-A +A

Agenderingsrecht van een aandeelhouder - mag niet strijdig zijn met het vennootschapsbelang

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/11/2016
A.R.: 
C/16/00130

Aandeelhouders hebben het recht om een algemene vergadering samen te roepen. Dit recht raakt de openbare orde. Weze het dat dit recht het vennootschapsbelang van de betrokken vennootschap moet dienen en duidelijk onderscheiden en niet vereenzelvigd van en met met de individuele belangen van de vennoten.

Het agenderingsrecht van een aandeelhouder, zijnde het recht van een aandeelhouder om een punt op het agenda te plaatsen is geen absoluut recht. Dit recht mag niet worden uitgeoefend op een wijze die rechtsmisbruik uitmaakt. Indien het voorstel tot agendering uitgaand van een vennoot manifest onwettig is of strijdig met het vennootschapsbelang of wanneer het van aard is schade toe te brengen aan de vennootschap of aan bepaalde personen, dan mag de agenda, zowel inhoudelijk als vormelijk, nog worden aangepast. Hetzelfde geldt voor het herroepingsrecht van een algemene vergadering, dat evenzeer het voorwerp kan uitmaken van rechtsmisbruik.

De aanstelling van een lasthebber ad hoc, met als taak de algemene vergadering in goede banen te leiden is gerechtvaardigd wanneer een voorstel tot agendering uitgaand van een vennoot volstrekt strijdig is met het vennootschapsbelang of wanneer het van aard is schade toe te brengen aan de vennootschap.

Publicatie
tijdschrift: 
DAOR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018/1-2 - 125-126
Pagina: 
98
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Voorz. Kooph. Antwerpen, afd. Antwerpen, (kortgeding), 4 november 2016, D.A.O.R. 2018/1–2 – n° 125-126

Voorz. Kooph. Antwerpen, afd. Antwerpen, (kortgeding), 4 november 2016, D.A.O.R. 2018/1–2 – n° 125-126

AR: C/16/00130

(H.G.B. en S.D.B. t. NV SDC, J.S. en N.V. A.A.)

1. De Vorderingen

De vordering van de Heer Br. Mevouw D.B. (hierna genoemd eisers) strekt ertoe:

Een lasthebber ad hoc aan te stellen met de opdracht om een algemene vergadering van de NV SDC samen te roepen met de volgende agenda:

a) Bespreking van de huidige toestand van de vennootschap;

b) Ontslag van de bestuurders;

c) Benoeming van nieuwe bestuurders tot minstens het vereiste aantal van drie bestuurders is bereikt;

d) Machtiging publicatie van de genomen beslissingen. Dezelfde lasthebber ad hoc te belasten met de opdracht om die buitengewone algemene vergadering voor te zitten, het bureau samen te stellen, de aanwezigheidslijst op te stellen en de notulen te redigeren.

Bevel te geven aan de gedaagde bestuurders (tweede en derde verweerders) de heer H.S. en de NV A.A. met als vaste vertegenwoordiger de heer H.S. om binnen de twee werkdagen na het houden van de bedoelde algemene vergadering onder voorzitterschap van de aan te stellen lasthebber ad hoc de integrale boekhouding van de vennootschap NV SDC., alle inkomende en uitgaand facturen, digitale administratie met inbegrip van computercodes en paswoorden van en voor de NV SDC., alle inkomende orders en uitgaande bestellingen, alle briefwisseling en e-mails, alle gesloten overeenkomsten, alle ontvangen dagvaardingen en aanmaningen, al het voorgaande verstuurd door en gericht aan de NV SDC., afte leveren in handen van een door de lasthebber ad hoc te kiezen gerechtsdeurwaarder op verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag, per ontbrekend stuk.

De door de lasthebber ad hoc aangeduide gerechtsdeurwaarder te machtigen om een inventaris op te maken van de ontvangen stukken en de ontvangen stukken vervolgens over te maken aan de nieuwe raad van bestuur en dit binnen de week na ontvangst van de betreffende stukken.

