-A +A

Aansprakelijkheid van de bewaarder van een zaak in samenloop met aansprakelijkheid door fout derde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 14/02/2013
A.R.: 
C.11.0793.F

De bewaarder van een gebrekkige zaak is jegens het slachtoffer aansprakelijk wanneer zijn hoedanigheid van bewaarder, het gebrek van de zaak en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewezen zijn, en dat die bewaarder jegens de derde die door zijn fout het gebrek heeft veroorzaakt, een regres heeft voor het volledige bedrag van de schade.(art. 1384, eerste lid en art. 1251, 3° BW)

Wanneer een arbeidsongeval een verkeersongeval is, beschikt de werkgever niet meer over de immuniteit die de getroffene en zijn rechthebbenden belet een rechtsvordering tegen hem in te stellen overeenkomstig de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid. Bij samenloop van fouten van een derde en van de werkgever en de veroordeling in solidum van laatstgenoemden tot vergoeding van de schadelijder, kan de derde die de getroffene heeft vergoed, bijgevolg tegen de werkgever een vordering tot vrijwaring instellen voor het gedeelte waarvoor laatstgenoemde aansprakelijk is gesteld.(art. 46, § 1, 6o Arbeidsongevallenwet).

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
60
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.11.0793.F

Stad Brussel t/ NV J.S. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van 27 mei 2011.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Art. 1384, eerste lid BW bepaalt dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade die men door zijn eigen daad veroorzaakt, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door zaken die men onder zijn bewaring heeft.

Het vermoeden van aansprakelijkheid van art. 1384, eerste lid BW is ingegeven door de bekommernis om een efficiëntere bescherming te bieden aan hen die schade lijden door zaken die een ander onder zijn bewaring heeft. Het bestaat slechts ten gunste van de personen die rechtstreeks schade lijden, en kan slechts door hen worden aangevoerd.

Luidens art. 1251, 3o BW geschiedt indeplaatstelling van rechtswege ten voordele van hem die met of voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

Uit de voornoemde wetsbepalingen volgt dat de bewaarder jegens het slachtoffer aansprakelijk is wanneer zijn hoedanigheid van bewaarder, het gebrek van de zaak en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewezen zijn, en dat die bewaarder jegens de derde die door zijn fout het gebrek heeft veroorzaakt, een regres heeft voor het volledige bedrag van de schade.

Het bestreden vonnis oordeelt dat de val van het slachtoffer te wijten is aan een gebrek van de openbare weg waarvan de eiseres de bewaarder is en wijt dat gebrek aan de fout van de eerste verweerster. Het veroordeelt bijgevolg die partijen hoofdelijk om het slachtoffer te vergoeden. Het overweegt voorts dat aan de eiseres geen enkel gebrek aan voorzorg kan worden verweten en leidt daaruit af dat “de aansprakelijkheid van [laatstgenoemde] niet in het gedrang komt op grond van art. 135 Gemeentewet of van art. 1382 en 1383 BW”.

Bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring die de eiseres tegen de eerste verweerster heeft ingesteld, verklaart het bestreden vonnis laatstgenoemde voor 40%, de derde voor 40% en tot slot de eiseres voor 20% voor de fout aansprakelijk “gelet op de omvang en de ernst van de fout die haar kan worden verweten; de aansprakelijkheid wegens het gebrek van de zaak is immers de aansprakelijkheid wegens de vermoede fout van de bewaarder”; om die redenen beperkt het de veroordeling van de eerste verweerster tot 40% van het bedrag van de schade.

Het bestreden vonnis dat de eiseres dwingt bij te dragen tot de vergoeding van de schade in haar verhouding met de eerste verweerster, schendt de voornoemde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

...

Krachtens art. 46, § 1, 6o Arbeidsongevallenwet kunnen, ongeacht de uit die wet voortvloeiende rechten, de getroffene of zijn rechthebbenden tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, een rechtsvordering instellen overeenkomstig de regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid, wanneer het ongeval een verkeersongeval betreft in de zin van die bepaling.

Uit deze bepaling volgt dat, wanneer een arbeidsongeval een verkeersongeval is, de werkgever niet meer over de immuniteit beschikt die de getroffene en zijn rechthebbenden belet een rechtsvordering tegen hem in te stellen overeenkomstig de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid.

Bij samenloop van fouten van een derde en van de werkgever en de veroordeling in solidum van laatstgenoemden tot vergoeding van de schadelijder, kan de derde die de getroffene heeft vergoed, bijgevolg tegen de werkgever een vordering tot vrijwaring instellen voor het gedeelte waarvoor laatstgenoemde aansprakelijk is gesteld.

Het bestreden vonnis dat overweegt dat, “hoewel het (...) feitelijk om een verkeersongeval gaat, (...) het ook een arbeidsongeval [betreft] en dat ongeval (...) met name gebeurd [is] door de fout van de werkgever die alle elementaire regels betreffende de bescherming van de werknemers heeft miskend”, en daaruit afleidt dat “wat dat duidelijk foutieve gedrag van de werkgever betreft, (...) hij een wettelijke immuniteit geniet”, zodat “geen enkele [gemeenrechtelijke] rechtsvordering, als hoofdvordering of tot vrijwaring, die tegen hem of zijn aangestelde wordt ingesteld, gegrond verklaard kan worden”, en dat bijgevolg “de rechtsvorderingen tot bijdrage in de schuld en tot vrijwaring van de [eiseres] (...) die ingesteld zijn tegen de [tweede verweerster], en dus ook die tegen de [derde verweerster], niet gegrond zijn”, schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 06/09/2014 - 17:47
Laatst aangepast op: za, 06/09/2014 - 17:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.