-A +A

Verbreking van de pacht wegens exploitatie van een derde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het loutere verdere betalen van de pacht is op zichzelf niet voldoende in hoofde van de pachter om de pachtovereenkomst te laten bestaan.

Hij dient het goed wel degelijk zelf verder te exploiteren.

Verbreking van de pacht wegens exploitatie van een derde.

Het loutere verdere betalen van de pacht is op zichzelf niet voldoende in hoofde van de pachter om de pachtovereenkomst te laten bestaan.

Hij dient het goed wel degelijk zelf verder te exploiteren.

Wanneer de pachter de gronden door een derde laat exploiteren maakt hij zich plichtig aan een contractuele inbreuk enerzijds en een inbreuk op de pachtwet met name een niet toegelaten pachtoverdracht.

Artikel 29 van de pachtwet bepaalt dat indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goede huisvader handelt, indien hij het gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het bestemd was, of, in het algemeen indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst niet nakomt en daardoor schade ontstaat voor de pachter, deze naargelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst kan doen ontbinden.

Een pachter kan zomaar niet concluderen dat de exploitatie door een derde de verpachter geen schade oplevert.

Uit het gebruik der woorden “en daardoor schade ontstaat voor de verpachter” en “naargelang van de omstandigheden” kan enerzijds afgeleid worden dat de wetgever wou dat de feitenrechter zou beoordelen of de niet-naleving van de overeenkomst voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken, en anderzijds dat de ernstige aard van de niet-naleving moet worden beoordeeld op basis van het al dan niet bestaan van schade voor de verpachter (Cass. 23.12.1988, RW, 1988-1989, 1087; Cass. 23.06.2005, RW, 2007-2008, 1455).

De integrale en definitieve stopzetting van de landbouwactiviteit door een pachter die bijvoorbeeld hoogbejaard is en het desalniettemin zonder de vereiste instemming van de verpachter verder laten exploiteren/bewerken van deze gronden door een derde vormen een tekortkomingen welke voldoende ernstig zijn om de pachtontbinding in het nadeel van de pachter te verantwoorden.

Door aldus te handelen verhindert de pachter op onrechtmatige wijze dat deze goederen volledig vrij en onbelast terug keren naar de verpachter en dat deze verpachter over deze goederen verder kan beschikken op de wijze welke hij verkiest bijvoorbeeld door de goederen voor eigen gebruik te reserveren, voor vrij van pacht te verkopen of tegen betere voorwaarden te verpachten; zo kan de verpachter met een loopbaanpacht hogere pachtprijzen innen.

Inzake loopbaanpacht ligt de pachtprijs 50 % hoger dan de normale maximumprijs voor gronden.

Pachtvorm ten beperking van het eigensdomsrecht van de verpachter; de rechten die de pachter geniet (betaling van een wettelijke pachtprijs, het genieten van het recht van voorkomen en het feit dat hij slechts om een beperkt aantal redenen kan worden opgezegd) vormen voor de verpachter evenwel beperkingen aan zijn eigensdomsrecht en betekenen voor hem een vorm van schade doordat zij het genot van zijn eigendom beperken.

Wanneer een pachter, niet meer exploiteert in de zin van de pachtwet, verliest hij het recht op bescherming van de pachtwet en verliezen de beperkingen van het eigendomsrecht van de verpachter dienvolgens hun oorzaak. (E. Stassijns, pacht in APR, nr. 337, pag. 319 ev.)

Voor een toepassingsgeval zie Vredegerecht Zottegem-Herzeele, zetel Herzeele, 30.03.2011, Tijdschrift van de Vrederechters, 2013, 5-6, 313.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 25/12/2013 - 17:52
Laatst aangepast op: wo, 25/12/2013 - 17:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.