-A +A

Aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder wegens niet nakoming van de regels van evenredige verdeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Dendermonde
Datum van de uitspraak: 
don, 27/12/2012

De gerechtsdeurwaarder moet de zorgvuldigheidsnormen naleven die iedere voorzichtige, in dezelfde omstandigheden geplaatste gerechtsdeurwaarder in acht dient te nemen. Zijn aansprakelijkheid vloeit voort uit elk verzuim dat hij in de uitvoering van zijn opdracht mocht begaan.

De gerechtsdeurwaarder loopt aansprakelijkheid op wanneer hij deze gelden aan de beslaglegger doorstort zonder rekening te houden met de andere schuldeisers.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
34
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV K.B. t/ Van H.

...

De eiseres baseert haar vordering op een vermeende fout van verweerder: niettegenstaande het feit dat verweerder wist dat eiseres bevoorrechte schuldeiser was, het voertuig werd verkocht met medeweten van verweerder en hij verwittigd werd door de beslagene dat de opbrengst van die verkoop zou worden overgemaakt, heeft hij met de positie van eiseres geen rekening gehouden.

In dit geval staat het vast dat de beslagene de onder beslag gestelde wagen heeft verkocht, zonder daartoe de machtiging te hebben gekregen van de beslagleggende partij, noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, in casu verweerder.

...

Het kan niet worden betwist dat verweerder minstens door het schrijven van 24 maart 2010 op de hoogte was van het bestaan van de eiseres als bevoorrecht schuldeiser. De wagen, zo blijkt uit de verkoopfactuur, werd pas verkocht op 21 april 2010.

Verweerder had bijgevolg, kennis hebbende van de positie van eiseres, bij ontvangst van de verkoopopbrengst van de wagen, een ontwerp van verdeling moeten opmaken en toezenden aan alle hem gekende schuldeisers, inclusief eiseres.

Uit geen enkel stuk blijkt dat verweerder aldus heeft gehandeld. Integendeel, het blijkt dat hij, niettegenstaande de onbetwistbare kennis van het bestaan van een andere (bevoorrechte) schuldeiser, de ontvangen opbrengst zonder meer heeft doorgestort aan zijn initiële opdrachtgever.

Het feit dat de verkoop van de wagen niet door verweerder is gebeurd, noch door de beslagene binnen de hiertoe toegelaten termijn van tien dagen, zoals vermeld in het beslagexploot, doet niets af aan de vaststelling dat verweerder gelden voortvloeiend uit de opbrengst van een in beslag genomen goed heeft ontvangen.

Het kan al evenmin worden ontkend dat verweerder wist of had moeten weten dat de hem gestorte gelden afkomstig waren van de verkoop van de in beslag genomen wagen. Minstens had hij zich daarover vragen moeten stellen. Die verkoop was immers al min of meer aangekondigd door de beslagene of diens boekhouder en hij was daarop eveneens attent gemaakt door eiseres.

Bovendien ligt een verklaring voor van de beslagene die bevestigt dat hij op 21 april 2010 het kantoor van verweerder heeft gecontacteerd met de mededeling dat hij de wagen heeft verkocht en de vraag wat hij met de opbrengst ervan moest doen. Men zou hem aanvankelijk hebben gezegd de gelden door te storten aan de btw-administratie, om hem uiteindelijk op te dragen de betaling op rekening van verweerder te doen.

Er is geen enkele aannemelijke reden waarom de beslagene hierover geen oprechte verklaring zou hebben afgelegd.

Dit alles noopt de rechtbank ertoe te concluderen dat verweerder, door de miskenning van de wettelijke bepalingen ter zake, een fout heeft begaan die onvermijdelijk aan eiseres schade heeft veroorzaakt.

Eiseres beschikt, minstens als gesubrogeerde in de rechten van de onbetaalde verkoper van de wagen, over een bevoorrechte schuldvordering. Tevens heeft zij een pand op de handelszaak, daarin begrepen de litigieuze auto.

Indien de akte van verdeling en de wettelijke regels van verdeling zouden zijn nageleefd, zou eiseres zijn uitbetaald met de opbrengst van de wagen.

...
 

Noot: 

gepubliceerd onder dit arrest in het RW Quinten De Raedt, De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder bij impliciet spoedeisende opdrachten

Rechtsleer:

• P. Depuydt, De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, Brussel, Larcier, 2009

• A. Kohl, “Responsabilité de l’huissier en matière d’exécution des jugements et arrêts” (noot onder Bergen 22 januari 1991), JLMB 1991, 834;

• C. Mélotte, “La responsabilité professionnelle des huissiers de justice” in J. Vandenwyngaerden (ed.), Responsabilités – Traité théorique et pratique, Titre II – Dossier 28ter, Brussel, Kluwer, 2005, 24

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 02/09/2013 - 17:47
Laatst aangepast op: ma, 02/09/2013 - 17:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.