-A +A

Rechtspraak

Titel
voorafgaande aanmaning bij invordering sociale zekerheidsbijdrage
Geschil met betrekking tot eigendomsrecht aandelen bevoegdheid rechtbank eerste aanleg
Vastgoedmakelaarscontract zonder vergoedingsafspraken geen recht op commissie
Geen subrogatoir vorderingsrecht voor de verzekeraar eigen schade tegen de verzekerde
administratieve sancties met repressief karakter en verjaring
Bevoegde vrederechter die machtiging dient te verlenen bij de verkoop van een onroerend goed van een minderjarige
Taalgebruik in gerechtszaken nietige dagvaarding door citaten in een andere taal
Betekening aan parket wordt als onbestaande beschouwd wanneer hij die liet betekenen de woonplaats kende of had moeten kennen
Leasing en bankgeheim
bevoegdheidsbeding dient in de dagvaarding vermeld te worden, bij gebreke waaraan de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels gelden
Hangbuikvarken in appartement
Administratieve sancties voorafgaande verdediging Gemeentewet
Verkorte opzeggingstermijn voor bedienden die de pensioenleeftijd naderen schendt de Grondwet
Conventionele schorsing arbeidsovereenkomst
Men kan niet werkgever en werknemer terzelfdertijd --Ambtshalve schrapping als werknemer
aanrijding met van rechts komende fietser met hoge snelheid vanuit moeilijk waarneembaar straatje onvoorzienbare hindernis
Zwakke weggebruiker is niet de inzittende passagier in een voertuig
Verjaring van de vordering van de advocaat tegen de rechtsbijstandsverzekeraar tot betaling van zijn ereloon
Gemeentelijke administratieve sancties wie is bevoegd en kan deze bevoegdheid gedelegeerd worden
Parasitaire mededinging: profiteren van creatieve inspanningen van andere ondernemingen is onrechtmatig
aansprakelijkheid voor de beslaglegger bij beslag inzake namaak wanneer de procedure ten gronde later wordt afgewezen
Betwisting vaderschap toch betwistbaar als het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de vader van de moeder
Jarenlang vasthouden van een geInterneerde in een gevangenis zonder omkadering maakt een schending uit van artikel 5 EVRM
Huurder aansprakelijk voor brand ontstaan door gebreken die zichtbaar waren bij het begin van de huur
Computerinterface is geen computerprogramma en geniet geen auteursrechtelijke bescherming
Welke rechtbank is bevoegd bij internet-verkopen aan een consument binnen Europa
Gewesten en niet gemeenten zijn bevoegd voor parkeerheffing vernietinging wet 22 december 2008 en behoud van de wet van 22 december 1965
pachtopzegging eigen gebruik criterium hoofdberoep, overwegend deel beroepsactiviteit rekening houdende met opgezegde stuk. De rentabiliteit is geen overweging
Betwisting ereloon advocaat, advies orde niet noodzakelijk, gemiddeld uurloon advocaat in 2001 was 100 eur per uur
Proces-verbaal minnelijke schikking inzake onderhoudsgelden heeft geen waarde van dading
Voorlopig bewind bevoegde Vrederechter
Onderhoudsgeld is onafhankelijk van de vraag of er contact is met het kind - Begroting onderhoudsgeld
Handelshuurhernieuwing voor een gedeelte van de huur is nietig
Parkeerretributie niet contractueel en voor matiging door rechter vatbaar
Huurprijsherziening houdt rekening met verbouwingen en verbeteringen uitgevoerd door de huurder in die zin dat ze meegerekend worden om de huurprijs te verhogen
Minderheidsvorderingen mogelijk voor de CVOHA Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Zwakke weggebruiker betrokken voertuig is een voertuig waarop een aangereden zwakke weggebruiker terechtkomt
Dwangsom bewijs van de verbeurte door vermoedens
Ontslag oudere werknemers
Strafrechtelijke uitspraak moet volgens cassatie niet in het vonnis staan maar mag ook blijken uit het zittingsblad
Regresrecht voor de verzekeraar-ongeldig rijbewijs-geen oorzakelijk verband nodig
Een architectenovereenkomst met een niet onafhankelijke aannemer is nietig
Dwangsom onmogelijkheid en beperking van de dwangsom
Collocatie en verplichte handhaving wie is partij bij de handhaving?
Bewijs verbeurte dwangsommen bij omgangsregelingen
Bewijslast van verbeurte dwangsommen en normdoel
Zware fout of grove schuld kan slechts onder strikte voorwaarden uit een verzekeringspolis worden uitgesloten
overdracht van schuldvordering bij wijze van zekerheidstelling
VZW en daden van koophandel
Schorsing leefloon en het recht op uitstel van deze straf

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.