-A +A

Aanvraag hernieuwing handelshuurovereenkomst tegen een veel te lage huurprijs ongeldig

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 29/04/2016
A.R.: 
C.15.0347.F

Een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een veel te lage huurprijs beantwoordt niet aan het voorschrift van artikel 14 van de Handelshuurwet.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.15.0347.F

CENTRE 58 nv,

tegen

CARREFOUR BELGIUM nv,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel van 22 april 2015.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Luidens artikel 1709 Burgerlijk Wetboek is huur van goederen een contract waar-bij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

Het contract waarbij het genot van een onroerend goed wordt overgedragen voor een fictieve of belachelijk lage huurprijs is geen huurovereenkomst.

Krachtens artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet moet de kennisgeving die de huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, aan de verhuurder moet richten, op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan.

Enerzijds moet, met betrekking tot de voorgestelde huurprijs, het aanbod van de huurder ernstig zijn, gelet op de in de artikelen 18 en 19 van de voornoemde wet vermelde beoordelingscriteria, zodat het in beginsel waard is om in aanmerking te worden genomen.

Anderzijds, doordat bij ontstentenis van een regelmatig antwoord van de verhuur-der, de hernieuwing plaatsvindt onder de door de huurder voorgestelde voorwaar-den, moeten die voorwaarden conform de wet zijn.

Daaruit volgt dat een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een belachelijk lage huurprijs, niet beantwoordt aan het voorschrift van voornoemd artikel 14.

Het bestreden vonnis, dat overweegt dat "de vermelding van een ernstige prijs geen voorwaarde is voor de geldigheid van een aanvraag tot hernieuwing", schendt voornoemd artikel 14, eerste lid.

Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

De vernietiging van de beslissing die uitspraak doet over de regelmatigheid van de aanvraag tot hernieuwing van de litigieuze handelshuurovereenkomst strekt zich uit tot de beslissingen die betrekking hebben op de redenen waarom de hernieu-wing wordt geweigerd en op de vordering van een vergoeding wegens uitzetting, die het gevolg ervan zijn.

Overige middelen

De overige middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden hoeven niet nader te worden onderzocht.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dat het incidenteel hoger be-roep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel Waals-Brabant, zitting houdend in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van 29 april 2016 uitgesproken

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/06/2018 - 20:11
Laatst aangepast op: di, 26/06/2018 - 20:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.