-A +A

Onnaspeurbare aard van het verborgen gebrek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 07/12/1990
A.R.: 
6754

De onnaspeurbare aard van het verborgen gebrek, die een verkoper, als fabrikant of gespecialiseerd verkoper, dient te bewijzen om te worden ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor de schade welke door de met het verborgen gebrek behepte zaak werd veroorzaakt, hangt niet af van de technische mogelijkheden waarover die verkoper in het individueel geval beschikt.

De verkoper, wanneer hij fabrikant of gespecialiseerd verkoper is, is verplicht de zaak zonder gebrek te leveren en moet daartoe alle nuttige maatregelen nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen, deshalve hij, indien het bestaan van een gebrek wordt aangetoond, de door de koper geleden schade moet vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord.
 

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Uitspraak

HET HOF; ― Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1988 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 1641, 1643, 1645 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest, door bevestiging van het beroepen vonnis, de vordering van de eisers tegen verweerder, gesteund op diens vrijwaringsplicht als verkoper van een gebrekkige zaak, afwijst als ongegrond en de eisers veroordeelt tot de kosten ten aanzien van verweerder, op grond: «dat immers uit de door (de eisers) voorgelegde stukken blijkt dat kwestieuze droogautomaat Primus D 155 inderdaad voldeed aan de CEE-10 normen; dat de vaststelling van de deskundige als zou hij op kwestieus elektrisch apparaat geen veiligheidslabel hebben aangetroffen, daaraan niets afdoet; dat uit de omstandigheid dat een aandrijfriem breekt evenmin kan worden afgeleid dat het apparaat niet aan de voorgeschreven normen voldeed; dat de oorspronkelijke eisers tevergeefs voorhouden dat (verweerder), als beroepsverkoper van dergelijke toestellen, geacht wordt het gebrek te kennen en dus aansprakelijk is overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; dat (verweerder), als kleinhandelaar in elektrische apparatuur, inderdaad niet over de technische mogelijkheden beschikt van de fabrikant om, zoals in casu, een droogautomaat die aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet, te controleren op mogelijke gebreken of onvolkomenheden; dat hij derhalve als een verkoper te goeder trouw kan worden beschouwd, die zijn waarborg kon beperken tot één jaar, zodat hij niet gehouden is tot vrijwaring van de koper krachtens artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek voor schade die zich voordeed na de overeengekomen waarborgperiode»,

terwijl, eerste onderdeel, de verkoper, die fabrikant of gespecialiseerd verkoper is, de zaak die hij verkoopt, moet leveren zonder gebrek en alle nuttige maatregelen moet nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen en hij, zo het bestaan van een gebrek aan de koopwaar wordt aangetoond, alle door de koper ondergane schade moet vergoeden, tenzij hij het bewijs levert van de absoluut onnaspeurbare aard van het gebrek (artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek); een beding dat de vrijwaringsplicht van de professionele verkoper beperkt, derhalve slechts geldig is voor zover de verkoper zulk een bewijs heeft gebracht (artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek); professionele verkoper is elke «gespecialiseerde verkoper van zaken» en een kleinhandelaar die gespecialiseerd is, aldus professionele verkoper is in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; de appelrechters impliciet vaststellen, minstens niet betwisten, dat verweerder als «... kleinhandelaar in elektrische apparaten» een gespecialiseerd handelaar is, een «beroepsverkoper van dergelijke toestellen»; de aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek en de verruimde schadevergoedingsplicht van artikel 1645 van het Burgerlijk Wetboek, aanleiding geven tot een objectieve aansprakelijkheid gebaseerd op het vermoeden van kennis van het gebrek bij de professionele verkoper; goede of kwade trouw van de verkoper aldus niet relevant zijn; de overeenstemming van de koopwaar met de wettelijke of met andere normen hoegenaamd niet uitsluit dat die koopwaar met een verborgen gebrek behept kan zijn; zodat het arrest noch op grond van de vaststelling dat de met een gebrek behepte droogkast van eisers conform was aan de CEE-10-normen, noch op grond van de overweging dat verweerder niet over de technische mogelijkheden beschikt van de fabrikant om het toestel op mogelijke gebreken te controleren, noch op grond van de overweging dat verweerder te goeder trouw is, wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder, hoewel professioneel verkoper, zijn waarborg voor verborgen gebreken geldig kon beperken tot één jaar en daarom niet gehouden is de eisers te vrijwaren voor de gevolgen van de brand, teweeggebracht door een door hem verkocht toestel (schending van de artikelen 1641, 1643 en 1645 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende dat de verkoper wanneer hij een fabrikant of een gespecialiseerde verkoper is, verplicht is de zaak zonder gebrek te leveren en daartoe alle nuttige maatregelen moet nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen, zodat hij, indien het bestaan van een gebrek wordt aangetoond, de door de koper ondergane schade moet vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord;

