-A +A

verzoekschrift

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het verzoekschrift


De hoofdeis in en geding kan slechts bij verzoekschrift worden ingeleid in de gevallen die uitdrukkelijk door de wet zijn voorzien.

Men onderscheidt het eenzijdig verzoekschrift en het verzoekschrift op tegenspraak. Het eenzijdig verzoekschrift moet de voorwaarden en de vormen respecteren voorzien in de art. 1025 en volgende, Ger.W. Het wordt aldus rechtstreeks en in tweevoud toegezonden aan de bevoegde rechter (de tegenpartij is dus niet op de hoogte van de rechtspleging).

Het moet verplicht worden ondertekend door een advocaat. Enkel de verzoeker (en eventueel de tussenkomende partijen) worden in voorkomend geval door de rechter opgeroepen in raadkamer. Hij verleent een beschikking die uitvoerbaar is bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling (tenzij de rechter anders heeft beslist).

De bedoeling van dit soort verzoekschrift bestaat er dus duidelijk in de tegenpartij te « verrassen », ten einde te vermijden dat er aan de verzoeker, en zelfs aan de betrokken persoon, schade wordt berokkend (dit is b.v. het geval inzake faillissement, het verzoek tot voorlopige ontneming van het beheer in geval van volstrekte noodzaak teneinde te vermijden dat de handelaar tussen de betekening van de dagvaarding en de beslissing van de rechtbank handelingen stelt die zijn schuldeisers benadelen, zie art. 8, Faillissementswet 8.8.1997).

Het verzoekschrift op tegenspraak is dan weer een wijze van inleiding van de vordering, waardoor de wetgever bijkomende kosten voor de verzoeker heeft willen vermijden. Het betreft een eenvoudige schriftelijke verklaring die ter griffie wordt neergelegd en die wordt gevolgd door een oproeping van de beide partijen op een door de rechter vastgestelde zitting. Bij de opmaak van deze verklaring moeten de vormvoorwaarden, opgenomen in de art. 1034bis tot 1034sexies, Ger.W, worden nageleefd.

De betwistingen betreffende de toepassing van een belastingwet worden bij verzoekschrift op tegenspraak ingeleid. Op straffe van nietigheid wordt bij elk exemplaar van het verzoekschrift of van de dagvaarding een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd (art. 1385decies, 3e lid, Ger.W). De wettelijke bepalingen vermelden dus duidelijk dat het volstrekt mogelijk is deze vordering bij dagvaarding in te stellen.

Het spreekt evenwel vanzelf dat in dit geval de bijkomende kosten, die door de dagvaarding zijn veroorzaakt, ongeacht de uitslag van het geding, ten laste zijn van de verzoeker. Op het vlak van de invordering kan de eis om een afschrift van de bestreden beslissing bij te voegen, slechts betrekking hebben op twee gevallen waarin de Gew.dir.(inv.) een beslissing heeft getroffen : hetzij op grond van art. 410, 3e lid, WIB 92 (wanneer hij in het kader van een bezwaarschrift, de invordering doet uitstellen van het onmiddellijk verschuldigde gedeelte, onder de voorwaarden die hij bepaalt), hetzij op grond van art. 417, WIB 92 (wanneer hij, onder de voorwaarden die hij bepaalt, een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de nalatigheidsinteresten verleent).

Krachtens het beginsel «geen nietigheid zonder schade» (« pas de nullité sans grief ») (zie nr. 179), kan de rechter de rechtshandeling echter enkel nietig verklaren indien de administratie aantoont dat het niet-toevoegen van een afschrift van de bestreden beslissing haar een nadeel heeft berokkend, wat dus zelden het geval zal zijn.

In het geval een vordering, die bij verzoekschrift kan worden ingeleid, bij dagvaarding wordt ingesteld, zal de vordering ontvankelijk zijn , doch zal de verzoeker het verschil in kostprijs moeten dragen tussen het verzoekschrift en de dagvaarding (J. VAN COMPERNOLLE en G. CLOSSET-MARCHAL, « Droit judiciaire privé – Examen de jurisprudence (1991 à 2001) », R.C.J.B., 2002, p. 489).

Gerelateerd
Modellen: 
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 26/02/2016 - 09:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.