-A +A

Aansprakelijkheid uitglijden op gladde vloer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 31/01/2018

Een glibberige vloer is op zich geen gebrek in de zin van artikel 1384 lid 1 BW en kan slechts een fout in de zin van artikel 1382 BW uitmaken indien een concrete fout wordt bewezen.

Wanneer de verzekeraar in een geschrift de aansprakelijkheid van zijn verzekerde erkent, kan deze erkenning van aansprakelijkheid geen nadeel toebrengen aan de verzekerde (art. 143 lid 3 W.Verz.).

De verzekerde kan in dit geval nog steeds zijn aansprakelijkheid betwisten, zonder dat de erkening va de aansprakelijkheid door de verzekering tegen de verzekerde kan worden aangewend.

In deze situatie vallen de belangen van de verzekeraar en de verzekerde niet samen, en verliest de verzekeraar het recht het geschil te leiden (art. 143 lid 2 W.Verz.).

De verzekerde is dus niet gebonden door de aanvaarding van aansprakelijkheid door de verzekeraar.

 

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018
Pagina: 
542
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

A.Z. H.F. VZW, [ ... ] appelante, [ ... ]

tegen

C.V.I., [ ... ] geïntimeerde,

[ ... ]

DE ANTECEDENTEN EN DE VORDERINGEN

1. Het voorwerp van de door C.V.I. [ ... ] bij dagvaarding van 7 februari 2012 tegen vzw A.Z. H.F. (hierna "het ziekenhuis" genoemd) ingestelde vordering en de daaraan ten grondslag liggende feiten, werden correct uiteengezet in het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 11 juni 2012 en dit hof verwijst daar naar.

De eerste rechter verklaarde de vordering van C.V.I. ontvankelijk en reeds gegrond voor het provisioneel bedrag van € 5 000,00 en stelde als gerechtsdeskundige dr. C.D.M. aan.

2. Het ziekenhuis heeft met een ter griffie van dit hof op 7 augustus 2014 neergelegd verzoekschrift, hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis en besluit tot de ongegrondheid van de oorspronkelijke vordering van C.V.I. en tot haar veroordeling tot betaling van haar proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep.

Ondergeschikt vraagt zij de verpleegkundigen en de leden van de poetsdienst onder eed te horen.

Meer ondergeschikt vraagt zij een geneesheer-deskundige aan te stellen om na te gaan op welke wijze C.V.I. ten val is gekomen, na te gaan of de aangestelden van het ziekenhuis, hetzij het ziekenhuis zelf, al dan niet lege arte hebben gehandeld en desgevallend de schade in causaal verband met dit handelen te beschrijven.

3. C.V.I. besluit tot de ongegrondheid van het hoger beroep en tot de bevestiging van het bestreden vonnis.

BEOORDELING

4. C.V.I. stelt dat zij in het ziekenhuis [ ... ] (alwaar zij was opgenomen voor een longontsteking) op 3 november 2009 omstreeks 13.10 uur, toen zij vanuit haar bed naar het toilet wilde gaan, uitgeschoven is over een glibberige substantie op de vloer, waardoor zij ernstig letsel aan haar rechterschouder zou hebben opgelopen. Kort voordien (30-tal minuten) zou er op haar kamer gekuist zijn. Zij voert de aansprakelijkheid van het ziekenhuis aan op basis van artikel 1384, eerste lid B.W., namelijk een gladde of vochtige vloer.

Zij voert in conclusies ook aan "Minstens diende de poetshulp die de kamer reinigde er de nodige aandacht aan te besteden geen poetsmiddel op de vloer te morsen of achter te laten". Zij blijkt zodoende ook de aansprakelijkheid van het ziekenhuis aan te voeren op basis van artikel 1382-1383 B.W.

5. De eerste rechter heeft de aansprakelijkheid van het ziekenhuis aanvaard op basis van de brief van de verzekeraar van het ziekenhuis, A.C.I. nv [ ... ],d.d. 11 oktober 2011 waarin deze stelde "Op basis van de gegevens in ons bezit aanvaarden wij de aansprakelijkheid van onze verzekerde ... " en met verwijzing naar de brief die de raadsman van het ziekenhuis d.d. 6 maart 2012 (verklaring van verschijning) aan de rechtbank had geschreven, waaruit volgens de eerste rechter zou blijken dat hij niet alleen door het ziekenhuis, maar ook door A.C.I. werd geraadpleegd.

6. Terecht stelt het ziekenhuis dat zij nog steeds haar aansprakelijkheid voor onderhavig schadegeval kan betwisten en dat de brief van A.C.I. d.d. 11 oktober 2011 waarin deze stelde: "Op basis van de gegevens in ons bezit aanvaarden wij de aansprakelijkheid van onze verzekerde ... " geen nadeel aan haar kan toebrengen (artikel 143, derde lid, Wet Verz.).

Onterecht verwees de eerste rechter bovendien naar de verklaring van verschijning d.d. 6 maart 2012 van de raadsman van het ziekenhuis, die enkel in zijn hoofding "A.C.!." vermeldt, maar waar uit de inhoud blijkt dat het ziekenhuis de vordering van C.V.I. betwist.

Onterecht verwijst C.V.I. ook naar de bepalingen in de Verzekeringswet met betrekking tot de leiding van het geschil, nu de verzekeraar kennelijk een ander standpunt dan haar verzekerde heeft ingenomen, zodat bezwaarlijk nog sprake kan zijn dat de verzekeraar de leiding van het geschil in deze procedure heeft opgenomen (artikel 143 Verz.W.).

