-A +A

Wet fiscaal misbruik zoals duo-legaat en schenkingen om succerechten te beperken.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
Programmawet sociale en fiscale fraudebestrijding
Afkondiging: 
don, 29/03/2012
Publicatie: 
don, 06/12/2012

Fiscale constructies die door vermoegensplaaners werden aangereikt worden door de wetgever aan banden gelegd en zijn van kracht vanaf 1 juni 2012.

Fiscaal misbruik is het stellen van een rechtshandeling of meerdere rechtshandelingen die samen één geheel vormen, met het louter doel om een fiscaal voordeel te bekomen. Dit voordeel kan zowel het vermijden van een belasting zijn (bvb. vermijden van roerende voorheffing), als het verkrijgen van een fiscale gunst (bvb. notionele interestaftrek).

Maar wat wordt het verschil tussen het onaangetaste recht tot keuze van de minst belaste weg en fiscaal misbruik.
 

 

Tekst van de wetgeving: 

het nieuwe artikel 344, § 1 WIB 1992 werd ingevoerd, luidt als volgt:

“Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:

1. Een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of

2. Een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen. Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden."

 

Fiscale besparing of winst mag niet langer het enige of het hoofdmotief zijn om aan successieplanning te doen.

Bij een schenking zal het bewijs moeten geleverd worden dat het de bedoeling was te schenken en niet louter het vermogen aan de minst belaste weg door te geven aan de volgende generatie.

Voor duo-legaten zal het van belang zijn het bewijs te leveren dat de schenker reeds tijdens zijn leven een band had met de begunstigde van het duo legaat.

 

Uittreksel uit de circulaire van de FOD Financiën :
Circulaire nr. 8/2012 van 19/07/2012 over antimisbruikbepalingen registratie- en successierecht
 
 
.....
 
Voor zover ze geen deel uitmaakt van een gecombineerde constructie
wordt de volgende rechtshandeling, op zich beschouwd, niet als fiscaal misbruik gecatalogeerd:
 
Duo-legaat, voor zover dit na verrekening van de last, resulteert in een substantiële nettobevoordeling van de vereniging:
 
Bij een duo-legaat legateert de overledene een bepaald deel van zijn nalatenschap aan een vereniging (meestal een VZW) of stichting die belast wordt aan het verlaagd tarief van artikel 59 W.Succ. met als last de successierechten te betalen verschuldigd door de andere erfopvolgers (die onderhevig zijn aan een hoger en progressief tarief).
 
De administratie is van oordeel dat deze vorm van successieplanning in de gevallen waarin zij resulteert in een onbeduidende of zelfs onbestaande nettobevoordeling van de vereniging, dient te worden beschouwd als louter ingegeven uit fiscale bedoelingen en dus als fiscaal misbruik dient te worden bestempeld, op basis van frustratie van de progressiviteit en het tarief van art.48 W.Succ.
 
De hierna opgenomen voorbeelden illustreren dat vermoedelijk uitsluitend fiscale bedoelingen aan de grondslag liggen van dergelijke extreme vormen van het duo-legaat.
 
In een lijst met voorbeelden toont de circulairte aan dan een te klein voordeel voor de begiftigde van het legaat een fiscaal misbruik doet vermoeden.
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 13/09/2012 - 21:02
Laatst aangepast op: do, 13/09/2012 - 21:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.