-A +A

Conventionele erfdienstbaarheid van overgang - Titel ouder dan 30 jaar - Bevrijdende verjaring - Tegenbewijs

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 12/01/2015
A.R.: 
C.13.0580.N

Degene die de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond van een titel die ouder is dan dertig jaar moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leveren dat de verjaring werd gestuit en het verval door onbruik werd vermeden, hetzij doordat de erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering, hetzij doordat het bestaan van de erfdienstbaarheid in deze periode werd erkend door de eigenaar van het dienstbare erf.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0580.N
1. J.C.,
2. A.V.C.,
3. J.M.,
4. C.D.S.,
5. G.C.,
6. C.S.,
7. VERWARMING CLAES bvba, met zetel te 2850 Boom, Kerkhofstraat 468,
8. F.V.C.,
eisers,
tegen
P.T.,
verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 22 oktober 2012.

II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 706 Burgerlijk Wetboek gaan erfdienstbaarheden teniet door het niet uitoefenen ervan gedurende dertig jaar.
Krachtens artikel 707 Burgerlijk Wetboek beginnen de dertig jaren bij niet voort-durende erfdienstbaarheden te lopen vanaf de dag dat men opgehouden heeft daarvan gebruik te maken.

Krachtens artikel 688 Burgerlijk Wetboek is het conventioneel recht van overgang een niet-voortdurende erfdienstbaarheid.

Krachtens artikel 695 Burgerlijk Wetboek kan ten aanzien van erfdienstbaarheden die niet door verjaring kunnen worden verkregen, de titel van vestiging van de erfdienstbaarheid slechts worden vervangen door een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid, uitgaande van de eigenaar van het dienstbare erf.

2. Degene die de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vor-dert op grond van een titel die ouder is dan dertig jaar moet, als hem de bevrijden-de verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leveren dat de verjaring werd ge-stuit en het verval door onbruik werd vermeden, hetzij doordat de erfdienstbaar-heid werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering, hetzij doordat het bestaan van de erfdienstbaarheid in deze periode werd erkend door de eigenaar van het dienstbare erf.

3. De appelrechters stellen vast dat de notariële akte van 9 september 1935 waarbij de rechtsvoorgangers van de eisers een stuk bouwgrond verwierven ver-meldt dat het verkochte goed recht van wegenis zal moeten verlenen aan de aan-palende eigenaars en oordelen dat onder meer uit deze akte het bestaan blijkt van een erfdienstbaarheid van overgang waarvan de verweerster de uitoefening vor-dert. Zij stellen aldus vast dat de notariële akte van 9 september 1935 de titel van vestiging van de erfdienstbaarheid is en deze titel ouder is dan dertig jaar.

Door in die omstandigheden het verweer van de eisers dat de erfdienstbaarheid teniet was gegaan door het niet uitoefenen ervan gedurende dertig jaar af te wijzen op grond van de overweging dat de eisers niet aantonen dat er sprake is van bevrijdende verjaring, zonder eerst aan de verweerster het bewijs op te dragen of zonder vast te stellen dat de verjaring in de periode van dertig jaar voorafgaand aan de vordering werd gestuit hetzij door het uitoefenen van de erfdienstbaarheid hetzij door de erkenning ervan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg, rechtszitting houdend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer,  en in openbare rechtszitting van 12 januari 2015 uitgesproken 

Noot: 

Tijdschrift voor notarissen [T.Not.] GOEDGEBEUR, Helen; Noot 'Niet zo bevrijdende verjaring bij erfdienstbaarheden' 2016, nr. 3, p. 223-230.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 11/01/2018 - 16:17
Laatst aangepast op: do, 11/01/2018 - 16:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.