-A +A

Wetgeving

Titel
internetcodex gerechtelijk recht
Internetcodex strafrecht
internet codex handels- en economisch recht
internetcodex fiscaal recht
internetcodex arbeidsrecht en sociaal recht
internetcodex verzamelwetten en decreten, wetten diverse bepalingen en progarammawetten
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 November 1950, te Rome
INTERNATIONAAL VERDRAG inzake economische, sociale en culturele rechten
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Burgerlijk wetboek overzicht gecoördineerd wetboek
Wetgeving Nederland basiswetgeving
Nieuw burgerlijk wetboek Nederland
Wetboek strafrecht Nederland
Gerechtelijk recht Nederland Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wetboek Koophandel Nederland
Wet inkomstenbelasting 2001 belastingsrecht Nederland
Bürgerliches Gesetzbuch Burgerlijk wetboek van Duitsland
Wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
chequewet
Wet tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure
Arbeidsongevallenwet
Wet over het recht van erfpacht
Wet over het recht van opstal
Wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen
Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid
Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
WET tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament
Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol
Koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen van 16 JANUARI 2003
Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken van 28 maart 1996
Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Wet op de openbare overnamebiedingen
Wet tot instelling van een basis-bankdienst
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales
Wet op de verzachtende omstandigheden
Wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
Wet betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten
Wet betreffende het recht tot antwoord
Wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
Wet betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Wet tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht
Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
Wet betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon
Ministerieel besluit tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde hulpstukken voor vuurwapens
Wetboek van Koophandel
Gecoördineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes. WETBOEK VAN KOOPHANDEL. BOEK I - TITEL VIII.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.