( ... )

Doch, dienvolgens,

In hoofdorde (proceseconomisch en qua snelheid en tijd), akte te verlenen van het vrijwillig aanbod van tweede en derde verweerders, onder alle voorbehoud van rechten, om als bestuursleden van de NV SDC een algemene vergadering der aandeelhouders op vroeger tijdstip bijeen te roepen, en dit na de wettelijk vereiste oproepingstermijn van 15 dagen, inclusief voorafgaandelijk overmaken van de wettelijk vereiste stukken bij de oproepingsbrief, met de (grotendeels) verzochte én wettelijk vereiste agendapunten (behoudens één verzocht agendapunt):

Bespreking en stemming van het ontwerp van de jaarrekening over het boekjaar 2015;

Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2015; Bespreking (ev. opvolgend) ontwerp bijzonder verslag alarmbelprocedure (art. 633- 634 W. Venn.); Bespreking van de huidige toestand van de vennootschap;

Stemming van het bijzonder verslag en de te ondernemen stappen in het belang van de vennootschap;

Kwijting aan de bestuurders;

Bespreking nieuwe bestuurder ter vervanging van ontslagnemende bestuurder NV SANDKRAELS tot het 'Vereiste aantal van drie bestuurders bereikt is;

Machtiging publicatie van de genomen beslissingen. Varia.

Te zeggen voor recht dat derden, met name de door partijen op voorhand aangeduide raadslieden, en door tweede en derde verweerders aangeduide gerechtsdeurwaarder, toegelaten zijn tot de vergadering;

Te zeggen voor recht dat op deze algemene vergadering de restricties uit hoofde van zakengeheimen en discretieplicht op het vraagrecht van een aandeelhouder dienen in acht genomen te worden en dit in het belang van de vennootschap; Te zeggen voor recht dat het agendapunt 'ontslag van huidige bestuursleden' tijdelijk dient te worden opgeschort en dit totdat er een definitieve uitspraak in kracht van gewijsde volgt in

i) de procedure hangende voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend in kort geding met AR C/16/00118 enerzijds en

(ii) in de procedure hangende voor de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen ten gronde met AR A/16/07402.

In subsidiaire orde te horen zeggen voor recht dat een lasthebber ad hoc belast wordt met de opdracht tot bijeenroeping van een algemene vergadering der aandeelhouders en dit na de wettelijk vereiste oproepingstermijn van 15 dagen, inclusief voorafgaandelijk overmaken van de wettelijk vereiste stukken bij de oproepingsbrief doch dit met aanvulling van de verzochte en de wettelijk vereiste agendapunten:

Bespreking en stemming van het ontwerp van de jaarrekening over het boekjaar 2015;

Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2015; Bespreking (ev. opvolgend) ontwerp bijzonder verslag alarmbelprocedure (art. 633- 634 W.Venn.); Bespreking van de huidige toestand van de vennootschap;

Stemming van het bijzonder verslag en de te ondernemen stappen in het belang van de vennootschap;

Kwijting aan de bestuurders;

Bespreking nieuwe bestuurder ter vervanging van ontslagnemende bestuurder NV SANDKRAELS tot het vereiste aantal van drie bestuurders bereikt is;

Machtiging publicatie van de genomen beslissingen. Varia.

Te zeggen voor recht dat derden, met name de door partijen op voorhand aangeduide raadslieden, en door tweede en derde verweerders aangeduide gerechtsdeurwaarder, toegelaten zijn tot de vergadering;

Te zeggen voor recht dat op deze algemene vergadering de restricties uit hoofde van zakengeheimen en discretieplicht op het vraagrecht van een aandeelhouder dienen in acht genomen te worden en dit in het belang van de vennootschap; Eisers hoofdelijk en solidair te veroordelen tot de erelonen en onkosten van de lasthebber ad hoc.

Te zeggen voor recht dat het agendapunt ontslag van huidige bestuursleden tijdelijk dient te worden opgeschort en dit totdat er een definitieve uitspraak in kracht van gewijsde volgt in

(i) de procedure hangende voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend in kort geding met AR C/16/00118 enerzijds en

(ii) in de procedure hangende voor de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen ten gronde met AR A/16/07402.

En, in elk geval,

Eiseres hoofdelijk te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding t.b.v. 1 440.00 EUR welke voorlopig begroot is, welke nog aangepast kan worden terloops het geding;

ll. De Feiten

Eisers zijn samen houder van 80 % van de aandelen in de NV Creations een vennootschap die zich toelegt op de productie en commercialisering van een zoetmiddel 'Z.', geschikt voor diabetespatiënten.

Eisers zijn tevens voor 90 % aandeelhouder in een NV Holding, licentiegever van hogervermeld product.

SDC houdt voor de licentie voor dit product minstens voor de Benelux zoniet voor heel Europa volgens mondelinge licentieovereenkomst ontvangen te hebben en vastgesteld te hebben dat Holding dezelfde licentie zou hebben doorgespeeld aan een derde een Food Technologies.