Het op zich nemen van de leiding van het geschil is inderdaad een verplichting van de verzekeraar (artikel 143 Verz.W.), maar dit recht op leiding van het geschil speelt slechts in zover de belangen van de verzekeraar met de verzekerde samenvallen, wat ten deze niet het geval is nu de verzekeraar de aansprakelijkheid van de verzekerde heeft erkend en de verzekerde haar aansprakelijkheid betwist, zodat in dergelijk geval de verzekeraar het recht om het geschil te leiden verliest.

7. Het ziekenhuis betwist de feiten. Het komt toe aan C.V.I., die de aansprakelijkheid van het ziekenhuis voorhoudt, om deze feiten te bewijzen (artikel 1315, eerste lid B.W. en art. 870 Ger.W.), alsook een fout van het ziekenhuis of haar aangestelde (art. 1382 - 1383 B.W.), hetzij een gebrek van de vloer (art. 1384, eerste lid B.W.).

Het hof oordeelt dat C.V.I. niet slaagt in deze bewijslast en dit op grond van de volgende motieven:- Er waren geen getuigen van de val en/of van de abnormale glibberige toestand van de vloer. De feiten worden aangevoerd op basis van de eenzijdige verklaring van C.V.I. De omstandigheden waaronder de val gebeurde werden door niemand gezien.

- Uit de voorgebrachte verklaring van de dienstverantwoordelijke Schoonmaak van het ziekenhuis d.d. 17 maart 2010 blijkt daarentegen dat de normale gehanteerde werkwijze van het kuisen van de vloer in een ziekenhuis geschiedt met een voorafgaandelijk klaargemaakt kuismiddel waarbij het vloerreinigingsmiddel reeds wordt toegebracht aan het water (dus verdund), alsook dat de vloer gedurende maximaal nog 10 minuten na het kuisen ervan vochtig blijft, zodat op basis van deze verklaring uit te sluiten is dat er zich nog een half uur na het kuisen een natte plek zou bevinden, laat staan een glibberige substantie, zoals verklaard door C.V.I.

- De verklaring die is afgelegd door deze verantwoordelijke van de onderhoudsdienst van het ziekenhuis is weliswaar eenzijdig, maar wordt geenszins weerlegd door C.V.I., op wie de bewijslast van de feiten rust. C.V.I. betwist bovendien niet deze procedure op zich zoals beschreven door de verantwoordelijke van de onderhoudsdienst in zijn verklaring d.d. 17 maart 2010, maar beperkt zich met het aanvoeren dat "in casu - in afwijking van de normale procedure - toch teveel water of zeep werd gebruikt zodat er zeepresten achterbleven op de vloer", waarvan zij echter het bewijs niet levert.

- De eigen verklaring van C.V.I. bevat tevens een aantal ongerijmdheden. Volgens de verklaringen van de verpleegkundigen [ ... ] zou zij aangetroffen zijn op 1,5 meter van het nachttafeltje, zonder haar GSM in de hand, niettegenstaande zij had verklaard dat zij niet meer kon rechtstaan na haar val en blijkt zij toch in staat te zijn geweest het nachttafeltje naar zich te hebben toegetrokken, haar GSM (die 90cm hoger lag) van het nachttafeltje te hebben genomen, te hebben getelefoneerd en het tafeltje met erop de GSM in de oorspronkelijke toestand te hebben teruggeplaatst, om dan terug te keren naar haar oorspronkelijke plaats van de val (1,5 meter verder) alwaar de verpleegsters verklaren haar te hebben gevonden.

- Het hof besluit zodoende dat aan het waarheidsgetrouw karakter van C.V.I. over de omstandigheden van haar val kan getwijfeld worden, laat staan dat deze verklaring (als enig bewijs dat wordt aangebracht) afdoende is tot het bewijs van de feiten, zoals door C.V.I. aangevoerd.

- De verklaring van verpleegster V.

"Patiënt is uitgeschoven over natte vloer om naar het toilet te gaan" doet niet anders besluiten, nu het vast staat dat zij zelf de betreffende val niet heeft gezien en deze zin in haar verklaring niet gebaseerd is op eigen vaststellingen, maar zodoende slechts een weergave is van wat C.V.I. aan haar verteld heeft toen ze de kamer binnenkwam. Zij verwijst niet naar eigen vaststellingen die zij heeft gedaan m.b.t. de toestand van de vloer (nat of glibberig).

- C.V.I. doet evenmin desbetreffend een bewijsaanbod. Integendeel, zij verzet zich tegen het bewijsaanbod gedaan door het ziekenhuis, namelijk het horen van de verpleegkundigen onder eed en het bevelen van een deskundigenonderzoek m.b.t. een mogelijk niet "lege arte" handelen van de aangestelden van het ziekenhuis. Het komt nochtans aan C.V.I. - en niet aan het ziekenhuis - toe om het bewijs te leveren van de feiten en van haar schade, in oorzakelijk verband met het schadegeval.

Het hofbesluit dat de feiten, zoals aangevoerd door C.V.I., niet bewezen geraken en zodoende evenmin een fout/onvoorzichtigheid in hoofde van het ziekenhuis, hetzij een gebrek van de vloer.

Het hof wijst de vordering in aansprakelijkheid af.

8. Het hoger beroep van het ziekenhuis is gegrond. Het hof hervormt het bestreden vonnis.

[ ... ]

Noot: 

Marc Kruithof, Kan een verzekerde zijn aansprakelijkheid betwisten indien zijn aansprakelijkheidsverzekeraar deze heeft aanvaard?, NJW 2018, 547

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 29/06/2018 - 15:21
Laatst aangepast op: vr, 29/06/2018 - 15:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.