-A +A

Rechtspraak

Titel
handelsagentuur duur dringende reden concurrentiebeding uitwinningsvergoeding
GSM operator is contractueel aansprakelijk wanneer zijn noodnummers niet voldoende functioneren
aansprakelijkheid voor zaken 1384 BW wild op de weg geen overheidsaansprakelijkheid en geen gebrek aan de weg en signalisatieverplichting
aansprakelijkheid van de gemeente bij gebrek aan signalisatie op de weg van een gekende situatie met wild in de omgeving van de weg
Uitlegging notariele akten inzake buitengewone kosten bevoegdheid Vrederechter
arbeidsveiligheid in de haven en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
website Hosting geen intuitu personae contract overdracht van schuldvordering bij gewone brief
Overheidsaansprakelijkheid uitstekende rand op het wegdek
Wet continuiteit ondernemingen verlenging opschorting niet mogelijk bij vertraging door fout ondernemer
Wet continuiteit ondernemingen en rechtsmisbruik door niet volstorting kapitaal en aanzuivering rekening courant
Wet continuiteit ondernemingen duurtijd opschorting indien opschorting gevraagd werd met oog op sluiten minnelijke akkoorden
Huuropzeg en rechtsmisbruik
pro memorie vermelde interest die bepaalbaar is maakt een beslag niet nietig
veiligheidsblokken ter afbakening van een fietspad maken een weg niet gebrekkig
Verkoop onder opschortende voorwaarde van machtiging van de vrederechter van een onroerend goed is ongeldig
voorlopig bewind procedures waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is
voorlopig bewind en testament machtiging vrederechter vereist maar vrederechter kan enkel weigeren indien pupil wilsongeschikt is
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders RSZ Schulden
verminderd pensioen als alleenstaande in plaats van gezinspensioen door overlijden ingevolge onrechtmatige daad is geen vergoedbare schade
Herstelvordering bevoegdheid parket en afhandeling van de herstelvordering en art 4 voorafgaande titel wetboek strafvordering
Territoriale bevoegdheid van de strafrechter
Antigoonleer toepasselijk in burgerlijke zaken
tuchtrecht magistraten gevolgen geweerde conclusie en opportuniteitsoordeel van de sanctie
Tuchtrecht magistraten schorsing in het belang van de dienst en recht om gehoord te worden vereiste van een oproepingsbrief de evolutieve werking van het hoger beroep waardoor er geen ordemaatregel mogelijk is bij gebrek aan formeel geldige oproeping
Tuchtrecht beroepsrechter heeft de plicht de regelmatigheid van de procedure gevolgd in eerste aanleg te onderzoeken wanneer dit gevraagd wordt
tuchtrecht magistraten een vordering tot inhouding van wedde dient vermeld te worden in de oproepingsbrief de betrokken magistraten dient hieromtrent te worden gehoord
Tuchtrecht magistraten het ambtshalve ontslag wegens het niet tijdig uitspreken van vonnissen is onevenredig zwaar waarbij een laatste kans dient te worden geboden
Bewaargeving en diefstal
bevoegdheid, bevoegdheidsbeding forumkeuze CMR verdrag
Aansprakelijkheid van de staat voor haar wetgeving wijze van betekening
termijn vordering gebreken bouw
erfdienstbaarheid van uitzicht en zonlicht bestaat niet
Familieverlating als voortdurend misdrijf
zwakke weggebruikers voetgangers parking
woninghuur mogelijkheid om de rechter een mondeling contract te laten omzetten in een schriftelijk contract
gezamenlijk aanbod en Hof van Justitie
aansprakelijkheid kredietgever art 10 WCK
Verzekering voorbehoud voor de toekomst
Taalgebruik in gerechtszaken vermeldingen adres
geesteszieken verplichte opnames
voorlopige hechtenis van een verdachte in coma
Samenhang rechtspraak
voorlopige bewindvoerder in vennootschapsconflict enkel in zeer extreme gevallen
bevoegdheidsbeding en kortgeding afwijkingen in geval van dringende noodzaak
schadevergoeding en actualisatie van de schade
onregelmatige bewijs in sociale zaken
zwakke weggebruiker en treinongeval
Telefoontap – Maximumduur van één maand – Aanvangsdatum verschillend van die van de beschikking van de onderzoeksrechter
gekozen woonplaats gevolgen termijnen
wet continuiteit ondernemingen tijdstip neer te leggen stukken bij het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.