-A +A

Verzoekschrift op tegenspraak met attest van woonst ouder dan 15 dagen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Conform artikel 1034 quater van het Gerechtelijk Wetboek dient het verzoekschrift op tegenspraak neergelegd middels een verzoekschrift samen met een getuigschrift van woonplaats (of een uittreksel uit het register van natuurlijke personen [rijksregister], behalve wanneer het geding reeds eerder werd ingeleid bij dagvaarding en evenmin in geval van keuze van woonplaats. Dit getuigschrift van woonplaats of het uittreksel uit het rijksregister, mag niet vroeger gedagtekend zijn dan 15 dagen voor het verzoekschrift. Het getuigschrift wordt door het gemeentebestuur afgegeven.

Wanneer deze termijn van 15 dagen niet gerespecteerd wordt, brengt zulks de nietigheid mee van het verzoekschrift.

Wanneer echter uit het dossier van rechtspleging kan afgeleid worden dat de geadresseerde van het verzoekschrift op tegenspraak de gerechtsbrief wel degelijk heeft ontvangen en wanneer daarnaast bewezen wordt dat de persoon in de loop van de verdere procedure steeds geadresseerd is om deze plaats mag hieruit afgeleid worden dat het normdoel van artikel 867 Gerechtelijk Wetboek werd bereikt en dat ondanks het overschrijden van voormelde termijn van 15 dagen de procedure regelmatig is, lees regelmatig geacht dient te worden

J.P. Fléron 30 april 2013, T. Vred 2014, 551

wettelijke basis art. 1034bis tot 1034 sexies gerechtelijk wetboek


TITEL Vbis. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> _ Het verzoekschrift op tegenspraak.


Art. 1034bis. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Indien de wet afwijkt van de algemene regel die voorziet in een inleiding van de hoofdvorderingen bij dagvaarding, wordt deze titel toegepast op de vorderingen die worden ingeleid bij een verzoekschrift dat aan de tegenpartij ter kennis wordt gebracht, behalve voor de vormen en vermeldingen die worden geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen.

Art. 1034ter.<Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid :
1° de dag, de maand en het jaar;
2° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn hoedanigheid en inschrijving in het handelsregister of ambachtsregister;
3° de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon die moet worden opgeroepen;
4° het [1 voorwerp]1 en de korte samenvatting van de middelen van de vordering;
5° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt;
6° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.
----------
(1)<W 2015-10-19/01, art. 30, 141; Inwerkingtreding : 01-11-2015>

Art. 1034quater. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Op straffe van nietigheid wordt bij het verzoekschrift een getuigschrift van woonplaats (of een uittreksel uit het rijksregister van de in artikel 1034ter, 3°, vermelde natuurlijke personen) gevoegd, behalve wanneer het geding reeds eerder werd ingeleid bij dagvaarding en evenmin in geval van keuze van woonplaats. <W 2005-12-13/35, art. 6, 074; Inwerkingtreding : 01-09-2009>

Het getuigschrift (of het uittreksel van het rijksregister) mag niet vroeger gedagtekend zijn dan vijftien dagen voor het verzoekschrift. Het getuigschrift wordt door het gemeentebestuur afgegeven. <W 2005-12-13/35, art. 6, 2°, 074; Inwerkingtreding : 01-09-2009>

Art. 1034quinquies. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Het verzoekschrift met zijn bijlage wordt, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, bij aangetekende brief gezonden aan de griffier van het gerecht of ter griffie neergelegd.

Art. 1034sexies. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Nadat, in voorkomend geval, de rolrechten zijn betaald, worden de partijen door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 06/09/2017 - 15:19
Laatst aangepast op: wo, 06/09/2017 - 15:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.