-A +A

CAO 72 Voorkoming van Stres

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
Voorkoming van Stress op het werk
Afkondiging: 
din, 30/03/1999
Publicatie: 
vri, 09/07/1999

Cao nr. 72 van 30.03.1999   Retour
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk (geratificeerd door het KB van 21 juni 1999, gepubliceerd in het BS van 9 juli 1999).

 
                           COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999
 
BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN
 
STRESS DOOR HET WERK
 
                                                                                        -------------------
 
 
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
 
Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, inzonderheid op artikel 15;
 
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve ar­beidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, inzon­derheid op artikel 10;
 
Gelet op het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998, gesloten voor de periode 1999-2000;
 
Overwegende dat de sociale partners zich in dat akkoord hebben voorgenomen een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten die de integratie van het stressbeleid op ondernemingsvlak in het algemeen preventiebeleid beoogt;
 
Hebben navolgende interprofessionele organisa­ties van werkgevers en van werknemers ...
 
in de Nationale Arbeidsraad op 30 maart 1999 navolgende col­lectieve arbeidsovereenkomst gesloten.
 
 
HOOFDSTUK I - DEFINITIES
 
Artikel 1
 
Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst moet verstaan worden onder :
 
-       stress : door een groep van werknemers als negatief ervaren toe­stand die gepaard gaat met klachten of disfunctioneren in li­chamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht en die het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn om aan de eisen en verwach­tingen die hen vanuit de werksituatie gesteld worden te voldoen;
 
-       wet welzijn : de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 
-       koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid : het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 
Commentaar
 
De definitie van het begrip "stress" in deze collectieve arbeidsovereenkomst is geïnspireerd op de om­schrij­ving, die er door de We­reld­ge­zond­heidsor­ganisatie (WGO) aan gegeven wordt, met dien ver­stande dat de term "persoon" door "een groep van werkne­mers" wordt vervangen.
 
  
Die vervanging is in de definitie aangebracht om de col­lec­tieve aard van de door de con­ventie be­oogde rege­ling te bena­drukken.
 
 
HOOFDSTUK II - DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST
 
Artikel 2
 
Deze overeenkomst strekt ertoe een regeling te tref­fen om de stress, veroorzaakt door het werk, te voorkomen en/of te verhelpen.
 
Die regeling is bedoeld om collectieve proble­men, die tot uiting komen in het kader van de bij artikel 3 bepaalde procedure, te voor­ko­men en/of te ver­hel­pen.
 
Commentaar
 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst beoogt de oplossing van problemen van collectieve aard en niet van individuele problemen.
 
 
HOOFDSTUK III - VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER
 
A.     Algemeen
 
         Artikel 3
 
         Bij toepassing van de wet welzijn en zijn uitvoeringsbesluiten is de werk­gever ertoe gehouden een beleid te voe­ren om stress, die door het werk wordt veroorzaakt, collectief te voorkomen en/of te verhelpen.
 
         Om dit stressbeleid te voeren, moet de werk­ge­ver overeenkomstig de bepalingen van de wet welzijn en van afdeling II van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid :
 
         -     bij de algemene analyse van de werksituatie de eventuele stress­ri­si­co's op­sporen; die ana­lyse heeft be­trek­king op de taak, de ar­beids­om­stan­dig­heden, de ar­beids­voor­waarden en de ar­beidsver­houdingen;
 
         -     aan de hand van de ana­lyse van de werksituatie een eva­lua­tie van die risico's uitvoeren;
 
         -     op grond van die evaluatie passende maat­regelen nemen om de risi­co's te voorkomen of te ver­hel­pen.
 
         Commentaar
 
         Het stressvoorkomingsbeleid moet gevoerd worden met als uit­gangspunt de principes, zoals die in de wet welzijn en in afdeling II van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid zijn opgenomen.
 
         Het betreft meer bepaald :
 
-     de aanpassing van het werk aan de mens, met name wat be­treft de inrichting van de werkposten en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draag­lijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezond­heid te beper­ken;
 
 
 
-     de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd : techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk.
 
         De bij het tweede lid van onderhavig ar­tikel 3 be­doel­de op­spo­ring van risico's gebeurt op een voor de onderneming passende manier, bijvoorbeeld door een be­vra­ging bij de werk­ne­mers waar­van de re­sul­taten on­der­ling worden ver­gele­ken met het doel collec­tieve pro­ble­men, die de werk­nemers erva­ren, te iden­ti­fice­ren. Met deze informa­tie als uit­gangs­punt kunnen, conform dit arti­kel, waar nodig pas­sen­de maat­re­ge­len geno­men wor­den.
 
         Wanneer deze collectieve maatregelen van toe­pas­sing zijn op een be­perkt aantal werknemers of zelfs indi­vidu­ele werk­ne­mers, zul­len dezen, conform de toe­lich­ting die bij arti­kel 10 van de collectieve ar­beids­overeen­komst nr. 9 van 9 maart 1972 is opgenomen, voor­af in­ge­licht en ge­raad­pleegd wor­den. Zij kun­nen zich, op hun ver­zoek, laten bij­staan door een syn­dicale afge­vaar­dig­de.
 
