-A +A

Wetgeving

Titel
Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen WETBOEK KOOPHANDEL
Wet houdende herziening van de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst. WETBOEK VAN KOOPHANDEL. BOEK I - TITEL VII bis. Vervoerovereenkomst
WET houdende Boek II van het Wetboek van Koophandel Zeevaart en binnenvaart
WET houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel. Verzekering in het algemeen - Verzekeringen in het algemeen
Wet houdende herziening der beschikkingen betreffende het Pand en de Commissie. - WETBOEK VAN KOOPHANDEL - BOEK I - TITEL VI
WETBOEK VAN KOOPHANDEL : BOEK I. _ Koophandel in het algemeen
WETBOEK der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
WETBOEK der successierechten
Wetboek van de Belgische nationaliteit
Wetboek inkomstenbelastingen WIB 1992
BTW wetboek
grondwet
Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
Wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen
Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gecoördineerde versie
Uiteveringswet
Wet ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 46
Wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen
Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen.
Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling van 6 april 2010
Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn OCMW wet
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn OCMW
Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect
Wet op de bescherming van den titel en van het beroep van architect
Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen
Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen
Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 98 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden en tot regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking
Wet arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidsector
Wet op de landverzekeringsovereenkomst
Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij
Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken
Koninklijk besluit tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Starter "
Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Sociaal Strafwetboek
Koninklijk besluit betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan (overdraagbare ziekten)
Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (besmettelijke ziektes)
Koninklijk besluit betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen internationale en verenigingen zonder winstoogmerk
Summiere rechtspleging om betaling te bevelen
Wet betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Omzendbrief nr. COL 15/2010 College Procureurs-Generaal mbt bijstand van een advocaat bij verhoor
Klachtneerlegging omzendbrief (COL 5/2009) van het College van Procureurs-generaal
Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen
Wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon
Decreet betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.