van januari 2006 tot september 2006 834,56 euro per maand
- van oktober 2006 tot maart 2007 859,75 euro per maand
- van april 2007 tot december 2007 876,94 euro per maand

Volgens eigen verklaring kreeg eiseres ook nog de kinderbijslag en een onderhoudsbijdrage voor een kind. De onderhoudsbijdrage zou betaald worden via het DAVO.

Hoeveel de kinderbijslag en de onderhoudsbijdrage bedragen, wordt niet meegedeeld door eiseres. De totaliteit van de inkomsten zou echter minder zijn dan 1.600,00 euro.

Eiseres beweert dat zij meerdere openstaande schulden heeft.

Dankzij de hulp van vrienden en familie heeft zij de schuld ten aanzien van verweerster kunnen blijven betalen.

Hoe dan ook, het feit dat er geen betalingsachterstallen zijn, is geen bewijs dat de consument kredietwaardig was op het ogenblik van de kredietovereenkomst.

Artikel 10 WCK verplicht de kredietgever om bij de consument alle informatie op te vragen die noodzakelijk is om de terugbetalingsmogelijkheden van de consument te kunnen beoordelen.

Volgens eiseres werd er totaal geen informatie ingewonnen, zodat verweerster alleszins tekort schoot in haar ondervragingsverplichting opgelegd in artikel 10 WCK.

De artikelen 10, 11 en 15 WCK geven de chronologie weer van de kredietonderhandeling: de kredietgever ondervraagt de consument, de consument informeert de kredietgever, één en ander laat de kredietgever toe om op zijn beurt de consument te informeren en daarenboven te adviseren, ten slotte neemt de kredietgever de kredietbeslissing. (F. VAN DER HERTEN, Informatie en adviesverplichtingen; in Handboek Consumentenkrediet van E. Terryn (ed), Die Keure, 2007, p. 121, nr. 7).

Eisende partij roept ook de overtreding van artikel 15 WCK in.
• Artikel 15 van de Wet op het Consumentenkrediet

Artikel 15 bepaalt:

“De kredietgever mag slechts een kredietovereenkomst sluiten wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder meer op basis van de raadpleging geregeld door artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan particulieren, en op basis van de informatie bedoeld in artikel 10, redelijkerwijze moet aannemen dat de consument in staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen.”

Blijkbaar heeft de kredietgever geen inlichtingen ingewonnen, (art. 10 WCK) Eiseres
toont aan dat zij in de periode van het afsluiten slechts een tegemoetkoming van personen met een handicap genoot van ongeveer 850,00 euro per maand.

Het feit dat eiseres een kinderbijslag en een bijdrage in het onderhoud van haar 1 kind ontving, verhoogt dit inkomen niet wezenlijk daar de kinderbijslag en onderhoudsbijdrage voor een kind ook impliceren dat er een kind is dat moet onderhouden worden.

Indien de kredietgever de solvabiliteit van eiseres had onderzocht zoals vereist door artikel 10 WCK, had de kredietgever moeten besluiten dat eiseres niet kredietwaardig was.
De kredietgever had het krediet moeten weigeren. De inkomsten van eiseres zijn te gering om de betalingsverplichtingen van het toegestane krediet na te komen. Met hulp van familie en vrienden is eiseres er nog steeds in geslaagd om de maandelijkse afkortingen van 144,86 euro te betalen, maar dit zal haar niet meer lukken wanneer zij in maand 60 de laatste afkorting van 4.000,00 euro moet betalen.

De gestrengheid van artikel 15 WCK valt te verklaren vanuit het objectief dat de wetgever voor ogen staat, met name de strijd tegen overmatige schuldenlast. (F. VAN DER HERTEN, a.w., nr. 8)

Verweerster heeft de verplichtingen bedoeld in de artikelen 10 en 15 WCK niet nageleefd zodat de sanctie van artikel 92.1° WCK kan toegepast worden.

 

[ ... ]
OM DEZE REDENEN,
DE VREDERECHTER,
[ ... ]
Verklaart de vordering van eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.
Zegt voor recht dat de verplichtingen van eiseres voortvloeiend uit de leningsovereenkomst van 9 februari 2007 met nummer 391.292 verminderd worden tot de prijs van het ontleende bedrag van tienduizend euro één cent (10.000,01 euro).

Verleent akte aan eiseres van haar bewering dat zij 26 mensualiteiten aan 144,86 euro per maand of drieduizend zevenhonderd zesenzestig euro zesendertig cent (3.766,36 euro) afbetaalde.

Staat eiseres toe het verschuldigde saldo van zesduizend tweehonderd drieëndertig euro vijfenzestig cent (6.233,65 euro) af te korten in 34 mensualiteiten van honderd drieëntachtig euro vierendertig cent (183,34 euro).
[ ... ]

 

 

 

 

 

Noot: 

Noot X. Consumentenkrediet, NJW 241, 309

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 16/07/2011 - 13:00
Laatst aangepast op: za, 02/02/2013 - 03:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.