-A +A

Wetgeving

Titel
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Wetboek van Kerkelijk recht 1983 Boek 1 Algemene Normen
Wetboek Kerkelijk recht 1983 Boek II-Volk Gods Dl.II 204-329
Wetbooek Kerkelijk Recht 1983 Boek IIb Volk Gods Dl.III
Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek IIc-Volk Gods Dl.III 573-746
Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek III-Verkondigingstaak 747-833
Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek IV-Heiligingstaak 834-1253
Wetboek Kerkelijk recht Boek V Tijdelijke goederen 1254-1310
Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek VI-Sancties 1311-1399
Wetboek van Canoniek Recht - 1983 Boek VII-Processen 1400-1752
Wetboek van Kerkelijk recht 1983 volledig (integrale versie) en tal van verwijzingen
Uniek gemeentelijk loket milieuvergunning-bouwvergunning
Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Koninklijk besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Koninklijk besluit betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.geconsolideerde versie
Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden geconsolideerde versie.
Wet betreffende de voorlopige hechtenis (geconsolideerde versie)
Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook
Wet betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
Verdrag van ‘s Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en handelszaken
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988
Wet tot hervorming van het hof van assisen
KB vrijheid bepaling authenticiteit elektronische factuur
Richtlijn 2008/48/EG inzake consumentenkrediet
Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
COL 11/2006 - Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan : snelhei
Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs
Antiracismewet
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte
GECOORDINEERDE WETTEN OP DE RAAD VAN STATE
Provinciewet
Wet betreffende de betalingsdiensten
Wet tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
Koninklijk besluit betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling
Decreet houdende maatregelen tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars
Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn - OCMW wet
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Wet betreffende de openbaarheid van bestuur
Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
Gemeentedecreet
Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State
internetcodex internationaal recht
internetcodex grondrechten
internetcodex bestuursrecht
internetcodex burgerlijk recht

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.