         Artikel 4
 
         De werkgever vraagt bij de uitvoering van deze verplichtingen het advies en de medewerking van de preventie- en beschermingsdiensten bedoeld in artikel 33 van de wet welzijn.
 
         Commentaar
 
         De diensten, bedoeld in artikel 33 van de wet welzijn, zijn res­pec­tie­velijk de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 
         De nadere regelen betreffende de werking, de vereiste bekwaamheden en de opdrachten van de interne diensten zijn vervat in een koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De regels betreffende de organisatie van de externe diensten, hun opdrachten en hun juridisch statuut evenals deze betreffende de bekwaamheden van de preventieadviseurs zijn bepaald bij een koninklijk besluit van dezelfde datum betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit koninklijk besluit bepaalt tevens de voorwaarden waaronder en de nadere regels volgens dewelke een externe dienst kan worden erkend.
 
B.     Overleg
 
         Artikel 5
 
         Het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemings­raad moeten, elk binnen de perken van hun eigen bevoegd­heid, informatie krijgen en voor­af­gaan­de­lijk ad­vies ver­strek­ken over de ver­schil­len­de fasen van het be­leid, dat de werk­gever wenst te voe­ren ter uit­voering van artikel 3 van on­derha­vige over­een­komst.
 
                      Bij ontstentenis van comité, wordt genoemd be­leid gevoerd na advies van de vakbondsafvaardi­ging.
 
         Commentaar
 
         De ondernemingsraad en het comité zijn ertoe gehouden elk binnen de perken van de eigen bevoegd­heid de werkgevers te adviseren.
 
 
          
         Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat :
 
-     de comités hoofdzakelijk tot taak hebben alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk te bevorderen (wet welzijn, artikel 65);
 
-     de ondernemingsraden onder meer tot taak hebben advies uit te bren­gen en alle suggesties of bezwaren te kennen te ge­ven over alle maatregelen, die de arbeidsorganisatie, de ar­beids­voorwaar­den en het rendement van de onderneming zouden kunnen wij­zigen (wet van 20 september 1948, ar­tikel 15);
 
-     bij ontstentenis van een comité, de opdrachten ervan worden uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging (wet welzijn, artikel 52).
 
        De informatiebevoegdheid van het comité, res­pectievelijk de ondernemingsraad, houdt in dat ook de re­sultaten van de algemene analyse van de werksituatie en van de evaluatie van de risico's worden meegedeeld.
          
 
C.     Voorlichting van de werknemers
 
         Artikel 6
 
         In het kader van de toepassing van afdeling III van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid neemt de werk­gever pas­sende maatre­gelen om ervoor te zorgen dat de werk­ne­mers alle no­dige in­for­ma­tie krijgen be­tref­fen­de :
 
         -        de aard van hun werkzaamheden, in het bijzonder de taak­in­houd, de or­ga­nisatie van het werk, de contactmogelijk­heden en de verplichtingen van de leden van de hië­rar­chi­sche lijn;
 
         -        de daaraan verbonden overblijvende risico's, onder meer met be­trek­king tot de stress door het werk;
 
         -        de maatregelen die erop gericht zijn die risico's te voor­komen of te beperken.
 
         Commentaar
 
         De bij artikel 6 bedoelde voorlichting moet wor­den ver­strekt bij de indiensttreding van de werk­nemer en telkens dit in verband met de bescherming van de veiligheid en de gezond­heid nood­za­ke­lijk is.
 
         Wat de inhoud van de te verstrekken in­lichtin­gen be­treft, valt op te merken dat deze in dezelfde zin gaat als de informatie, die aan de nieuw aangeworven werk­ne­mers ge­geven moet worden op grond van de collec­tieve arbeids­overeen­komst nr. 22 van 26 juni 1975 betref­fende het ont­haal en de aanpas­sing van de werknemers in de onderne­ming.
 
D.     Opleiding van de werknemers
 
         Artikel 7
 
         De opleiding, die bij toepassing van afdeling III van het koninklijk besluit inzake het welzijnsbeleid wordt gegeven, moet te­vens re­ke­ning hou­den met de stressfactoren ge­bon­den aan het werk.
 
  
 
HOOFDSTUK IV - VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS
 
Artikel 8
 
Bij toepassing van artikel 6 van de wet welzijn moet ie­dere werknemer tevens naar vermogen medewerken aan het stressvoor­ko­mingsbeleid op het werk.
 
 
HOOFDSTUK V - SLOTBEPALING
 
Artikel 9
 
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaal­de duur.
 
Zij kan op verzoek van de meest gerede onder­tekenende partij worden herzien of beëindigd, mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt in acht genomen.
 
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.
 
Gedaan te Brussel, op dertig maart negentienhonderd negenennegentig.
 
 
Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 13/11/2009 - 04:05
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.