-A +A

Rechtspraak

Titel
De verhuurder heeft altijd gelijk is een onrechtmatig beding
Geglobaliseerde stortingen van parkeerretributieinkomsten resulteren in onwettige opvraging van de bestuurdersgegevens
Bewijs van een architectenovereenkomst
Lernaut & Hauspie tekst arrest 20 september 2010
Verval van de strafvordering door minnelijke schikking doet strafvordering niet vervallen voor andere misdrijven bij samenloop gepleegd
strafdossier kan niet aangewend in een tuchtdossier
Fiscus kan slechts onder strikte voorwaarden inzage bekomen in gerechtsdossier
Voorlopig bewind beperkt niet de bekwaamheid tot instelling van strikt persoonlijke vorderingen
Vereffening-verdeling incidenten en tussenkomst van de rechtbank
Pensioen en Bigamie
Chatgesprekken van minderjarige maken onrechtmatig bewijs uit in procedures tussen ouders
Audi alteram partem Hoorplicht in bestuurszaken
Concurrentiebeding handelsvertegenwoordiger kortgeding afdwingbaarheid onder verbeurte dwangsom
huurhernieuwing handelshuur hoger aanbod van een derde voorwaarden
Eenzijdige beëindiging van makelaarsopdracht in vastgoed toepasselijkheid opzegbeding
aanneming voor vaste prijs op basis van foute berekening door fout aannemer is bindend
Medeschuldenaars zijn soms feitelijke borgstellers en kunnen kwijtschelding bekomen
Tergend en roekeloos beslag voor toekomstige onderhoudsgeld
Onderhoudsgeld indicie van inkomsten en ongeloofwaardigheid van de beweerde inkomsten
maatschappelijke verslagen van de jeugdrechtbank kunnen niet gebruikt worden in de strafprocedure
wet continuiteit ondernemingen gerechtelijke organisatie na gerechtelijk akkoord
wet continuiteit ondernemingen gerechtelijke organisatie na faillissement waartegen derdenverzet onmogelijk
Vonnis tot benoeming van een voorlopig bewindvoerder
Beledigingen door de werkgever zijn een dringende reden op grond waarvan een werknemer ontslag kan geven met recht op vergoeding
Verhouding aannemer architect met betrekking tot concept van de architect
Bewarend beslag en de vereiste van urgentie
Geestesgestoorde en iemand die daden niet onder controle heeft kan geen opzettelijke fout plegen
Ambtshalve middel en rechten van de verdediging
Leasingschuld verjaart na 5 jaar
Bewijs van pachtcontract
Geen protestbrief ten aanzien van een leveringsbon
Modder op de weg laten veroorzaakt aansprakelijkheid (maar soms ook niet)
Taalgebruik in gerechtszaken en stukken in een andere taal
Auteursrecht toevallige gelijkenis bewijslast jongere werk dient vermoeden van reproductie te weerleggen bij voldoende overeenstemming
Verklaringen van kinderen in welke vorm ook zelfs in een strafdossier kunnen nooit in een proces tegen hun ouders gebruikt worden
facturen sturen jaren na werken of levering
Wet continuiteit ondernemingen kortgedingrechter kan pandverzilvering opschorten in belang van de onderneming en haar schuldeisers op grond van rechtsmisbruik
Factuur bewijswaarde handelskoop maar geen absoluut bewijs van aanneming en andere contracten
strafbare deelneming door passieve aanwezigheid bij een misdrijf wanneer onthouding van handeling ook het onhouden van enige reactie inhoudt
Raad van state vernietigt hoofddoekverbod in gemeenschapsonderwijs
Wraking van een rechter is niet mogelijk op grond van een gematigde en genuanceerde publicatie in de rechtsleer waarin hij een standpunt inneemt over de rechtsvraag die aan hem wordt voorgelegd
Wheely op het achterste wiel strafbaar
Herstelvordering en evenredigheid toetsing aan het EVRM
Herstelvordering en schorsing van de strafvordering gedurende de uitoefening van het woonrecht
Opzettelijk misdrijf is geen verkeersongeval behorend tot de bevoegdheid van de politierechtbank
Rechtspersonen kunnen geen aanspraak maken op vergoeding voor schade aan zwakke weggebruikers (art. 29 bis WAM)
Arbitrage arbitrale beslissing buiten termijn is nietig
Verweer onduidelijke tenlastelegging dient voor elk verweer ten gronde ingeroepen
Herziening van de huurprijs aan de hand van informatie van omliggende handelspanden verschaft door de ontvanger van de registratie is strijdig met de privacy
Een weg is gebrekkig wanneer hij in bepaalde omstandigheden schade kan berokkenen

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.