-A +A

Rechtspraak

Titel
vergoedingen voor werken aan de woning en termijnen om stukken neer te leggen in vereffening verdeling
Openbaarheid in tuchtzaken
Verbeurdverklaring onroerend goed na misdrijf
Advocaat kan niet geschrapt worden wegens niet-betaling baliebijdragen
Uitvoerbaarheid vonnissen inzake handelshuur
Wet continuiteit ondernemingen kan niet worden aangewend ter speculatie op vastgoedprijzen
Toegelaten schuldeisers bij de goedkeuring van het plan tot gerechtelijke reorganisatie in het kader van de wet continuïteit ondernemingen
verboden overdracht schuldvordering en tegenstelbaarheid aan derden
Een niet-conforme bloedafname heeft geen bewijswaarde
na verjaring van de strafvordering kan nog steeds een civiele vordering worden gesteld tot betaling van ontdoken invoerrechten en accijnzen
Beslagrechter mag actualiteit van een uitvoerbare titel in vraag stellen zonder afbreuk te doen aan het vonnis
Naamsverandering minderjarige vereist vertegenwoordiging door beide ouders
Wanneer de laatste conclusietermijn verstreken is kan er niet meer geantwoord worden op een nieuw argument aangehaald door de wederpartij in diens laatste conclusie
Wanneer een partij in toepassing van artikel 728 of 729 gerechtelijk wetboek verschenen is en conclusies heeft neergelegd wordt de procedure op tegenspraak gevoerd
Territorialiteit van het beslag Belgische rechter kan geen beslag in buitenland bevelen
Anciëniteit als statutair ambtenaar wordt meegeteld bij de anciëniteit van dezelfde werknemer wanneer deze later als contractant voor zelfde werkgever werkt
Handelshuur overnemer bekomt na faillissement verschoning, overlater blijft gehouden tot betaling
huurovereenkomst voor exploitatie van raamprostitutie heeft ongeoorloofd voorwerp is absoluut nietig. Verhuurder kan geen schadevergoeding bekomen na sluiting van het pand
administratieve sancties met repressief karakter dienen getoest aan ondermeer artikel 6 EVRM en het evenredigheidsbeginsel maar zonder recht op kwijtschelding of matiging
Wet continuiteit ondernemingen de overdracht van een entiteit dient betrekking te hebben op de going concern van de onderneming
geparkeerd voertuig waaruit passagier stapte waarna deze werd aangereden is geen betrokken voertuig in de zin van art. 29 bis WAM (zwakke weggebruiker)
Vereiste ondertekening cassatieberoep door een advocaat ten aanzien van beslissing strafuitvoeringsrechtbank
verhoging onderhoudsgeld voor hogere studies
stilzitten ouder inzake onderhoudsgelden impliceert geen rechtsverwerking
Willekeurig ontslag op grond van een ongegrond motief in verband met het gedrag van de werkman blijft willekeurig
Tuchtstraffen aan militairen opgelegd op grond van de wet van 14 januari 1975 (zogeheten kleine tuchtstraffen) zijn vatbaar voor vernietigingsberoep voor de Raad van State
Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit geen schade uit in de zin van art. 1382 BW
strafrechtelijke vordering schort niet noodzakelijk de invordering van een BTW schuld
Medische fout verlies van een kans op genezing maakt geen slagen en verwonding
Verhouding en voorrang grondwet Uniewet Internationale verdragen
Automatische parkeerschijf
Wanneer een partij tijdig conclusies heeft neergelegd en op de inleidende zitting verschenen is dienen deze conclusies beantwoord ook al verschijnt de partij niet meer op een latere zitting
Derdenrekening van de advocaat beroepsgeheim en fiscus
Wet continuiteit ondernemingen niet neergelegde stukken gevolgen en hoger beroep
Bewarend beslag verschaft geen voorrang
Interlandelijke adoptie weigering VCA schorsing Raad van state
Aanvangstermijn antwoordrecht bij wijziging belastingsaanslag
Pauliaanse vorderingen tegen een deelgenoot bij de vereffening-verdeling
ontzetting uit ouderlijk gezag vergt geen maatschappelijk onderzoek
Rechtsplegingsvergoeding voor gemengde vorderingen - vordering in geld waardeerbaar en niet in geld waardeerbaar
Factoring uitsluiting betwiste vordering en interpretatie van een betwiste vordering
Internationale rechtsmacht van de beslagrechter
Voorlopig bewind niet opgeroepen naaste verwanten kunnen geen derdenverzet aantekenen
Vergoeding inkomstenschade zelfstandige werkzaam in vennootschap
belanghebbende bij een tenuitvoerverklaring van een vreemd vonnis
Faillissement na beslag beslagen goederen komen toe aan de curator
gezag van strafrechtelijk gewijsde in burgerlijke zaken
Vastgoedmakelaarscontract zonder geschrift geen recht op commissie
Buitengewone omstandigheden die op grond van art 3 §2 Woninghuurwet de verhuurder vrijstellen van de forfaitaire vergoeding van 18 maanden huur wannneer hij voornemen waartoeo opzeg werd gegegeven niet nakomt
Verkoop uit de hand door curator van een onroerend goed en zekerheidsrechten

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.