Overwegende dat het arrest onderzoekt in hoeverre verweerder, als «kleinhandelaar in elektrische artikelen», het verborgen gebrek van de droogautomaat kon opsporen; dat het arrest aldus onderzoekt welke verplichtingen op verweerder als gespecialiseerde verkoper rustten;

Overwegende dat de onnaspeurbare aard van het verborgen gebrek niet afhangt van de technische mogelijkheden waarover de gespecialiseerde verkoper in het individuele geval beschikt;

Dat het arrest vaststelt dat verweerder niet over de technische mogelijkheden van de fabrikant beschikt om een droogautomaat die aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet, te controleren op mogelijke gebreken of onvolkomenheden;

Dat het arrest, door op grond daarvan te beslissen dat verweerder als een verkoper te goeder trouw kan worden beschouwd, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;

OM DIE REDENEN, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eisers tegen verweerder ongegrond verklaart en uitspraak doet over de desbetreffende kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde de arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
 

Noot: 

 (1)
Zie Cass., 4 mei 1939 (Bull. en Pas., 1939, 223), 13 nov. 1959 (A.C. 1960, 225), 6 mei 1977 (A.C., 1977, 917), 15 juni 1989, A.R. nr. 8359 (A.C., 1988-89, nr. 604); P.A. FORIERS, «Les contrats commerciaux, Chronique de jurisprudence, 1970-1984», T.B.H., 1987, nr. 64, blz. 46. SIMONT en DE GAVRE, «Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux», R.C.J.B., 1985, blz. 156-157; W. VAN CAUWELAERT, «Verborgen gebrek bij koop: actiemogelijkheid van de koper», R.W., 1980-81, 199; A. LAGASSE, «Problèmes de responsabilité en cas de dommage causé par une chose affectée d'un vice caché», noot sub Cass., 6 okt. 1961, R.C.J.B., 1963, 35; H. en L. MAZEAUD en A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, d. I, 125.

Rechtsleer

VANSWEEVELT, T., Het begrip 'gespecialiseerde verkoper' en de beoordeling in abstracto van de onoverkomelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper, RW 1992-93, 432-434.
P.A.FORIERS, 'Les contrats commerciaux, Chronique de jurisprudence, 1970-1984', R.D.C., 1987, nr. 64, blz. 46;
SIMONT en DE GAVRE, 'Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux', R.C.J.B., 1985, blz. 156-157;
W.VAN CAUWELAERT, 'Verborgen gebrek bij koop: actiemogelijkheid van de koper', R.W., 1980-1981, 199;
A.LAGASSE, 'Problèmes de responsabilité en cas de dommage causé par une chose affectée d'un vice caché', noot onder Cass., 6 oktober 1961, R.C.J.B., 1963, 35;
H. en L.MAZEAUD en A.TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, deel I, 125.T.B.H., 1991, blz. 221.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 08/06/2018 - 12:04
Laatst aangepast op: za, 09/06/2018 - 08:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.