-A +A

Vernieling van afsluiting constitutieve elementen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 05/11/2014
A.R.: 
2014PGA3267

UIttreksel uit strafwetboek

AFDELING VIII. - VERNIELING VAN AFSLUITINGEN, VERPLAATSING OF VERWIJDERING VAN GRENSPALEN EN HOEKBOMEN.

Art. 545. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. 

Art. 546. Wanneer de feiten, in het vorige artikel omschreven, gepleegd worden met het oogmerk om een bezitsaanmatiging op een erf te plegen, is de straf gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig [euro] tot tweeduizend [euro].

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 5 november 2014

te Antwerpen, 12e kamer

(...)

4. Beoordeling

(...)

4.3. Omschrijving van de feiten

Het behoort tot de taak van de feitenrechter om aan de aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te geven op basis van de voorliggende elementen van het strafdossier.

Rekening houdend met de objectieve elementen van het strafdossier, in het bijzonder de vaststelling dat behalve de beschadigde ruit er aan de woning geen andere braaksporen werden aangetroffen, en de vaststelling dat diezelfde nacht verderop in de straat ook een voertuig werd beschadigd, heeft de eerste rechter terecht geoordeeld dat er geen sprake is van een poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels in de betreffende woning.

Het vensterraam met dubbele beglazing, waarvan enkel het buitenste glas werd stukgeslagen, is een stedelijke afsluiting in de zin van art. 545 Sw. (vernieling van een afsluiting) en art. 563, 2° Sw. (opzettelijk beschadigen van een afsluiting).

Een afsluiting is immers elk bouwwerk bestemd om de toegang tot een eigendom te verhinderen. De afsluiting is bestemd om het onrechtmatig betreden of binnendringen in een gebouw, woning of erf te verhinderen.

Een volledige of gedeeltelijke vernieling van een afsluiting veronderstelt dat de afsluiting niet meer bestaat, en dat het ongehinderd betreden of binnendringen in het gebouw, woning of erf daardoor mogelijk wordt. Dit impliceert dat wanneer de afsluiting louter verzwakt of aangetast is, maar haar functie van bescherming behoudt, er enkel sprake kan zijn van beschadiging van de afsluiting in de zin van art. 563, 2° Sw.

Wanneer een raam met enkele beglazing een barst vertoont ingevolge een slag, of wanneer bij een raam met dubbele beglazing de buitenste ruit wordt stukgeslagen doch de binnenste ruit intact blijft (zoals in casu het geval is - zie foto's: stuk 11), blijft dit raam - ook al is het hierdoor verzwakt - haar functie van bescherming behouden, en is er enkel sprake van opzettelijke beschadiging van stedelijke of landelijke afsluitingen in de zin van art. 563, 2° Sw.

De eerste rechter heeft de voorliggende feiten derhalve correct heromschreven overeenkomstig art. 563, 2° Sw. als volgt:

"Te Bocholt, in de nacht van 12 op 13 juni 2012:

Opzettelijk een stedelijke of landelijke afsluiting, uit welke materialen ook gemaakt, te hebben beschadigd."

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd.

De beklaagde werd hiervan in kennis gesteld en heeft de gelegenheid gekregen zijn verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen.

4.4. Verjaring

De feiten zoals door de eerste rechter correct heromschreven overeenkomstig art. 563, 2° Sw. betreffen een overtreding, waarvan de verjaringstermijn 6 maanden bedraagt.

Samen met de eerste rechter stelt het hof vast dat de strafvordering met betrekking tot deze overtreding daterend van de nacht van 12 op 13 juni 2012, vervallen is door verjaring.

(...)
 

Noot: 

Hof van Cassatie 25/10/2016, AR P.15.1337.N, juridat

samenvatting

Artikel 545 Strafwetboek bestraft onder meer het geheel of gedeeltelijk vernielen van landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt; voor dit wanbedrijf is vereist dat de aantasting van de afsluiting tot gevolg heeft dat die afsluiting haar beschermingsfunctie verliest zodat een loutere beschadiging of verzwakking van de afsluiting, zonder het teloor gaan van de beschermingsfunctie van de afsluiting niet valt onder deze strafbaarstelling.

tekst arrest

Nr. P.15.1337.N
J-M D W,
beklaagde,
eiser,
tegen
AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,
burgerlijke partij,
verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-rectionele kamer, van 15 september 2015.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. Krachtens artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering wordt, be-houdens de uitzondering bedoeld in artikel 427, eerste lid, de memorie van de ei-ser per aangetekende brief ter kennis gebracht van de partij waartegen het beroep gericht is. Het bewijs van verzending wordt ter griffie neergelegd binnen de in het eerste tot derde lid bedoelde termijnen om een memorie uit te dienen. Deze vorm-vereisten zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.

2. Er is geen bewijs van verzending van eisers memorie aan de verweerster ter griffie van het Hof ontvangen.

De memorie is niet ontvankelijk in zoverre gericht tegen de verweerster.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

- Artikel 545 Strafwetboek

3. Artikel 545 Strafwetboek bestraft onder meer het geheel of gedeeltelijk ver-nielen van landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt.

4. Voor dit wanbedrijf is vereist dat de aantasting van de afsluiting tot gevolg heeft dat die afsluiting haar beschermingsfunctie verliest. Een loutere beschadi-ging of verzwakking van de afsluiting, zonder het teloor gaan van de bescher-mingsfunctie van de afsluiting valt niet onder deze strafbaarstelling.

5. Het arrest grondt met overname van de redenen van het beroepen vonnis ei-sers veroordeling op de vaststelling dat: "uit het strafdossier niet blijkt dat de beide poorten niet meer konden dienen tot het gebruik waarvoor zij bestemd zijn". Aldus verantwoorden de appelrechters eisers schuldigverklaring aan artikel 545 Strafwetboek niet naar recht.

Middelen

6. De middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven geen antwoord.

Omvang van de cassatie

7. De vernietiging van de beslissing op de strafvordering leidt tot de vernieti-ging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die daarop is gesteund.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat die over aan de verwijzingsrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, en op de openbare rechtszitting van 25 oktober 2016 uitgesproken

noot onder dit arrest

Tijdschrift voor Strafrecht [T.Strafr.] VASSEUR, Roeland; Noot 'Het verlies van de beschermingsfunctie als essentieel bestanddeel van het misdrijf vernieling van afsluiting' 2017, nr. 1, p. 48-50.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 17/04/2016 - 11:05
Laatst aangepast op: za, 14/10/2017 - 12:35

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.