Zij leidt het bestaan van de licentie in haar voordeel af uit de eigen geschriften van eerste eiser en uit de overmaking van facturatie in die zin.

Eisers van hun kant stellen terecht de licentieovereenkomst te hebben verbroken, nu de overeenstemmende licentiegelden niet zouden zijn betaald, daar waar SDC stelt dat deze gelden ruimschoots dienen gecompenseerd te worden met bedragen die eisers (dan wel Holding) haar zou verschuldigd zijn.

SDC stelt dat van zodra een andere licentiehouder het exclusief licentierecht verkrijgt voor Europa, minstens voor de Benelux, dit per definitie en intrinsiek een inbreuk uitmaakt, aangezien er concurrerende rechten zijn voor eenzelfde product binnen hetzelfde territorium.

Teneinde de rechten te vrijwaren en het vennootschapsbelang van de NV SDC te beschermen, heeft de NV A.A. besloten

1. een procedure in kortgeding (AR C/16/00118) op te starten voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen teneinde, kort samengevat: te horen bevelen tot verderzetting van de mondelinge (octrooilicentieovereenkomst voor bepaalde duur) tussen de NV SDC en de NV HOLDING

De beslissing van de raad van bestuur van de N.V. HOLDING tot opzeg van de mondelinge licentieovereenkomst met NV SDC en de beslissing dd. 21 juni 2016 tot aangaan van een (concurrerende) licentieovereenkomst met NV SLC (tweede gedaagde in deze procedure en concurrerende licentiehouder) voorlopig op te schorten tot een beslissing ten gronde over de nietigheid zal zijn gewezen (bij analogie ex art 179 W. Venn. opschorting beslissingen algemene vergaderingen); De NV HOLDING en de NV SLS beiden te horen bevelen dat de uitvoering van de (concurrerende) licentieovereenkomst dd. 21 juni 2016 per onmiddellijke ingang dient stopgezet te worden.

In deze procedure werd een conclusiekalender geacteerd, en de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend in kort geding, heeft de pleitzitting reeds gefixeerd op 22 november 2016.

2. Een procedure ten gronde (AR A/16/07402) op te starten voor de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, teneinde, kort samengevat:

- de N.V. HOLDING te horen bevelen tot verderzetting van de mondelinge (octrooi)licentieovereenkomst lopende met NV SDC en dit tot het verstrijken van de duur van het octrooi waarvoor de licentie werd verleend;

- (il De beslissing van de raad van bestuur van de NV. HOLDING tot opzeg van de mondelinge licentieovereenkomst met NV SDC en

- (ii) de beslissing dd, 21 juni 2016 tot aangaan van een (concurrerende) licentieovereenkomst met NV SLS (tweede gedaagde in deze procedure en concurrerende licentiehouder) nietig te horen verklaren;

- De NV HOLDING en de NV SLS beide te horen bevelen dat de uitvoering van de concurrerende licentieovereenkomst dd.21 juni 2016 onmiddellijk dient stopgezet te worden.

Nu is SLD bereid een AV samen te roepen op 9 december 2016 met agendapunten zoals door partijen voorgesteld, evenwel met uitzondering van het agendapunt 'ontslag bestuurders'.

Eisers van hun kant wijzen op de statutaire en wettelijke bepalingen ter zake stellende dat zij als (meerderheid)aandeelhouders het recht hebben de door hun voorgestelde agendapunten op een in de nabije toekomst te houden AV te laten stemmen.

III. Beoordeling

- Met betrekking tot de urgentie

De urgentie is inderdaad het wezenlijk bestanddeel van een kort geding procedure.

De AV had reeds in de maand mei van dit jaar moeten plaatsvinden en de toestand van de vennootschap blijkt precair te zijn.

Het feit dat deze AV nog niet gehouden werd kan eisers niet worden aangewreven, nu zij reeds sinds juni 2016 hierop aandrongen.

Hun vordering is voldoende spoedeisend.

- Met betrekking tot de gevorderde samenhang met de procedure in kortgeding C/16/00118

De vraag naar het houden van een AV door aandeelhouders die over voldoende aandelen beschikken is prima facie totaal vreemd aan de schending van een licentieovereenkomst hetgeen een contractuele vordering is.

De vraag tot samenhang is ongegrond.

- De rechten van de aandeelhouders in verband met samenroeping van een AV

Indien dan al het recht om een AV samen te roepen van openbare orde is, dan is het vennootschapsbelang van de NV SDC hiervan duidelijk te onderscheiden.

