-A +A

wet tot afschaffing van de tweede zitdag bij openbare verkoop

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
wet van 15 mei 2009 tot wijziging ban het gerechtelijk wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft
Afkondiging: 
vri, 15/05/2009
Publicatie: 
vri, 24/07/2009

gecoördineerde aanpassingswet

gecoördineerde tekst van het gerechtelijk wetboek na de aanpassing

zie NJW 206, 584

15 MEI 2009. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 24-07-2009 nummer : Inwerkingtreding : 01-01-2010

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2. In artikel 1193 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 24 juni 1970, 18 februari 1981 en 8 augustus 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
" De toewijzing geschiedt in één enkele zitting, eerst bij opbod, en onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod bedoeld in de artikelen 1592, 1593 en 1594. De artikelen 1589 en 1590 zijn van toepassing op die toewijzing. ";
2° tussen het tweede en het derde lid worden vijf leden ingevoegd, luidende :
" De instrumenterende notaris kan voorafgaand aan de toewijzing, eventueel na advies van een door hem aangestelde deskundige, de instelprijs bepalen.
De bieder die bij aanvang van de zitting als eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan 1 % van zijn eerste bod. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief aan deze bieder wordt toegewezen. Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna de verkoop wordt voortgezet bij opbod.
Wanneer de instrumenterende notaris geen instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen aan die bieder die het hoogste bedrag biedt op het einde van de eerste zitting. Deze premie bedraagt 1 % van dit geboden bedrag. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief wordt toegewezen aan deze bieder. Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
De in het vierde en zesde lid bedoelde premies worden beschouwd als een gerechtskost zoals bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet. "

Art. 3. In artikel 1211, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden " artikel 1193, tweede lid " worden vervangen door de woorden " artikel 1193, tweede tot zevende lid ";
2° de woorden " artikel 1193, derde lid " worden vervangen door de woorden " artikel 1193, achtste lid ".

Art. 4. In artikel 1220, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden " artikel 1193, tweede lid " worden vervangen door de woorden " artikel 1193, tweede tot zevende lid ";
2° de woorden " artikel 1193, derde lid " worden vervangen door de woorden " artikel 1193, achtste lid ".

Art. 5. In artikel 1587 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden " , in een enkele zitting, zonder voordeel van inzet of van opbod " worden opgeheven;
2° het artikel wordt aangevuld met zes leden, luidende :
" De toewijzing geschiedt in één enkele zitting, eerst bij opbod.
De instrumenterende notaris kan voorafgaand aan de toewijzing, eventueel na advies van een door hem aangestelde deskundige, de instelprijs bepalen.
De bieder die bij aanvang van de zitting als eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan 1 % van zijn eerste bod. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief aan deze bieder wordt toegewezen. Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna de verkoop wordt voortgezet bij opbod.
Wanneer de instrumenterende notaris geen instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen aan die bieder die het hoogste bedrag biedt op het einde van de eerste zitting. Deze premie bedraagt 1 % van dit geboden bedrag. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief wordt toegewezen aan deze bieder. Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
De in het vierde en zesde lid bepaalde premies worden beschouwd als een gerechtskost zoals bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet. "

Art. 6. Artikel 1592 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende :
" In alle gevallen kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden, hetzij in de verkoopvoorwaarden vermelden, hetzij ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast. "

HOOFDSTUK 3. - Opheffingsbepaling

Art. 7. Artikel 1588 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepaling

Art. 8. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle openbare verkopen waarvan de akte houdende de verkoopsvoorwaarden zijn verleden na 1 januari 2010.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 15 mei 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCQ
Met's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCQ

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 03/10/2009 - 06:57
Laatst aangepast op: zo, 22/12/2013 - 03:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.