Het vennootschapsbelang mag niet met de individuele belangen van de vennoten worden vereenzelvigd. Verweerders verwijten eisers rechtsmisbruik met name dat het recht wordt uitgeoefend met de uitsluitende bedoeling een ander schade toe te brengen of op een wijze die het belang van een derde disproportioneel benadeelt in vergelijking met het eigen voordeel.

- De verdaging van één enkel agendapunt op de te houden AV

In deze zaak is het agenderingsrecht van een aandeelhouder niet absoluut.

Voorgehouden wordt immers dat eisers als aandeelhouders van de licentiegever er alle belang bij hebben het huidige bestuur te ontslaan teneinde de namens deze laatste opgestarte procedures te kelderen.

Prima facie en voor zover de kort geding rechter hierop kan toezien is deze tegenstrijdigheid van belangen in hoofde van eisers als aandeelhouders aanwezig.

Ingeval het voorstel tot agendering uitgaande van een vennoot manifest onwettig is of strijdig is met het vennootschapsbelang of wanneer het van aard is schade toe te brengen aan de vennootschap of aan bepaalde personen, dan mag de agenda, zowel inhoudelijk als vormelijk nog worden aangepast (F. Hellemans en L. Coninx, De bescherming van de minderheidsvennoten anno 204: een verhaal van rechten en plichten, in Themis, School voor postacademische vorming, Themis vennootschaps- en financieel recht 2014- 2015, Leuven - Kortrijk- Hasselt - Brussel, De Keure, 92.). Hetzelfde geldt voor het herroepingsrecht van een A V.

Dit kan eveneens worden gematigd door toepassing van het verbod op rechtsmisbruik.

Uit het voorgaande blijkt dat de rechten van de aandeelhouders niet absoluut zijn en zeker niet in geval van tegenstrijdigheid van belangen van deze aandeelhouders of in geval van rechtsmisbruik.

De NV Holding, waarin de Heer Br. meerderheidsaandeelhouder en gedelegeerd bestuurder is, is licentiegever die de licentie opzegde, heeft prima facie ontegensprekelijk een tegenstrijdig belang met het belang van SDC.

In huidige betwisting is het voorstel van eisers van het agendapunt 'ontslag van huidige bestuurders' volstrekt in tegenspraak met het vennootschapsbelang en is bovendien van die aard schade toe te brengen aan de vennootschap. De aanstelling van een lasthebber ad hoc, om de AV in goede banen te leiden is in dit geval proportioneel en gerechtvaardigd.

IV. Beslissing

De waarnemend Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen komt tot de volgende beslissing:

Verklaart de vordering van eiseres ontvankelijk, doch ongegrond;

Verklaart de tegenvordering van verweerders ontvankelijk, doch slechts gegrond in de volgende mate:

Stelt aan als lasthebber ad hoc advocaat Nathalie Vermeersch, met als opdracht, na een oproepingstermijn van 15 dagen, de algemene vergadering van de NV SDC samen te roepen met de agenda zoals voorgesteld door partijen in de aanhef van deze Beschikking, met uitzondering van het agendapunt 'ontslag bestuurders'.

Gelast de lasthebber ad hoc met de keuze van plaats, dag en uur van die AV en met de opdracht die AV voor te zitten, het bureau samen te stellen, de aanwezigheidslijst op te stellen en de notulen te redigeren.

Zegt voor recht dat derden, met name de door partijen op voorhand aangeduide raadslieden, en door tweede en derde verweerders aangeduide gerechtsdeurwaarder, toegelaten zijn tot de vergadering;

Zegt voor recht dat op deze algemene vergadering de restricties uit hoofde van zakengeheimen en discretieplicht op het vraagrecht van een aandeelhouder dienen in acht genomen te worden en dit in het belang van de vennootschap;

Zegt voor recht dat het agendapunt 'ontslag van huidige bestuursleden' tijdelijk dient te worden opgeschort en dit totdat er een definitieve uitspraak in kracht van gewijsde volgt in

i) de procedure hangende voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend in kort geding met AR C/16/00118 enerzijds en

(ii) in de procedure hangende voor de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen ten gronde met AR A/16/07402.

( ... )

Noot: 

Robby HOUBEN, "Het recht om de algemene vergadering te laten samenroepen en de agenda ervan te bepalen'; in: Eric DIRIX, Robby HOUBEN en Eddy WYMEERSCH (ed.), Liber amicorum Herman Braeckmans. In het vennootschapsbelang, Antwerpen, lntersentia, 2017.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 27/06/2018 - 20:47
Laatst aangepast op: wo, 27/06/2018 - 20:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.